75 éves az Egri Dohánygyár (1971)

B EVE ZETŐ • —-» Gyárunk, mint Eger első nagyobb létszámot foglalkoztató ipari létesítménye 75 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Eredetileg kizárólag szivargyártás céljára épült és hosszú évtizedeken keresztül — a dohányzási szokásból adódó szükséglet szerint — csak szivarokat gyártott. A harmincas években tért át a gyár a cigaretták gyártására. Az egy emberöltőt megélt gyár manufakturális termelési tevékenysége, mond­hatnánk gyermekkora hosszú évtizedekig tartott. Kisebb mértékű gépesítés mintegy 35 évvel ezelőtt kezdődött. A technikai forradalom szele tehát hosszú ideig elkerülte a gyárat. A két világháborút megélt gyár sok nehéz és veszélyes időszakot mondhat magáénak, hiszen olyan veszély is fenyegette, hogy működését megszüntetik. A hosszú évtizedekig tartó nehéz időszakot azonban végülis egy nagymértékű, rohamos fellen­dülés követte, amely napjainkban is tart. A dolgozó kollektíva alkotni vágyása, munkaszeretete és az újhoz való fogé­kony alkalmazkodás tette lehetővé, hogy különösen 1964-től egy rendkívül dina­mikus műszaki fejlesztés zajlott le, amelynek eredményeként ma a gyár Magyar- ország legnagyobb és legkorszerűbb dohánygyára. A filteres cigarettagyártás techno­lógiai színvonala európai színtű. Ezenbelül egyes gépek és berendezések világszín­vonalat képviselnek. Örvendetes és az alkotni vágyás bizonyítéka, hogy a nagyarányú fejlesztés szakmai vonatkozásban minden különösebb külső segítség nélkül, a meglévő dolgozók önerővel történő képzésének útján ment végbe. A fejlesztési feladatokat az itt dol­gozó emberek hajtották végre és e nagy feladat megoldásában lelkesítő erkölcsi ösztönző volt és az is maradt, hogy mindig érezték, a fejlesztés az itt dolgozó embe­rekért is történik. A termelési volumen növekedésével, a gyártmányok minőségi színvonalának növekedésével együtt, azzal párhuzamosan nőtt a szociális ellátás színvonala, növe­kedőt a dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülésének mértéke. Ezen kis könyvecske anyaga tartalmazza röviden a megtett utat és az elért -erecbnényeket, a további fejlesztési elképzeléseket. Ezen elképzelések alapvetően a fogyasztók érdekeit szolgálják, hiszen a gazdaságosabb munkavégzés mellett a választékbővítés és a minőségi színvonal növelése az alapvető célkitűzés. A gyár kollektívájának magatartása megfelelő biztosíték a további feladatok maradéktalan megvalósítására és ezen keresztül arra, hogy e kollektíva hagyomá­nyaihoz méltó módon részt vállal a szocializmus építésének soron levő feladataiból. DOMÁN LÁSZLÓ igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents