Állami gimnázium, Eger, 1922

■■ ^i E )03tí,SW9S ’->*•' .V ”‘-.V ■ ,:. AZ EGRI M. KI R. Alii'A Mi B0BO ÍSTVAN rORr.AL'ISROL'A' XXXIII. ÉVI KÖZLI : DR HABÁN MIHÁLY KIR. IGAZGATÓ. I 1 □2d C@D 1 | C©=) | I. Aidátok az 1922-23. tanév történetéhez. A tanév lefolyása, fi beíratásokat szept. 2. és 4. napján tartottuk, 5=én volt a »Veni sancte« s 6-án kezdtük a rendes tanítást, melyet csak a hivatalos szünetek szakítottak meg. A tanévvégi befejező összefoglalások junius 20-27. napjain folytak le s 29-én fejeztük be a tanévet. Előkészítő osztály. A Vallás- és Közokt. Minisztérium 50950 1922. számú rendeletével egy előkészítő osztályt nyitott, melynek tanterve az elemi iskolák ÍV. osztályának tantervével teljesen megegyezett. Ezen előkészítő osztály veze­tését 163751 1922. számú rendeletével Barabás E. Sándor igazgatótanítóra (ki ed­dig az egri tanfelügyelőségbez volt beosztva) bizta. Sajnos, a szülők nem karol­ták fel ezt az intézményt olyan mértékben, ahogy megérdemelte volna. Az osztály megnyitását elsősorban a falusi, másodsorban a helybeli tehetséges gyermekek érdekében szorgalmaztuk, de csak gyenge és közepes tanulók iratkoztak be. Az intenzív tanító munka így is kiváló eredményt mutat fel. S ysak sajnálnunk lehet, hogy egy évi működés után előkészítő osztályunk megszűnik, mert a Minisztérium kizárólag erre a tanévre engedélyezte. Mind­azonáltal talán lehetett volna további fenntartását kieszközölni, ha a szülők több szeretettel karolták volna fel. A tanári testület nem változott s nem növekedett, pedig első osztályunkat újból párhuzamossá tettük. Azonban ezen osztály óráit — bár nehezen — még sikerült a múlt évi tanerők között szétosztani. A tanári testület nem változván, egész éven át egy tantárgy-felosztás volt érvényben. Ezen örvendetes tényhez azonban sajnálattal kell megemlíte­nem, hogy részben betegeskedés, részben pedig egyéb, a nehéz viszonyokban rejlő okok miatt gyakori helyettesítésekre volt szükség. A helyettesített órák száma az idén is meghaladja a 300-at. A lanárok intézeti munkakörét külön fejezetben közlöm, e helyen egyéb rhunkásságukat sorolom fel. A kellő számú tanerővel nem rendelkező helybeli tanintézeteket néhány óra vállalásával a lefolyt tanévben is többen kisegítet­ték. Az Angolkisasszonyok leánykeresk. iskolájában tanított dr. Philipp Kál­mán 4, Vucskits ]enő 3; az érseki róm. katb. fiúkereskedelmi iskolában Bán- bidy Ödön 4, dr. Király István 7, Lemle Rezső 8, Bereczky Loránd 4 és Kántor Nándor 4 órában, utóbbi januártól ezen intézet igazgatói teendőit is végezte. Karsay Emil 4 órában a közigazgatási tanfolyamon tót nyelvet adott elő. Az egri népfőiskolában a téli 5 hónapon át tanított Bárány László 2, dr. Habán Mihály 3 és Kántor Nándor a népfőiskolával kapcsolatos ipari szaktanfolyamon 4 órában.

Next

/
Thumbnails
Contents