Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1945

REV 2010- 2 ­Polgár Iván 1874-1945.) 1899—1901-ig volt intézetünk tanára. Mindig szeretettel gondoltak rá volt tanártársai és tanítványai, megnyerő, munkás egyéniségét tisz­telték és becsülték. Az Alma Mater emlékezetében sokáig él még alakja. Grész Leó (1885—1945) 1907—08-ig és 1913—17-ig volt intézetünk tanára. Matematikai kézi­könyvei országosan ismertté tették nevét. Volt intézete mindig hálásan gondolt nagynevű tanárára, s szerető büszkeséggel őrzi emlékét. Szenfannai Jenő VIII. és Jurányi Csaba II. o. tanulónkat magához szólította a Mindenható. Betegségüket példás türelemmel viselték s a szentségek áhitatos fölvétele után békésen hunyták örök álomra gyermek­szemüket. Egyikük sem érte meg, hogy az iskolában befejezze tanulmá­nyait, de az Örök Bíró előtt mindketten levizsgáztak mór, hogy könyö­röghessenek érettünk, akik ittmaradtunk, és akik még sokáig őrizzük emléküket. Isten adjon nekik örök nyugodalmat 1 Iskolánk az 1945—46. iskolai évben. A katolikus gimnáziumok számára előírt Rendtartásnak megfelelően a szepf. 8-i Veni Sancte-val kezdtük meg az iskolai évet, miután előzőleg szepf. 1-én megtar­tottuk az alakuló értekezletet, szepf. 3—6. napjain a javító-, magán- és különbözeti magánvizsgálatokat, szepf. 7-én pedig a beírást. Az ideiglenes nemzeti kormány 6650/1945. M. E. sz. rendelete értelmében a gimnázium I. osztálya helyett az „általános iskola“ V. osztályát szerveztük meg, még pedig a jelentkezők nagy száma miatt a) és b) tagozatban. Örvendetes tény ez, ha meggondoljuk, hogy az általános iskola V. osztálya minden nagyobb községben ren­delkezésére áll a fiúknak, de a szülők szívesen hozták meg az anyagi áldozatot, hogy gyermeküknek ne csak tudást, hanem hagyományos katolikus nevelést is adjon az iskola. Ebben az iskolatípusban a latin nyelv tanulása csak a szülők kívánsága esetén kötelező, s ezt a szülők a beíratáskor határozottan kívánták is. így az általános iskola V. osztályában heti 3 órában latint tanítottunk, heti 2 órában pedig — mint másik szabadon választott tárgyat — az a) osztályban mezőgazdasági, a b) osztályban ipari ismereteket. A VKM 37.000/1945. sz. rendelete a gimnáziumi tantervet is módosította, bevezette a mindennapi kérdések, a IV., VII. és VIII. osztályban pedig a gazdasági és társadalmi ismeretek óráját, továbbá az élő idegen nyelvek tanításában helyet engedett a szülők kívánságának. A szülök ezzel a lehetőséggel a beíratáskor éltek is, és ennek megfelelően a III. és IV. osztályban a németet, az V. osztályban az osztály egyik részének németet, a másiknak franciát, a VI. osztályban franciát, a VII. és VIII. osztályban továbbra is németet és franciát tanítottunk. Mivel a szept. 1-i alakuló értekezleten a szülök megkérdezése nélkül több kérdésben nem tudtunk dönteni, az alakuló értekezlet második részét szepf. 14-én tartottuk meg. Új színt jelentett iskolánk életében az idén megnyílt Ciszterci Diákotthon is, mely 40 tanulóval az iskola egyik e célra átalakított szárnyában kezdte meg működését. Okf. 6-án, az aradi vértanúk emlékünnepén, résztvetfünk a főszékesegyházi ünnepélyes requiemen, utána pedig a Kossuth-téri nagygyűlésen. Okf. 14-én Egerben is megtartottuk az országos katolikus ifjúsági napot. Délelőtt a főszékesegyházban közös szentmise volt, délután pedig az ifjúság nagygyűlésén jelentek meg fiaink. Okf. 18-án az intézet kegyurának, Endrédy Vendel zirci apátúrnak névünnepét ültük meg. Nov. 5-én a Mária-kongregáció Szent Imre tiszteletére rendezett ünnepséget.

Next

/
Thumbnails
Contents