Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1920

2 «V 1 I. Adatok az intézet 1920—21. iskolaévi életéből. Ä mostoha viszonyok miatt még mindig csak dióhéjban számolhatunk be a lefolyt iskolai év történetéről. Csak a legszükségesebb adatokat sorolhatjuk föl s azt is csak röviden tehetjük. Szürke adatok, rideg számok fognak szerepelni, de aki az iskola munkája iránt érdeklődik, meg fogja érezni bennük a lelket, amely az iskola munkáját irányította. Mielőtt munkámhoz hozzáfognék, itt a fejezet élén olyan eseményről kell meg­emlékeznem, amely mind jelentőség, mind a hozzáfűződő érzelmek szempontjából messze kimagaslik intézetünk történelmének megszokott keretéből. Ä VKM. t. i. az egri középiskolákkal együtt intézetünket a Budapest-vidéki vtan- kerületből ideiglenesen átkapcsolta az ez idő szerint Miskolczon székelő kassai tanker, kir. főigazgatósághoz. Ez a tény fájó érzést keltett bennünk, mert szétdarabolt hazánk szomorú sorsát állította szemünk elé s mert ezzel elveszítettük régi főigazgatónkat: Gaál Mózest, a nagy pedagógust, a kiváló ifjúsági irót, a gyermeki lélek nagy ismerőjét, aki, bár rövid ideig mondhattuk őt magunkénak, nagy hatással volt a tanári karra, meg az ifjúságra is Nagy megnyugvásunk, hogy uj főigazgatónkban : dr. Mázy Engelbertben a kiváló tanférfiúban, a pedagógia elsőrangú munkásában, a katolikus mozgalmak egyik vezetőjében, kiváló vezért nyertünk. Ä hálás kegyelet egy-két szerény virágát is rá kell hintenünk egy egyszerű sírra, amely egy nemes szív elporladt hamvát zárja magába. Gyalogay Ferencre, az intézetnek több mint negyven éven át hűséges pedellusára, gondolok. Állásánál fogva kis ember volt, de mintaképe a hűséges ragaszkodásnak, a becsületességnek, a kötelességteljesí­tésnek, 75 éves korában húnyt el 1920. augusztus havában. 10,000 K tőkével alapítványt tett intézetünk tanulói számára. Vagyonát ápolójára hagyta, de az ő halála után az is az intézet ifjúságáé lesz. Méltó arra, hogy emlékét megőrizzük s munkás élete példa­kép legyen ott, ahol a jövő nemzedéket nevelik. Az ö. v. f. n.! 1. Változások a tanári testületben. Békefi Rémig dr., zirczi apát, az intézet kegy­ura, Perényi Kandid tanárt rendi számvevőnek, Neuhold Özsébet pedig erdőfeliigyelőnek Zirczre rendelte, Gimesi Nándort meg a budapesti Szent Imre-főgimnáziumhoz helyezte át tanárnak. E két utóbbi tanár helyét Rássy Paulin Zirczről és Pataki Kálmán a buda­pesti Szent Imre-főgimnáziumból, mind a kettő rendes tanár, foglalta el. Perényi Kandid helyébe pedig a ciszterci rend apátja Tróján Alfonz világi oki. tanárt nevezte ki helyet­tes rajztanárnak. Mind a három távozó társunkat, akik közűi Perényi Kandid 21, Neuhold Özséb 8, Gimesi Nándor 1 évet töltött intézetünkben, mindnyájunk nagyrabecsülése és szeretete kísérte működésük uj színhelyére, mégis, bár csak nehány szóval külön is ki kell emelnünk Perényi Kandid működését, akinek 21 évi munkássága teljesen össze­forrott az intézet érdekeivel. Életének legszebb idejét, tudásának javát intézetünknek áldozta. Nemcsak a katedrán volt szerető mestere a tanulóknak, de tőle indult ki vagy legalább is ő állott élén minden karitativ, segítő mozgalomnak, mely a diákság szellemi vagy anyagi támogatását célozta. Munkáinak eredménye és emléke élni fog intézetünkben. Ä tanári kar tagjai közül az iskolai év folyamán betegségök vagy családi körül­ményeik miatt többet kellett helyettesíteni, szakszerű helyettesítésre azonban csak egy esetben volt szükség, amikor Dombi Márk dr. tanár súlyos betegsége miatt november 6-ától—február 10-éig nem tarthatta meg óráit. Tárgyát: a bölcsészeti előtant a Vili. osztályban ez alatt az idő alatt az igazgató vette át A tanári kar tagjai, akik szorosan vett iskolai kötelességeiken fölül ez évben sokat buzgólkodtak a szertárak rendezésében, ifjúsági egyesületek vezetésében, meg iskolai ünnepélyek rendezésében, a társadalmi életben is szerepeltek s résztvettek min­den nemes társadalmi mozgalomban. Ismeretterjesztő előadásokat tartottak az intézet fizikai előadójában a művelt közönség számára: Bartók Egyed dr. Bárdos József dr. Cséplő Pál, Rássu Paulin, Tordai Ányos dr., Tóth Ágoston, Tróján Alfonz, Werner Adolf dr., a Szociális Missiótársulat kuiturelöadásainak sorozatában Horváth Géza dr. és Tor­dai Ánygs dr., a szabadoktatási akció keretében a nép számára Bartók Egyed dr., Tordai Ányos dr. és Werner Adolf dr., a kér. iparoskörben Tordai Ányos dr., a kér. szociális egyesületben Bárdos József dr., a Rákosi jubileum alkalmával rendezett ünne­pélyen Tordai Ányos dr. és Csiky Gergely: A nagymama c. színművének előadásakor Bárdos József dr. Tordai Ányos dr. tanárnak megjelent Magyar Nyelvtana és Olvasó­könyve a középiskolák III. osztálya részére, Mikes c. ifjúsági színművét kiadta a Magyar Jövő. A magyarság jussa c. irredenta 1 felv. színdarabja a Liga-ünnepen került színre.

Next

/
Thumbnails
Contents