Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1865

A nmélt. magy. kir. Helytartótanács 1863-ki febr. 17-én 10097. sz. a. k. intézvénye által a tanulók előmenetelének kifejezésére minden közép tanodánál a következő fokozatos kitételek használata rendeltetett el: Fokozat Jellemzésére Az erkölcsi viseletnek A figyelemnek A szorgalomnak A tanulmányokban! előmenetelnek a. Kitűnőség b. példás rövidítve p. feszült röv. f. ernyedetlen röv. e. kitűnő = 1 dicséretes röv. d. jeles = 2 a. Első rend b. törvényszerű röv. t. kellő röv. k. kellő röv. k. jó = 3 kevésbbé törvény- szerű röv. k.t. változó röv. v. hanyatló röv. I*. elégséges = 4 I Másod rend nem törvényszerű röv. n.1. szzórakozott röv. sz. csekély röv. cs. elégtelen = 5 | Harmad rend — j — semmi röv. s. rósz = 6 Az érdemsorozatban előforduló egyéb rövidítések magyarázata : kit. kitűnő ; — jel. jeles ; — e. r. elsü rendű ; — m. r. másod rendű ; — h. r. harmad rendű ; — g. görög katholi- kus; — n. g.nem egyesült görög; — h. v. helvét vallású ; — h. héber. - A romai katholikns ifjak vallása nincs ki­téve. — ö. ösztöndíjas; — i. ismétlő. — c. cisterci rendű növendék. — F. Foglárról nevezett érseki vallásos finöveldei növendék. A

Next

/
Thumbnails
Contents