Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1864

REV 2010 n 'JyrAi*1 i <s-■ vP' A nmélt. magy. kir. Helytartótanács 1863-ki febr. 17-én 10097. sz. a.k. intézvénye által a tanulók előmenetelének kifejezésére minden közép tanodánál a következő fokozatos kitételek használata rendeltetett el: Fokozat Jellemzésére Az erkölcsi viseletnek A figyelemnek A szorgalomnak A tanulmányokban! előmenetelnek i a. Kitűnőség J b. i példás rövidítve p. feszült röv. f. ernyedetlen röv. e. kitünő=l dicséretes röv. d. jeles a. i Első rend b. törvényszerű röv. t. kellő röv. k. kellő röv. k. jó=3 kevésbbé törvény­szerű k.t. változó röv. v. hanyatló röv. h. elégséges=4 Másod rend nem törvényszerű röv. n. t. szórakozott röv. sz. csekély röv. cs. elégtelen^ 5 Harmad rend — — semmi röv. g. rosz=6 Az érdemsorozatban előforduló egyéb rövidítések magyarázata: kit. kitűnő; — jel. jeles; — e. r. első rendű; — m. r. másod rendű; — h. r. harmad rendű. g. görög katholikus ; — ng. nem egyesült görög; — á. ágostai vallású; — h. héber; — A romai katholikus ifjak vallása nincs kitéve. — Ö. ösz­töndíjas; — i. ismétlő. — C. cisterci rendű növendék. —• í". Foglárról nevezett érseki vallásos finöveldei növendék.

Next

/
Thumbnails
Contents