Eger - hetente kétszer, 1912

1912-08-24 / 68. szám

4 EGER. (68. sz.) 1912. augusztus 24. vonatokkal valószínűen együtt lesznek vala­mennyien, akik érkezésüket bejelentették. Erdődi Pálffy Miklósi herceg, magyarországi udvarnagy, lesz a király őfelségének megbízott képviselője Bejelentették érkezésüket: Széche­nyi Miklós gróf nagyváradi, Fischer Colbrie Ágost kassai, Sipeki Balás Lajos rozsDyói és Kohl Medárd püspökök ; továbbá Takács Meny­hért jászói prépost és Békefi Rémig dr. zirci apát. Párvy Sándor, ki Karlsbadban tartózko­dik, egészségi állapota miatt nem vehet részt a temetésen, hanem három kanonokjával kép­viselteti magát. A főrendiházat Almássy Kál­mán gróf, a Marienbadban tartózkodó Zichy János gróf minisztert Náray Szabó államtitkár és Andor György praelatus, osztálytanácsos, a budapesti egyetemi hittudományi karát Hanuy Ferenc dr. prodékán, a rozsnyói káptalant Vénei' Pál őrkanonok képviselik. Eljön a te­metésre Károlyi Mihály gróf országgyűlési kép­viselő is. A temetés. Augusztus huszonnegyedikén (szombat) dél­előtt 9 órára tűzték ki Samassa József dr. bíbornok-érsek temetését. A gyász-szertartást Szmrecsányi Lajos érsek végezi, akinek az összes Egerben tartózkodó főpapok segédkeznek. A koporsót a palota Eszterházy-kápolnájá- ból a virágos udvarra hozzák le, ahol a rend föntartásáról az erre önként vállalkozó, kar­szalagos rendezők gondoskodnak. A gyászénekeket a Koszorús Egri Dalkör és a Polgári Dalkör éneklik. A koporsó beszentelése után megindul a gyászmenet. Előbb a főszékesegyházba vonul, ahol gyászmise lesz négyes liberával. Majd le­viszik a holttestet a főszékesegyház sírboltjába, ahol hosszú és dicsőséges pályafutása után meg­pihen a pihenést, fáradságot nem ismerő nagy ember. A temetés rendjére nézve a következő in­tézkedéseket tették: A Széchenyi-utcán és a gyászmenet egész útvonalán, a nagy halott iránt való tisztelet­ből az összes villamos-lámpákat égve hagyják és gyászfátyollal vonják be. Az Egerben állomásozó katonaság dísz­ben vonul ki. A vármegye és Egerváros képviselőij|tes- tületileg vonulnak föl a temetésre; ugyanígy az összes hivatalok, körök, testületek és inté­zetek küldöttei is. Mindegyik testület a saját hivatalos helyiségében gyülekezik és fél kilenc órakor indul a végtisztességre. A papság karingben a főszékesegyházban gyülekezik. (Bemenet a káptalani sekrestye felől.) 1. A testületek és küldöttségek a Szé­chenyi utcán, az érseki palota parkjának ka­pujától a jobboldoli utón, a szerzetesnők és urhölgyek a baloldali utón foglalnak helyet. 2. A papság háromnegyed 9 órakor kör­menetben indul a halottas házhoz. 3. Az érseki lakból a főtemplomba a me­net a következő sorrendben indul: a) Katonai zenekar. b) Földmíves-egyesülétek. c) Polgári egyesületek. d) Tanintézetek. e) Hitközségek. f) Városok, megyék. g) Hivatalok. h) Polgári dalárda, Egri Dalkör. i) Papság, állami, katonai előkelőségek. j) Halottas kocsi. k) Rokonság. l) Szerzetesnők és urhölgyek. 4. A templomba csak a menetben részt­vevők vonulnak be. 5. A sírbolthoz először a papság vonul ki a templomból, azután viszik a holttestet, majd a rokonság jön, a notabilitások és az előbbinek megfordított sorrendjében. 6. Temetés után visszavonulnak a főtem­plomba a gloriosum-misére. HÍREK. Eger, 1912. augusztus 23-án. Személyi hír. Gáspárdy Géza algíri osztrák­magyar főkonzul, földink, rokonainak látoga­tására Egerbe jött és szabadságidejének egy részét itt tölti. Hadgyakorlatok. Az őszi hadgyakorlatokra már megérkeztek a katonák. A város csütör­töktől kezdve valóságos haditábor képét nyújtja. Csütörtökön reggel tüzérek vonultak át a vá­roson, akik Németen, Aldebrőn, Feldebrőn, Ver- peléten és Egerszalókon táboroznak. Egerben a miskolczi 65. gyalogezred, egy lovas század és egy lovas géppuskás osztog szorong a házi- ezredünk legénységén kivül. A hadgyakorlatok a mi nappal megkezdődtek. Az országos atlétikai versenyre, melyet az E. T. E. szeptember elsején rendez váro­sunkban, erősen érkeznek a nevezések. Eddig Nagyváradról, Eperjesről, Gyöngyösről Kassá­ról és Lőcséről jelentkeztek az ottani egyesü­letek több taggal. Gáspárdy Katinka zongora-iskolája, mely a júniusban tartott nagy nyilvános hangverseny tanúsága szerint oly ritka szép sikerrel mű­ködik, a következő évre ismét megnyílik még pedig a régi járásbirósági épületben, ügy a zongora-, mint a hegedű szakot okleveles erők látják el s mindkét szakon lesz haladó és kezdő tanfolyam. Mindennemű felvilágosítást megad az intézet tulajdonosa és vezetője Rózsa­utca 2. sz. alatti lakásán, hol a szeptember elején kezdődő iskolai évre a beiratások már most eszközölhetők. Labdarugó-mérkőzés. A Gyöngyösi Athle- tikai Club és az Egri Torna-Egylet vasárnap (aug. 25-én) fotball-mérkőzést rendez Gyön­gyösön. A verseny d. u. félhatkor kezdődik. Köszönetnyilvánítás. Gyürky Vidor egri káp­lán urnák azért a kegyességéért, hogy a Felső- tárkányban épülő népház céljaira 200 (kettőszáz) koronát adományozott, hálás köszönetünket nyil­vánítjuk. Felsőtárkány, 1912. aug. 17. Novák Károly lelkész, Svetitska Antal jegyző, Bóta András bíró. Újszülöttek. Eger városában a lefolyt hé­ten (augusztus hó 9-től 15 ig) a következő szü­letési esetek történtek: SztepanerDezső szabó­segéd Margit, Tóth Antal földműves Antal, Szűcs Sándor napszámos Sándor, Nagy András földműves Erzsébet, Tóth László földműves Sándor, Kaknics Sándor földműves Szidónia, Erős Ferenc földműves János, Mihály András napszámos Rozália, Prokaj István kocsis Mária, Kelemen János földműves Ignác, Szabó Benjá­min máv. fékező Etel, Szarvas Pál napszámos István, Maruzs József kocsis József, Biriucsik Antal földműves József nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Szakai István földműves és Bóta Rozália földművesnő egri lakosok, — jegyesek. Házasságot kötöttek. Bóta Sándor földmű­ves és Majoros Mária földművesnő egri, László István kőműves-segéd és Szánt Matild hajadon egri, Kocsis Nándor asztalos-segéd és Molnár Julianna hajadon egri, Permay István kádár­segéd és Zimányi Anna varrónő egri lakosok. Halottak névsora. Fejős Károly napszámos 28 éves, Kummer Róza 7 hónapos, Kelemen József földműves 46 éves, Fertály József 5 hónapos, Csiffary Sándor nyug. tanító 77 éves, Svábik József 2 hónapos, Pogonyi András kol- dús 80 éves, Tóth Béla 6 hónapos, Yizslovszky Julia 26 éves, Urbán Ilona 14 hónapos, Samassa József dr. bíboros egri érsek 84 éves, Schvarcz Lőrinczné szül. Krausz Róza 52 éves, özv. Zöld Jánosné szül. Molnár Erzsébet földművesnő 65 éves korában. Rövid hirek. A tanító árvái. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Perger Ignác volt egri rk. tanító két kiskorú árváját a debreczeni tanítói árvaházba fölvette. — A lótenyésztési bi­zottság ülése. Hevesvármegye lótenyésztési hár­mas bizottsága szeptember hó 9-én délelőtt 9 órakor a vármegye székházánál ülést tart. Felelős szerkesztő: Breznay Imre. Laptuiajdonos: Egri érseki líceumi nyomda. Két könyvkötő tanonc, felvétetik heti fize­téssel az Egri Érseki Líceumi Könyvnyomdában. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ „Varázsfuvola !,f Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta ját­szani. A „varázsfuvola“ rendkívül kellemes, 20 acél trombita hanggal és 4 erős bőgővel van ellátva. Díszes kivitel­ben, kottafüzettel, da­lokkal, tokkal, aján­dékkal együtt: csak 4 korona. Csakis Wágner, a „Hangszer-király“ országBzerte elismer legolcsóbb hangszer-áruházában,1 Budapest, iózsef-körut 15. kapható. — Gyorsjavító műhely. — Kérjen fényképe :: hangszer-árjegyzéket. ­IZSÁK FERENCZ keztyűs, kötszerész, fűző-készítő és beteg­ápolási cikkek raktára :: FGFR Fő-utca 6. (Dr. Setét_féle ház) M. k. szabadalmazott SÉRVZÁRÓ feltalálója. Kiállítási ezüst­éremmel és okle­véllel kitüntetve! Megnyílik szeptember 1-én. Eger, 1912. Az érseki líceum könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents