Eger - hetilap, 1892

1892-01-05 / 1. szám

l-sí) szám. 31-ik év-folyam 1892. január 5-én. Hirdetésekért: minden 3 hasáb'zott petit sorhely után 6, bélyegadó fejében minden nirdetéstöl 30, nyilttérber egy petit- sorhelyért 15 kr. fizetendő. Po/itiKai s vegyes tartalmú hetilap. Megjelenik minden kedden. Előfizetéseket elfogad : a kiadó-hivatal (lyceumi nyomda), a szerkesztőség (Széchenyi-utcza 30. sz. Szabóféle ház) és Szolcsányi Gyula könykereskedése, s minden kir. postahivatal. — A hirdetési dij előre fizetendő. Tisztelt olvasóinkhoz! Az imént beköszöntött 1892-ik évvel lapunk, az „Eger“, pályafutásának 31-ik évfolyamába lépett. Harmincz év egy időszaki, s főleg vidéki lap életé­ben. nem tartozik a mindennapi események közé, s az ephe­mer sajtó-irodalom naponta szaporodó termékeinek hosz- szú sorában, nemcsak a vidéki, de a fővárosi, úgynevezett országos lapok közt is igen kevés van olyan, mely három évtizedet ért volna meg. Azon körülmény tehát, hogy az „Eger“ egyike leg­régebben fönálló hazai lapjainknak, elvitázhatatlan krité­riuma annak, hogy társainak sorában mindenkor becsülettel megállotta helyét. S ép ezért tekint lapunk, az „Eger“, teljes megnyug­vással, harmincz éves múltjára vissza ama meggyőződésben, hogy feladatának teljesítése, hivatásának minden körülmé­nyek, sokszor nehéz viszonyok között is hű betöltése min­denkor a t. közönség jóakaró helyeslésével s támogatásával találkozott. T. közönségünk e nagybecsű jóakaratát, s pártfogását kérjük lapunk, az „Eger“ számára jövőre is. Nem állunk elé nagyhangú ígéretekkel. De arról biz­tosíthatjuk t. olvasóinkat, hogy miként eddig, úgy ezentúl is ügyekezni fogunk megyénk, városunk, s t. közönségünk jól felfogott érdekeit minden tehetségünk, iparkodásunk s legjobb meggyőződésünk szerint híven s becsülettel szol­gálni, s t. olvasóinknak az „Eger“ iránt hosszú évek so­rán át tanúsított becses jóindulatát jövőben is kiérdemelni. Az „Eger“ szerkesztősége. Az indítványt, hogy Eger közönsége nagylelkű főpásztora iránt érzett hálája- s ragaszkodásának ez úttal tüntetésszerű ki­fejezést adjon, — mint annak idején említettük, — Grónay Sán­dor polgármester tette, s a városi képviselő-testület általános lel­kesedéssel fogadta el azt. Érsekünk ő exjának Egerváros közönsége által történt e tüntetésszerű üdvözöltetése a múlt csütörtökön, a lefolyt év utolsó napján, s a beköszöntött 1892-ik év előestéjén, különben csöndes városunkban szokatlan élénk mozgalmak s lelkesedés közt ment végbe. A jelszó az volt, hogy városunk közönsége fáklyás zenével, s disz-szónoklattal üdvözölje érsek főpásztor ő kegyelmességét. E czélból a mondott napon, már alkonyattájban nagy csa­patokban kezdett gyülekezni a városház udvarára városunk pol­gársága, mely, midőn a fáklyák az esthomályban kigyultak, s a diszmenet megindult, az utczákon csatlakozott csoportokkal is növekedve, mikorra az érseki palota térés parkudvarára ért, több ezer főre rugó impozáns tömeggé nőtte ki magát. A diszmenet, mint említők, esti 7 óra után, számos nem­zeti szinti zászlók elővitele, s több mint 300 fáklya ragyogó fénye mellett, a városház udvaráról, lassú, méltóságteljes hullám­zással indult meg, Horváth Béla városi reudőralkapitány veze­tése mellett, kihez az egri előkelő értelmiség, a városi tisztikar s a városi képviselő testület köréből is számosán csatlakoztak. Ezeken kivül a diszmenetben testületileg részt vettek: az egri önkéntes tűzoltók teljes díszben, s katonai menetben, élükön dr. Pásztor Bertalan főparancsnokkal, s a tűzoltó tisztikarral; az egri jogakadémia polgársága; az egri koszorús dalkör; az egri iparos kör; a kátli. legényegylet; a külvárosi katli. olvasókörök stb. A menetben az elite-közönség, s polgárság köréből számos hölgyeket is láttunk. Mondanunk sem kell, hogy a földmives nép, szokott ujjongó lelkesedésével, nagy tömegekben csatlakozott a menethez. A diszmenet a Czukorutczán, majd a Káptalanutczán, s a Lyczeumtéren haladt végig, mely utóbbiakban több ház díszesen ki volt világítva. A menet elején a helyben állomásozó Appel- gyalogsorezred zenekara játszott harsány indulókat, mig a végén egy népzenekar húzta a Rákóczy- indulót, gyakori lelkes éljen­zésektől megszaggatva. Üdvözlet az egri érseknek. Dr. Samassa József egri érsek ő exja az imént lefolyt. 1891-ik év nyarán r töltötte be egyházmegyei főpásztorsá'ganak második évtizedét. Érsek ő ninlga, mint annak idején lapunkban körülményesen megírtuk, főpásztorkodása eme huszadik évfordu­lóját nevezetes és jelentékeny összegekre rugó alapítványokkal tette emlékezetessé. Érsek ő exja azonban az alkalommal tóvöl lévén székvárosától, Egerváros közönsége nem volt azon hely­zetben, hogy atyai főpásztorát, a város legelső, legtiszteltebb s legszeretettebb polgárát, egyházfőpásztorsága huszadik évén k betöltése alkalmából üdvözölhesse. Városunk polgársága tehát örömmel ragadta meg az imént beköszöntött uj évforduló alkal­mát, hogy érsekünk ö nmlga iránt érzett határtalan tiszteletének, szeretetének, hálája s törhetetlen ragaszkodásának nagyobb sza­bású nyilvános kifejezést adjon ama jótéteményekért, melyekkel kegyelmes főpásztorunk ő exja székvárosát ellialmozta, mióta mint a Pyrkerek és Bartakovicsok méltó utóda, nagynevű élői nek örökébe lépett. így ért a diszmenet lassan hullámzó hömpölygéssel az érseki rezidenczia parkudvarára, hol a legpéldásabb csend- és rendben csoportosult a palota előtt. Ekkor, méltóságteljes, néma csöndben Jölzendütt az egri koszorús dalkor ajkain a „Szózat“, szokott ^lelkesedéssel, s precizitással. Két versszak eléneklése után pe- tdfg-, »felállott a palota erkélyével szemben rögtönzött emelvényre •'.az ünnepség szónoka: Baj)ócsav Sándor ügyvéd, az egri ^ügyvédi kamara ügyésze, mire egyszerre megnyíltak az erkély * Szárnyajtai, s hosszasan felriadó lelkes éljenzések közt megjelent az erkélyen egii érsek főpásztorunk ő exja, udvari papjaitól környezve. Ekkor, magasztos csend közepette, megszólalt az ünnepi szónok, Babócsay Sándor, s a következő lelkes beszéddel üdvö­zölte érsek ő nmlgát: Nagyméltóságú Érsek Úr! Kegyelmes Urunk! Minél inkább közeledett az éppen most letűnő vál- os év vége, városunk annál inkább érezte lelki szűk­* f

Next

/
Thumbnails
Contents