Eger - hetilap, 1890

1890-01-07 / 1. szám

6 ■mint, már lapunkban is említve volt, — most rendezi sajtó alá, s költeményeire az előfizetési fölhívást közelebbről ki fogja bocsá­tani. E körülményből a hazai összes sajtó, osztatlanul, igen meleg és rokonszenves hangon nyilatkozik Kapácsyról, úgy a költőről, mint a társadalmi élet egyik kiemelkedő alakjáról. De különösen az erdélyrészi lapok szólnak, egytől egyig, igaz lelkesedéssel a Kapácsy Dezső költészetéről, s verseiről, melyekből mutatványo­kat hoznak, — s Kapácsy Dezsőről magáról, mint a „gyűjtők királyáról.“ S e fogadtatást és méltatást az erdélyrészi magyar­ság részéről Kapácsy valóban meg is érdemli nemcsak mint költő, kinek lantja mindenkor az igaz hazafiság, a rajongó sza­badság- s hazaszeretet legtisztább s legnemesebb húrjait pengeti, hanem minta „gyűjtők királya“ is, ki az „Emke“-nek. tehát az erdélyrészi magyar közművelődés oltárára eddigelé példa nélkül való buzgalom- s kitartással ezreket gyűjtött. Nagyon szépen s melegen emlékeznek meg ez alkalomból Kapácsyról különösen az „Erdélyi Híradó,“ „Kolosvár,“ „Magyarság,“ „Brassó,“ ,.Hu- nyad,“ „Csíki Lapok“ stb. — Kapácsy Dezső sokkal közelebb áll lapunkhoz s — szivünkhöz, semhogy e helyütt s a jelen alkalom­mal czélszerünek tartanók őt agyba-főbe dicsérni, amire Kapá- csynak semmi szüksége sincs. Hanem mégse tagadhatjuk meg magunktól annak elmondását s közzétételét, hogy mit szólnak Kapácsyról mások. A sok közöl itt is csupán az „Erdélyi Hiradó“ nyilatkozatát idézzük, mely a következőleg szól: „Kapácsy Dezső költeményei Ábrányi Emil előszavával jelennek meg. Az országszerte ismert férfiú kötete bizonyára széles olvasó körre talál. E költemények nem csinált versek, hanem egy egészen megfelelő élet nyilatkozatai. Kapácsy Dezső úgy ir, ahogy érez s úgy él, a hogy ir. Korunkban ritka meleg szive, hazafias és emberszerető irányban egyaránt ajánlják könyvét mindenkinek, kit barátság, haza, affectatio nélkül való szerelem érdekel. Meg­rendelhető a mü, szerző czime alatt, Egerből.“ — Az egri törzs-kaszinó, f. évi január 1-én közgyűlést tar­tott, mely alkalommal a pénztáros bemutatta a múlt évi száma­dást. E szerint a lefolyt 1889-ik évben az egyesület bevétele volt 7907 frtl 51 kr. kiadása 7712 fi t. 76 kr. Maradt a folyó 1890-ik évi számlára maradvány 194 frt. 75 kr. A kiadási összegből 1067 frt. 36 kr. az egyesület házának elkerülhetetlen átalakítási s javítási költségeire fordittatott. Ezen, s a megelőző évek rend­kívüli tetemes kiadásai okozták, hogy a házvétel-árából még mindig 25,000 frt tőke-tartozás vár törlesztésre, és pedig ez idő szerint másfélévi kamathátralékkal. — Az egyesületnek a lefolyt évben volt 251 rendes tagja. Ezekből időközben elhalt 1; eltá­vozott 2 tag. — Sport. Az egri korcsolyázó-egyesület beléletében — da­czára annak, hogy az egyesület választmánya, ama tervét, mi­szerint minden ünnep és vasárnapon ünnepély tartassák a jégen, két izbeni deficzit és szerény pénztári állapotok mellett, szükebb korlátok közé volt kénytelen szorítani, — jóyal_jmgyobb~élénkség uralkodik az idén, mint más előző években. Már maga azon körül­mény, hogy az egyesületnek közel 70 bel, 95 kül, s 15 — 20 pár­toló tagja van, nagy mértékben járul ehez, de leginkább kitűnik ez az évenkint megejtett tisztujitás, illetve szavazás alkalmával, mely — mint halljuk — az idén kortéziával is járt. Pedig — őszintén szólva — az egész nem egyéb egy kis hiúságnál, meg­tudni, ki mennyire kedvelt, s ki milyen népszerűségnek örve nd — a jégen. Mert nálunk — eltekintve más korcsolyázó-egyletektől — az elnököt, pénztárnokot, háznagyot vagy inkább gondnokot, no meg a jegyzőt kivéve — bizony édes kevés dolga van a vá­lasztmánynak — de nem és lehet sok s a választmányi tagság csak titulus. Az idei szavazás e hó 4. és 5. napjain folyt le a következő eredménynyel: elnök: ifj. Simonyi Károly; pénztáros: id. Gröber Ferencz; választmányi tagok: Frantz Etelka, Gröber Irén, Gröber Jolánka, ifj. Gröber Ferencz, Dusárdy István, dr. Lefévre Dezső, Földváry Árpád, Horváth Béla, dr. Góth Ferencz, Szabó Béla, Frantz Gyula, Góth Elek és Ficzere Béla. — Min­denesetre örülünk azonban ez élénkségnek, mert bátran elmond­hatjuk, hogy városunkban, mely eddigelé még úgyszólván semmi­féle más sport-egyesületnek nem tudott állandó létet biztosítani, mégis van egy uralkodó sportegyesület, és egy nemesen szóra­koztató sport, a korcsolya sport — melyáltalánosan kedvelt. — Az egri jogászbál. Az egri jogakad. polgárok által jövő szombaton, f. hó 11-én a törzs-kaszinó nagy termében tartandó jogászbál, az előkészületek után ítélve, az előző évekéihez méltó fényesnek, s népesnek Ígérkezik. Nemcsak egri szépeink csaknem teljes phálanxa, hanem a vidéki szépségek közöl is számosán fognak benne részt venni. A tánczvigalom érdekét emelni fogja az a körülmény is, hogy szépeink a „souper“-t, egy tehetséges zenekedvelő: Farkas Dezső, egri jogakad. polgár által ez alkalomra szerzett „Egri jogász-csárdás“ Palócz bandája által produkálandó — derült s lelkesítő hangjai mellett fogják bájosan lejteni. — Az egri keresztény iparos kör f. é. jan. hó 1-én tartá tisztújító közgyűlését — a tagok tömeges részvéte mellett. — Titkos szavazással a következők választattak meg. Elnök: Sztupka János, tiszteletbeli elnök: Mititzky József, I-ső alelnök : Tancsa Lajos, Il-ik alelnök: Plank Géza. Választmányi tagok : Komáromy József, Huszár Mihály, Horánszky István, Ilibay György, Nesz­vadba Gyula, Farkas Kálmán, Mititzky János, Vincze Alajos, Balkay István, Zander Nándor, ifj. Balkay József, Sebestény István, Mititzky József, Ruzsin Ignácz, Markasoly Vilmos, Koncz Lajos, Berzy László, Bátorfy Lajos, ifj. Gaál Lajos, Kalmár István. Póttagok: Zemancsek Ferencz, Dienes Lajos, Lájer János, Nánásy Ferencz, Koch István, Hegedűs János, Kronberger Mihály, Benkovics Alajos, Hasselbauer Sándor, Vincze István. — Az ,.Egri Dalkör“ f. évi januárhó 12-ik napján, délelőtti 11 órakor a Lyceum zenetermében, sürgősen elintézendő ügyben rendkívüli közgyűlést tart. Szíveskedjenek a dalkör működő és pártoló tagjai e czélból a jelzett időben és helyen megjelenni. Kelemen Lajos, e. jegyző. — Iparhatósági megbízottak. Az iparhatósági megbízottaknak 1884. évi XVII. t. ez. 173. §-a értelmében történt kijelölésükre vonatkozó bemutatott jegyzőkönyv tudomásűl vétetvén, ennek alap- jen 1890-ik évre az 1884. évi XVII. t. ez. 157. §-ához képest, a) Az iparhatósági lajstromok ellenőrzésére: Strausz Károly, Budai László, Füstös Bernát, Nagy Pál, és Szemán Mihály; — b) A tanoncz-iskolák látogatására: Lang László, Ivajdácsi Ráfael, Smid Lajos, Kuczora Ferencz, és Jobbágyi István; — c) A műhelyek vizsgálására Koncz Lajos, Árvái Sándor, Dienes Lajos, Pap József, és Herman Géza; —• d) A gyárak látogatására: Szabó Sándor, Gönczi Károly, Kakuk Pál, Salamon Antal, és Váll Ferencz ipar­hatósági megbízottak Strausz Károly elnöklete alatt jelöltetnek ki. — M ről az iparhatósági megbízottak, a rendórkapilányi hivatal, Morvay János tanácsos mint a tanács által a lajstromok vezeté­sére, munkakönyvek kiállítására stb. delegált tanácstag tudomás és alkalmazkodás végett végzésileg a hevesmegyei kir. tanfel­ügyelő, és az ipartanodái bizottság levél által értesittetnek; végül ezen körülmény nyilvánosságra hozatala tekintetéből jelen végzés a város közháza mindkét ajtajára kifüggesztetni, s a helyi lapok­ban is közhírré tétetni határoztatik. — Eger, 1889. deczember 28-án tartott tanács-ülésből. Grónay Sándor, m. k. h. polgármester. — Városi ügyek. A f. jan. hó 2-án tartott rendkívüli képv. testületi közgyűlésben, elnöklő polgármesternek azon, a város közönsége érdekében tett fáradozásáért, melyszerint egyedül sze­mélyes közbenjárásának köszönhető azon körülmény, hogy a város a kizárólagos italmérési jogosultságot évi 40,000 frt megváltási összegért megnyerte, — holott ezen jogosultságért egyesek részé­ről 48,000 frt volt megígérve, — jegyzőkönyvileg köszönet és elismerés szavaztatott,; s egyidejűleg az egyes adókötelezettekre kirovandó összegek kivetési és kezelési módozatainak saját hatás­körében leendő megalapításává], úgy az italmérési adó és illeté­keknek az egyes adókötelezettekre leendő kirovása, illetőleg az egyesség megkötésével, úgy a kezelés feletti felügyelet korlátlan gyakorlásával h. polgármester elnöklete alatt egy küldöttség bíza­tott meg. A f. jan. hó 5-én tartott rendes ülésben elintézést nyert ügyek: Az 1889. év 4-ik negyedéről szóló évnegyedes jelentés, mely. tekintettel a munkahalmazra, igen kedvező eredményt tűntet fel. Az Egervárosában építendő gyalogsági laktanya részére szük- ségleudő területre vonatkozó tárgyalás f. hó 26-ra tűzetett ki. A választás alá nem eső képviselők névjegyzékének kiigazitását eszküzlő küldöttségbe, Petravich Bertalan elnöklete alatt, Babócsay Sándor, Fekete Károly, Horváth József, Simonyi Károly, Ury József képviselők és a főjegyző választattak meg. —Simonyi Károly az egri szőllőszeti és kertészeti iskola felügyelő bizottsága elnö­kének lemondása folytán : tekintettel azon körülményre, hogy maga a szőllőszeti és kertészeti telep legnagyobb részét az egri főkáp­talan sajátjából engedte át a város használatára, tekintettel arra, miszerint igen kívánatos, hogy a felügyelő bizottság elnöke sző­lőbirtokos és oly egyén legyen, ki ezen ügy körül kiválóan érdek­lődik; mindezeknél fogva az egri szőllőszeti és kertészeti iskolát kezelő felügyelő-bizottság elnökéül Zsendovics Józsefvárosi képviselő, ki a felügyelő bizottságnak eddig is folyton tagja volt, választatott meg egyhangúlag; az igy megüresedett bizottsági

Next

/
Thumbnails
Contents