Eger - hetilap, 1884

Tartalom-mutató I. Költemények. Egy urhölgynek. (Sávoly Vazultól) I-koz. (Cyprustól) A múltakért. (Csillagli Mórtól) . Két szerelem. (Kardoss Ivántól) A magyar nemességhez. (Divékytől) Szerelem legyen a te csillagod. (Werner Gyulától) Szerelmesek vagyunk! (Werner Gyulától) Horváth István ^emlékezete. (Komócsy Józseftől) Karádi Péter. (Énekes Imrétől) Gondolsz-e rám? (Lévay Adolftól) Tanítási emlékűi. (Frinth Lászlótól) Virágaim. (Frinth Lászlótól) Borsod. (Ábrányi Emiltől) Te és ő. (Kereszty Istvántól) . Hiába! (Kereszty Istvántól) Távolból. (Cyprustól) Vidd el fecském. (Werner Gyulától) ügy szeretném. (Frinth Lászlótól) Bár lehetnék. (Négyesy Lászlótól) Őszi tájék. (Csillagh Mórtól) . Merengés. (Pataky Rezsőtől) Búsongás. (Pataky f Rezsőtől) . Bejthe Erzsébet. (É. I.-től) A szerkesztőhöz. (Cyprustól) Egy zárda-főnöknő névünnepére. (Malvintól) Merengés. (Eliztől) . Tél a tanyán. (Csillagh Mórtól) Lehajtja a . . . (Pataky Rezsőtől) Lap. 2 47 89 120 120 142 169 187 211 219 239 311 318 327 334 334 343 353 382 399 399 414 422 429 441 450 461 462 II. Tárcza-czikkek prózában, beszélyek és rokon. Az egri dalkör karácsonyi debutje . A Krupár János ur Sylvester-éjszakája . Fábius és Stenia. (Elbeszélés) . . . . .11 A jogászbál ................................................ V isszaemlékezés az egri jogászbálra. A túlhajtott képzelődés .... Farsangi tárcza. (É. I.-től) Párbeszéd családi körben A felhő és virágok...................................... A z ima ....... A legnagyobb boldogság .... A tiszti bál................................................ Z sarnóczy. (Történeti beszély) 72, 79, 90, 100, 110, 121, Az aggszüzek évről-évre .... A rózsa története, költészete s egri ünnepe „Az ő regénye“ ...................................... É gy furcsa séta . A legszebb rózsa. (Beszélyke É. Imrétől) Egy nmlt századbeli szolgabirói rendelet. Házasság éhségből. (Vig beszélyke). . . 327, Recipe, szerelmesek számára . Hulló levelek ................................................. Az egri dalkör dalestélye.... Ratalin-bál ...... Fővárosi levél................................................ • 442, Né hány szó Kiss Alajos legújabb eredeti festemé- nyéről. (K. L.-tól) . Egy regény története. (Énekes Imrétől) . Elvira. (Milesz Bélától) .... 3 4 29 21 29 38 55 56 63 63 63 72 130 91 198 228 240 270 270 335 328 406 430 441 470 451 470 479 III. Alkalmi czikkek. Az egri dalkör karácsonyi debutje . Húsvéti ünnepeink ....... A rózsa története, költészete s egri ünnepe Az egri érseki joglyceum ünnepélye junius 16-án . A kolera-veszély alkalmából figyelmeztetés Eger vá­roshoz ............................................................................. Tűzoltók diszgyakorlata................................................ Az egri önkénytes tűzoltóegylet diszgyakorlata s nyári mulatsága.......................................................... Vizsgálódás és értekezlet a phylloxera-ügyben, Egerben ......... 3 142 198 225 ■— A phylloxera s a kolera elleni védekezés — A miskolczi dal- és zeneünnepély napi és sorrendje — Az egri dalkör diadala ................................................. I V. Egyleti s intézeti élet. — A hevesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet küldöttsé­gének tisztelgése az egri érsek ur ő Éxcellentiájánál — t, Az egri dalkör karácsonyi debutje .... — Az egri ügyvédi kamara közgyűléséről — Az egri ügyvédi kamara ügyeiről összeállított ki­mutatás ............................................................................. — A hevesmegyei takarékpénztár üzletkimutatása és mérlege az 1883. évre................................................ — A Szent-István-társulat közgyűlése Budapesten, már­czius 20-án................................................................... — A hevesmegyei 1848/9-iki honvédek-egyletének máj. 12-én tartott választmányi üléséről .... — A hevesmegyei orvos-gyógyszerész-egylet közgyűlé­séről ...................................................................................... — Az Eger-vidéki jótékony-nőegylet évi rendes köz­gyűlésének jegyzőkönyve ................................................ — Áz egri érseki joglyceum ünnepélye junius 16-án — Jegyzőkönyvi kivonat: a hevesmegyei 1848/9-iki hon­védek-egyletének választmánya által junius 7-én tar­tott ülésről .................................................................... — Az Eger-vidéki jótékony-nőegylet választmányának jelentése............................................................................. — Az egri szőlöszeti és borászati egylet junius 26-án tartott igazgatósági ülésének jegyzőkönyve — Tűzoltók diszgyakorlata ................................................ — Az egri önkénytes tűzoltóegylet diszgyakorlata s nyári mulatsága.......................................................... — Jelentés: Egerváros iparos-iskolájáról. . . 248, — Az egri szőlöszeti s borászati egylet julius 16-án tartott évi közgyűlésének jegyzőkönyve . — A miskolczi dal- és zeneünnepély napi és sorrendje. — Az egri dalkör diadala ................................................ — Az egri ipartanodái bizottságnak aug. 10-iki üléséről — Színészet,: . . 319, 327, 334, 343, 353, 362, — Az egri dalkör aug. 24-én tartott tisztujitó gyűlé­séről ....................................................................................... — Jegyzőkönyv: az egri szőlöszeti és borászati egylet­nek aug. 24-én tartott közgyűléséről — Jegyzőkönyv: az egri szőlészeti és borászati egylet­nek aug. 24-ikén tartott igazgatósági üléséről. — Jegyzőkönyv: a hevesmegyei 184K/9-iki honvédek- egyletének aug. 27-én tartott választmányi üléséről — A hevesmegyei 1848/9-iki honvédek egyletének aug. 23-án tartott választmányi üléséiül .... — Az egri ipartanodái bizottságnak szept. 8-iki ülésé­iről — Érseki levél: melylyel az „Egri dalkör“ által Mis- kolczon az országos dalárversenyen nyert serlegnek a lyceumban való elhelyezése engedélyeztetik . — Felhívás Hevesmegye gazdáihoz .... — Az egri szőlöszeti és borászati egylet szept. 19-én tartott igazgatósági üléséről...................................... — Jegyzőkönyv: az egri szőlöszeti s borászati egylet okt. 4-én tartott igazgatósági üléséről — Az országos borászati kormánybiztosnak az egri bo­rászati s szőlöszeti egylethez intézett átirata . — A vallás- és oktatásügyi minister által kibocsátott szabályzat: a felekezeti középiskolák meglátogatása s azokban a föfelügyeleti jog gyakorlása iránt. 388, — Az egri ipartanodái bizottságnak nov. 1-én tartott üléséről ....................................... , — Jegyzőkönyv: a hevesmegyei tanítótestület 25-én Gyöngyösön tartott évi nagygyűléséről z egri iparos-tanoncz-iskóla és a rajz . szegény gyermekeket ruházó-egylet hivás (ugyanezen ügyben) ....................................... egri dalkör dalestélye................................................ e gri szőlöszeti s borászati egylet igazgatóságá­nak decz. 13-án tartott üléséről .... aug. 412, 427, Lap, 257 287 307 1 3 53 54 98 108 185 208 218 225 228 238 247 248 248 258 277 287 307 308 373 325 326 326 333 333 341 360 370 379 379 380 397 411 420 419 437 427 430 467 7

Next

/
Thumbnails
Contents