Eger - hetilap, 1882

1882-03-02 / 9. szám

86 lEmSIE^'CrZilEIK­— Időjárás. A farsang elmúltával a hideg idő is, — mely pedig e télen különben is rövid tartamú volt, megszűnt. Mátyás napja nagyon enyhén köszöntött be s azóta is enyhe idő jár, meg- czáfolván ezúttal azon szokás-mondást, mely szerint: „Mátyás ha nem talál, hát csinál jeget.“ Február 27-én a hosszas szárazság is véget ért; aznap este csöndes eső eredt meg, mely egész éjjel s a következő napon is tartott: nagy örömükre a gazdáknak, kik a föld szárazsága miatt már igen nagy aggodalomban voltak. Az őszi vetések ezen esőzés folytán szépen fölveszik magukat. — Színészet. Völgyi György színtársulata által városunkban ma, csütörtökön adatik: „Utolsó levél“ vígjáték két felvonásban. — Érdekes emléktárgyak. Sebestény helybeli órásnál néhai Palócz}' Lászlónak két érdekes emléke látható. Ezek egyike: 26 czentimeter hosszú aranytoll. ily felirattal: „Borsod aranyto 1- 1 at nyújt im számodra Pa 1 óczy; Mert szívvé 1, to 1- 1 a 1, hon s megye híve valál.“ A másik pedig egy gyönyörű művésziesen kiállított, 30 czentiméter magasságú ezüstserleg, me­lyen az 1832/e évszám s a következő distichon olvasható: „Szi­ved, eszed, t: o 11 ad. honnak va 1 a szánva, Palóczynk; Érte barátidnak vedd ezen hálajelét.“ — Bátrak va­gyunk megjegyezni, hogy közelmúltunk egyik ritka typicus magyar alakjának, Palóczjr Lászlónak, ezen érdekes emléktárgyai: a magyar nemzeti múzeumba valók; nem is akarunk kételkedni, hogy e két emléket az említett muzeum mielőbb meg fogja vá­sárolni. — A heves- és szolnohnegyei nőegylet hálás köszönetét fejezi ki a nagyon tisztelt közönségnek; ágy a rendező uraknak, — és mindazoknak kik az árvaügyet bármivel támogatni méltóztattak. — Február hó 21-én tartott álarczos tánczestélyen fölülfizettek: Érsek 0 ex. 20 írt, Begovcsevich 11. kanonok 5 írt, Babies J. kanonok 5 frt, Babies István 4 frt, Babies Béla 4 frt, Babies Ala­dár 1 frt, Gröber Ferenczné 5 frt, Gröber Sándor 2 frt, ifj Sa- massa János 7 frt, Imre Miklósné 5 frt, Syposs Károlyné i frt, Gyulay Pálné 2 frt, Farkas Ferenczné 1 frt, Hartl Edéné 2 frt, Bombay Tádé 3 frt, Timonné 2 frt, Remenyik Kálmán 3 fid, Stein­häuser Istvánná 5 frt, Lang Sándor 1 frt, Majthényi Mihály 1 frt, Markasoly Vilmos 1 frt, özv. Zamlerné 2 frt, özv. Remenyik Istvánná 8 frt, Wolf Károly 1 frt, dr. Kösztler József 1 frt, dr. Brünauér Ambró 1 frt, Syposs Anna 1 frt és 3 drb ezüst huszas, Kovách Kálmán 1 frt, Luga László 1 frt, idősb Samassa János 5 frt, Tavassy 1 frt, Sztupka 1 frt, Ivády Miklós 2 frt, Búzáth Lajos 2 frt, Nemtsik kapitány 1 frt, grf Keglevich Gyula 7 frt, Drisnyey Béla 2 frt, Briger Konrád 20 kr, Ocváth Ferencz 1 frt, Steinhäuser Dezső 1 frt, Bánky N. 1 frt, Gröber Jolánka ibolyá­ért 6 frt, Erdélyi Gizella virágokért 12 frt 40 kr, Kliegl Pannika 20 frt, Tormássy Ezter 15 frt 20 kr, Petravich Ilka 1 frt, 50 kr, Remenyik Fánika 2 frt, Kolossy Gusztávné 8 frt, Bartalos 1 frt, Nyilvánszky Veronika 25 frt. Összes bevétel 496 frt. Az adako­zók fogadják e kegyes adományokért az egylet hálás köszönetét. — Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Doleisch Károly cs. kir. nyugalmazott ezredes, — a vaskorona-rend vitéze és a katonai érdemkereszt tulajdonosa, — mint férj, és Zábráczky Miklós, mint testvér, maguk és számos rokonok nevében, mély bá­nattal jelentik, hogy a forrón szeretett nő. illetve felejthetlen test­vér Doleisch Károlyné szül. szadai Zábráczky Róza, 1882. év február hó 20-án éjjeli 1 órakor, életének 44-ik s boldog házasságának 11-ik évében, hosszas szenvedés és a ha­lotti szentségek ajtatos felvétele után, jobb létre szenderült. A bol- dogúlt földi maradványai a róm. katli. szertartás szerint folyó hó 22-én d. u. 4 órakor fognak a Fájdalmas Szűzről nevezett sir- kertbe nyugalomra tétetni, s az engesztelő szent miseáldozatok pedig a szentferencziek templomában és T.-Szadán f. hó 23-án d. e. 10 órakor a Mindenhatónak bemuttatni. Áldás és béke lengjen a szerető nő és legjobb nővér porai felett! — Köszönetnyilvánítás. Azon átalános részvét, melyet Eger- város minden rangú s rendű t. közönsége, néhai szeretett nőm, illetve páratlan testvérem temetése alkalmával, tömeges megjelenése által, tanúsítani kegyeskedett, — mig egy részről az elhúnyt iránti kegyeletnek volt kitüntető jele, másrészt gyászos bánatunkra is vigasztalólag hatott. — Fogadják az összes jelen voltak, azon kitüntető szivességökért. legbensőbb s leghálásabb köszönetünk ki­fejezését. Eger, 1882. Doleisch Károly ezredes, és Zábráczky Miklós. — Gyászjelentés. Brezovay Ilona és férje Vonner Lajos cs. k. százados, — Brezovay András cs. k. huszárfőhadnagy, — Bre­zovay Piroska és férje Tschurl Ferencz cs. k. huszárkapitány s ezek gyermekei Judit, Piroska, Ferencz, Ilona, — Brezovay Klára és férje Sziklay Ede s ezek gyermekei Ede és Szeréna, — özv. Vendéghy Józsefné szül. Bernáth Terézia, — Bernátk Bertalan m. k. honvédezredes és neje szül. báró Radák Mária s ezek gyer­mekei, úgy a maguk, valamint számos rokon nevében is fájdalmas szívvel jelentik a legjobb és felejthetetlen édes anyának, illetőleg anyósnak, nővérnek, nagyanyának és nagynénének: egerfarmosi és brezovai özv. Brezovay Pálné, szül. bernáthfalvi Bernáth J u d i t n a k, hosszas szenvedés után, a haldoklók szentségeinek áhitatos fölvétele után, 1882. febr. 27-én éjjel életének 69-ik évé­ben, az Urban történt gyászos elhunyták A boldogult hült tete­mei márczius 1-én, délután 4 órakor Szóláton tétettek nyugalom­ra. Az engesztelő szentmismeáldozat Szóláton márczius 2-án, Eger­ben pedig 3-án 10 órakor a szent Ferenczrendűek templomá­ban fog a boldogult lelke nyugalmáért a Mindenhatónak bemutat­tatok Az örök világosság fényeskedjék neki! — Hymen. Morgenstern Zsigmond, a Széchenyi kávéház fő- pinezére, eljegyezte a kedves és szép Freistadtel Lujza kisasz- szonyt. — A belügyminisztérium értesíti a megyéket, hogy a horvát­országi hatóságok czimével és pecsétével ellátott s Magyarországra is kiterjedő könyöradomány-gyiijtési engedélyek hamisak. Ily gyűj­tések, csakis a kir. belügyminisztérium engedélye mellett eszkö­zölhetek. Az oly egyének, a kik ily engedélyt nem képesek felmu­tatni, azonnal letartóztatandók. — A mi húsz év óta nem történt. Mint a Szegedi H. Írja, a folyton apadó Tisza elérte a 0 pontot. Körülbelül két évtized óta nem következett be ilyen sekély vízállás. Érdekes látványt képez a folyó igy silányságában, ha visszagondolunk a legmagasabb vízállásra, mely csaknem 30 lábra emelkedő roppant magasságban kerekedék a mostani hitvány pocsolya tetejébe. —■ A Dana-Tisza közötti vízválasztó magaslatokról Szeged felé vonuló belvizek által okozott károk, ezen vizek rendezését sürgő­sen követelik. E szempontból kiindulva, a közlekedési minisztérium műszaki tervet készített, és ennek megbeszélése végett az 1874: XL. tcz. alapján — Tisza Lajos kir. biztos elnöklete alatt tar­tandó értekezletre az összes érdekeltséget meghívta. — Szederfaültetés a selyemtenyésztés czéljából. A közi. mi­nisztérium országszerte elrendelte, hogy az államépitészeti hivata­lok a közigazgatási bizottság közvetítésével oda hassanak, misze­rint az államutak az ország minden részeiben szederfákkal ültet- tessenek be, s ez által a községek lakóinak figyelme a faültetvé­nyek hasznosságára felhivatván, a selyemtenyésztés minden irány­ban előmozdittassék. — Pinczérbál. A múlt hó 23-án rendezett pinczérbálban a következő asszonyok és kisasszonyok vettek része: Bronts And­rásáé, Steinfeld Hermanné, Poncsák Lajosné, Juhász Józsefné, özv. Hoytsiné, Szabó Lászlöné, Mazerek Ferenczné; — Stefán Nelli, Ko­vák Irma, Kovács Mariska, Ariét Lenka. Rácz Tériké, Bucher Lenka. Bárdos Málika, Pám nővérek, König Juliska, Simár Pepi­ké, Lengyel Pepike. A rendőr-főkapitánynak 9 frt, mint ez al ká­lómmal adakozás útján gyűjtőit, adatott át a helybeli szegény­alap javára. — EUeméren (Torontálmegye) a napokban népes nazarenus közgyűlés volt, melyen kizárólag szerbek jelentek meg. Ezen szer- bek azért lépnek ki a gör. kel. egyházból, mert lelkészeik élet­módjával nincsenek megelégedve, miután az nem felel meg a kánoni törvényeknek, s nem értik egyházi nyelvüket, a cyrill nyelvet. — A bvdapest-zimonyi vasút kiépítéséhez számos község je­lentékeny segedelmet kötelezett. Most már, hogy a vasút építése egész erővel folyik, a községek megkezdték kötelezettségeik telje­sítését. A nagyobb ajánlattevők közül Halas városa 63,500 irtot fizetett a vasút építési fővállalatának; a város által ingyen szol­gáltatandó területekért pedig e hó első felében űzeti ki az egye­seknek a kártalanítást, a mi szintén jelentékeny összeget vesz igénybe, mert a vasút Halas határában 27 kilométer hosszú. Ha­lasnak a vasút mintegy 120,000 írtjába kerül. Szabadkától — a Stametz-Mayer-féle kisszállási uradalmon át a halasi állomásig gőzmozdony jár már a véglegesen lerakott síneken s hordja az építési anyagszereket. — Borászati törzskönyv 1881. évre. A fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 1881. február 1-én felállítván a központi minta-borpinezét, a mely rövid fennállása óta már is sok hasznos szolgálatot tett borászati ügyeinknek, egyszersmind ösz- szeállittatott egy borászati-törzskönyvet az 1880-ban eladásra be­jelentett borokról. A múlt évről szintén összegyűjtötték az erre vonatkozó adatokat s a borászati kormánybiztos összeállítván a

Next

/
Thumbnails
Contents