Eger - hetilap, 1870

1870-01-06 / 1. szám

VIII. évi folyam. I. szám. Január 6 án 1870. Előfizetési díj-: Egész évre . . 5 ft - kr. Félévre . . 2 ft 50 kr. Negyedévre . . I ft 30 kr. Egy hónapra . — 15 kr. Egyes szám . — 12 kr. Hirdetésekért minden baaábzott petit sorhely után 4, bélyegadó, fejétien minden hirdetéstől 30, nyilttérben egy petit sorhelyért 8 ki rizettetik. Politikai s vegyes tartalmii hetilap, megjelenik minden csütörtökön. Eladó-hivatal: a lyCGllUli nyomda, hlftíizetescket ©Ifogftd: a szerkesztőség (Széchenyi-utcza 26. sz.) — Jent 8 eh G. könyvkereskedés S minden kir. postahivatal. _ Hivatalos hirdetésekért előre befizetendő : egyszeri közzétételért bélyeggel együtt 1 frt. 30 kr. Előfizetési föltételek. Egész évre ...................................................................5 ft — F élévre ...................................................................2 ft 50 kr. Negyedévre...................................................................1 ft 30 kr. Egy hónapra .... .................................— 45 kr. E gyes szám...................................................................— 12 kr. Kérjük az előfizetési pénzeket az „Eger“ kiadó-hivata­lába (lyceuini nyomda), vagy a szerkesztőséghez (Széchenyi utcza 26. sz.) mielőbb bérmentesen beküldeni. T. gyűjtőinknek hat előfizető után egy tiszteletpéldány- nyal szolgálunk. A lap pontos szétküldése iránt gondoskodni«fog'**-^ Az „Eger“ kiadó-hivatala. Városi ügyek. Az 1870. január 2-án tartott egervárosi képviselői tilésben kő vetkező ügyek tárgyaltattak: Fölolvastatott a helybeli cs. kir. katonai parancsnokságnak mult 1 869. évi december hé 28-ról kelt 275. számú megkereső leve­le, m elyben kijelenti, hogy az esetre, ba Eger városa egy egész gyalogezred elhelyezésére, mely 2 törzs-, 22 főtiszt és 540 ember­ből állana — hajlandó lenne; föl van hatalmazva, e várost biztosí­tani, hogy a kaszárnyák nagyobbitására és a raktárak szaporítására sziikséglendő pénzmennyiség, a városra nézve kedvező visszafizeté­si föltételek mellett, az állam részéről kölcsönözhetnék. Mielőtt ez ügyben érdemleges határozat hozatnék, Babies 1st-- ván elnöklete alatt, Fekete Károly, Kubik Endre, Szukányi János küldöttségi tagok megbizattak, bogy a kölcsön módozatának a vá-.* ros megterheltetése nélkül mikénti megállapítása iránt, a katonai parancsnoksággal egyetértöleg tanácskozván, vélerriényes tudósítá­sukat mielőbb mutassák be. Fölolvastatott a n. m. magyar kir. igazságügyi minisztéri­umnak múlt 1869. év november 20-án kelt, s a központi föszbiró utján megküldött 18144.számú leirata, mely mellett Bartakovics Bé­la egri érsek, és az egri t. kath. hitfelekezeti iskolaszék elnökei azon kérvényét,— melyben az egri 820 sz. t.j. könyvben 2,5, 6, 13 r.sz. a. foglalt tanodái épületek tulajdonjoga, úgy rendeltetésük czélja sze­rinti jellegeztetése iránt Eger városa ellen indítandó perekre nézve, Hevesmegye érdeklett törvényszéke helyett más bíróságot kérnek kiküldetni, — nyilatkozat végett megküldi. Miután időközben Hevesmegye törvényszéki személyzete több tag gal 8zaporittatott, és igy az esetre, ha egyik vagy másik tör­vényszéki tag, mint ez ügyben érdekelt, kifogás alá esuék is, ezek mellőzésével egy, minden érdek, nélküli teljes bíróság megalakít­ható ; ennélfogva, a n. m. igazságügyi minisztérium fölkéretni batá­roztatott, hogy az ez íigybeni ítélet hozatalára illetékes hevesmegyei törvényszéket jelölje ki. Végül A Kászonyi Antal törvényszéki tanácsnok leköszönése folytán üresedésbe jött állomás betöltésére f. hó 8-ik napjának d. u. 2 órá­ja tűzetvén ki, a pályázat kihirdetésével a közig, tanács bízatott meg. Megyei élet. A múlt 1866. év december hó 29. és 30-án folytatva tartott bizottmányi közgyűlésen következő érdekesebb ügyek vétettek tár­gyalás alá: Majzik Viktor, tarnajárási föszolgabiró bemutatá pártoló vé­leménye kíséretében a községi jegyzők folyamodványát, melyben elöadatott azon kérelem, hogy a bizottmány szabályilag mondja ki: miszerint a községi jegyzők mindaddig, mig a községeknek külön­ben is küszöbön levő rendezése be nem következik, —• hivataluktól elöleges vizsgálat és bírói Ítélet nélkül el ne mozdittat hassanak. — A főszolgabírói pártoló vélemény mellett bemutatott folyamodványra szabályképen kimondatott, hogy a községi jegyzők, a községek ren­dezéséig, elöleges vizsgálat és elmarasztalás nélkül hivatalaiktól el nem mozdittatbatnak. A szolgabirák pedig utasíthatnak, bogy a köz­ségi jegyző ellen foganatba vett ily elöleges vizsgálatról mindannyi­szor a bizottmánynak tudomás, vagy utasítás végett haladéktalanul jelentést tegyenek. Több oldalról történt fölszólalás folyán, a használbatlan álla­potban levő, s veszélylyel járó kaál-kápolnai, úgy a maklár-abonyi lit haladéktalan helyreállítása végett a bizottmány figyelme erélyes intézkedésre hivatott föl. — A kaáli vasúti állomáshoz vezető kaál- Kápolnai útvonal rögtönös kiigazítása elrendeltetvén, utasittatott Majzik Viktor föszolgabiró, hogy Szabó Imre főmérnökkel egyetértve, ezen uíat vizsgálja s csináltassa meg, és eljárásáróli hivatalos jelen- otését bemutassa. Az abony-maklári, épités alatt levő' út megvizsgá­lásába pedigyIsaák László 1-ső alispán elnöklete alatt, Mocsáry La­jos, Kubik Endre bizottmányi tagok, Nánásy Ignácz főügyész, Maj­zik Viktor föszolgabiró, Szabó Imre főmérnök, és Lejtényi Ferencz tiszt, főmérnök azon utasítással küldettek ki: hogy magukhoz vévén az ezen út építésére vonatkozó iratokat, a vállalkozókkal kötött szer­ződést, tegyenek mielőbb részletes helyszíni vizsgálatot arra nézve, hogy mennyiben felel meg az eddigi munkálat a szerződésnek? föl- hatalmaztattak egyszersmind, hogy a megye érdekei biztosítása te­kintetéből netán szükségessé vált kellő intézkedést, a vállalkozók­kal szemben rögtön megtehessék, elváratván eljárásukról szóló hiva­talos jelentésük. Indítványoztatott, hogy mintán a kolozsvár-dévaványai ut oly rósz állapotban van, hogy azon az átkelés lehetetlenné vált, e tekin­tetben intézkedés tétessék ; mire azon hivatalos jelentés adatott elő, hogy ez út kiépítése tárgyában Békésmegyébez a királyi biztos által már egyizben átirat is intéztetett. — Minek folytán Békésmegyéhez a kérdéses ut tárgyában újabb sürgető megkeresés intéztetett.

Next

/
Thumbnails
Contents