Eger - hetilap, 1869

1869-01-07 / 1. szám

VII. évfolyam. 1- szám. Január 7-én 1809. Előfizetési dii: Egész évre . . 5 ft — kr. Félévre . . . 2 ft 50 kr. Negyedévre . . I ft HO kr. Egy hónapra . — H5 kr. Egyes szóm . . — 12 kr. Politikai s vegyes tartalmit hetilap, megjelenik minden csütörtökön. Hirdetésekért minden hasibzott sorhtly után fejéi en minden 30, nyilttérben sorhelyért 8 kr Kiadó-hivatal: a lyceumi nyomda, e löfizetéseket elírod a szerkesztősé g (Széeheny i-utcza 26. sz.) — Jent »eh 6. könyvkereskedése s minden kir. postahivatal. — Hivatalos hirdetésekért előre befizetendő : egyszeri közzétételért bélyeggel együtt 1 frt. 30 kr. Hirdetéseket elfogadnak: Bécsben: Haasenstein és Vogler, — Pesten: Zeisler M. király-uteza 60. sz. előfizetési fölhívás AZ CZIMÜ POLITIKAI S VEGYES TARTALMÚ HÉT IL A PR A. Előfizetési föltételek. Egész évre.....................................................5 ft — Félévre ....................................................2 ft 50 kr. N egyedévre....................................................1 ft 30 kr. E gy hónapra....................................................— 45 kr. E gyes szám....................................................— 12 kr. K érjük az előfizetési pénzeket az „Eger“ kiadó-hivata­lába (lyceumi nyomda), vagy a szerkesztőséghez (Széchenyi- ntcza 26. sz.) mielőbb bérmentesen beküldeni. T. gyűjtőinknek hat előfizető után egy tiszteletpéldány- nyal szolgálunk. A lap pontos szétküldése iránt gondoskodni fog Az „Eger“ kiadó-hivatala. Megyei kisgyülés. Heves-Szolnokmegye bizottmányának f. jan. 2-án s követke­ző napjain tartott havi ülésében a következő közérdekiibb tárgyak fordultak elő: A belügyminisztérium, a jövő országgyűlési előkészületek czél- jából, a törvény szerinti központi bizottmányok megalakítására, s e fontos ügybeni eljárásra hívja föl a megye közönségét, s egyszers­mind rendeli, hogy Eger és Gyöngyös városokat, melyek saját követktildési joggal bírnak, basonlókép a törvény szerinti központi bizottmány alakítására utasítsa. E miniszteri intézmény hiteles másolatban Eger és Gyöngyös városok képviselö-testületeinek alkalmazkodás, illetőleg a központi bizottmány megalakítása, s további törvényszerű eljárás végett, Kürthy FereDCz központi főszbiró, és Isaák István gyöngyös-járási szbiró utján kiadatik, a megyei központi bizottmány alakítása, s to­vábbi intézkedés végett pedig a f. hó 11-én tartandó nagygyűlés elé terjesztetik. A múlt 1868. évi decz. 17-én tartott évnegyedes bizottmányi ülésből a jövedelmi adókivető bizottságokhoz a megye közönsége részéről az egri adókerületre kiküldött rendes és póttagok: Lejtényi Ferencz, Vavrik Endre, Steinhäuser István és Békefi Lipót, előadott okaiknál fogva a kiküldetésnek eleget nem tehetvén, lemondásaikat beadják. Hasonlókép a gyöngyösi adókerületre kiküldöttek közül Mahovszky Antal is benyújtja lemondását. A benyújtott lemondások indokaiknál fogva elfogadtatván, az egri adókerület részére az 1868. évi decz. 16-án tartott gyűlés vég­zése értelmében rendes tagokul: Volf János és Ringelhann Antal, póttagokul: Remenyik Ferencz és Lajtos Antal bizottmányi tagok küldetnek ki. A gyöngyösi adókerület részére pedig a lemondott Mahovszky Antal helyére rendes tagul Bállá Gábor küldetik ki. Okolicsányi József megyei pénztárnok jelenti, hogy múlt évi végzésnél fogva a pest-miskolezi vasút építésére összegyűlt összeget, 402 ft 15 krt, a budai takarékpénztárból fölvette, ebből a miskolezi takarékpénztár részére 2 ft 86 krt elküldött, a hivatalos hirdetés és egjéb költségek levonása után igy fönmaradt 390 ft 33 krt be­mutatja. Ezen összeg az 1868. évi decz. 15-én tartott közgyűlésben, az Egerben levő két árvaház részére „megyei alapitványképen“ ren­deltetvén, kiadatik, a bemutatott 390 ft 33 kr ezennel a nemesi pénztár kamataiból 400 ftra egészittetik ki, s igy kiegészítve a hi­vatkozott végzés értelmében leendő elhelyezése végett Isaák László Il-od alispán, mint I-sö alispáni helyettes utasittatik. A földművelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium Apcz me­zőváros folyamodványát, melyben bárom országos vásár tarthatását engedélyeztetni kéri, — véleményes jelentéstétel végett lekiildi. E miniszteri intézmény másolatban az összes iratokkal Kékesy János szbirónak azon utasítással adatik ki: hogy e folyamodványra nézve az országos és heti vásárt tartó szomszédközségeket meghall­gatván, e részben, valamint a vásár napjaira nézve is — hogy mely napon lennének azok tartandók — hivatalos jelentést mutasson be. Halasy Gáspár 2-od alispán Szolnokon, a szolnoki tanitók fize­tése, s az iskolák állásáról — az 1868. évi május haváról kelt vég­zésre jelenti, hogy a tanitók fizetéseiket nem kapják, úgy bogy több havi fizetéseik hátralékban, az iskolák pedig elhagyatott állapotban vannak. Ennek kapcsában fölolvastatott egy miniszteri intézmény, mely mellett a szolnoki tanitók fizetéseik utalványoztatásaérti folya­modványuk oly meghagyással küldetik le, hogy azok fizetésének kiszolgáltatása haladék nélkül eszközöltessék. Egyszersmind fölol­vastatott a kassai tankerületi kir. főigazgató megkeresése, melyben elősorolván a szolnoki iskolák hiányait, a tanítói fizetések kiadásá­nak elrendelését sürgeti. Mind ezen megkeresések, mind a miniszteri intézvény azon szigorú utasítással adatik ki Benkó Albert szolgabirónak: hogy a szolnoki iskolatanitók hátralékban levő fizetéseit a fizetni köteles Szolnok városa által 15 nap alatt, ha másként nem lehet, végrehaj­tás utján szolgáltassa ki, az iskolák hiányait pontos vizsgálat foly­tán pótoltassa, a kijavitandókat kijavíttassa, s ezen eljárásáról je­lentést tegyen. Ezen intézkedésről egyszersmind a m. kir. közokta­tásügyi minisztérium is értesittetni rendeltetett. Kaszap Bertalan főszolgabíró, Szurdok-Püspöki községe folya­modványát, melyben a szurdok-püspökii határban szabályozandó Zagyva folyó medrére szükséges uj hídnak Heves- és Nögrád-me- gyék által közösen eszközlendő fölépítését kérik, pártoló véleménye kíséretében bemutatja. A közmunka összeírása s az utak építése ügyében kiküldött állandó küldöttség elnökének, Isaák László Il-od alispánnak azon utasítással adatik ki: hogy nevezett küldöttség e kérelemre nézve tegye meg kimerítő véleményes jelentését. Póka József vécsi lakos — a gyöngyösi piaczon a vékahasz­nálat, s a szemesélet eladása körül fölmerült visszaéléseket pana­szolja, s e tekintetben intézkedést tétetni kér. A panasz tárgyai mibenléte iránt — Gyöngyös városa meg­hallgatása mellett — teendő hivatalos jelentés végett Isaák István szbirónak kiadatik. Tekintve azon több helyről fölmerült panaszt, miszerint a heti vásárokon a szemesélet adás-vevésénél gyakran azon visszaélések fordulnak elő, hogy az eladó köbölszámra adván el szemeséletét, midőn az alkuszok által átvétetik, azt mázsaszámra kívánják átmé­retni, mi által az eladónak a visszalépés esetére nemcsak hátrama-

Next

/
Thumbnails
Contents