Liptoviensia Memoribilia EOL, AGE V. 59 Tomus 29.

Jos. Schulek: Collectaneorum Tomus XXVIII., összeszedte 1800—1807-ben: - 1. az 1791. évi zsinat jegyzőkönyvei - 2. kivonatok Lány Illés leveleiből és az őhozzá írott levelekből - 3. vers Reisz Gáspárról - 4. ifj. Pilarik Ezsaiás sírfelirata - 5. a XXIV. szepesi városi egyházmegye espereseinek jegyzéke Kletsek Dánieltől 1669 - 6. kivonat a lőcsei tanúit emberekre írt s 1637-ben kiadott Epigrammata quodlibeticaból - 7. pár rövid könyvészeti jegyzet - 8. a dunántúli ev. egyházak sorozata Musay Györgytől 1661 - 9. az evang. vallás gyarapodása 1526-tól fogva, Klanitza Mártontól - 10. a kis-honti esperesség törvényei (1617) a lelkészek (másolati) aláírásával - 11. a nyitrai ev. egyházak történetére vonatkozó töredékes feljegyzések - 12. kivonat a nagy-honti esperesség 1626-tól 1672-ig vezetett jegyzőkönyvéből, Petian Dániel által 1804 - 13. az ev. vallásügyet érdeklő rendeletek, végzések, leiratok kivonatai - 14. rövid jegyzet az erdődi, tornai, beregszászi és óvári zsinatról - 15. a gömöri esperesség kiküldötteinek, mikor 1700-ban Csetnekre gyűlésre jöttek össze, üdvözlése Sartorius Elias rector által - 16. a két Ostrosith, Miklós és Mátyás, verses üdvözlése Guttovieni József által 1656 - 17. lakodalmi vers Frölich Dávid menyegzőjére Késmárkon 1635, lakodalmi gratulációkra való rövid utalások s egyéb apróságok - 18. a nógrádi ev. egyházak és lelkészeik - 19. pótlék a nógrádi egyházak lelkészeinek sorozatához

Next

/
Thumbnails
Contents