Mixta Memorabilia EOL, AGE V. 57 Tomus 27.

Jos. Schulek Collectaneorum Tomus XXVII., összeszedte 1787-1792-ben; mixta memorabilia - Mohamed nagyvezér levele Savoyai Jenő herceghez békekötés ügyben 1718 - a Rákóczi-féle manifesztum 1703-ból - a manifesztumban hivatkozott másolat - Eszterházy Pál nádor javaslatai a felségnek a téli szállások dolgában 1685 - VI. Pius pápa levele 11. Józsefhez 1781 dec. 15 - VI. Pius felelete II. Józsefnek a belgák ügyében 1789 nov - II. József levele gr. Batthiany József érsekhez 1782 máj. 24 - gr. Batthyány József levele gr. lllésházy Jánoshoz - a javasolt országgyűlési pontozatok kivonata 1790 - gr. Batthyány Alajos beszéde az országgyűlésen Pozsonyban 1791- ben - a klérus kérvénye, melyet II. Lipótnak átnyújtott 1790-ben - nyilatkozata azon kath. rendeknek, kik a kalocsai érseknél 1790 nov. 30-án tartott tanácskozmányban nem vettek részt - jelentés a Bucholtz György által 1719 ben megvizsgált liptóftregyei deményfalvai barlangokról - a gömörmegyei ev. egyházak leírása Bucholz György által - Sellyey Antal nagysarlói r. kath. pap fels.-folyamodványa, hogy az ev. hitre térhessen át, 1793 máj. 1. - Árva-megye tört.-földrajzi leírása Petrovics Zachariás által 1716 - Gerengay Márton nógrádi esp. életrajza [tót] - Rima-Brezó község bizonyítványa Wozár-testvérek részére 1726 márc. 14. [tót] - a Wozár-család őseiről, Wozár János térítvényével [tót-lat ] - 20. gyászének (epicedion) Wozár János halálára 1698, Rebery András iskolamestertől - némely liptói hegyek rövid leírása - a deményfalvi barlang leírása Bucholz által [1. 13.] - gyászének II. József halálára 1790 [néni.] - III. Károly oltalomlevele (protectionales) a magyarországi két prot egyház részére 1723 jun. 12. - kir. rezolucio, hogy a két prot. egyház 4-4 superintendenst választhasson, 1734 okt. 21. - a libetbányai lelkész és tanító mártírhalálának (1527) tört. leírása Stoeckel Lénárt által - Pilcz Gáspár markusfalvi lelkésznek a kalvinizmust megtagadó nyilatkozata 1593 - Aegidius Hunnius doctor levele Grawerus Alberthez, kassai rectorhoz, Wittemberga 1597 márc. 23 - Boccatius János eperjesi tanító epigrammája Graverus Albert kálvinista háborújára - Boccatius élete, Bél Mátyás után - Clementis György élete, önéletrajza után - Dementis Zachariás élete saját naplója után - Bedeghi Nyáry Péter sírverse Fabricius Györgytől 1573 ápr. 10. - Dorothicius Tamás rózsahegyi lelkész naplójából, 1584 évtől - ifjabb Dorothicius Tamás naplójából - epigramma a zsolnai jezsuitákra - Csáky Miklós sírverse - Lehoczky Sándor sírverse - Krman Dániel sírverse egy jezsuitától - az előbbeni sírvers helyesbített szövege - gyászének Krman Dániel halálára - Krman Dániel saját sírverse - névnapi köszöntő vers Krisar Jónás pozsonyi szenátor tiszteletére 1761 - az evangélikusok sérelmeiből - Molitoris János életrajza [tót] - gyászvers Mathesius János halálára (1715) Bucholz Györgytől - Hajnóczy Dániel soproni rektor sírverse 1747 - beszéd, mellyel Schmál András Barkóczy prímást üdvözölte Rozsnyón 1763 jul. 16. - a necpáli ev. templomban levő feliratok, 6 db - 3 sírkőfelirat Csetneken és Dobsinán - 2 felirat a krasznahorkai várban - a jezsuiták új miatyánkja - Várkonyi Amadé László oratioja, br. Réway József feleletével - gyászének Valentini Miklós, a soproni gimnázium conrectorának halálára 1757 - gyászének Oertelius Gottfried soproni lelkész halálára 1757 - lakodalmi vers Járossy Mihály selmeci rector nászünnepére, Wissny Jánostól 1792 - ugyanolyan vers Mattulay János selmeci senator nászünnepére 1791 - verses elmefuttatás a világi javakró - gr. Niczky Kristóf sírverse - gúnyos epigrammák a nádorjelöltekre, az országgyűlési követekre, a magy. klérusra 1790 - Laudon és a belgrádi győzelem dicsőítése Golsert Ferenctől - II. József halálára írt gyászvers - dicsőítő vers gr. lllésházy Istvánra, Trencsén-m. követére az 1790-iki orsz.gyűlésen - gyászének II József halálára - gyászének Pelcz János soproni senator halálára 1770 - hálaadó ének, melyet a nemescsói iskola közvizsgálatán énekeltek - lakodalmi vers - névnapi köszöntő vers

Next

/
Thumbnails
Contents