Mixta Memorabilia EOL, AGE V. 53 Tomus 22.

Collectanea, Tomus XXII. Mixta Memorabilia - 1. Értekezés, mely a hazai ev. egyházak XVI—XVII. századi történetét, főleg az üldöztetések éveit tárgyalja. - 2. A tiszáninneni egyházkerület Eperjesen 1774. évi aug. 3-án és köv. napjain tartott gyűlésének végzései; Fábry György superintendens beiktatása. - 3. Mateovics Márton üdvözlő beszéde az új besztercebányai püspökhöz, Szerdahelyi Gáborhoz 1801. márc. 25. - 4. Szerdahelyi Gábor beszéde püspöki székének elfoglalása alkalmával 1801. márc. 25. - 5. szenici evangélikusok előterjesztése a harangoknak a katholikusokkal való közös használhatása tárgyában. - 6. Benyovszky János szenici plébános ugyanabban az ügyben a szolgabiróhoz 1787. - 7. A szenici evangélikusok második nyilatkozata, feleletül a plébánosnak. - 8. A debreceni kollégium togatus polgárainak az 1792-iki egyetemes konventen felújított törvényei. - 9. A nógrádmegyei világiak articulusai, melyeket 1611. évi máj. 2-án Losoncon tartott közgyűlésen elfogadtak és megerősítettek. - 10. Bűnfenyítő per Krmann Dániel ellen 1731. - 11. ítélet a Krmann-perben. - 12. Désy György tanuló isk. évet záró beszéde az eperjesi főiskolában. 1775. jun. 12. - 13. 13 db alkalmi beszéd tót nyelven 1797. - 14. Helytartótanácsi leirat Nagy-Hont megyéhez, hogy a prandorfi evangélikusok templomukat kibövíthetik, 1775. márc. 9. - 15. Helytartótanácsi végzés a menyhárdi ev. tanító fizetése tárgyában, 1793. febr. 15. - 16. Helytartótanácsi végzés, hogy a rozsnyói ev. lelkészek és tanítók a városi pénztárból kapják fizetésüket, 1794. júl. 18. - 17. 13 nyitramegyei község felségfolyamodása nyilvános vallásgyakorlat engedélyezése tárgyában 1782. máj. 27. - 18. Gyászbeszéd Lány Dávid breznóbányai lelkész és superintendens felett Simonides Jánostól 1669. május 5. - 19. Lyra panegyrica: dicsőítő beszéd Jánoky Gáspár hamvai felett 1692. - 20. Utasítás a bányakerületi egyház- megyei felügyelők számára 180? évből. - 21. Utasítás a bányakerületi egyházmegyék esperesei és alesperesei számára 1803. (?) - 22. Utasítás az egyházmegyei jegyző számára a bányai kerületben 1803. - 23. Utasítás az egyházmegyei ügyész számára a bányai egyházkerületben 1803. - 24. Utasítás a bányakerületi dékánok számára 1803. - 25. Utasítás a levita számára ugyanazon egyházkerületben 1803. - 26. Utasítás a theologiai hallgatók és kandidátusok számára ugyanott 1803. - 27. A bányai egyház- kerület elnökségének levele a zólyomi esperességhez a kerületi utasításokra vonatkozólag; utasítás az egyházközségi felügyelő, lelkész és tanító számára. - 28. Helytartótanácsi rendelet Trencsén megyéhez ev. anya fattyú gyermekének vall. nevelése tárgyában 1795. nov. 20. - 29. Hasonló tárgyú rendelet Moson megyéhez 1794. febr. 27. - 30. Hasonló tárgyú rendelet Vas megyéhez 1791. nov. 25. - 31. Rendelet, mely kath. személyeknek ev. lelkészek által való megesketését tiltja 1810. aug. 13. - 32. Bizonyítvány Martiny Ignác szakolcai polgár részére, ki a róm. kath. egyházból az ev. egyházba tért át, egy minorita atyától 1789. dec 7. - 33. A vallást illető pont, mely a szatmári konvencióba felvétetett. - 34. A klérus tiltakozása a bizottság előtt 17??. - 35. A diszpenzáció kieszközlésére vonatkozó szabályzat, melyet Patasich a bécsi ágensnek, Kuntz Jakabnak szóval adott tudtára, ő pedig Írásba foglalta 1737. márc. 13. - 36. Institoris Mossóczy Mihály pozsonyi ev. lelkész végrendelete 1801. márc. 24. - 37. Codicillus az előbbi végrendelethez 1803. szept. 23. - 38. Kir. végzés, mely a pozsonyi evangélikusoknak egyházuk és iskolájuk fentartására évi segélyt engedélyez, 1805. jan. 15. - 39. Schavlik Mátyás ev. proselita kérelme Liptó megyéhez, hogy börtönéből kibocsáttassék 1801. szept. 15. - 40. A pozsonyi esperesség ítélete Weisz Frigyes János bazini ev. lelkész ügyében 1796. ápr. 26. - 41. A szebeni tót egyház templomépítési segélyt kérő levele a bányai egyh. kerülethez 1806. jún. 2. - 42. Zólyom-megye felterjesztése a helytartótanácshoz a 16418. sz. a. 1806. aug. 26-án kibocsátott rendelet tárgyában, mely a vegyes vallású, ev. lelkész vagy nem egyesült görög pópa által megesketett pároknak r. kath. pap által újból való megesketését rendeli el, 1806. nov. 24. - 43. Túróc-megye felségfolyamodása a recopulatio tárgyában 1806. dec. 16. [nem teljes.] - 44. Barkóczy Ferenc egri püspök idéző levele a sárosi esperesség lelkészeihez 1749., melyben őket kanonikus vizsgára Eperjesre rendeli. - 45. Helytartótanácsi leirat, hogy a rozsnyói evangélikusok lelkészeiket a városi pénztárból fizethessék, 1794. - 46. Kivonatok a nógrádi esperes körleveleiből, melyekben az 1752. júl. 11-én tartott közgyűlés végzéseit közli az egyes egyházakkal. - 47. Pozsony város jegyzőjének 1712-ben a visszahozott magy. szent koronát üdvözlő szavai. - 48. Kir. propozició, a Pozsonyban országosan egybegyült karok és rendek elé terjesztette gr. Welcsek Henrik Vilmos teljhatalmú kir. biztos 1713. - 49. 6 db isk. ajánló levél (litterae commendatitiae et testimoniales) a XVIII. századból; egy útlevél (Romáé 1746.); egy új házaspár részére kiállított tót bizonyítvány 1735. - 50. Helyt.-tan. rendelet, hogy kath. ifjak ev. gimnáziumba fel nem vehetők, 1797. szept. 12. - 51. Helyt.-tanácsi rendelet, hogy a tanuló ifjúság veszedelmes könyvek olvasásától eltiltandó, 1797. nov. 14. - 52. Kir. rendelet Zala megyéhez, azért, hogy a nemesi felkelést ellenezte, 1798. ápr. 12. - 53. Rendelet, hogy nem hath, sebészek és lelkészek a katonai kórházakat béke idején is látogathatják, 1781. okt. 13. [néni.] - 54. Ev. követek kérelme a királyhoz a pozsonyi (17??) országgyűlésből a decretalis esküforma tárgyában. - 55. Helyt, tanácsi rendelet pestis idejére közegészségügyben 1738. nov. 28. - 56. A körmöcbányai ev. iskolát és egyházat megrendszabályozó helyt.tanácsi rendelet 1748. nov. 12. [4-r. köt. 320. 1.]

Next

/
Thumbnails
Contents