Szögi László: Mérnökképző intézet a bölcsészeti karon 1782-1850 - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 5. (Budapest, 1980)

2. Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum, az első egyetemi szintű magyar mérnökképző intézet

40 “ tatja, hogу különböző fogalmazásban háromszor is megtalálhat­om/ juk a szövegben. ' Az Institutum Geometricum felállításával kapcsolatban nagy hangsúlyt kapnak azok az indokok, melyek az intézet lét­rehozását sürgették: "Mivel általában szerfölött szükség van' elsősorban Magyarországon és csatolt tartományaiban földmérő, vizépitő és mechanikai tudományokra, ahol az előző századok annyi háborúja és viszontagságai következtében a birtokviszo­nyok igen zavarosak, ahol igen nagy tájak viz alatt és mocsa­rakban hevernek, ahol a malomgátak legtöbb helyen igen rosszul vannak szerkesztve, a közutak nagyobbrészt elhanyagoltak nyil­vánvalóan szükség mutatkozik ezen tudományok művelésére E megállapítás szükségszerű következménye, hogy elméletileg is kitünően és magas színvonalon képzett mérnökökre van az állam­nak szüksége, ahogy ezt már az előző iratokban is olvashat­74/ tűk. ' Az alapitó rendelet továbbra is utal az elődintézmé­nyekre - bár ez a rész a Helytartótanács által szétküldött ren­deletszövegből kimarad - vagyis a szenei, illetve a tatai "Se- minarium"-ra, azaz vállalja az előző törekvésekkel való rokon­ságot, Ugyanakkor azonbaü megindokolja azt is, hogy miért cél­szerűbb egy önálló oktatási intézmény felállítása helyett az Institutum Geometricumot a Tudományegyetem keretében elhelyez­ni. "Az intézetnek Budán az Egyetem székhelyén látszik a leg­kedvezőbb hely kitüzendőnek, ahol nemcsak minden előbb felso­rolt tudományok előadatnak, de jelen van az alkalmazott felsőbb matematika tanár éppúgy, mint más melléktárgyak tanárai ... s a hely természete is megfelel a mérnöki tudomány kívánalmai-

Next

/
Thumbnails
Contents