Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1913-1914 (HU-ELTEL 8.a.18.)

1913. október 3. I. rendes

1. 472/1913-14.D.es. !T JEGYZŐKÖNYV. Felvétetett 1913. évi október hó 3-án, a kir. in. tudomány egyetem "bölcsészettudományi kara tanártestületének I. rendes ülésé­ELUÖK: Dr. Mágoosy - Dietz Sándor dékán, ny.r. tanár. JEGYZŐ: Dr. Suták József ny.r. tanár. JELEI? VOLTAK: Fináozy prodéknn, Fröhlich, Beöthy, Pauer, Simo- nyi, Pasteiner, Hegedűs, Asbóth, Szinnyei, Marozali, Fejérpatsky, Peoz V. ^Eötvös, Margalits, Beke, Entz, Alexander, Kövesligethy, Riedl, Klupathy, Angyal, Haraszti, Winkler, Czirbusz, Uégyesy, Bleyer, Siegesou, Fejér, Kuzsinszky, Áldásy, Hémethy, Bugarszky ny.r., Lórenthey, Yolland, Buchböck, Schmidt, Mahler ny. rk. ta­nárok; továbbá báró Harkányi és Császár a magántanárok képvisele­tében . TÁVOLMARADÁSUKAT BEJELEKTETTÉK: Medveczky, Ballagi, Petz G. , Goldziher, Deraeozky ny. r. tanárok. MEGALAKULÁS. 1./ Az elnöklő Dékán üdvözli a kar tagjait és az új munkaév fára- dalmainak elviselésére kitartó munka- kedvet és tartós egészséget kiván. A beléje helyezett nagy biza­lomért ismételten köszönetét nyilvá­nítva Ígéri, hogy úgy a szellemi té­ren, mint a szervezeti ügyek elinté­zésében ^minden lehetőt raegtesz,hogy a tekintetes kar megelégedését kiér­ről. deraelje; munkálkodásához a kar támo-

Next

/
Thumbnails
Contents