Dunántúli Protestáns Lap – 32. évfolyam – 1921.

Lapszámok - 1921-04-24 / 17. szám

kell felépülnie, ennek egyik leglelke ^bb munkása lesz az új főgondnok, s bizonyára mega 'atik neki, hogy munkája gyümölcseit is élvezhesse. A nagy tetszéssel fogadott üdvözlésre válaszolva Balogh Jenő tartalmilag és formailag egyaránt becses szónoki beszédben adta elő főgondnoki tisztségében követendő irányelveit. (A remek székfoglalót lapunk vezérhelyén egész terjedelmében közöljük.) A beszédet követő lelkes éljenzések csillapultával a nőnevelő intézet énekkara gyönyörködtette a közön­séget egy énekszám pompás előadásával. Majd a gyűlés tanácskozásának felfüggesztésével üdvözlések követ keztek. Ezek sorábán elsőnek a magyar királyi kormány nevében dr. Szászy Béla államtitkár beszélt. A ref. egyetemes konvent s a többi ref. egyházkerület nevé­ben Révész Kálmán püspök történeti reflexiókban gazdag, gyönyörű beszédet mondott. Az ev. egyetemes egyház nevében Raffay Sándor püspök ragadta el hallgatóságát a „regnum Christianum"-ért való együt­tes küzdelem gondolatának nagyszerű kidomborításá­val. Kapi Béla ev. püspök ismert ékesszólásával a testvéries érzés bensőséges tolmácsolója volt. A gond­noki kar nevében Chernel Antal, az esperesi kar részéről Nagy Lajos, a kerületi tanintézetek nevében Beöthy Zsolt foisk. gondnok mondtak hatásos üdvöz­leteket. Megkapott lendületével Hunkár Béla főispán­nak Veszprém vármegye részéről, belsőséges érzésével tünt ki dr. Darányi Kálmán főispánnak Győrmegye és város nevében mondott üdvözlete. Vasvármegye nevében Csukás Endre nemzetgy. képviselő szólt hatásosan. A katonaság tiszteletét Mihályi Kázmér alezredes tolmácsolta. Egymással vetekedő szép beszédeket mondtak a Kálvin-Szövetség részéről Bernáth István, Pápa város részéről dr. Tenzlinger József, az ev. egyház nevében Gyurátz Ferenc, a róm. kath. plébánia részéről Miklós József, a róm. kath. hitközség nevében Karlovitz Adolf, a járásbíró­ság részéről dr. Fürst Sándor, az állami hivatalok nevében Okolicsányi József, a bencés gimnázium nevében dr. Kocsis Lénárt, az állami képző részéről Sarudy Ottó, az ipartestület nevében Hajnóczky Béla, Devecser község nevében, melynek szülötte az új főgondnok, Bélák Endre, a győri ref. egyház nevében Rostetter János, a helybeli ref. egyház és egyesületek részéről Kis József s végül a főiskolai ifjúság nevé­ben Válly Miklós. A meleghangú üdvözlések mindegyikére Balogh Jenő külön-külön válaszolt s minden válasza egy a nemzeti érdekeket minden fölé helyező vallásos keresztyén lélek megnyilatkozása volt, melyek mély­séges és kétségtelenül maradandó hatást tettek azokra, akikhez intézve voltak. 1 óra volt, mire a tisztelgések véget értek. Délután 2 órakor a ref. nőnevelő intézet ebéd­lőjében 150 terítékes társas ebéd volt. Az első fel­köszöntőt Németh István püspök mondotta Horthy Miklós kormányzóra, kit lelkesen éljeneztek s távirati­lag üdvözöltek. Ez után szebbnél-szebb, hazafias pohárköszöntők egész sora következett. Beszéltek Beöthy Zsolt, Balogh Jenő, dr. Antal Géza, Szász Károly, Révész Kálmán, Gyurátz Ferenc, dr. Tenzlin­ger Józs f<api Béla, Konkoly-Thege Béla, Raffay Sándor, Hur {ár Béla, dr. Kocsis Lénárt. dr. Bibó Károly és .^öp József. Az összes felköszöntők nagy hatást keltettek. A diszes társaság, mely a társasebéd háziasan elkészített fogásaitól is el volt ragadtatva, délután 5 óráig maradt együtt s akkor egy feledhetet­ien ünnep benyomásával oszlott szét. A vendégek egy része még aznap, nagyobb zöme pedig másnap a reggeli vonatokkal utazott el városunkból. (P. H.) VEGYESEK. _ „Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország." — Gyászhirek. Gróf Esterházy Jenő, a pápa— | ugodi hitbizománynak három éven át volt ura, április 15-én Bécsben hirtelen elhunyt. A boldogult főúr a rábizott nagy vagyont igyekezett jól felhasználni, szá­zak és százak tehetnek bizonyságot jószívűségéről és áldozatkészségéről. Elhunytak még: Dézsi Mihály csákvári ref. lelkész, ehm. tanácsbiró, Hankovszky János, Hatvani Lajos pápai nőnevelőintézetünk óraadó ének- és zenetanárának atyja, özv. Kókai Lajosné, az ismert Kókai protestáns könyvkereskedőcég jelenlegi tulajdonosának, Kókai Rezsőnek anyja. Áldott legyen emlékezetük. — Dr. Antal Géza előadásai. Dr. Antal Géza Hollandiából, hol oly sok és jelentős szolgálatot tett szenvedő magyar hazája ügyének, a múlt hét elején haza érkezett körünkbe. Annak az érdeklődésnek ki­elégítésére, mely a velünk együttérző nemes holland nép iránt országunkban megnyilatkozik, e hó 19-én és folytatólag 20-ári előadást tartott Pápa városában Hollandiáról. Az első este önálló előadás volt a főiskola tornatermében óriási közönség előtt. Ez alkalommal Hollandia földjéről és történetéről beszélt. Második este a theológusok hangversenye keretében folytatta elő­adását Hollandia népéről, népszokásairól, életmódjá­ról, iparáról, kereskedelméről. Hogy dr. Antal Géza, a városunkban évtizedek óta nagyratartott kitűnő elő­adó ezúttal is excellált, azt talán mondanunk sem kell. Lebilincselte hallgatóságát, maradandó tanulságo­kat termelt lelkükben. Pompás vetített képek tették teljessé a hatást. — Dr. Antal Géza itthon tartóz­kodása alatt e hó 23-án Győrött tartott, a jövő hét folyamán pedig Székesfehérvárott és Veszprémben tart az ittenihez hasonló ismertető előadást, melyek minden­esetre lényegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy Hollandia iránti rokonszenvünk fokozódjék s erősödjék.

Next

/
Thumbnails
Contents