Dunántúli Protestáns Lap – 32. évfolyam – 1921.

Lapszámok - 1921-04-24 / 17. szám

— Lelkészváíasztások. A balatonfüredi ref. gyülekezet egyhangú meghívással a kitűnő volt pápai diákot, Vámos Gézát hivta meg lelkészül. A felsőmocso­ládi (külsősomogyi egyházmegye) ref. gyülekezet ugyan­csak egyhangú meghívással főiskolánk volt jeles tanít­ványát, Miklós Ödön látrányi s.-lelkészt, Saáry Imre rátóti lelkészt a hencsei gyülekezet, Győrffy Lajos s.-lel­készt a rátóti gyülekezet választotta meg lelkészévé. Gratulálunk! — Theológusok hangversenye. A pápai theológia derék ifjúsága a főgondnoki beiktatás estéjén a főiskolai tornateremben hangversenyt rendezett. A hangverseny nemes célt, az irredentizmus szent tüzé­nek ápolását szolgálta, amikor jövedelmét a kolozsvári református theológia segélyezésére szánták. Ezt a célt lélekbe markoló szózatban, gyönyörű előadásban értette meg, s éreztette át velünk dr. Vass Vincze theol. tanár nagy tetszéssel fogadott megnyitó előadásában. A műsor többi száma is méltó volt a magasztos célhoz: a főiskolai énekkar két izben remekül énekelt magának és professzorának új elismerést szerezve, Veress László ugyancsak szintén két izben pompás szavalatával ragadta el hallgatóságát. Gáty Ferenc és Miklós kitűnő hegedükettese, melyet Kis Rózsi látott el finom zongorakísérettel, valamint egy kvartett szám, továbbá Tóth Kálmán művészi, szép szavalata méltó kiegészítői voltak a műsornak, melynek kimagasló pontjáról, dr. Antal Géza előadásáról másik hírünkben emlékezünk meg. A műsor egyes szereplőit Paraiss Árpád ügyesen konferálta be. „Zsúfolt ház" élvezte és tapsolta végig a theológusok hangversenyét. — A református állami néptanítók figyel­mébe. A balassagyarmati ref. egyház felhívja a kán­tori teendőkben jártas ref. vallású azon állami néptanító­kat, akik az itteni állami iskolánál óhajtanak állást nyerni és azt egyházunkban a kántori teendők végzé­sére mérsékelt összegű díjazás mellett vállalkoznak, forduljanak az egyház gondnokságához a végből, hogy kinevezésüket, vagy áthelyezésüket elősegítse. — Meg­jegyezzük, hogy Balassagyarmaton állami főgimnázium és polgári leányiskola is van. Szenthe Kálmán kir. törv. bíró, etam. gondnok. — Gyászbeszédek. Azokat a beszédeket, melye­ket a világháborúban elesett adászteveli hősök felett ez év január 30-án tartott gyászünnepélyen elmondot­tak Fazekas Lajos ref. lelkész és Lovass Dezső kántor­tanító, most nyomtatásban is kiadták egy 12 oldalas füzetben. A füzetke első lapján meg van örökítve a 36 hősnek neve, akik az alig másfél ezer lakost számláló kis faluból életükkel áldoztak a hazáért. Ez után következik Fazekas Lajos magvas beszéde, mely­ben hazafias fájdalommal állít emlékoszlopot a dicső hősöknek, egyben a vallás vigaszát nyújtván a boldo­gultak hozzátartozóinak, akik az elesett hősökben gyászolják az apát, a férjet, a fiat, a rokont. Majd hangulatos beszédben Lovass Dezső parentálja el a boldogultakat s mond áldást emlékükre. A kis füzet ára 10 K, kapható a ref. lelkészi hivatalnál Adász­tevelen. (Veszprém vm.) Ajánljuk olvasóink, különösen a hasonló ünnepélyeket rendezni óhajtó lelkésztársaink figyelmébe. — Tolnai Dali János ifjúkora cimü közlemé­nyünk befejező közleménye helyszűke miatt jövő szá­munkra maradt. — A pápai ref. nőegylet, melynek fő célja a szegénysorsú iskolás gyermekek ruházattal, tanköny­vekkel és taneszközökkel való segélyezése, a gyülekezet szegényeinek, árváinak és vagyontalan betegeinek gyámolítása, a régi tisztikar lemondása következtében újonnan a következőkép alakult meg: Elnök: dr. Cseh­Szombathy Lászlóné; alelnökök: lic. Rácz Kálmánné és Giczi Gáborné; pénztáros: Pongrácz Józsefné; ellenőr: dr. Kőrös Endréné; gondnok: özv. Széky Aladárné; titkár: dr. Vass Vince theol. tanár. Az egylet hitébresztő és evangelizáló összejöveteleit február 6-án kezdette meg s azóta vasárnaponként folytatja. Ezzel egyúttal megkezdődött a bibliakör működése is, mely­ben Márk evangéliumát tanulmányozzák. Az eddigi összejövetelek, amelyeket a pápai ref. nők minden társadalmi osztályból buzgón láttak és nem egy állandó látogatóvá tette férjét is, olyan légkört teremtettek, amelyben biztató Ígéretekkel indulhat meg a további munka. — A csóti leszerelő fogolytáborba önálló református tábori lelkészt neveztek ki dr. Szappanos Gyula menekült lelkész személyében. Abból az alka­lomból, hogy az új tábori lelkész elfoglalta a hivatalát, a tábor parancsnoksága elismerő köszönetét fejezte ki a pápai ref. theol. akadémia tanári karának a lelki­gondozás eddigi ellátásáért és a hitoktatás végzéséért. — A kiskovácsi ref. gyülekezetben Nagy István ref. lelkész és felesége a tél folyamán két vallásos estélyt rendeztek igen szép sikerrel. A programmot karének, magánének, szavalatok, a lelkész lelkes beszé­dei és buzgó imái tötötték ki. Az ének- és szavalat­számok betanításán Nagy Istvánné fáradozott, ugyan­csak ő tanította be a karácsonykor tartott műkedvelői előadásra a „Piros bugyelláris" c. darabot, mely elő­adás a lelkészlak renoválására 4500 K-t jövedelmezett. A színdarab betanítása közben felhasználtak minden kis alkalmat, hogy a jelenvoltak lelkébe vallásosságot, szüleik iránt engedelmességet és hazaszeretetet önt­hessenek. Szerkesztői üzenet. N. L-né, K—i. Sajnos, a verseket helyszűke miatt nem közölhetjük. ,Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen."

Next

/
Thumbnails
Contents