Új Dunántúli Napló, 2004. november (15. évfolyam, 299-327. szám)

2004-11-24 / 321. szám

2004. NOVEMBER 24., SZERDA - DUNÁNTÚLI NAPLÓ RIPORT 7 KULTÚRA ­Szobor Csorba Győzőről gesztus Avatás mindenki épülésére Dunai I. Szoborportrét állítottak tegnap a Baranya Megyei Könyvtár udva­rán az intézmény névadójának. Az intézmény néhány éve azért vette fel az 1995-ben elhunyt pé­csi költő nevét, mert Csorba Győ­ző 1943 és 1952 között a Pécsi Városi Könyvtár vezetője, 1952 és 1956 között a megyei könyvtár csoportvezetője, végül 1956 és 1976 között a megyei könyvtár igazgatóhelyettese volt Most, a névadó halála 10. év­fordulójának évébe érve és a szü­letésnapja alkalmához kötve a gesztust, a „Csorba Győző” Bara­nya Megyei Könyvtár a Képző- művészeti Alaptól és a Baranya Megyei Önkormányzattól kapott anyagi támogatásból szoborport­rét állíttatott a költőnek a könyv­tár Vörösmarty utca felé eső ud­varában. Olyan helyen állították fel a mellszobrot, ahova hajdan irodá­jának ablakából Csorba Győző is kitekinthetett, másrészt a könyv­tárba látogatók, sőt az utcáról be- nézők számára is látható. A port­ré Trischler Ferenc szobrászmű­vész alkotása. A mellszobor avatásánál dr. Kékes Ferenc, a Baranya Me­gyei Önkormányzat Közgyűlésé­nek elnöke és Bertók László, Kos- suth-díjas költő mondott beszé­dek A család nevében a költő unokája mondott köszönetét a szoborért. A költő születésnapjáról való megemlékezés a Művészetek Házában folytatódott, könyvbe­mutató beszélgetéssel. Csorba Győző irodalmi hagyatékát a Pro Pannónia Kiadó gondozza im­már több, mint hat éve, a kiadá­sában eddig hét posztumusz kö­tet jelent meg a költő halála óta. Az emléke előtti tisztelgés gesz­tusaként olyan hagyományt te­remtettek, hogy mindig születé­sének november 21-i évforduló­jához kapcsolódva rendezik a könyvpremiereket Ebben a sorozatban a leg­újabb kötet egy nagyívű baráti, alkotói kapcsolat dokumentu­ma és tükre. A Csorba Győző és Bertha Bulcsú levelezése 1961-1995 című könyv hivata­los bemutatója tegnap volt. Az esten Gyurkovics Tibor író, Pin­tér László, a PTE PMMK könyv­tárának igazgatója és Szirtes Gábor, a Pro Pannónia Kiadó igazgatója beszélgetett Csorba és Bertha kapcsolatáról. Az utódok is lerótták hálájukat a költő szobránál m»t. l A színészek kiválasztottja szimpátiádéi Kár, hogy évente csak egy kaphatja A tánc ünnepe, a Pécsi Balett 45 esztendős jubi­leuma mellett még egy ok volt a vigalomra a Pécsi Nemzeti Színház legutób­bi hétvégi bemutatóján: átadták Füsti Molnár Évá­nak a színészek titkos szavazatai alapján járó Szendrő József-díjat. Mészáros B. E. Az elismerést a bennfentesek a legértékesebb kitüntetésként tartják számon, hiszen a társu­lat dönt arról, hogy valaki mi­lyen teljesítményt nyújtott az el­múlt évadban. A díj egyben arra is rávilágít, hogy a belső kapcso­latok terén ki, milyen pozíciót alakított ki. Az 1991-ben alapított díjat az elsők között például Paál László, Péter Gizi vehette át, az ezredfor­duló után pedig Lipics Zsolt, Bán- ky Gábor, Urbán Tibor szerepel a listán.- Nem tudom, mivel érdemel­tem ki, csak azt mondhatom, hogy én például a kiemelkedő alakításokat, az éves teljesítmé­nyeket mérlegelem, ami­kor szavazok. Persze szimpátiadíj is ez, de ettől még kedvesebb, és mindenki együtt örül az átadásakor. Csak azt sajnál­juk, hogy egy ember kaphatja meg évről évre. A Grace és Gló­riáért tavaly ní­vódíjat kaptam, csak találgatni tudok, hogy most a Helység kalapá­csa is tetszett a többieknek.- Mindeneset­re boldoggá tesz - folytatja -, A Grace és Gloria című darabban FOTÓ: TÓTH L. hogy két rendezői próbálkozá­somnak ilyen jó a fogadtatása. Ez némiképp vigasztaló, mert mos­tanában alig van szerepem. Pe­dig vannak még nagy terveim, például Angliai Erzsébet sze­retnék lenni a Stuart Máriá­ban. Nem sürget azonban az idő, most éppen két ka­talán szerző egyfelvonáso- sát dramatizálom. Színház­ról, színészekről szól­nak ezek a pszi- chokrimi darabok, remélem, még eb­ben az évadban színre vihetem őket. Kiderült az is, önálló estet továbbra sem tervez Füsti Mol­nár Éva, bár pályája ele­jén erre buzdította Pá- ger Antal és Haumann Péter is. Viszont kör­vonalazódik egy CD, melyen kedvenc dalok és szereprészletek kapnak majd helyet. Zsolnay-album: remekművek fotókon, cédulákon Kaszás Endre Újabb kedves darabbal gyara­podhat a Zsolnay-hívek gyűjte­ménye, ezúttal egy reprezentatív album kerülhet a figyelem kö­zéppontjába. Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, a Zsolnay Jubileumi Bizottság elnöke szá­mos pécsi vendég jelenlétében nyitotta meg tegnap a Zsolnay- gyár fennállásának 150 éves ju­bileuma kapcsán elkészült al­bum bemutatóját a budapesti Iparművészeti Múzeumban. Az Alexandra Kiadó gondozá­sában megjelent kötet, akárcsak egy múzeumi katalógus, Kaiser Ottó művészi fotóival foglalja rendszerezett jegyzékbe a Zsolnay-manufaktúra legszebb műalkotásait, a dísztárgyaktól egészen az épületkerámiákig. A „katalóguscédulákat” ezút­tal nem egy muzeológus, hanem a pécsi kötődésű Parti Nagy La­jos író-költő készítette, közremű­ködésével valóban megszólal­nak, életre kelnek a bemutatott Zsolnay remekművek. Kiegyensúlyozott Szalon, emelt színvonalon A múlt pénteken tartották a VI. Mohácsi Képző- és Iparművészeti Szalon díj­átadását és a tárlat meg­nyitó ünnepségét. A térség legjelentősebb ilyen ren­dezvényének felhozatala a korábbi magas mércéhez képest is igen nívós volt. Barabás B. 1994 óta rendezik meg a városi és térségbeli képző- és iparművé­szek legrangosabb találkozóját. Az idei eseményen kiemelkedő­en magas színvonalú volt az ipar- művészeti vonal. Jó példák erre a fődíjas, Reininger László raku technikával készült kerámiái, vagy a legutóbbi rendezvény első helyezettje, a most is díjazott Já­vor János üvegfestményei. Ugyanez igaz a fotókra, Hochrein András a rögtön díjazottá váló el­sőként benevezők táborát erősíti. Kiegyensúlyozott volt a klasszikus vonal és a modern tö­rekvések aránya a festészet te­rén, előbbi követői közül Kedves Istvánt és Kedves Jánost, utóbbi­akból Németh Andreát, míg a na­ivak közül Pecsuvácz Antalnét emelte ki díjazottként a rangos zsűri. Taroltak a fiatal grafiku­sok: Szőke Péter digitális mun­kái, Tatai Tibor és Böhm Gergely monotípiái szintén egy-egy díjat szereztek alkotóiknak.- Egyre nehezebb mindennek az anyagi feltételeit megterem­teni, de ezúttal is egy katalógus állít emléket a Szalonnak - mondta Köveskuti Péter, a ren­dezvény megálmodója. - A zsű­ri és magam is úgy éreztük: ha a döntés alkotónként egyetlen mű nyomán születik, bőven le­hettek volna még díjazottak. Kü­lön öröm, hogy a tehetségkuta­tás terén is eredményes volt a megmérettetés, hiszen ez fontos eleme a Mohácsi Szalonnak. LEHETŐSÉG AMATŐRÖKNEK A LÁTNIVALÓ címmel fotótárlat-sorozatot Indított útjára a pécsi Apáczai Nevelési Központ Művelődési Háza. Az új kezdeményezés rendszeres be­mutatkozási lehetőséghez juttatja a kezdő fotósokat, fényképezni szere­tő amatőröket Első alkalommal Bereczki Péter, Csizmadia Sándor, Márics Dániel és Pál Dániel képei láthatók. fotó: tóth l Gazba fulladt a gyógynövényprogram Mészáros B. Endre Együtt Európába, Kézenfogva: a lapáncsai cigányok egyesületé­nek a neve. A helyi Cigány Ki­sebbségi Önkormányzat (CKÖ) azzal a szándékkal hozta létre, hogy a környékbeli romáknak munkahelyeket teremtsen, mert a Baranya Megyei Munka­ügyi Központ szerint kisebbsé­gi önkormányzat nem végezhet gazdasági tevékenységet.- A megyei ügyészhelyettes vágta át a gordiuszi csomót: ha átképzést és bértámogatást akarunk, akkor csináljunk egyesületet, és máris hozzá­kezdhetünk a gyógynövényter­mesztő és -gyűjtő programhoz - idézi fel a munka 2003-as indí­tását Kosztics László, a társaság (és mellesleg a kisebbségi ön- kormányzat) elnöke. - Annyi csak a bökkenő, hogy az önkor­mányzat hármas céllal szüle­tett: munkahelyek teremtésére, szociális felzárkóztatásra és kulturális programok szervezé­sére. A jelek szerint azonban csak műsorcsinálásra jogosult, ám a 16 ezer forintos havi jára­dékból élő cigányok a kulturális rendezvényeken nem tudnak felhőtlenül vigadni. * * *- Ha dolgozunk, vihetjük va­lamire, ez volt a legfőbb indíté­kunk - kapcsolódik be a beszél­getésbe a munkabrigád egyik hölgytagja. - Az országos meg­élhetési programból az egyesü­let egymillió forintot nyert - hát nekivágtunk a gyógynövényter­mesztésnek. Vetőmagot vásá­roltunk, Lapáncsa és Illocska környékén felkutattuk a ki­használatlan háztájikat, és 15 hektárnyi területet vettünk bér­be az emberektől, amit beültet­tünk körömvirággal, fehér­mályvával, borsmentával, fű- szerpaprikával, ánizzsal, kuko­ricával, kamillával.- Lízingeltünk egy Suzukit is - jegyzi meg az elnök -, mert napjában csak két buszjárat megy innen, a szervezési mun­kákhoz tehát elengedhetetlen volt egy autó. A munkákhoz be­szálltam a saját pénzemmel is, több mint kétmillió forinttal, amit a szobraim értékesítéséből szereztem. A kocsi részleteit azonban fél év után nem tudtuk fizetni, ezért visszavették.- A pénz minden vonalon ha­mar elfogyott - vázolja a hölgy a fejleményeket. - Ezért tucatnyi társammal ingyen csináltunk mindent, az egyesület működte­tésére pedig semmi sem ma­radt. A kisebbségi önkormány­zat úgy segített, hogy felajánlot­ta az irodáját, innen telefonál­tunk, intéztük az ügyeinket. Több se kellett a lapáncsai pol­gármesternek, felmondta a CKÖ helyiségét, mondván: ösz- szeférhetetlen a tevékenységé­vel az egyesület befogadása. A baj aztán jött csőstül, az induló esztendő igen melegre sikere­dett, az aszálykár pár hónap alatt elvitt mindenünket. * * *- A munkaügyi központ szakértője 5 milliós vesztesé­get állapított meg. Spóroltunk, ahol tudtunk, kézzel vetettünk mindent, kis szivattyúkat is vettünk, de csak a fűszerpapri­kát tudtuk megmenteni - veszi át a szót az egyesület vezetője. - Ráadásul a megélhetési prog­ram egymilliójának fele csak kölcsön volt, azt is törleszteni kellett volna. A program meg­mentésére a földművelésügyi tárcához fordultunk, ahonnan jelezték, van még egymillió fo­rint pénzmaradványuk, de kor­mányhatározat kell a kiutalásá­hoz. Ám ebből az összegből egy fillért sem láttunk. A szociális földalapból viszont kaptunk volna kétmilliót, amennyiben a lapáncsai önkormányzat a költ­ségvetésében ezt megpályázza. Amikor már mindenki áldását adta az ügyletre, a polgármes­ter telefonált a minisztérium­ba: mégsem kell a pénz, mert túlzott adminisztrációs költsé­geket okoz. így aztán elúszott az a 3 millió forint, amire a 2004-es termelést terveztük. Volt ugyan még ez év januárjá­ban is egy pénzszerzési próbál­kozásunk, amikor a romaügyi államtitkárhoz fordultunk, hogy a saját keretéből adjon 4 millió forintot. Előbb a pénz­ügyminisztériumi megszorítá­sokra hivatkozva utasította el a kérelmet, majd azért, mert nem tudtuk visszafizetni a megélhetési program 500 ez­res kölcsönrészét. Időközben pedig az egyesület tönkrement. A cigány kisebbségi önkor­mányzat azonban továbbra is működőképes, miután állami költségvetésből gazdálkodik.- Nekünk csak a keserűség maradt, az emberek összesúg­nak a hátunk mögött, a cigá­nyok ezt is elkótyavetyélték, el­úszott az autójuk, a munkájuk, semmit nem lehet rájuk bízni - vélekedik a munkaprogram egyik alkalmazottja. - Elég lett volna egy kis jó szándék, és né­mi támogatás, úgy most nem alamizsnaként odavetett segé­lyeken tengődnénk. Ha nem jön az aszálykár, és időben ér­kezik a pénz, akkor itt legalább tíz cigánycsalád normális mó­don élhetne. Kiefer Ferenc lapáncsai pol­gármester annyit mondott: az egyesület nem kalkulált a költ­ségekkel. Kiadásai voltak, bevé­telei nem, és hiányoztak a prog­ramhoz a szakemberek. Hozzá­tette azt is, hogy aki Lapáncsán, mocskán dolgozni akar, az talál munkát. Kivagyiságból azon­ban nem lehet megélni.- A múlt pénteken a siklósi bíróságon jegyzőkönyvbe mondtam a történteket - zárja az eseményeket Kosztics László -, mert az a szándékunk, hogy kártérítést követelünk a föld­művelésügyi minisztériumtól, az esélyegyenlőségi hivataltól, és minden érintettől. A bíróság úgy fogalmazott, hogy ez nem rájuk tartozik, fogadjunk fel in­kább egy jó ügyvédet. De mi­ből? Egyetlen út marad, a roma polgárjogi alapítványhoz for­dulni. Mi nem dőzsölni akar­tunk, csak életben maradni. Ehelyett most szajkózhatja min­denki a megszokott mondato­kat: a cigány elvitt mindent, és nem fizetett ki semmit. i i i

Next

/
Thumbnails
Contents