Új Dunántúli Napló, 2004. március (15. évfolyam, 60-89. szám)

2004-03-29 / 87. szám

I 2004. Március 29., hétfő R I PORT 7. OLDAL K U L T U R A ­Nemzetiségkutatás a Duna mentén Régiók közötti együttműködéssel baranyai kez­deményezésű program indulhat a dél-dunantu- li falvak török hódoltság utáni változásairól. Kedvező fogadtatásra talált a Duna Menti Tartomá­nyok Munkaközössége Kultúra és Tudomány Mun­kacsoportjának a St. Pöltenben tartott legutóbbi ülé­sén a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága által kidolgozott Dél- Dunántúl falvainak változásai a török utáni időktől napjainkig, kü­lönös tekintettel az itt élő nemzeti­ségek viszonyaim című projekt. Ez 30-35 németek lakta magyaror­szági faluban elvégzendő kutatá­sokat jelentene. Jelentősen hozzá­járulna a németség közép-európai történetének, életmódváltozásai­nak, hagyományainak, gondolkodásmódjának pon­tos feltárásához.- Ez azért is nagyon fontos, mert a II. világháborút követően kitelepített németek leszármazottai közül a rendszerváltás után nagyon sokan visszatértek, visz- szavásárolták a nagyszülői családi házat és egyéb ja­vakat, sőt visszatelepülnek - mondja Huszár Zoltán, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának veze­tője, aki az intézmény tudományos titkárával, Vándor Andrea néprajzkutatóval közösen állította össze a ter­vezetet, amely az úgynevezett Schwäbische Türkei kutatására vonatkozik. Történetföldrajzilag ez a tö­rök hódoltság utáni időszakban a Balaton vonalától délre eső terület.- Az 1690-es évektől ide irányult betelepítési akció­ban német anyanyelvű katolikus lakosság érkezett a te­rületre. Ehhez kapcsolódik a horvátok, szerbek migrá­ciója is. E terület szisztematikus történeti, néprajzi gyűjtését szeretnénk elvégezni a 18. század elejétől a német kitelepítésekig terjedően. Földrajzi értelemben a programot Baden-Württembergtől az Al-Duna szaka­száig képzeljük el, hiszen a német betelepülők onnan érkeztek, illetve Baranyán és Tolnán túl odáig jutottak. Az ő útjukat kell végigkísérni hazai és külföldi intéz­ményekkel, mindenekelőtt az ulmi Duna Menti Svá­bok Központi Múzeumával együttműködve. Az 5-7 évesre tervezett program keretében a fal­vakból begyűjtött anyagból szeretnének kiállításokat létrehozni, konferenciákat tartani és kiadványokat megjelentetni. E kutatás szellemi előképe az a kötet, amely a 2000 év a Duna mentén címmel megtartott 2002-es pécsi konferencia rangos nemzetközi előadó­gárdájának a referátumait tartalmazza magyar és né­met nyelven. Másfél hónapja került ki a nyomdából, és máris nagyon jó tudományos visszhangja van. Folytatásaként tavaly Grazban volt konferencia ugyanebben a témakörben, idén szeptemberben pe­dig Eszék lesz a házigazda. Ugyancsak szeptemberben tartják a munkacso­port következő ülését. A program részletes tervét ad­digra kell a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósá­gának elkészítenie. A kutatás szellemi központjának szerepét Dél-Dunántúlnak és ezen belül Pécsnek szánják, tekintve, hogy számítanak a PTE Bölcsész Kara néprajzi tanszékének és szociológiai intézeté­nek közreműködésére. DUNAI I. JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY PÉCSETT. Szombat este tartották meg a baptista templomban azt a jótékonysági hangversenyt, ahol a templom énekkarán kívül az Újpesti harangzenekar is közreműkö­dött. FOTÓ: LÖFFLER PÉTER Kötelező iskolaátnevezések Az elmúlt héten ülésezett a pécsi Liszt Ferenc Zeneisko­la tantestülete, majd az isko­laszék is. A téma az intéz­mény új elnevezése volt, ugyanis az önkormányzattól kapott ukáz szerint a közok­tatási törvény nem teszi le­hetővé a régi név megtartá­sát, mert abból nem derül ki egyértelműen, hogy alap-, közép- vagy felsőfokú tanin­tézményéről van-e szó. A több mint fél évszázados pé­csi zeneiskola tantestülete az el­múlt héten a Liszt Ferenc Zene- művészeti Iskola, az iskolaszék pedig a Liszt Ferenc Alapfokú Zeneművészeti Iskola mellett tette le voksát, miután kötelező­vé tették számukra az intéz­mény névváltoztatását. Érdeklődésünkre Ferenciné Ivicz Ilona, az önkormányzat ve­zető főtanácsosa elmondta: na­gyon sajnálják, hogy meg kell változtatni egy patinás intéz­mény jól bejáratott nevét, de a minisztérium ragaszkodik hoz­zá. A fenti javaslatok közül azonban egyik sem felel meg az előírásoknak, az egyetlen lehe­tőség véleménye szerint: Liszt Ferenc Alapfokú Művészetokta­tási Intézmény. Ennek értelmé­ben meg kell változtatni az épü­leten a feliratot, a bélyegzőt, a levélpapírt stb. Az Oktatási Minisztérium re­ferense, Juhász József egyetért a főtanácsossal, ugyanis állítása szerint egyértelmű a helyzet, mert a törvény által pontosan meghatározott elnevezésről van szó, amelytől eltérni nem lehet. Hogy a zeneiskolák ezt máskép­pen értelmezik, annak az lehet az oka, hogy ott kreatív embe­rek találhatók. Az apropót több mint tíz évvel az oktatási tör­vény megszületése óta most az adja, magyarázza, hogy felül­vizsgálatra kerültek az alapító okiratok, és ezeknek tartalmaz­niuk kell az intézmény hivatalos nevét, de tartalmazniuk kell a rövidített nevét is. Ez utóbbi egyébként továbbra is lehet Liszt Ferenc Zeneiskola. A megye több intézményé­ben is folyamatban van már a névváltoztatás, Mohácson vi­szont már régen túl vannak raj­ta, mondja Dobos József igazga­tó. Ők nem csináltak ebből nagy ügyet, az alapító okiratban a törvény szerinti kacifántos el­nevezés szerepel, de a gyakor­latban mindenütt megmaradt a régi elnevezés, a Zeneiskola, Mohács. CS. L. XXII. MAGYAR SAJTÓFOTÓ, 2003. Az idén is a budapesti Nép­rajzi Múzeumban állították ki a sok ezer beküldött képből kiválasz­tott, legjobbnak ítélt, tavaly készült sajtófotókat. Egy felvétellel, a pé­csi Mohácsi út 87-105-ös épületben exponálttal, a Dunántúli Napló riportere, Tóth László is bekerült a válogatásba._________________■ A dzsessz járatlan ösvényén Zsidó népzenét cifrázó szim­fonikus összetételű dzsessz- zenekar érkezik ma Párizs­ból, hogy valami különleges hangzásvilágba röpítse az ar­ra érdemeseket. A Klezmer Nova együttes a Zeneparkban lép fel 19 órakor. Kezdetben vala a klezmerzene, és akkor még a francia zenekar­nak, mely erre a műfajra tett fel mindent, jól hangzó, és igazán dzsesszes neve volt: Orient Express moving Shnorers, mint­ha egy Weather Report lemezről, a szupergroup valamelyik zenei utazását rögzítő lemezéről merí­tették volna a megszólításukat. Ekkor még 1995-öt írtak, aztán három esztendővel később a pá­rizsi csapat a klasszikus klezmer jellegét megváltoztatta, a csupa fúvósokból álló felállást kiegészí­tette vonós, billentyűs és ütős hangszerekkel, basszusgitárral, szóval átalakult igazi dzsessz- bandává, így hát a nevét is korri­gálta: Klezmer Novára. Ez a fából vaskarika mentalitás jellemző az együttesre, hiszen a társaságba úgy toborozták a tago­kat, hogy szinte kivétel nélkül mindegyikük valami más műfajt kedvelt és művelt, mint a másik, és ezt a zenei kavalkádot hozták össze harmonikus egységgé. A zsidó népzene pedig hajtásokat eresztett, balkáni beütéseket ka­pott, de a cigánymuzsika is meg­fertőzte az együttest, miközben az improvizációnak egyre nagyobb teret hagytak, így létrejött valami egészen sajátos klezmerből táplál­kozó etno-jazz hangzásvilág. Talán éppen ezért nevezik a párizsi fiúkat a klezmerzene megújítójának, hiszen itt már ré­gen nem valamiféle hűséges má­solatról van szó, hanem szaba­don szárnyaló szólókról, a folk és a dzsessz áthatásairól. Nem cso­da, hogy állandó vendégei lettek a nemzetközi világzenei és jazz- fesztiváloknak, s tavalyi, Delica­tessen című lemezük szépen fogy szerte a világban. A pécsieket ritkán kényeztetik el külföldi dzsesszzenekarok fel­lépéseivel, pláne ilyen sajátos alapokon nyugvóval, ezért ko­moly-, könnyű-, folk- és dzsessz- zenekedvelőknek egyaránt aján­lott rászánni a ma estét erre az ér­dekességre. MÉSZÁROS B. E. Tiszta szobáról álmodik a nyomor A „kibelezett” gyöngyfái roma-ház legendája - Már a jövő is fogytán van itt A Magyarmecskéhez tartozó Gyöngyfán 70-90 százalékos készült- ségű az a sokat emlegetett ház, amely három roma család több mint 20 tagjának az épülő otthona lehetne. Egyszer csak azonban leállt az építkezés, eltűntek a nyílászárók, a kivitelező úgymond, „kiszállt” az építkezésből. Az önkormányzat rendezni szeretné a problémát. Korábban pár milliós, legutoljára már 14 milliós befe­jezési ajánlatot kapott. A reménytelen helyzetben mintha mégis volna megoldás: egy legeslegújabb vállalkozói ajánlat. Ruhakupacot bogoz ki a sötéthez élesedő szem. Fekhelyfélének lát­szik. Valami mozdul az árnyak mé­lyén. Egy csecsemő. Álmát kísérhe­ti a mozdulat, amivel egyáltalán azt is jelzi, hogy létezik. Itt van huszon- egy-valahányadikként a sötétlő fa­lak között. Karnyújtásnyira a ku­pactól hullámpapír doboz, tele csi­pogó apróbaromfival. A szobában elképesztő a zsúfoltság. Itt állunk a plafonról lecsüngő egyetlen csu­pasz villanykörte alatt a Bogdán család legtekintélyesebb tagjával, özvegy Bogdán Jánosáéval, fiaival, illetve vejével, Bogdán Jánossal, Bogdán Sándorral, Kiss Sándorral, a feleségekkel, fiákkal, lányokkal, unokákkal. A férfiak munkanélkü­liek, segélyekből élnek. A Cigány Kisebbségi Önkor­mányzatok Baranya Megyei Szö­vetsége jelenlévő képviselőjével együtt próbáljuk áttekinteni a za­varos helyzetet. A nyomorral kel­lene kezdeni. A nyomor azonban üstökön ragadhatatlan dolog. Már a jövő is mintha fogytán volna itt. A Balkán peremére jellemző hely­zettel a baranyai Magyarmecskén szembesülünk. Horváth Gézáné polgármester elmondja, hogy a három családot érintő kezdeményezés 1998-ban fogalmazódott meg az akkor 11 gyerek után járó „szocpol” ked­vezmény igénybevételével. Az építkezés 2000-ben kezdődött el egy szentlőrinci vállalkozó közre­működésével a szentlőrinci bank útján. Az alapszerződéseket az aldcori magyarmecskei jegyző fo­galmazta meg, aki ma már nincs hivatalban. Mivel Magyarmecs­kén elfogytak a telkek, a polgár- mester a szomszédos Gyöngyfán talált telket az érintetteknek. Min­denki megelégedésére az építke­zés el is kezdődött. A roma csalá­dok viszont máig is a mecskei fa­lu szélén, a hajdani pásztorház­ban „laknak”. Egyesek szerint 70, mások sze­rint 90 százalékos készültségnél ugyanis leállt a munka. Az épület kívülről vakolatlan maradt, és el­tűntek belőle a már beépített nyí­lászárók. A „kibelezett” ház tete­jének nyeregcserepei is némi gör­bületet követnek. Az terjedt el a faluban, az ön- kormányzat is úgy tudta, hogy mindez az érintett romák „műve”. A szocpol-pénzek elfogytak, a ro­máknak állítólag le kellett volna dolgozniuk a vállalkozónál bizo­nyos összegeket... - Most már 14 milliós árajánlat van a befejezésre - mondja a polgármester. - Koráb­ban megkerestük ezzel az üggyel dr. Kosztics Istvánt, a Cigány Ki­sebbségi Önkormányzat Baranya Megyei Szövetsége akkori vezető­jét. Tőlük sem érkezett kedvező válasz. Ezt az összeget a falu kép­telen előteremteni. Van ugyan egy újabb, szent­lőrinci, kivitelezésre jelentkezett vállalkozó is, aki az újabban szü- letett-születendő gyerekek után járó szocpol-segély fejében haj­landó volna befejezni az épületet. Összességében Horváth Gézáné úgy érzi, a maga részéről már mindent megtett az ügy érdeké­ben. Természetesen egy pozitív végeredmény reményében mint polgármester továbbra is segíti az érintetteket. Dr. Kosztics István arról tájé­koztat, hogy ők mindenekelőtt jogsegélyben tudták volna része­síteni a magyermecskeieket, de pert nem nyerhettek volna, mert az érintettek olyan papírt írtak alá, amelynek révén nekik anya­got és munkát kellett volna „leten­niük az asztalra” az építkezés so­rán. A vállalkozó azonban „egyik­ből sem kért”, amíg az érintettek állítása szerint a szocpol pénz tar­tott. A nyílászárókat is maga távo­lította el, mondván, hogy el ne lopják azokat. A megyei cigány kisebbségi önkormányzat pályá­zati lehetőségeket is föltárt, de ez­zel a falu nem élt. tmmsm mm»* -f'" Az érintettekkel való beszélge­tésből megtudtuk, hogy a mosta­nában jelentkezett legújabb vál­lalkozót ismerik, dolgoztak is már nála, teljes a bizalmuk iránta. Ha az egyébként már a nevükön lévő telken épült házban víz, villany és ajtó-ablak is lesz, máris költöz­nek. Akár a pásztorház megron­gálódott részeinek kijavításáról is gondoskodnak. A „legújabb fejlemény” megva­lósulásának útjában az képezi a nem kis további akadályt, hogy a már megkezdett építkezéseknél az időközben született, illetve az „úton lévő” gyermekek után nem igényelhető az adott ingatlanhoz újabb összeg. Ha azonban arra gondolunk, hogy a legfrissebb hí­rek szerint a szocpol-kedvezmény már ígéretre, azaz „hozómra” is adható, elképzelhető, hogy méltá­nyossági alapon, az esélyegyenlő­ségi szempontok erőteljesebb ér­vényesítésével kinyitható néhány olyan kiskapu, amely ezt a tragé­diával fenyegető helyzetet végre lezárja. Mindezt persze komoly és nagy tudású embereknek kelle­ne menedzselnie. Miközben a helyzetet elemez­zük, hazaérkezik a család egyik iskolás leánytagja. Leül, hallgatja, mit beszélünk. Ki tudja, hogyan készül a holnapi iskolai napra, amikor a tanár néni majd meg­kérdezi: készültél? Mit felelhet erre ma egy olyan lány, aki törté­netesen ennek a nyomorban ten­gődő magyarmecskei családnak a tagja? BEBESSI KÁROLY

Next

/
Thumbnails
Contents