Új Dunántúli Napló, 2002. január (13. évfolyam, 1-30. szám)

2002-01-10 / 9. szám

6. OLDAL HITÉLET 2002. Január 10., csütörtök A doni tragédia Ökumenikus megemlékezés hétfőn a Bazilikában „Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek érezzen: Milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem a gaz jogcíme: Jóra parancs. ” Keresztury Dezső Sírvers című versében leírt gondolat vezetett va­lamikor, tényleges tanár korom­ban, amikor a II. világháború törté­netét tanítottam (a szegedi katonai bíróság akkori megállapítása sze­rint nem megfelelő szellemben). És ebben a szellemben mondtam el Pécsett, 1992. január 12-én a Széchenyi téren tartott megemlé­kező beszédemet a Székesegyház­ban lezajlott első ökumenikus ösz- szejövetel után, ahol a történeti egyházak mondtak imát. Noha az elmúlt évezred utolsó félévszázada „gonosz iskolái "és annak felelős, de felelősségre soha nem vont irányítói mindent elkö­vettek, hogy a múltunk vagy fele­désbe merüljön, vagy arról csak megvető emlék maradjon, 1992 óta a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és ahhoz társuló bajtársi csoportok a Székesegyházban ökumenikus formában, imával emlékeznek a hősökről és áldoza­tokról, akik hamvai ma is - és most már örökké - ismeretlen helyen nyugszanak. Különösen érvényes ez a keleti frontra, hiszen ott a még rendezett katonai temetőket is Sztálin parancsára el kellett tüntet­ni, és a helyén sertéstenyésztő-te­lepet, vagy sportpályát kellett léte­síteni. A még 1938-ban letett hon­védeskü után 1941. október 13- án vonultam be a pécsi IV. had­testhez tartozó szekszárdi 12. könnyű hadosztály 18. honvéd gyalogezredhez tényleges szol­gálatra. És most ennek az ala­kulatnak története, benne na­gyon sok ismert személy, isko­latársam, barátom sorsa válik tudottá. A szekszárdi Babits 1 Kiadó gondozásában jelent meg Szabó Péter és Szilágyi Mihály könyve „Tolnai honvédek a Donnál" cí­men. A könyvben annak borítója szerint a szerzők a Don-kanyar jel­telen sírjaiban nyugvó katonáknak és munkaszolgálatosoknak állíta­nak emléket. Hadtörténészként a doni hídfő­csatákat, társadalomtörténészként pedig a szülőföldtől távol, nélkülö­zések közepette is helytálló hon- védeink megrendítő sorsát mutat­ják be eredeti dokumentumok és visszaemlékezések felhasználásá­val. A katonák (annak tekintve a munkaszolgálatosokat is) helytál­lását a kötelességteljesítés, a túl­élés vágya és a szovjet fogságtól való rettenet motiválta. (Csak megemlítem: Jány vitatott - majd visszavont - híres hadparancsa kü­lön kiemel egy zsidó munkaszol­gálatos alakulatot, amely a borzal­mas visszavonulásban is megma­radt fegyelemben.) A kötet szerzői közel három­ezer hősi halált halt vagy eltűnt 12. könnyű hadosztálybeli személy hiteles adatait közük, és ezzel nagy eligazítást adnak azoknak, akik még ma is teljes bizonytalan­ságban vannak szeretteik, a távol­ban meghalt apa, testvér, férj sorsa iránt. Mi, akik élve kerültünk ki ebből a pokolból, és azok, akiknek a nagy nehezen felállított II. világhá­borús emlékművön felsorolt hely­nevek nem „földrajzi nevek értel­metlen egymásutánja” (ahogy egyvalaki írásban merte adni), ja­nuár 14-én, hétfőn ott leszünk a Székesegyházban, hogy imánkkal emlékezzünk bajtársainkra. Az ökumenikus istenüsztelet és meg­emlékező ima 9 órakor kezdődik, utána koszorúzás lesz a II. világhá­ború hősei és áldozatai emlékmű­vénél a Barbakán mellett. Dr. Rajczi Péter V Vivendi Telecom Hungary Összeköt minket A PÉCSI HORVÁT KATOLIKUSOK KÖZÖSSÉGÉNEK meghívá sára a baranyai horvátokkal találkozott kedden a konzulátuson Pero Aracsity püspök, a djakovoi Hittudományi Főiskola rektora, aki a Horvát Püspöki Karban a határontúli horvátok lelkipásztori tisztét tölti be. A tanácskozáson megvizsgálták, hogyan lehetne hozzájutni horvát vallásos folyóiratokhoz. Kérték, hogy a horvátul tudó papok és hitoktatók részt vehessenek horvátországi továbbképzéseken. Es­te a Pius templomban nagyszámú hívő részvételével tartott püspöki misén a pécsi horvát iskola, a Senoa, a kökényi és a pogány; kórus énekelt. fotó: tóth l. A V-com üzleti kommunikációs megoldásainak köre teljessé válik, mivel mostantól digitális minőségű hangszolgáltatást is kínál az Ön cége számára. A V-com, a Vivendi Telecom Hungary csoport üzleti kommunikációs szolgáltatója folyamatosan azon dolgozik, hogy teljes körű és minőségi szolgáltatásaival járuljon hozzá ügyfelei üzleti sike­reihez. Távolsági, nemzetközi és mobil irányú hangszolgáltatásunk az ország egész területén igénybe vehető. Percdíjaink könnyen áttekinthetőek, és minden napszakban egységesek. Áraink rendkívül kedvezőek, hiszen akár havi 30%-os megtakarítást is elérhet, amennyiben az Ön cége a V-com hangszolgáltatását veszi igénybe. Ha február 28-ig köt velünk szerződést, további kedvezményeket is kínálunk. Információkkal készségesen állunk rendelkezésére a 06-80-88-55-88-as díjmentesen hívható telefonszá­mon, valamint a www.vcom.hu weboldalon. com üzietí kommunikáció* szolgáltatás Összeköt minket a siker www.vcom.hu Hetényi Varga Károly Nagyformátumú*nemzetközi ran­gú tudós távozott sorainkból janu­ár 2-án. A pécsi Pius Gimnázium diákjaként papi pályára készült. Bátor, következetes, Mindszenty bíboros mellett kiálló magatartása miatt - több iskolatársával együtt, nem sokkal az érettségi előtt - az akkor már Janus Pannonius Gim­náziumból kizárták. Az államosí­tott Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizhetett 1951-ben. Varga Károly (a Hetényi előnevet később vette föl szülőfalujára, Hosszúhetényre utalva) a hazai cserkészet 1948-ban történt betiltása után jelentős szerepet vállalt a „katakomba "-cserkészet életében, előadásokat tartott cserkészvezetők­nek, tábortüzeket vezetett. 1951 nyarán - a legsötétebb diktatúra ide­jén - hetényi cserkészek élén tábort vezetett Kárász mellett. Egy itteni erős megfázás következményeként tüdőbetegséget kapott, fél tüdejét el kellett távolítani. Ennek folyamányaként le kellett mondania a lelkészi pályáról. A Pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett magyar-német szakos taná­ri oklevelet. Egy évig Zalaegersze­gen tanított, vállalva az illegális hit­oktatói és cserkészmunkát is. Majd Komlóra került a gesztenyési iskolá­hoz. A bányászvárosban is bátran vallotta katolikus meggyőződését. Ezért szinte állandó rendőrségi meg­figyelés alatt állott súlyos diszkrimi­nációval, házkutatással. Labilis egészségi állapota miatt korán rokkantsági nyugállományba helyezték. Ez lehetővé tette (1985- től), hogy egymás után lássanak napvüágot ma már alapmunkának számító kötetei. Előbb imakönyvek - Beszélgetés a Mesterrel -, majd a rendszerváltozás után a 20. századi két sötét parancsuralmi rendszer, a nácizmus és a kommunizmus pap- és szerzetesáldozatainak sorsát tu­dományos igényességgel feldolgozó sorozatai: „Papi sorsok a horog­kereszt és a vö­rös csillag árnyékában", majd 1999-től az ugyancsak há­rom kötetre ter­vezett „Szerzete­sek a horogke­reszt és a vörös csillag árnyékában" című, a magyar egyház történetének fehér foltjait lassan-lassan eltüntető nagyértékű kötetei. Ez utóbbiból csupán az első kötet jelent meg. Hogy gyorsítsa a már előjegyzésben jórészt elkelt kö­tetek megjelenését, PRO DOMO el­nevezéssel Pécsváradon, - ahová időközben átköltözött - könyvki­adót hozott létre. Bízunk benne, hogy a Gondviselés előbb vagy utóbb kijelöli azt a személyt (szemé­lyeket), aki méltóképpen, az óriási mennyiségben fölhalmozódott for­rásmunkák, dokumentumok gyü- mölcsöztetésével folytatni fogja He­tényi Varga Károly páratlanul gaz­dag, felbecsülhetetlen értékű élet­művét... Ivasivka Mátyás Emlékeztető ÜNNEPI PROGRAMMAL je lentkezik ezen a hétvégén a Pé- csi Rádió 101,7 MHz-es csatorná­ján a Kapocs ökumenikus maga­zin. Pontosan egy éve, hetente szombaton 18.30-tól sugározza a közszolgálati rádió ezt a vallási műsorát Dél-Dunántúlon. 12-én, szombaton a sorrendben a 98. adás emlékezés Hetényi Varga Károly tanárra, egyháztörténész­re és a hárommegyés pécsi gö­rög katolikus egyházközség be­mutatása. A 18 órás „Esti Króni­ka” után az Irgalmas lelkülettel sorozat keretében Morvay Imre Pió atya betegeknek szóló soro­zatára kerül sor. REMÉNY-ADÁSOK. Január 13., vasárnap, 9-10: Bibüai történetek. Január 15., kedd, 11-12: Keresz­tény szülők magazinja. 10-12 éves gyermekek közösségi szokásai, ér­deklődésük, viselkedésük. Vendég Kovács László és felesége Lenti Mária. Hittel emberként. 20-22: Heti útravaló, vagyis lelki segítség a hétköznapok gondjainak elvise­léséhez. Egyházmegyei hírek, lap­szemle. VASÁRNAP fél 10 órakor a Belvá­rosi templom német nyelvű szent­miséjén a Lenau Egyházi Kóms énekel. Rádióközvetítés fél 11-kor. JANUÁR 15-ÉN, kedden Remete Szent Pál ünnepén az ünnepi szentmisét Spányi Antal eszter- gom-budapesti segédpüspök mu­tatja be a Pálos templomban.. Az este 6 órakor kezdődő mise kereté­ben a pálos atyák és testvérek megújítják rendi fogadalmukat. A szentmisét követően Spányi Antal püspök úr előadást tart.

Next

/
Thumbnails
Contents