Új Dunántúli Napló, 2000. december (11. évfolyam, 329-357. szám)

2000-12-09 / 337. szám

2000. December 9., szombat KULTÚRA Uj Dunántúli Napló - 11. oldal MŰVELŐDÉS Az architektúrából kiinduló költészet A pécsi Jókai térnek ezredéves em­lékművé való átformálása előrelát­hatóan a tavasszal elkezdődhet Dé­vényi Sándor Kossuth-díjas építész irodájának kiviteli tervei alapján. Az építészeti munkák mellett azonban különböző plasztikák is létrejönnek, melyeket a térnek, mint „járható szobornak” az ötlet­adója, Pál Zoltán készíti. Pál Zoltán szobrászművész szerint a vá­ros egyetlen klasszikus terének, a Jókai térnek súlyos hiányosságai vannak. Hi­szen nem csupán maga a burkolat rossz állapotú, hanem a portálok, a lógók, ma­guk az épületek is. Ezért úgy gondolja, hogy az egész tér problémája nem oldó­dik meg a burkolat és a szobrok elké­szültével, hiszen azt a szemléletmódot, melyet a különböző szakmák - építész, szobrász, művészettörténész - képvise­lőiből alakult csapat kialakított, alkal­mazni kellene a tér egészére. A szobrászati feladatok egy központi plasztikára és hét egyéb műtárgyra ter­jednek ki, magyarázza a művész. Két szobor értékű, növények telepítésére al­kalmas tárgyat szeretne létrehozni, ame­lyek anyagukban és formájukban is iga­zodnak az egész műhöz, s amelyek ter­mészetesen nem is emlékeztetnek a megszokott virágtartókhoz. Az öt bútor­szobor a Le Corbusier-féle modulor alapján az emberi test arányaiból kiala­kított, az aranymetszés szabályain nyugvó mértékrendszerből indul ki, s a formai értékeken kívül felkínálja az ülés, a fekvés, a rádőlés funkcióját is, amolyan architektúrából kiinduló költé­szet kíván lenni. Voltaképpen olyan szoborról van szó, mondja Pál Zoltán, amely civil feladatokat is ellát úgy, hogy közben megtartja autonómi­áját. A tér főmotívumának feladata hasonló lenne, mint a háttérzenéé, több lesz benne a harmónia, mint a feszültség. Formailag pedig nem a megszokott vertikális jelleg dominál majd, inkább a síkban való kiterjedése lesz a hangsúlyos. S bár optikailag nagy felületet foglal el, fizikailag mégsem, hiszen nem határozható meg egyértelműen, hol is van a szobor vége, s hol kezdődik már ma­ga a tér. A központi szoborból víz is fa­kad, amely egy keskeny kőcsatornában folyik le, s egy medencében hal el. A szobrok és a térburkolat elemei külön­böző, de azonos színű kövekből ké­szülnek. Az egész tér, mint műalkotás, hang­súlyozza Pál Zoltán, a millenniumi program része, amely nem a szokásos jelképeket mutatja fel; voltaképpen egy városi igényeket is kielégítő reprezenta­tív munka, amely vékony hártyaként zárja le egy ezeréves történelem három méter magasan egymásra rakódott réte­geit. _____ CSERI LÁSZLÓ Pá l Zoltán tanulmánysorozatának egyike a Jókai tér szobraihoz 11 *i«j Magyarul - magyarán \ 11 I i* /új A túlzásról A beszélő, író ember arra is törek­szik, hogy mondanivalója hatásos is legyen. Ennek egyik gyakori stí­luseszköze a túlzás. Megszokottak a nagy, nagyon, 'igen, kivált, igazán, valamint az ún. abszolút felsőfok: a legnagyobb örömmel, a legjobb testvér stb. A bizalmas, igénytelen stílusban és az ifjúság nyelvhasználatában di­vatossá vált néhány túlzó jelző és határozó, mint az oltári, állati, ba­romi, haláli, atomi, dög, marha (marhául, marhára), pokoli, isteni. Listavezető a tök (tökjó, tökelegáns, tökelkeseredett stb.), legújabb a király. Vagyis nagyon jó, pompás, remek, szenzációs. Kis Gábor Magyar szókincstár című munkájában már szinonimái is vannak: csúcs, legjobb, nagymenő. Érdekes, hogy a király ebben az újabb jelentésében csak állítmány­ként használatos, jelzőként nem. Ilyenre nincs adatunk, hogy király hapsi, zeneszám. A túlzó szavak egy másik cso­portja az ij edés-ij esztés jelentéskö­rébe tartozik. Egy részük már erő­sen szürkülőben van: borzasz- tó(an), ijesztő(en), irgalmat- lanful), irtófra), iszonyú(an), rémesfen), rettentő(en), szörnyen, szörnyűséges(en). A beszélők már nem is érzik az alapjelentésből származó ellentmondást: borzasz­tó kedves, rémítő szívélyes, ször­nyen tetszik. Tudatosan csak torz kedélyességként használják őket: pokoli(an) finom, emeletes aljas­ság, bődilletes szellemesség. Néhány túlzó kifejezés papír- szagú vagy -ízű, mert a divatos új­ságírói vagy hivatali stílus többnyi­re idegenből fordított olcsó és el­csépelt eszköze. Ilyenek: alapvető(en), döntő(en), foko­zottfan), messzemenőfen). Any- nyira megszoktuk őket, hogy csak akkor tűnnek szembe, ha gyakori­ak valakinek a nyelvében. Pótlá­sukra ajánlható az: egészfen), főképpfen), gyökeresfen), kivált- képpfen), kiilönösfen), merő- (ben), mppantful). A reklám kedveli az extra, hiper, szuper előtagú összetett szavakat, ill. szerkezeteket. Pl. extra ellátás (különleges, jó, nagyszerű); hiper- aktív (gyerek): túl mozgékony; szuper minőség: természeteseb­ben: páratlan, pompás. • A fantasztikus talán a legszívó- sabban tartja magát. Kosztolányi sokat markoló, de keveset fogó di­vatszónak tartotta. Helyette szá­mos magyart javasolt: csodálatos, káprázatos, varázslatos, elbűvölő stb. Bíráló, elmarasztaló értelem­ben: elképesztő, meghökkentő, képtelen, lehetetlen stb. Külön csoportot alkotnak azok a szavak, amelyek állandósult jelzős szerkezetté váltak, s alkotó tagjaik nem cserélhetők fel. Ilyenek: fóld- süket, holtrészeg, kőkemény, jéghi­deg, méregdrága, nyűsebes, színjó­zan, tökrészeg. Nyelvi képtelenség volna pl. a vadonatúj ellentéteként a vadonatrégi, a vadidegen mellett a vadismerős, a harmatgyenge pár­jaként a harmaterős. A korszerű természettudományos műveltség szavait is felhasználhatjuk a fo­kozásra. Ilyenek: csillagászati összeg, mértani pontosság, koz­mikus távolság, x-szer megmond­tam, ostobaság a köbön vagy az n-edik hatványon. A túlzás nyelvi kifejezésének a jó ízlés és az egyéni lelemény szab határt. Rónai Béla Mobiltelefont az énekesnőnek! Van Pécsnek egy különös zeneszerzője, aki ritkán hallat magáról, ám rendület­lenül dolgozik: Weber Kristóf. Tegnap Budapesten mutatták be operáját, de Miller „Pillantás a hídról ” és Gorkij „Éjjeli menedékhely” című, Pécsett ját­szott drámájához is ő szerzett zenét. A negyvenkét éves avantgárd zeneszerző nem mentes a kósza szakmai pletykáktól. Azt mondják, miután egy darabhoz meg­komponálja a zenét, a kérdéses előadást már meg sem nézi.- Igaz ez az állítás?- Igaz. Utána már nem érdekel, sőt, igyek­szem elfelejteni. így tudom biztosítani, hogy mindig valami újat csináljak, ne legyek ön­magam epigonja sem. Egy rendező - nem árulom el a nevét - annyira megsértődött ezen, hogy azóta nem bíz meg semmivel. Volt, hogy a saját szerzői estemre sem men­tem el.- A színpadi kísérőzenéit is meg szokta semmisíteni?- Ez is igaz. Kottákat, jegyzeteket, hang- felvételeket mindenestül. A megsemmisí­tés oka az, hogy a színház utánzásra épül; figurákat, jellemeket utánoz. A zenében is létezik utánzás: erről szól a zeneoktatás, amikor a diák népdalt tanul, de jellemző az akadémiai képzésre is. Természetesen az utánzás segít abban is, hogy a kisgyerek öntudata, személyisége kialakuljon, de a zeneszerzésben és más alkotótevékenysé­gekben én megbocsáthatatlan bűnnek tar­tom. Bódy Gábornak van igaza, aki szerint a művészetben csak újat szabad csinálni. Csak így lehet előre jutni. Azért a színházi kísérőzene esetében gyakran kényszerü­lök utánzásra: különböző stílusokba kell belehelyezkedni még akkor is, ha csak hangkulisszát csinálok valamihez. Éppen ezért én ezeket nem tekintem százszáza­lékos zenéknek, hiszen az előadást szol­gálják.- Minden hagyományt, konvenciót, is­métlődést megtagad? Ez egy semmihez sem köthető zenét jelentene.- Az ismétlés és az utánzás nem ugyanaz. A zenében az ostinatio illetve repetitio né­ven ismert ismétlésnek funkciója van. Bizo­nyos konvenciókat viszont nem kerülök ki, például nem szeretek hangszeridegen dol­gokat komponálni. Viszont már írtam olyan kórusműveket, amelyek kívül esnek az em­beri hang határain. Gyakorlatilag eljátszha- tatlanok.- A szabadságelve ellenére mégis a szín­ház számára dolgozik, ami illusztratív zenét jelent.- Abszolút alkalmazkodnia is kell a színé­szekhez, hiszen ők valósítják meg a színmű­vet, és ha nem sikerül, ők viszik el a balhét. A színházat komolyan kell venni, de ebben áll ennek a zenének a szabadsága is. Csak meg kell tartani bizonyos határokat, ahogy a fociban is csak bizonyos határokon belül le­het gólt lőni. Van amikor a darabból követ­kezik, mit kell hozzá csinálni, de a kézen­fekvő dolgokat nem szeretem. A színház le­hetőség, ki hogyan él ezzel, az a darabtól, a rendezőtől és persze a zeneszerző kreativi­tásától függ. És igazából az lenne jó, ha min­dig élőzenét hallhatna a közönség. Az első megbízást Esterházy Péter Fuharosok című prózájának színpadi változatára kaptam még 1988-ban, amit a Kolozsvári Magyar Ál­lami Színház mutatott be. Darvasi László Bolond Helgáját a Janus Egyetemi Színpad vitte színre a zenémmel. Jelenleg a debrece­ni Csokonai Színház alkalmaz - például a Szentivánéji álomhoz egy divatbemutató „kifutós” zenéjét társítottam. A Pécsi Nem­zeti Színháznak is dolgozom - Miller „Pil­lantás a hídról” és Gorkij „Éjjeli menedék­hely” című drámájához szereztem zenét. Millerhez calabriai népdalokat, Gorkijhoz kelet-európai népzenét dolgoztam fel. Meg­bízásom van Ödön von Horváth „Mesél a bécsi erdő” darabjára is, amit jövőre mutat­nak be Pécsett. Tavasszal megjelenik egy könyvem „Alkalmazott zene” címmel - a PTE Művészeti Kara felkérésére írom -, amely ezt a periférikusnak tekintett műfajt elemzi.- Muzsikája halk, finoman temperált. De jut-e ideje a saját, autentikus művekre?- Vonósnégyest, kamaradarabot és két kórusművet is írtam az idén. Az egész a bel­ső hallásra van bízva. Otthon be van tiltva a módszeres zenehallgatás. A csendet szere­tem magam körül. Túl nagy a világban az alapzaj, ezért is halk a zeném. Az ember vagy túlordítja a zajt, vagy más utat választ.- Mire ezeket a sorokat olvassák, operájá­nak a bemutatóján is túl lesz.- A fővárosban az Artpool Galériában ke­rül színre a „Szép levegő” című operám, amit 1994-ben az azóta megszűnt Pécsi Kis- színházban láthattak az érdeklődők először. Játszották több helyütt itthon és külföldön is, de Pécsett azóta már nem. A darabban most Fiilöp Zsuzsanna operaénekes is fő­szerepet vállal. A kísérőzene eleve készen áll, mert mindig maga a zene „szerzi” a tör­ténetet, a zene alapján a színész-rendező­nek kell kitalálnia. Most például egy vendég­váró színész mobiltelefonnal a fülén már az ajtóban kifüleli, miről beszélnek az előadás­ra érkezők, és telefonon súgja meg a pódi­umra készülő,^ ugyancsak mobiltelefonos énekesnőnek. Úgyhogy a közönség, ahogy elkezdődik az opera, azonnal önmagát, a sa­ját szavait hallja vissza nem kevés megdöb­benéssel... Egyébként amatőröknek szánt produkció, ezért örülök, hogy Dombóváron is akadt csapat, amely rövidesen eljátssza. Standokon a Jelenkor Parti Nagy Lajos szonettjeivel nyit az irodalmi folyóirat de­cemberi száma, majd Láng Zsolt Bestiárium Transylvaniae című regényének egy fejezetét olvas­hatjuk el. A lapban Bogdán László, Kibédi Varga Áron és mások versei mellett Méhes Ká­roly Délután, hajó című és Grecsó Krisztián Pletykaanyu cí­mű novelláját találjuk. A tanulmányok a művészetfi­lozófia témaköréből merítenek, Bacsó Béla Heidegger nyelv- szemléletét elemzi, Kulcsár- Szabó Zoltán Gadamer munkás­ságát. A kritikai rovatban egyebek közt Parti Nagy Hősöm tere cí­mű első regényéről, Szilágyi Márton és Fried István könyvé­ről olvashatunk recenziót, míg Somos Róbert Pauler Ákos filo­zófusról írott monográfiáját Me­zei Balázs szemlézi. ■ Horvátul Macbethet játszik Az idei évadban számos ifjú, új tehetségnek tapsolhat a közön­ség a Pécsi Nemzeti Színházban, Romániából táncosok szerződ­tek ide, új arcok vannak az énekkarban. Az új színészek egyike Vidákovics Szláven. A nyurga huszonhárom éves fiatal­ember neve nem pusztán édesapja, Vidákovics Antal táncművész, a Hor- vát Színház igazgatója miatt cseng is­merősen. Nemrégiben sikeresen mu­tatkozott be Thuróczy Katahn Valaha Saint Michelben című darabjában is, az Anna utcai színházban, de azóta a Neil Simon-dráma, a Yonkersi árvák egyik főszerepében, most pedig Miller Pillantás a hídról című drámájában, Rodolfo szerepében láthattuk.- Tizenkét évesen szerepeltem elő­ször színpadon - mosolyodik el - ak­koriban még Bagossy László volt a Pé­csi Nyári Színház mozgatója, akinek azóta is nagyon sokat köszönhetek, ő és édesapám biztatott, hogy érdemes ezzel a pályával próbálkoznom. A Ko­dály Zoltán Gimnázium humán tago­zatán érettségiztem, felléptem az egye­temi színpadon is. Édesapám elvitt a Baranya Táncegyüttes próbáira, de a tánc soha nem vonzott igazán.- A Zágrábi Színművészeti Főiskolán végzett, úgy vélem, egyaránt érezheti magát magyarnak és horvátnak is.- Édesanyám származása révén a bolgár kultúrát is a magaménak ér­zem, ahol nagyon sokat jártam. Zág­rábra is szívesen emlékszem, és nem szeretnék elszakadni a horvát színház­tól sem. Már csak azért sem, mert ott végeztem.-Nemvolt nehéz Zágráb utánavál- tás: horvátiéi a magyar nyelvre?- Hát nem volt egyszerű, ahogy az ottaniba is bele kellett illeszkedni, hi­szen az élőnyelvben táj szólások van­nak, amit pedig irodalmi köznyelvnek lehet nevezni egy háborút megélt or­szágban, azt kevesen beszélik.- Már a Saint Michelben is összetett feladatot oldott meg jól.- Egy szerepen belül a fiatalember­től a kilencven éves aggig sokféle jelle­met kellett alakítani. Kedvemre való több karaktert is megformálni. Egy in­duló színész ilyen szerepek révén ta­nul. Horvát színész kollégáimmal, elő­adtuk a Macbethet Pécsett, amelyben címszerepet kaptam - az is nagy kihí­vás volt. Igazából a drámai műveket és a vígjátékot szeretem, az operettet nem. Amikor ideszerződtem, Balikó Tamás igazgató úrral arról beszéltünk, hogy megkapom Rodolfo szerepét Mil­ler Pillantás a hídról című drámájában, és váratlanul eljátszhattam a „Yonkersi árvák” egyik főszerepét, egy kamaszodó fiú tizenhét éves bátyját is. Nincsenek külön szerep­álmaim, egyelőre szeretnék mind elvállalni, hogy tanulja jam magam. _______

Next

/
Thumbnails
Contents