Új Dunántúli Napló, 1996. december (7. évfolyam, 328-356. szám)

1996-12-07 / 334. szám

• • On is megnyerheti a közel 1 millió Ft összértékű nyeremény egyikét! Részletek a lap 13-14. oldalán olvashatók Be kell kerülni a törvényalkotási folyamatba Lobbizik a gazdasági kamara ** * Üzemel a Recski Ércbánya Magyar szakszervezeti tiltakozás Essenben Az RWE Energie AG haj­landó eleget tenni a Villa- mosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége bérköveteléseinek, ha a ma­gyar kormány teljesíti a pri­vatizációs szerződésben vál­lalt kötelezettségeket. Ezt mondta a német cég vezetése a VDSZSZ elnökének, akit pénteken fogadott az RWE esseni székházában, azt köve­tően, hogy a VDSZSZ de­monstrációt szervezett pénte­ken az RWE-székháza előtt a helyi szakszervezet támoga­tásával. Forgács László előléptetése Göncz Árpád köztársasági elnök pénteken - a belügy­miniszter előterjesztésére - december 6-i hatállyal az Országos Rendőr-főkapi­tányság vezetőjévé történt kinevezése alkalmából rendőr vezérőrnaggyá lép­tette elő Forgács László rendőr ezredest. Százéves a Rába A Rába Rt. fennállásának 100 éves jubileumáról emlé­keztek meg pénteken a győri Nemzeti Színházban. Az ün­nepségen felolvasták Göncz Árpád köztársasági elnök üdvözlő levelét, és kitünteté­seket adtak át a kiváló telje­sítményt nyújtó szakembe­reknek. A tüntetők kitartanak Pénteken Szerbia szerte foly­tatódtak a tüntetések: Belg- rádban közel százezer, Nis- ben, Kragujevacon és Újvi­déken 15-20 ezer tüntető kö­vetelte a helyhatósági válasz­tások második fordulójában született eredmények tiszte­letben tartását. Baranya köztudottan hátrányos helyzetű megye, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni ennek megváltoztatására. Tönkrement az ipar, a délszláv háború időlegesen kereske­delmi útvonalakat szüntetett meg, a mezőgazdaság is meg­sínylette az átalakulást, az or­szágos-átlaghoz képest megle­hetősen nagy a munkanélküli­ség - mit lehet ilyen helyzetben tenni? Be kell kerülni a tör­vényalkotási folyamatba, hogy a döntéshozók minél szélesebb Több, mint háromszáz általános iskolai pedagógus vett tegnap részt azon a módszertani napon, melyet már harmadszor rende­zett meg Pécsett, ezúttal a Nagy Lajos Gimnáziumban a szegedi Mozaik Kiadó. Baranyán és a megyeszékhelyen túl Kapos­várról, Bajáról, Zalaegerszegről is érkeztek tanárok, összesen közel 100 iskolából. Mint a kiadó igazgatója, Tö­rök Zoltán elmondta:- Mi a Nemzeti Alaptantervre való felkészüléshez nyújtunk segítséget azzal, hogy a nap fo­Azért jöttünk Baranyába a bé­csi diákokkal, mert jelenleg is vizsgálunk két vállalkozást, s úgy találtuk, a fiatalok itt is­merhetik meg a legjobban a magyarországi vállalatok mű­ködését - mondotta Klaus Har­rer, a Czipin & Partner osztrák termelékenységi tanácsadó cég magyarországi igazgatója. A bécsi egyetemen tanuló diákok egy része fakultásként vette fel a közép-kelet európai köre ismerje meg a megye problémáit, vagyis lobbizni kell a törvényalkotóknak. A Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ennek érdekében úgy két-három havonta eszme­cserére hívja meg a megyei or­szággyűlési képviselőket, hogy megtárgyalják, hol is van szük­ség parlamenti vagy éppen mi­nisztériumi támogatásra. Tegnapi megbeszélésükön többek között szóba került a megyét a fővárossal összekötő 6-os főközlekedési út bővítésé­lyamán hat szekcióban tovább­képzéseket tartunk, és bemutat­juk több, mint 300 kiadványun­kat. A Mozaik Kiadó a a Nem­zeti Tankönyvkiadó után a má­sodik, mely a legnagyobb pél­dányszámban jelentet meg tan­könyveket, évente mintegy más­fél milliót. A tegnapi alkalommal az alsó tagozat, a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a fi­zika, a biológia és a kémia, il­letve a földrajz tárgyak tanítá­sához kaptak segítséget a peda­gógusok, azoktól a szerzőktől, gazdaság működésének tanul­mányozását. Eddig azonban csak az előadásokból ismerhet­ték meg a makro- és mikrogaz- daság kelet-európai sajátossá­gait. A magyarországi útjukat a tanácsadó cég azért szervezete meg, hogy a gyakorlatban is megtapasztalják egy állami vál­lalat átalakulását magáncéggé. Az egyik hallgató, Susanne Stadler elmondta, tegnapi láto­gatásuk alatt az idő rövidsége nek lehetősége, az ipari park lé­tesítéséhez szükséges támoga­tások megszerzése, a repülőtér fogadóképességének kialakí­tása, valamint a kamarai tör­vény módosítása. Az összejöve­telen nem születtek határoza­tok, ám a jelen lévők mind­egyike kapott feladatot, hol kell majd segítenie egy-egy terv megvalósulását. A megítélés szerint ez a képviselői csapat sokat tesz a megyéért, eddig több milliárd forintot lobbiztak össze. Békéssy G. akik már az új, a NAT igényei­hez igazodó tankönyvcsaládok­ról számoltak be. Az előadók között ott volt Halász Tibor is, annak a fizikatankönyvnek a fő létrehozója, akinek a munkáját ma a felső tagozatosok 80 szá­zaléka forgatja. Szekciót veze­tett többek között a komlói Lerchné Egri Zsuzsanna, a nyelvtan-helyesírás-fogalmazás tankönyvcsalád szerzője is. A résztvevők az ingyenes programon a belépők mellé 500 forintos vásárlási utalványt is kaptak. H. I. Gy. miatt csak felületes ismereteket szerezhettek a két baranyai vál­lalkozásról, ám azt már ennek alapján is megállapíthatták, ezek a gazdasági egységek a körülményekhez képest haté­konyan működnek. Szeretné­nek alaposabban megismer­kedni a cégekkel, ezért vissza­térve szorgalmazzák majd az egyetem vezetőségénél, hogy a nyári gyakorlatukat itt tölthes­sék el. B. G. Csaknem 15 év szünet után újra üzemel a recski ércbánya. Az úgynevezett félüzemi kísérlet során az év végéig összesen 700 tonna réz- és cinkércet hoznak felszínre, amelyet ro­mániai és szlovákiai színes­fémkohókban dolgoznak fel - jelentette be pénteken Lois László, a társaság elnök-vezér­igazgatója. Mint elmondta: a bányaválla­latnál dolgozó - eddig csupán állagmegóvási feladatokat el­látó - 95 ember egy 15 méteres kutatóvágatból hozza felszínre az ércet. A kitermelt fémet azért szállítják külföldre, mert Magyarországon nincs olyan kohó, amelyben fel tudnák dol­gozni a rezet és a cinket. A kül­földi partnerek Ígéretet tettek arra: amennyiben megfelelő a Recskről származó alapanyag, folyamatos rendelői lesznek a vállalatnak. Módszertanról pedagógusoknak Továbbképzés és segítség a NAT-ra való felkészüléshez Hatékonyak a magyar cégek Szent Borbála napi bányászünnepségek Állami kitüntetések pécsi bányászoknak A Szent Borbála hagyomány felélesztése napjaink bányásza­inak különösen fontos. Ez az ünnep segít most, a szakma minden ágának visszafejlesztése idején, hogy megmaradjon a vájvégieknél a sok évszázados hagyományokra épülő összetar­tás és egészséges szakmai önér­zet - mondta tegnap Bánik Jenő, a Mecsekurán Kft. ügyve­zető igazgatója a cég Szent Bor­bála napi ünnepségén. Az uránérctermelő vállalko­zás vezetője kiemelte: a társaság teljesíti 1996 évi 200 tonnás fémtermelési kötelezettségét. A Mecseki Ércbányászati Vállalat és a Mecsekurán Kft. idei legna­gyobb szellemi produktuma, hogy elkészült a „Mecseki urán­bányászat megszüntetésének tel­jes körű koncepció terve”, mely megfelelő alap lesz a jövő év és 2002-ig tartó bányabezárási és rekultivációs időszak működési feltételeinek tisztázására. A Pécsi Erőmű Rt. Kőszén­bánya és a Mecseki Bányava- gyon-hasznosító Rt. dolgozói december 4-én, Borbála napján ünnepeltek. Ekkor egy tucatnyi baranyai bányász magas állami kitüntetést vehetett át az ipari minisztériumban. (Folytatás a 3. oldalon) Borbála napján is leszálltak a bányászok a TV. számú üzemben fotó: löffler Gábor Francia tulajdonba került a Zalatej Rt. A francia Bongrain-csoport többségi tulajdonosi pozíciót szerzett a 360 dolgozót alkal­mazó és évek óta pénzügyi ne­hézségekkel küzdő Zalatej Rt.- ben. A zalaegerszegi üzem no­vember végéig termelői több­ségi tulajdonban volt, s a pri­vatizációs páíyázatot a terme­lők, az önkormányzat, a dol­gozók és az ÁPV Rt. alkotta Zalatej-konzorcium nyerte. A 183 millió forintnyi törzstő­kéjű vállalat fölött rendelkező konzorcium a Veszprémtej és a Répcelaki Sajtgyár többségi tulajdonosát, a Bongrain-t pénzügyi-szakmai befektető­ként vonta be a zalai tejüz­letbe, s a francia társaság a 350 millió forintos tőkeemelést követően 51 százalékos több­ségi tulajdonra tett szert. 4 » Posztumusz Szendrő-díj. - Az egykori pécsi színiigazgatóról és rendezőről, Szendrő Józsefről elneve­zett díjat a Pécsi Nemzeti Színház művészei titkos szava­zással a közelmúltban elhúnyt színésznek, Héjjá Sándornak ítélték. A díjat Gordon Zsuzsa (balról) színművésztől teg­nap este, az Üvegcipő premierje előtt Héjjá Sándor fele­sége, Sebők Klára vette át, aki autóbalesete után a beteg­ágyból kelt fel az ünnnepélyes alkalomra foto: tóth l.

Next

/
Thumbnails
Contents