Új Dunántúli Napló, 1996. október (7. évfolyam, 268-297. szám)

1996-10-14 / 281. szám

1996. október 14., hétfő VÁROSAINK Dunántúli Napló 9 Pécsváradi körkép Ma testületi ülés Ma, hétfőn, 16 órakor tartja ülését Pécsvárad képviselő­testülete a Városházán. Napi­renden a Zeneiskola műkö­dése, tandíjak és térítési díjak, az Egészségügyi Központ el­adása, a kábeltv üzemeltetése. Református program Október 20-án 11 -kor Pécsvá- radon, a református templom­ban igét hirdet Kiss Tamásné Mikolai Agnes. A várban 14 órakor a helyi református fiata­lok majd 14.25-kor Kobzos Kiss Tamás énekmondó ad műsort. 15-kor a Pécsi Refor­mátus Kollégium Gimnáziu­mának kórusa énekel, igei ösz- szeálh'tást ad Bereczky Ildikó, a gimnázium lelkipásztora. Gi­tározik Vas Bence. Élő tv-közvetítés Vasárnap, október 20-án 15.05 órakor kezdődik az MTV II. csatornáján az egyórás műsor , .Leány vásár Pécsváradon” címmel. Az MTV Pécsi Kör­zeti Stúdiójának műsorát szer­keszti Bükkösdi László, ren­dezi Bucsky Csilla, vezető operatőr Bárány György. Külföldi együttesek Krakkóból a Hamemik népie­gyüttes vész részt a Pécsváradi Leányvásáron. Ők a tátrai gó­rni hagyományokat ápolják. Észtországból, Tartu városá­ból 12 fős együttes szerepel Pécsváradon. Élő népművészet A pécsváradi Freund János faesztergályos és a zengővár- konyi Ördög Béláné szövő szerepel a megyei Élő népmű­vészet című kiállításon a szi­getvári Vigadóban. Az oldalt összeállította: Gállos Orsolya Fejlesztések a Zengő alján Még idén csatornázzák Pécsváradon a Dózsa György utcát Területfejlesztésre 11 594 000 forintot nyeltek a Zengő-vidék települései a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázataikkal. A te­rületi kiegyenlítést szolgáló támogatásból 15 600 000 forint került a térségbe. Pécsváradon a szennyvíztelep rekonstrukció­jára fordítják a pénzt. Ebből és mintegy 100 000 forintnyi la­kossági hozzájárulásból ké­szülhet el még az idén a Dózsa György utca csatornázása. Ki­vitelezésre a Pécsváradi Vízmű Kft. kap várhatóan megbízást. Zengővárkony, Nagypall és Ófalu a földgáz bevezetésére fordítja az elnyert pénzt. Ófalu a helyi csapadékvíz elvezeté­sére is sikerrel pályázott. Me- cseknádasd szennyvíztelepének bővítésével ezután Óbánya és Hidas is csatlakozhat a szenny­víz-hálózatra. A pályázott támogatásokat ez év december 31-ig kell el­költeni, azaz az őszi hónapok mindenütt ezen beruházások jegyében fognak eltelni. 25 éve a zengővárkonyi együttessel Huszonöt éve, hogy a boldog emlékezetű Császár János zen­gővárkonyi tanító végigjárta a falut és őszre megalakította a helyi együttest. Ő volt az 1932- ben alakult Gyöngyösbokréta vezetője is. Töttös Sándort, aki 1983-ban nyerte el „a népmű­vészet mestere” kitüntető cí­met, Császár János maga mellé állította. A tanító úr betegsége után ő vette át az együttes veze­tését több mint húsz évvel ez­előtt. Töttös Sándor szinte beleszü­letett abba, amit zengővárkonyi népművészetnek neveznek. Ki­terjedt rokonsága révén a Sár­közzel, Deccsel, Váraljával, Dél-Baranyával is kapcsolatba került. A régi népéletnek, a vi­seletnek, szokásoknak, a falu dalainak és táncainak is birto­kában van. Mindezt a hagyo­mányőrző népiegyüttes és a textilszövés területén valósítja meg. A Ez utóbbit híres szövő édesanyja mellett tanulta el. Együttesében az eltelt évek alatt százak táncoltak itthon és Európa számos országában, kamerák és mikrofonok előtt. Országos versenyeken négy al­kalommal nyert aranyminősí­tést a Töttös vezette csoport, a Gyó'rfi Kálmán vezette zenekar pedig kétszer. Idén 12 pécsvá­A zengővárkonyi táncosok a Leányvásáron radi asszony is csatlakozott la­kodalmasukhoz, amit bemutat­nak a Leányvásáron. Kezdetben a helyi szövetke­zetek, majd az ÁFÉSZ adta a támogatást. 1990 óta önállóan, a Zengővárkonyi Hagyomány- őrző Művelődési Egyesület ke­FOTÓ: PATONA] rétében működnek. Soha any- nyian nem léptek színpadra, mint idén Szent István napján a Tettyén, ahol a zengővárkonyi lakodalmast bemutatta az együttes 86 tagja - zengővár- konyiak és pécsváradiak közö­sen. Kazán és szobor a METALLMAS-tól Az utóbbi években kissé hát­térbe vonulva végzi munkáját Pécsváradon a METALLMAS Kft.: az egykori MEZŐGÉP-te- lep egy részén készítik Carbo- robot kazánjaikat. Két hete különleges kéréssel keresték fel őket: Olejnyik La­jos művezető irányításával egy szobor kivitelezésében vettek részt, amely holnaptól a Mű­csarnok bejáratánál fogadja a látogatókat. Két világhírű művész közös kiállítása nyílik ekkor a Műt csarnokban: a francia festő, a 75 éves Jean Miotte és barátja Fernando Arrabal spanyol író tiszteleg ifjúkora nagy esemé­nye és tanulsága, az 1956-os magyar forradalom és szabad­ságharc előtt. Miotte egyik festményét akarta megfor­mázni, és elképzelése megvaló­sítását a jelenleg Pécsváradon élő és dolgozó szobrász, Bo- tond segítette világra. A tervvel fölkereste a műterme Szom­szédságában működő ME­TALLMAS ügyvezető igazga­tóját, Pelle Olivért, aki rendkívül jól fogadta a kérést: tíz nap alatt elkészítették a 3x2.40 méteres vaslemezbe ál­lított vasoszlopok kompozíció­ját. Ezeken át, mintegy rácsok között lehet majd bejutni az 56 emlékére rendezett kiállításra.- Ilyen rövid idő' alatt nem akármilyen cég tudja ebben a minőségben megvalósítani ezt a megrendelést. Rugalmasság­gal, nyitottsággal találkoztunk a METALLMAS-nál. És nagyon jó szakember-gárdával. Ez ver­senyképes dolog - mondja a szobor elkészültével Botond.- Gyakran dolgozunk ezek­kel az ózdi vascsövekkel - mu­tatja a műhelyben Olejnyik La­jos. - A szobor kivitelezése kis változatosságot, érdekességet jelentett a hétköznapokban. A rövid határidő sem meglepő számunkra, hisz mint most is, gyakran készítünk német part­nerünk számára zsaluzóeleme­ket rövid, egyhetes határidővel. A budapesti kiállítás után a Miotte-festményről készült szobor Franciaországban, egy Nizza melletti múzeumban nyer végleges elhelyezést. Harminc éve újították fel ezt a szokást Pécsváradi Leányvásár ’96 Harminc évvel ezelőtt, 1966 október 10-én tartották Pécs­váradon az első - újabb kori - Leányvásárt, a Baranyai Va­sárnapok című megyei ren­dezvény keretében. Azóta vál­takozva hol évenként, hol kétévenként, jó ideje Pécsvá­rad városa a rendezője a ha­gyományőrző együttesek ta­lálkozójának, minősítésének és a népművészeti vásárnak. Lukács napján, pénteken 18 órakor „Magyarok a Zengő alján” címmel nyit ki­állítást dr. Andrásfalvy Berta­lan néprajzkutató a Művelő­dési Házban. Október 19., szombaton 13 órától kézművesek kirakodó­vására, hagyományőrző együttesek fölvonulása kez­dődik. A Pécsváradi Gyermek Fúvószenekar ad térzenét. 14.30-tól Buzsák, Elek, Ka­locsa, Kapuvár, Rimóc, Sze- bény, Úszód, Villány, Krakkó együtteseinek műsora a Mű­velődési Központ előtti téren és a ház színpadán. 15 órától a BÁ-BO-VI műsora. 18 órától Pécsvárad-Segesd NB II. férfi kézilabda mérkőzés a Sport­csarnokban. 18 órától gála­műsor az együttesek legjavá­val. Góral táncok a krakkói Hamemik Együttestől. Október 20-án vasárnap 6 órától népművészeti kirako­dóvásár. Pécsváradi borok ut­cája. 7 órától zenés ébresztő, az ÖTÉ Fúvószenekarának térzenéje. 9 órától 25 együttes menettánca, utána műsora a vásár központjában. 10 órától bemutatkozik Alsónyék, Báta, Bonyhád, Decs, Döbrö- köz, Egyházaskozár, Érsek- csanád, Görcsönydoboka, Hi­das, Homokmégy, Magyareg- regy, Mórágy, Nagymányok, Nagynyárád, Pörböly, Vár­domb és Zengővárkony együttese és a krakkói Ha­memik Együttes a művelő­dési ház előtt, a nagyteremben és a vár udvarán. 11 órától a Márkus Színház bábelőadása. 13.30-kor Pécsvárad-Szi- getvár megyei I. osztályú lab­darúgó meccs a sportpályán. 14 órától „Énekelt történe­lem” címmel Kobzos Kiss Tamás énekmondó, majd pécsváradi és pécsi reformá­tus fiatalok műsora a vár ud­varában. 15-16 óráig a Magyar Te­levízió élő adása Pécsváradról a II. programon. 17 órakor gálaműsor, díj­átadás. 21 órától Leány vásári bál. Zene Asetrix. A rendez­vény támogatói a Nemzeti Kulturális Alap Népművé­szeti Kollégiuma, a Magyar Művelődési Intézet, a Műve­lődési és Közoktatási Minisz­térium. A Leányvásárt ren­dezi Pécsvárad önkormány­zata, a Fülep Lajos Művelő­dési Központ gárdája és a Muharay Elemér Népművé­szeti Szövetség. Csizma az asztalra Tánccipők készülnek a romonyai műhelyben fotó: Tóth Sok cipőt, csizmát széttáncol­nak majd ezen a Leányvásá­ron is. Lesz dolga a Romonyán élő Wittenberger Lászlónak és feleségének, Kyncl Mag­dolnának, akiket jól ismernek a baranyai táncosok: WI&KY nevű páros vállalkozásukban készítik a tánc-, a balettcipő­ket, csizmákat a különféle együttesek számára. A női, a balettcipők a feleség keze alól kerülnek ki, a csizmák, a női karektercipők Lászlóéból, aki a tánccipő-készítést külföldön tanulta. Meg otthon, cipőfel­sőrész-készítő édesapja és ke­resztapja, Gulyás Mihály ci­pész mellett. Most újítják fel műhelyüket Romonyán, ugyanis Kertváros helyett tíz éve ezt a szép falut választot­ták lakóhelyül. Az unokák és a régi malom Van egy vízimalom a hajdani 25 közül, amit nem hagytak ebek harmincadjára jutni Pécs­váradon. Utolsó gazdája, néhai Koch Antal unokája, dr. Ascsil- lán Andrea fogorvos és félje, Strecker Raymund öt éve él a régi udvarházban. A nagyapa malma mellett kialakítottak két teniszpályát, és öt éve sikeresen működtetik a Koch Tennis Klubot. Ehhez kapcsolódik a régi Koch-malomban a falusi turizmust. Gyönyörű az 1841- ből való, remekül megépített, körülkerített ház, a hozzá tar­tozó gazdasági épületekkel, gyümölcsössel:- Mindig arról álmodoztunk a családban, hogy egyszer majd felújítjuk a malmot. De ez na­gyon nagy kiadás - mondja Andrea. - Megőriztünk min­dent, csak a vizeskerék hiány­zik. Ót éve összes bevételünket visszaforgatjuk a helyreállí­tásra, Szüleim is sokat segíte­nek. Először azt gondoltam, di­ákköri epizód lesz a nagypapa malma, de komolyabb a dolog. Novemberre készen leszünk a helyreállítással. A Koch-malomban rövide­sen központi fűtéssel, kívül-be- lül kifestve várják a vendége­ket, akik élvezik a ház, az udvar varázsát. Egy-egy társaságnak, ősszel többnyire külföldi vadá­szoknak adják ki az épületet, és a vendégek kérésére szívesen megmutatják a régi malmot. A Raymund által vezetett te­niszpályák körül pedig újfajta társasélet szerveződött. A régi pécsváradi molnárdinasztia le­származottai, bár elkerültek Pécsváradról, nem hagyták veszni az ősi fészket. Andrea és Raymund nem hagyja pusztulni a nagyapai örökséget FOTÓ: TÓTH Hirdetésfelvétel az Új Dunántúli Naplóba Pécsváradon a Fülep Lajos Művelődési Központban Kossuth L. u. 31. Telefon és fax: (72) 465-123

Next

/
Thumbnails
Contents