Új Dunántúli Napló, 1991. október (2. évfolyam, 269-298. szám)

1991-10-12 / 280. szám

Egyedi víztisztító berendezések (7. oldal) Az osztrák parlament alelnöke Pécsett Megbízatásunk a mai Euró­pában címmel tartott előadást a Janus Pannonius Tudomány- egyetem pécsi látogatása so­rán dr. Herbert Schambeck jogászprofesszor, az osztrák parlament alelnöke. Kíséreté­ben volt Ausztria magyarorszá­gi nagykövete, Franz Josef Schmid és dr. Pálos Miklós államtitkár. KÖZÉLETI NAPILAP Uj Dunántúli napló (I. évfolyam, 280. szám 1991. október 12., szombat Ara: 9,60 Ft Szendrő-díj Paál László Szendrö Józsefről, a Pécsi Nemzeti Színház egykori, híres igazgatójáról nevezték el azt a díjat, amelynek anyagi alap­jait a pécsi társulat igazgató­sága és számos neves, volt pécsi színművész teremtette meg. A díjat évente a társulat tagjai titkos szavazással ítélik oda. Az idén Paál László szín­művész kapta a Szendrö Jó- zsef-díjat, ezt tegnap este a Szentivánéji álom premierje előtt, Lengyel György igazgató köszöntő szavai után Málhé Erzsi színművésznő, egykori pé­csi színész adta át Paál Lászlónak. Falugondnokok Baranyában Hat baranyai község pályá­zott és mind a hat megkapta az anyagi támogatást a falu- gondnokság létrehozásához. A Népjóléti Minisztérium és a Falufejlesztési Társaság által közösen hirdetett pályázatra Luzsok, Marócsa, Sósvertike, Drávafok, Gordisa és Dráva- iványi adta be igényét. Luzsok és Marócsa 900—900 000, a má­sik négy település 800—800 000 forint támogatást kapott mik­robusz vásárlására, illetve fa­lugondnok foglalkoztatására, akinek az lesz a fő feladata, hogy a község lakóinak igé­nyéhez igazodva segítsen a kü­lönböző beszerzésekben, az is­kolások, óvodások, az idősek utaztatásában. Olasz delegáció Dél-Dunántúlon Befejeződött az észak-olasz­országi Pordenon városából ér­kezett küldöttség háromnapos magyarországi programja. A delegáció Tiziano Chiarottó- nak, a helyi tenyésztők megyei szövetsége elnökének vezetésé­vel három napot töltött Dél- Dunántúlon, a megyei közgyű­lés meghívására. A vendégek ellátogattak Ba­ranya, Tolna és Somogy me­gye - több mezőgazdasági nagyüzemébe, és előrehaladott tárgyalásokat folytattak élel­miszer-vásárlásokról, esetleges árucserékről. Az olasz delegá­ció tegnap Csányoszrón, Sely- lyén, Kaposváron és Tabon te­kintette meg a magyar-tarka hí zómarha-telepeket. Karmanyszovivoi tájékoztató A kormány is nemet mondott az Expóra A vidék fejlesztésére fordítják a 30 milliárdos támogatást A kormány is elvetette az 1996-os világkiállítás megren­dezését — derült ki a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón. Juhász Judit szóvivő, a döntést indokolva elmondta: a kor­mány — tekintettel a Fővárosi Közgyűlés elutasító határoza­tára — úgy foglalt állást, hogy Budapest egyetértő részvétele nélkül nem rendezhető meg az Expo. A kormányülésen mindemellett döntés született arról, hogy a világkiállításra korábban jóváhagyott 30 mil­liárd forintos költségvetés* tá mogatást a vidék infrastruktú­rájának fejlesztésére, az el­maradott régiók felzárkóztatá­sának elősegítésére fordítják. Ugyanakkor a kormány vár­hatóan javaslatot terjeszt az Országgyűlés elé arra vonat­kozóan, hogy 1996-ban az (Folytatás a 2. oldalon) Nyilatkozat a hárompárti koalíciós tárgyalásokról Nyilatkozatot tettek közzé pénteken a hárompárti koalíciós tárgyalásokról. A Horváth Balázs (MDF), Zsíros Géza (FKGP) és Seszták László (KDNP) nevével fémjelzett dokumentum han­goztatja : A Magyar Demokrata Fó rum, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, a Kereszténydemokrata Néppárt 5—5 tagú tárgyalóküldöttsége a Parlament épületében meg­beszélést folytatott a koalíciós együttműködés intézményi for­máinak továbbfejlesztéséről. A küldöttség tagja volt az MDF részéről: Antall lózsel, Kónya Imre, Horváth Balázs, Szabó Iván, Csurka István; az FKGP részéről: Torgyón József, Pásztor Gyula, Németh Béla, Cseh Sándor, Zsíros Géza; a KDNP részéről: Surján László, Füzessy Tibor, Varga László, Szilágyiné Császár Terézia, Seszták László. A felek megállapodtak ab­ban, hogy havonta ismétlődő rendszerességgel a pártelnökök és frakcióvezetők, illetve azok személyes megbízottai tárgya­lást folytatnak a legfontosabb aktuális politikai és gazdasági kérdésekről. Szükség esetén ebben a formában a felek so­ron kívüli megbeszélést is foly­tathatnak. A törvényhozás során a felek az együttműködést — a parla­menti munka hatékonysága nö­velése, valamint a koalíciós pártok célkitűzései fokozott ér­vényesítése érdekében —a kép­viselőcsoportok között és az eddiginél szervezettebb formá­ban fogják megvalósítani. A koalíciós együttműködés általános kérdéseire vonatkozó tárgyalásokat a felek a moi tárgyalásnak megfelelő formá­ban kívánják folytatni. A megbeszélés mindvégig jó hangulatú és tárgyszerű volt. Határhelyzet Az elmúlt 24 órában még senki nem élt azzal a lehetőséggel, hogy horvát vagy szlovén útlevéllel ér­kezzen hazánkba, noha er­re csütörtök 0 órától lehe­tőség van — mondta pén­tek délelőtt az MTI érdek­lődésére Krisán Attila, a határőrség szóvivője, hoz­zátéve, hogy az elmúlt egy napban menekültek is alig érkeztek, mindössze ketten kértek ideiglenes védelmet. A visszaküldött külföldi­ek száma mintegy 7000 volt, ugyanakkor a román határőrök Csengersimánál 24 magyar állampolgárt utasítottak vissza, mert nem feleltek meg a be­utazási feltételeknek. Pécsett, a Móricz Zsigmond körtérén is megkezdődött az epületek tetőtéri beépítése. A lakók hozzájárulása után az UNIBER Kft. megbízásából már építik az első három la­kást, megőrizve a lakóház függöfolyosós jellegét. Fotó: Läufer László ■ ■ ................................................................ Leépülés a Mecsekben Fotó: Läufer László Felszámoló biztost neveztek ki a szénbányák élére r Állami támogatást, védővámokat kér a szakszervezet Rendkívüli üzemvezetői érte­kezleten jelentették be tegnap a Mecseki Szénbányák felszá­molási eljárásának kezdetét. A felszámoló Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZESZEK) felmentette vezér- igazgatói pozíciójából Csethe Andrást, és a vállalat gazda­sági vezérigazgató-helyettesét, dr. Göndöcs Istvánt bízta meg a felszámolási folyamat leve­zetésével. A kormánynak az augusztusban hozott döntése értelmében a kilábalási, to- vábbműködési program elké­szültéig (határidő 1992. márci­us vége) a SZESZEK pénzeli a bányavállalat veszteséges termelését. A Mecseki Szénbányák októ­ber 8-i határidővel megszűnt mint állami vállalat, az új jog­állása MSZB FA, tehát felszá­molás alatti vállalat. Az ala­pító Ipari Minisztérium a fel­számoló SZÉSZEK-re hagyta minden jogosítványát. Az elő­írt leltár után mérleg készül a vállalat vagyonáról, melynek köny szerinti értékét mintegy 9 milliárd forintra tartják. A fel­számoló szigorú ellenőrzése alá vonja a cég folyó pénz­ügyeit és likviditási tervet ké­szít az elkövetkező működés­hez. A hitelezők 30 napon be­lül, tehát november 8-ig je­lenthetik be követeléseiket. A felszámoló SZESZEK elő­zetes tervei alapján a hitele­zői érdekek, illetve a hazai energiapolitikai koncepcióba illeszkedő szénbányászat érde­keinek figyelembevételével a vállalat vagyonát négy csoport­ra osztja. Az elképzelések sze­rint részvénytársaságot alakí­tanak majd az alaptevékeny­ség életképes egységeiből, kü­lön vagyoncsoportot képeznek az alakult társaságok, illetve az alaptevékenységhez nem szükséges ingó és ingatlan va­gyontárgyak. Az értékesíthetet­len, hasznosíthatatlan részt a létrehozandó csődközpont ke­zeli majd. A hitelezőket az ér­(Folytatás a 3. oldalon) Tájékoztató füzetek a polgármestereknek Ülésezett a Baranya Megyei Önkormányzatok Társulása Ismételten összehívtál« teg­nap a Baranya Megyei önkor- mányaztok Társulásának köz­gyűlését Pécsett. A Baranya Megyei Közgyűlés Kulich Gy. utcai dísztermében tartott gyű­lés célja a Felügyelő Bizott­ság tagjainak megválasztása volt. Erre immár másodszor ke­rült sor, mivel legutóbbi köz­gyűlésen a szavazólapra került egyik jelölt esetében sem érte el a szavazás a minősített többségi arányt. A közgyűlés kezdeteként a jelenlevő 90 baranyai önkor­mányzat képviselői megválasz­tották a jelölőbizottságot, majd dr. Szűcs József, a megyei közgyűlés elnöke tartott be­számolót a társulás eddigi munkájáról. Az első, júliusi közgyűlés óta eltelt idő alatt 21-gyei nőtt a társulásban résztvevők száma, így jelenleg ennek 173 bara­nyai önkormányzat tagja. A társulási csoport munkája két alopvető részből áll: a tanács­adásból és a konkrét segítség- nyújtásból, amely meghatáro­zóan műsza*ki jellegű (terület­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents