Dunántúli Napló, 1989. december (46. évfolyam, 332-360. szám)

1989-12-18 / 349. szám

Pillanatok a pécsi aranyvasárnap hangulatából: (képeinken balról) a Vásárcsarnokban nagy válasitékban kínálják a karácsonyfadíszeket, sikeies a pezsgövásár a Helyőrségi Klubban, különleges fehérneműket is kínáltak a Centrumban, gazdag a könyvkínálat az utcai árusoknál, a karácsonyfák méterét kétszáz forint körüli áron kínálták. (Tudósítás a 3. oldalon). Läufer László felvételei fi Miniszter­tanács ülése A Minisztertanács vasárnapi ülésén úgy határozott, hogy a jövőben az Országos Árhivatal elnöke helyett a mező­gazdasági és élelmezésügyi miniszter fogja gyakorolni a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek és élvezeti cikkek te­kintetében az árhatósági jogokat. (Folytatás a 2. oldalon) Dunántúlt napló XLVI. évfolyam, 349. szám 1989. december 18., hétfő Ara: 4,30 Ft POLITIKfll ninPILHP Ma kezdődik az országgyűlés decemberi ülésszaka (2. oldal) francesco Colasuonno római érsek ismerteti II. János Pál pápa levelét, majd az egyházme- 9ye fiataljainak képviselői köszöntik az új püspököt. Beiktatták Mayer Mihályt, az új pécsi megyés püspököt »»A megújuláshoz nélkülözhetetlen az erkölcsi alapokat megtisztító egyházi szolgálat 'A pécsi Székesegyházban szombaton tartott ünnepi nagymi­sén beiktatták tisztségébe az új püspököt, Mayer Mihályt, aki tizei az aktussal vette át a 130 baranyai és tolnai plébániát felölelő egyházmegye kormányzását. A Szent István király ál­tal csaknem ezer éve alapított pécsi püspökségnek sorrend­ben a 84. főpásztora. Előzőleg Szekszárdion volt plébános, se- gédpüspökké ez év februárjában szentelték fel Esztergomban. nár Zoltán, Pécs városának tanácselnöke, Tamás Ádám, Tolna megyei tanácselnök. Ko­vács János Székszárd város ta­nácsának elnöke, valamint Jákli Péter paksi tanácselnök. Ezt követően II. János Pál pápa kinevezési bulláját lati­nul maga a római érsek ol­vasta fel, magyar fordításban pedig dr. Kneip István püspö­ki irodaigazgató ismertette az egyházi törvénykönyv, előírását, miszerint az újonnan kineve­zett megyés püspök akkor ve­szi birtokába az egyházme­gyét, amikor a kinevezési bul­lát személyesen bemutatja, (Folytatás a 2. oldalon) Balatonyi Mátyás iszékesegy- jjózi kántor által komponált Ecce Sacedous Himnusz csen­dült fel, a régi énekiskolások, a _ mai székesegyházi kórus előadásában, amikor az új Püspök, Mayer Mihály szom- “Oton délelőtt első püspöki Miséjét megnyitotta. .Előzőleg p zsúfolásig megtelt Székes- egyházban, a pécsiék által yórtemp lomnak nevezett szent ‘Pefye Kele Pál, a pécsi be.vó- r°si templom plébánosa kö­szöntötte a vendégeket: Az esemény nem minden- Pppi voltát igazolja, hogy er- f* a püspöki székfog.alóra el­lőtt Rómából Francesco Cola- suonno érsek, pápai nuncius *s munkatársa, Pater Jan Bu- *°sky. A vendégek között kö­szöntötték a magyar katolikus ®9yház fejét, dr. Paskay László bíboros, prímás érseket, továb­bá dr. Szennay András pan- n°nhalmi főapátot, és dr. Ke- r*kes Károlyt, a Magyar Cisz­tercita Rend prézesapátját. A külföldi vendégek között volt többek között Cyrill Kos dja- :ovói megyés püspök és a 40 ®^én át némaságra íté.t kár- Pataljai görög katolikus egy- yőz ungvári püspöke, Szemedi °n°s. Részt vett a szertortá- s°|n Adam Leicht épitészmér- nők, o Máltai Lovagrend ki­léptetett lovagja, He (nrich Ujf. az augsburgi egyház­megye ökonomusa. A testvér- egyházaik képviseletében Bóka Andor református esperes, Balikó Zoltán evangélikus es­peres, Balogh Miklós baptista lelkész és Sztupkai Mihály metodista lelkész volt jelen. Eljött a fontos eseményre Sar­kad/ Nagy Barna miniszterhe­lyettes, Piti Zoltán Baranya megyei tanácselnök, dr. Mól­Mayer Mihály pécsi püspököt köszöntik a különböző szerzetes- rendek képviselői. Läufer László felvételei Kohl kancellár budapesti programja t Németh Miklósnak, a Mi­nisztertanács elnökének meg­hívására szombat délelőtt hi­vatalos látogatásra Magyaror­szágra érkezett Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársa­ság kancellárja. A nyugatnémet küldöttség külön repülőgépe 10.20 órakor landolt a Ferihegyi Repülőté­ren, fedélzetén a szövetségi kancellárral és feleségével, Hannelorp Kohllal, valamint a kancellár népes kíséretével. Helmut Kohlt csaknem 60 fős, prominens gazdasági, kulturá­lis és parlamenti személyisé­gekből álló küldöttség kísérte el magyarországi útjára. A hivatalos delegáció tagjai kö­zött van Theo Waigel pénz- üqyminiszter, Norbert Blüm munkaügyi és szociálisügyi mi­niszter, Hans Klein, különleges ügyekben illetékes miniszter, a Sajtó- és Tájékoztatási Hiva­tal vezetője, Otto Schlecht, gazdasági minisztériumi állam­titkár, Werner Tegtmeier mun­kaügyi és szociálisügyi állam­titkár, Dieter Schulte a Közlekedési Minisztérium par­lamenti államtitkára, valamint Alexander Arnat, az NSZK bu­dapesti nagykövete. Helmut Kohlt ' ünnepélyes külsőségek között, katonai tisz­teletadással fogadták az NSZK és a Magyar Köztársaság lo­bogóival díszített Ferihegyi re­pülőtér betonján. A repülő­gépből kilépő vendégeket Németh Miklós kormányfő és felesége, valamint Kovács László külügyi államtitkár kö­(Foty tatás a 2. oldalon) A NSZK kormányszóvivője Pécsett Hans Klein minisztert (balról) a pécsi Lenau-házban Baling József tájékoztatja Hans Klein munkalátogatása Tájékoztató a Kolping Egyesületben és a Lenau-házban Találkozó az új pécsi megyés püspökkel Az MSZMP XIV. kongresszusa Hatvanötezer tag, több tízezer belépni szándékozó A Magyar Szocialista Mun­káspárt XIV. kongresszusa zárt üléssel kezdte meg munkáját vasárnap reggel az Építők székhazában. A párt vidéki és budapesti tagságát képviselő mintegy 800 küldött döntött az ügyrendről, majd Marosán György mondott megnyitót. Beszédében utalt arra: azért vállalta e szereplést, mert az MSZMP az a párt, amely vé­delmezi a marxizmust, s azon munkálkodik, hogy visszasze­rezze a tudományos szocializ­mus, a marxizmus hitelét. Megítélése szerint a kongresz- szus egyik leglényegesebb fel­adata a hit és a bizalom helyreállítása. Ezek után felkérte a kong­resszus elnökségének tagjait - Berecz Jánost, Púja Frigyest és Szűcs Ervint —, hogy közö­sen vezessék a tanácskozás munkáját. A küldöttek ezt követően egyhangúan állást foglaltak abban, hogy az MSZMP er­kölcsi és politikai elégtételt szolgáltat méltánytalanul meg­sértett tagjainak, közöttük Ma­rosán Györgynek. Grósz Károly, a kongresszu­si előkészítő bizottság elnöke lépett ezután a mikrofonhoz, az ország politikai és gazda­sági helyzetéről, a párt szer­vezéséről tartva referátumot. Elöljáróban leszögezte: az MSZMP nem szűnt meg, él és dolgozik szerte az országban. Léte és újjászervezése mellett □ tagság döntött. Szólt arról, hogy már meg­haladja a 65 ezret azok szá­ma, akik aláírásukkal bizonyí­tották: ragaszkodnak az MSZMP-hez, s több tízezren kollektív listán jelezték e szándékukat. Hozzátette: a szervezést társadalmi munká­ban végzik a vezetés nélkül maradt MSZMP aktivistái. (Folytatás a 2. oldalon) Hans Klein, a Német Szö­vetségi Köztársosán minisztere, kormányszóvivő tegnap mun- kalótogatáson Pécsett tartóz­kodott vezető munkatársai kí- séreteoen. Felkereste a Szent Ágoston Plébánián tevékeny­kedő pécsi Kolping Egyesüle­tet, tisztelgő látogatást tett Mayer Mihály új pécsi me­gyés DÜspöknél, majd ismer­kedett a Lenau-házzol, ahol rövid sajtótájékoztató kereté­ben válaszolt az újságírók kérdéseire. Az NSZK miniszter nagy ér­deklődéssel hallgatta a plé­bánián az 1947-ben Magyar­(Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents