Dunántúli Napló, 1989. november (46. évfolyam, 302-331. szám)

1989-11-04 / 305. szám

Dunántúli napló XLVI. évfolyam, 305. szám 1989. november 4., szombat Ára: 5,30 Ft POLITISCH! lUnPILAP ft Magyar Köztársaság virágzó kapcsolatokat szeretne kialakítani zz Egyesült Államokkal Washington: George Bush amerikai elnök november 2-án, a Fehér Ház ovális irodájában fo­gadta Pozsgay Imre államminisztert, az MSZP elnökségének tagját, aki az előző éjjel érkezett Kanadából az Egyesült Államokba MTI TELEFOTO Pozsgay Imre washingtoni sajtótájékoztatója Megalakult a megyei Építőipari Egyesülés Bronzplakett a legjobbaknak Tíz éve fogtak össze első ízben a bonanyai építő­ipari szervezetek, hogy még előbbre jussanak kü- lön-kütön és együttesen is. Azóta sok téren bizonyí­tották önmaguknak, hogy tudnak egymásnak, s ezál­tal a megyének a koráb­binál is lényegesen töb­(Folytotás a II. oldalop) A magyar—amerikai kapcso­latokat évtizedekig jellemző „hidegháborús távolságtartás” végleg a múlté — jelentette ki washingtoni sajtótájékoztató­ján Pozsgay Imre. Az állam­miniszter magyar idő szerint pénteken éjjel találkozott az amerikai sajtó képviselőivel a magyar nagykövetségen. Egy kérdésre válaszolva el­mondta: a Magyar Köztársa­ság virágzó, fejlődő kapcsola­tokra számít a jövőben az Egyesült Államokkal. Az ame­rikai gazdaság — tette hozzá - hatalmas erőforrás lehet a hazai gazdaság megújulása számára is. Ez az erő nem se­gélyek formájában, hanem fő­ként nagyvállalatok működő­töké beruházásai révén segít­heti a fellendülést. Az is el­engedhetetlen — mutatott rá —, hogy a hazai iparban meg­honosodjék a legfejlettebb tech­nika. Ezért is hozta szóba Bush elnökkel folytatott megbeszélé­sén a fejlett technika bejutá­sát gátló COCOM-lista enyhí­tésének, valamint a beruhá­zóknak nyújtandó úgynevezett OPIC-garanciáknak a kérdé­sét. Egy kérdés kapcsán szólt arról, hogy az egyesült álla­mokbeli látogatás alkalmat ad konkrét üzleti megbeszélésre is: az államminiszter pénteken (Horváth Edének, a Rába ve- zérigazgatójánok társaságában Detroitba utazik, ahol a Ge­neral Motorsnál tárgyalnak egy magyarországi járműmotor­gyár létrehozásáról. A tájékoztatón számos kér­dés hangzott el Magyarország és a szomszédos átlamok vi­szonyáról. Arról, hogy fize­tünk-e majd kártérítést Cseh­szlovákiának a nagymarosi be­ruházás leállítása miatt, Pozs­gay Imre így vélekedett: „ha e döntéssel kárt okoztunk, azt hajlandóak leszünk megfizetni, de persze nem a csehszlová­kok fogják megmondani, hogy mekkora ez a kór. Ezt objek­tív módon, független szakértők bevonásával, esetleg bíróság előtt kell majd eldönteni. S (Folytatás a 2. oldalon) Vasúti szerencsetlenseg Baronyäban Á tartalomból: VITA AZ ENERGIA­POLITIKAI KONCEPCIÓRÓL (3. oldal) A KERESKEDELEM CSŐDJE? (4. oldal) EGY BŰNÖS POLITIKA ÁLDOZATAI (6. oldal) Németh Miklós Jugoszláviába utazott Pénteken a déli órákban Jugoszláviába utazott Németh Miklós, a Minisztertanács el­nöke. A kormányfő Ante Mar- kovicsnak, a Jugoszláv Szocia­lista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Taná­csa elnökének meghívására kétnapos baráti munkalátoga­tást tesz Belgrádban. A mi­niszterelnök kíséretében van Dunai Imre kereskedelmi mi­nisztériumi államtitkár és Őszi István külügyminiszter-helyet­tes. Györke Sándor, hazánk jugoszláviai nagykövete Belg­rádban csatlakozott a ma­gyar kormányfő kíséretéhez. A tárgyalások megkezdése előtt - közvetlenül a megér­kezése után - Németh Miklós a Tito-emlékközpontba látoga­tott, ahol tisztelettel adózott a kiemelkedő jugoszláviai ál­lamférfi emléke előtt. A baráti munkalátogatás első napját díszvacsora zárta, amelyet a vendéglátó, Ante Markovics adott a magyar kormányfő tiszteletére. Mayer Mihály az új pécsi megyés püspök II. János Pál pápa elfogad­ta a nyugalomba vonuló dr. Cserháti József püspök le­mondását, és felmentette pé­csi, megyés püspöki tisztségé­ből. A katolikus egyházfő Mayer Mihály pécsi segédpüspököt pécsi megyés püspökké, dr. Katona István szeged-rókusi plébánost váci segédpüspökké nevezte ki. Gála vasárnap délelőtt a Ifjúsági Házban Akik a látványt megjelenítik Fotó: Kóródi Gábor Megnyílt az V. pécsi nemzetközi diaporáma fesztivál Tegnap este az Ifjúsági Házban kilenc ország művé­szeinek részvételével megnyílt ai V. pécsi nemzetközi dia­poráma fesztivál. A három­napos rendezvényen 35 alkotó 53 versenyművet mutat be a nemzetközi zsűri előtt, amely­nek Jacques Denis belga fo­tóművész az elnöke, valamint az esemény vendége és a zsű­ri tagja Szebellédi Géza fotó­művész, a Magyar Fotóművé­szek Szövetségének titkára is. Legtöbb mű és szerző e műfaj klasszikusainak hazájából, va­lamint Franciaországból érke­zett, legnépesebben pedig mi, a vendégeket fogadó magya­rok vagyunk, köztük a pécsi Mánfai Györggyel vagy a mű­vei révén ugyancsak ismerős Eifert Jánossal. A mai versenyprogram 16, majd 19 órakor kezdődik, a gálaműsorra és az ünnepélyes eredményhirdetésre holnap, vasárnap délelőtt 10 órától ke­rül sor. Megkezdődött az MSZDP kongresszusa A Magyarorszógi Szociálde­mokrata Párt kongresszusának több mint ötszáz küldötte pén­teken délelőtt megkezdte há­romnapos tanácskozását Buda­pesten, az Építők Rózsa Fe­renc székházában. A kong­resszuson megjelent küldöttsé. gek sorában üdvözölhették többek között az Osztrák Szo­cialista Párt (SPÖ), a francia Szocialista Párt (PS), a hol­land Munkapárt, a svéd Szo­ciáldemokrata Munkáspárt (SAP), valamint a bolgár szo­ciáldemokraták képviselőjét. Az ülésteremben jelen voltak a Budapesten akkreditált diplo­máciai képviseletek közül az ausztrál, az indiai, a japán, a nyugatnémet, a szovjet és a venezuelai nagykövetség képvi­selői. Meleg szeretettel üdvö­zölték a hazalátogató magyar szociáldemokrata emigráció kis csoportját. A Himnusz elhangzását kö­vetően a tanácskozást Ivanits István csepeli veterán szociál­demokrata nyitotta meg. Ezt követően Baranyai Tibor, az MSZDP országos vezetősé­gének tagja üdvözölte a kül­dötteket, a magyar és a kül­földi vendégeket, valamint a sajtó képviselőit. Ezután a küldöttek határoza­tokat fogadtak el. Egyrészt döntöttek arról, hogy a jelen­legi tanácskozás a Magyaror­szági Szociáldemokrata Párt­nak nem a 38., hanem a 36. kongresszusa. A határozattal ugyanis semmissé nyilvánítot­ták az MSZDP 1948 márciusá­ban rendezett 36., illetőleg az ugyanabban az évben június 12-14-én megtartott 37. kong­resszust, amelyen kimondták az SZDP és a Magyar Kommunis­ta Párt egyesülését. (Folytatás a 2. oldalon ) Legyen szakma a gazdasszonyság! Tanműhélyavatás Szentlőrincen ^ tankonyhában és a tenvarrodában a mai modern követel- J^ny«knek megfelelően minden alapvető felszerelés meg talál- |.?tó- A kettő költsége 4,5 millió forint volt, de további 15 mii- lesz még szükség a mezőgazdasági feltételek (kertészet, egház, fóliaház, gyümölcsös, szőlő, kisüzemi háztáji) biztosí- ^ohoz. Mindez az ország első — kísérleti jelleggel indult ­Q.^tart'ósgazdasági szakképzésének alapja, mely a szentlőrinci í flyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskolában kerül meg- s 0s'tásra. A képzés szeptember 1-jén 21-es létszámmal indult. Qlke?n°P került sor a főműhelyek ünnepélyes átadására.. Ez hív*3 0íT1^^ mintegy ötszáz vendéget fogadott az iskola. A meg- vet?^ .^tógazdasági társiskola igazgatóin kívül számos vendég r®s*f 01 avatáson. Többek között dr. Papócsi László mező- asógi miniszterhelyettes. £ (Folytatás a fi. oldalon) /

Next

/
Thumbnails
Contents