Dunántúli Napló, 1989. február (46. évfolyam, 32-59. szám)

1989-02-12 / 43. szám

Továbbtanulási lehetaségek főiskolán, egyebemen (3. oldal) Pajzán mesék (is) felnőtteknek (3. oldal) Törzskönyveztak a Celladamol­(4. oldal.) Tél már csak mutatóba lesz? (2. oldal) Születésnap pezsgővel, késsel (5. oldal) Ellopták Draskovics gróf ételreceptjét (5. oldal) Megalakult a Baloldali Alternatíva Egyesülés •IS (6. oldal) Enyhe földrengés Földmozgást észleltek szombaton 3 óra 47 perc­kor Győr—Sopron megye északi területén, a ma­gyar—csehszlovák határ térségében. A Magyar Tu­dományos Akadémia Föld­rengésjelző Obszervatóriu­mának műszerei a Richter- skála szerinti 3—3,2 mag­nitúdó erősségű földmoz­gást érzékeltek. A gyenge földrengés károkat sehol sem okozott. Mosonma­gyaróváron, Jánossomorján és Bezenyén a csillárok mozogtak és az .ablakok rázkódtak. ÁRA: 5,20 Ft XLVI. évfolyam, 43. szám 1989. február 12., vasárnap DEL-DUNÁNTULI POLITIKAI LAP Többezres tömeg A harkányi „KGST-piaeon ..(Riportunk a 2. oldalon.) Fotó: Proksza László Befejeződött az MSZMP Központi Bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága február 10-én és 11-én ülést tartott. A testület Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárá­nak előterjesztésében időszerű belpolitikai kér­déseket vitatott meg. Az ülésről közlemény jele­nik meg. Pártot alakít a Veres Péter Társaság A Veres Péter Társaság köz­gyűlésén - amelyet szomba­ton, a Ráday Kollégiumban tartottak - a tagok egyhan­gúlag úgy döntöttek, hogy a mezőgazdasági dolgozókat, a falvak lakosait és agrárérde- keket egyaránt képviselő pár­tot alakítanak, s ennek előké­szítésével megbíztak egy bi­zottságot. A közgyűlésen Kónya László, a társaság titkára terjesztette elő a beszámolót a múlt évi tevékenységről és az ez évi feladatokról. A VPT agrárpolitikai koncep­ciójának főbb elemeit a köz­gyűlésen Márton János, a tár­saság alelnöke mondta el. Ki» emelte, hogy az agrár- és a falupolitikát egymástól elvá­laszthatatlan egésznek tekintik. Minden olyan törekvést elvet­nek, ami a faluból kiszakítva kezelné a mezőgazdaságo*. Ennek megfelelően dolgozzák ki település-koncepciójukat is. A jelenlegi agrárpolitika — mondotta Márton János — egy­re inkább primitív szabályozó rendszerré silányul, hiszen el­veti azt az alapelvet, hogy az agrárpolitika központi alapja a termelő, a faluban élő ember. Hangsúlyosan szólt arról, hogy nem lenne hasznos, ha most szétvernék a létező üze­mi formákat. De akik tagjai a tsz-nek, bevitték oda földjü­(Folytatás a 2. oldalon) Befejeződött a történészkonferencia Szigetvár történelmi évfordulója Díszünnepség, emléktablaavatas a vár visszavételének 300. jubileumán Szigetvár történelmi évfordu­lót ünnepel: a vár 300 évvel ezelőtt szabadult fel a török alól. A kerek évforduló tiszteleté­re háromnapos ünnepséget rendeznek. Pénteken és szom­baton kétnapos történeti kon­ferenciát tartottak. Programjá­ban neves történészek: tudó­sok, kutatók, egyetemi tanárok, levéltárosok, összesen 21 elő­adás keretében számoltak be az 1680-gs évek felszabadító harcai, a török hódoltság kul- túrális hatásai, a török kori Szigetvár helyzete, fejlődése te­rén föltárt újabb kutatási ered­ményekről. A konferencián Szakály Ferenc, az MTA törté­nettudományi Intézet osztály- vezetője elnökölt. A tegnap délelőtti előadá­sok után elnöki zárszóként a (Folytatói a 2. oldalon) Walesa derűlátó Ünnepeljük együtt március 15-ét! Baranyai népfrontértekezlet a mozgalom megújításáról össznemzeti érdekek vállalásával a közmegegyezésért A lodzi nagyáruházban be­fejeződött a sztrájk, másik há­rom lengyelországi munkahe­lyen azonban szombaton is tar­tott a bérkövetelő munkabe­szüntetés. Ugyancsak ezen a napon egy újabb, a kerékasz­tal-tárgyalások részeként mű­ködő, a jogi rendszer reform­jával foglalkozó bizottság kezdte meg munkáját. A jog reformot a szolidaritás sürge­ti, hogy „függetlenebb jog­rendszer" biztosítsa a politikai változások tartósságát. A lodzi Central nagyáruház mintegy 600 alkalmazottja szombaton felvette a munkát, miután 40 százalékos fizetés- emelést kapott. Lech Walesa, aki pénteken arra hívta fel a dolgozókat, hogy a kerékasztal-tárgyalások befejezéséig ne sztrájkoljanak, szombaton aggodalmát fejezte ki a munkabeszüntetéseknek a tárgyalásokra gyakorolt esetle­ges kedvezőtlen hatása miatt. Walesa szombaton lengyelor­szági látogatáson tartózkodó Sten Andersson svéd külügy­miniszterrel lezajlott találkozó­ja után azt mondta újságíróx- nak, hogy bár a kerékasztal- tárgyalások első 'hete nem ho­zott konkrét eredményeket, ő derűlátóbb, mint valaha. „Azt szeretnénk, hogy a nép­frontmozgalom alulról építkező legyen, ugyanakkor várjuk, hogy felülről adják meg az irányt" — mondotta Krasznai Antal, a Hazafias Népfront Baranya Megyei Bizottságának titkára a mozgalom szombati fél napos aktíva értekezletén a Pécsi Helyőrségi Klubban. A mozgalom . helyzetére, a ta­nácskozás jellegzetességére utaló megállapítás a négyórás vita összefoglalójában hangzott el, tükrözve 21 felszólalás sa­játos ellentmondásait. A kriti­kus és az önelégült értékelés, a bizonytalanság és a bizako­dás, a megújulási szándék ho­gyanjának útkeresése és a té­mához nem tartozó, olykor magánjellegű részletekben va­ló, parttalan csapongás egy­aránt jelen volt a tanácskozás vitájában. Két vendége volt a Pécsi Helyőrségi Klubban ren­dezett vitának: Piti Zoltán, a Baranya Megyei Tanács elnö­(Folytatás a 2. oldalon) Püspök­szentelés az Esztergomi Bazilikában II. János Pál pápa a múlt év decemberében ijt új püspököt nevezett ki a magyarországi egyházme­gyék segítésére, szolgála­tára. Dékány Vilmos és dr. Várszegi Asztrik Eszter­gomban, Acs István Eger­ben, Mayer Mihály Pé­csett, dr. Takács Nándor Székesfehérváron végzi a továbbiakban egyházi te­endőit. Püspökké szentelé­sükre szombaton került sor az esztergomi bazilikában sok ezer hívő és érdeklődő jelenlétében. A nagyszá­mú külföldi vendég között ott volt Francesco Co/a- suonno címzetes érsek, pá­pai nuncius, P. John Bu- kovski, az Egyházi Köz­ügyek Tanácsának képvi­selője, továbbá dr. Kada Lajos, a szentszéki kong­regáció titkára. Az Állami Egyházügyi Hivatalt Miklós Imre államtitkár képviselte. Eljöttek a magyar katoli­kus egyház kiemelkedő'ün­nepségére Rómából há­rom szerzetes rend leg­főbb elöljárói, a nagy- szombati és a nagybecs- kereki püspökök, valamint több nyugat-európai or­szág római katolikus egy­házának képviselői is. (Folytatás a 2. oldalon) Zsolnay márkabolt a Boden-tó partján A Pécsi Zsolnay-gyár bő­víti belföldi márkabolt há­lózatát, a következő szak­üzlet Szegeden nyílik egy hónap múlva, és a külföl­di siker: a Boden-tó part­ján nyílt márkabolt. A slá­ger pedig, a gyár gazdag díszítésű porcelán dísztár­gyai, amelyek egyediségét puha bőrre nyomott ang- gol nyelvű diploma tanú­sítja. (Képünk a pécsi már­kaboltban készült. Tudósí­tás a 4. oldalon.) Fotó: Proksza László

Next

/
Thumbnails
Contents