Dunántúli Napló, 1983. december (40. évfolyam, 331-359. szám)

1983-12-01 / 331. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XL. évfolyam, 331. szám 1983. december 1.. csütörtök Ára: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Első félév a JPTE Tanárképzőién (3. oldal) Termékbemutató Üszögpusztán Telnek a Zöldért raktárai. (5. oldal) (Tudósitás az 5. oldalon). Kádár János Berlinben Kádár János átadja Erich Honeckernek a Magyar Népköztársaság gyémántokkal ékesített Zászló­rendjét, amelyet az Elnöki Tanács 70. születésnapja alkalmából adományozott az NDK vezetőjének Megbeszélések, Erich Honecker magyar kitüntetése Közös közlemény a tanácskozásról K ádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt baráti láto­gatásra Berlinbe érkezett. Kíséretében van Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Karvalics László és Kótai Géza a KB osztályvezető-helyettese. Kádár János Erich Honeckernek, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK Államtanácsa elnökének meghívására érkezett a demokratikus német állam fővárosába. A berlini Ostbahnhofon Erich Honecker üdvözölte Kádár Jánost és kíséretét. A fogadtatáson jelen volt Herrmann Axen, a NSZEP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete. Szerda délelőtt — egy órá­val megérkezése után — Kádár János a niederschönhauseni kastélyban megkezdte hivata. los megbeszéléseit vendéglátó­jával, Erich Honeckerrel. A ta­lálkozón 6 két államférfi átte­kintette Magyarország és az NDK kapcsolatainak alakulását és a nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseit. Szerda délben a kastély fo­gadótermében bensőséges han­gulatú ünnepség keretében Kádár János átadta Erich Honeckernek a Magyar Nép- köztársaság gyémántokkal éke. sített zászlórendje kitüntetést, amelyet hetvenedik születés­napja alkalmából adományo­zott kimagasló érdemeinek el­ismeréséül az Elnöki Tanács a demokratikus német állam ve­zetőjének. Az ünnepségen jelen voltak a Német Szocialista Egység­párt Politikai Bizottságának tagjai, köztük Willi Stoph mi­niszterelnök, valamint a Kádár János kíséretében levő szemé­lyiségek, köztük Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára és dr; Szalai Béla magyar nagykövet. A kitüntetés átadásakor Ká­dár János rövid beszédet mon­dott. Tisztelt Honecker Elvtársi Kedves Elvtársak! A magyar nép ismeri és nagy. ra értékeli azokat a kimagasló eredményeket, amelyeket a Né. met Demokratikus Köztársaság népe a Német Szocialista Egy­ségpárt vezetésével a szocialis­ta társadalom építésében elért. Az első német munkás-paraszt állam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Eu­rópa második világháború utá­ni történelmének kiemelkedően fontos tényezője. A szocializmus útján járó Német Demokratikus Köztársaságnak a két világ- rendszer határán jelentős sze­repe van a béke és biztonság •megőrzéséért, a különböző tár­sadalmi berendezkedésű orszá­gok békés egymás mellett élé­séért vívott küzdelemben. Kedves Erich Honecker Elvtársi lEzék az eredmények a Né­met Demokratikus Köztársaság fejlődése, elvi alapokon nyugvó nemzetközi tevékenysége elvá­laszthatatlanul összeforrtak az ön nevével, aki a Német Szo­cialista Egység párt Központi Bi­zottságának élén és magas ál­lami tisztségében erejét nem kímélve munkálkodik. A német munkásosztály hű fiát a bátor antifasisztát, a kommunista eszmék megvalósításának követ­kezetes harcosát tiszteljük ön­ben, aki mindenkor elkötelezet, ten szolgálta népét pártját és a szocializmus nemzetközi ügyét. Nagyra becsüljük állha­tatos tevékenységét szocialista közösségünk összeforrottságá- nak erősítéséért és a nemzet- . közi kommunista- és munkás- mozgalom egységének megszi­lárdításáért. A jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben megkülönböztetett jelentősége van azoknak a kez­deményezéseknek, amelyeket ön személyesen is tesz szocia­lista közösségünk béketörekvé­seivel összhangban földrészünk és az egész világ békéjének és biztonságának megvédéséért, az enyhülés vívmányainak megőr­zéséért. , Pártunk és népünk igaz ba­rátját tiszteljük önben, aki so­kat tett és sokat tesz szocia­lizmust építő országaink együtt­működésének további fejleszté­séért, a népeink közötti barát­ság elmélyítéséért. Találkozóink, közöttük a ma délelőtti tárgya­lásaink is arról tanúskodnak, hogy pártjaink, országaink, né­peink viszonyát az internacio­nalista testvéri barátság. az élet minden területére kiterje­dő, töretlenül fejlődő és gyü­mölcsöző együttműködés jellem­zi. Meggyőződésünk, hogy ha­gyományosan jó kapcsolataink továbbfejlesztése egyaránt szol. gólja népeink érdekeit, a szo­cialista közösség egységének erősítését és a béke egyetemes ügyét. (Folytatás a 2. oldalon) Lázár György látogatása Nógrád megyében Lózór György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke szerdán Nógrád megyébe látogatott. A vendégeket Salgótarjánban, a megyei pártszékhózban Géczi János, az MSZMP Nógrád me­gyei Bizottságának első titkára fogadta, és tájékoztatta a me­gye politikai, társadalmi és gazdasági eredményeiről és tennivalóiról. A tájékoztató után Lázár György, Géczi János társaságában felkereste a Sal­gótarjáni Kohászati üzemeket, ahol ürmössy László vezérigaz­gató ismertette a vállalat tevé­kenységét. fejlődését, a terme­lés hatékonyságának fokozásá­ra irányuló munkát. A Salgó­tarjáni Kohászati üzemek az utóbbi évek szigorúbb gazdál­kodási rendje, a nehezebb ke­reskedelmi feltételek közepet­te is képes volt termelésének értékét 1980-hoz képest csak­nem megháromszorozni, és ver­senyképes maradt a külföldi piacokon is. Szem előtt tartva a termékszerkezet javítását és a feldolgozott termékek ará­nyának növelését, a nagyüzem több sikeres rekonstrukciót haj­tőit végre. Ennek legutóbbi ál­lomása a szöggyártás teljes megújítása, minek következté­ben a jövő évtől a korábbi húszezer tonnával szemben évi huszonnyolcezer tonnányit gyár­tanak ebből a termékből, bő­vül a szögfélék választéka is. A vállalat eredményességében 'nem kis szereoet játszik az ele­ven innovációs tevékenység. Hazánkban elsőként itt vezet­ték be például az úgynevezett félmeleg kovácsolási technoló­giát, amivel húsz százalékkal lehet csökkenteni a forgácso­lással járó anyagveszteséget. A Minisztertanács elnöke a vezérigazgató tájékoztatása után megtekintette a Salgó­tarjáni Kohászati üzemek hu­zalművét, hideghengerművét és kovácsoló gyáregységét. Dél­után a megyei pártbizottság székházának nagytermében ak­tíva értekezleten időszerű nem. zetközi és belpolitikai kérdé­sekről tartott előadást. Lázár György szerdai munka­napját Szécsényben fejezte be, ahol a nagyközségi tanács székházában a járások meg­szüntetésével kapcsolatos ten­nivalókról folytatott eszmecse­rét. Narancs, banán karácsonyra Élelmiszerkereskedelmiink változatlanul biztonságos Javítani kell az építőanyag-ellátást A szerződéses üzletek helyzete Dr. Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter sajtótájékoztatója (Munkatársunk telefonjelen­tése). Az idei és jövő évi áruellá­tásról, a kereskedelem ünnepi felkészüléséről tájékoztatta az újságírókat dr. Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter, teg­nap délelőtt a Parlamentben. Mindenekelőtt néhány lénye­ges adatot ismertetett: az idén az ország kiskereskedelmében — változatlan árak mellett! — 6,1 százalékos forgalomnöve­kedést terveztek, ami valójá­ban 7,2 százalék lett év végé­re. Ez egy százalékkal maradt a tavalyi forgalom alatt. A kí­nálat évek óta kiegyensúlyo­zott, jó, ugyanakkor a válasz­ték csökken. Javult viszont né­hány termék, így a diabetikus ételek és néhány konzervtípus áruválasztéka. Végül is a ma­gyar áruellátás legértékesebb vonása — nemzetközileg is! — hogy élelmiszerkereskedelmünk évek óta változatlanul bizton­ságos. A vendéglátóiparban - vál­tozatlan árakra számolva — nőtt az üdítőital- és az ételfor­galom. Igen fontos eredmény, hogy mind a szövetkezeti, mind az állami vendéglátóipar az eddiginél nagyobb részt vál­lal az iskolai, óvodai és mun­kahelyi közétkeztetésből. Az iparcikk-kereskedelemben ugyan megőriztük a tavalyi kínálatot, de a terv nem sikerült. Javult a háztartási-vegyicikk és né­hány kultúrcikk (pl. a bútor-) ellátás. Ugyanakkor az ipar­cikk-kereskedelemben nőtt mind az átmeneti, mind a tar­tós hiánycikkek köre. Ez külö­nösen az egyre fontosabb ma­gánerős építkezésben okozott hátrányt, a vasáru és a szerel­vények hiányával. Jelenleg ez kiskereskedelmünk leggyen­gébb pontja. Dr. Juhár Zoltán az árakról a következő tájékoztatást nyúj­Nagypeterd központjának jellegzetes, szép épülete lesz az általános iskola új szárnya tóttá: az árindex 7,5 százalé­kos növekedését tervezték, és év végére csak ’7,3—7,4 száza­lék valósul meg. Ennek kicsivef több mint a fele, 3,8-3,9 szá­zalék az ún. szabadpiaci ár­mozgás, s a lakosság erre a legérzékenyebb. Az ipar szá­mára ebből az a tanulság, hogy mérsékelni kellene a költ­ségeknek az árba történő gyors átvitelét. Milyen lesz a karácsonyi el­látás? — Bőven kapunk min­den alapvető, vagy idény jelle­gű árut —, mondotta a minisz­ter. — Néhány nap múlva ér­kezik a narancs, amiből a ta­valyival azonos, majd a ba­nán, amiből a tavalyinál töb­bet importáltunk. A karácsonyi iparcikkellátás jobb lesz a ta­valyinál, mert több importáru érkezik. Választékosabb lesz egyes ruházati cikkek köre, pl. férfiinggel, felső ruhával, téli sportcikkel. Karácsonyra meg­jelennek a boltokban egyes korszerű híradástechnikai cik­kek, pl. a képmagnó. Dr. Ju­hár Zoltán így összegezte az idei áruellátást: több volt a szervezés gondja, több lett a hiánycikk, de a színvonalmeg­őrzés sikerült. Ezt belpolitikánk egyik legnagyobb eredménye, együtt a nemzetközi fizetőké­pességünk megőrzésének gaz­daságpolitikai eredményeivel. A jövő év áruellátásáról el­mondta: fő feladatunk, hogy az aszály ellenére továbbra is megőrizzük élelmiszerkereske­delmünk színvonalát. Javítjuk az iparcikk választékát, főleg hűtőszekrénnyel, automata mo­sógéppel. Országos feladat az építőanyag-ellátás javítása. A magasabb export mellett is folyamatos anyagellátással, árutermeléssel kell biztosítani, hogy eközben a belföldi piac igényei se szoruljanak háttér­be. Figyelembe kell vennünk, hogy a lakosság igen érzékeny a minőségre, és a vele ará­nyos árra. Mindezek megvaló­sításához fontos az alapellátás változatlan, a rétegigények fo­kozottabb figyelembevétele és a modern termelésszervezés. Az újságírók kérdéseire adott válaszok közül érdekesebb: ma már 8600 szerződéses üzlet a belkereskedelmi forgalom- 6 százalékát bonyolítja le, az ed­digi bérlőknek 5—10 százaléka ment tönkre. Utóbbi természe­tes aránynak fogható fel. A Dunántúli Napló megkérdezté: mivel az import alapanyag szű­kössége miatt is nőtt a hiány­cikkek száma, nem kellene-e gazdaságilag ösztönözni az importpótló anyag gyártását? A miniszter válasza: ösztönöz­ni kell, ösztönözzük is, de még­iscsak kényszerpálya. Hiszen ez járatlan út, és csak minőség- romlás nélkül hasznos. Földessy Dénes

Next

/
Thumbnails
Contents