Dunántúli Napló, 1983. szeptember (40. évfolyam, 241-270. szám)

1983-09-01 / 241. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XL. évfolyam, 241. szám 1983. szeptember 1., csütörtök Ara: 1,40 Ft MSZMP Baranya megyei Bizottság ának lapja A tartalomból: R művelet fedőneve: „Táj" (3. oldal) A felsőoktatási reform ótján (5. oldal) Forduló a labdarúgó ND ll-ben (8. oldal) Elkezdődtek a liász­programhoz kapcsolódó beruházások (Tudósítás az 5. oldalon) Ápoljuk realista hagyományainkat! Záróközlemény a magyar-lengyel tárgyalásokról Országos típusterv alapján múlt év augusztusában kezdte el a Posta Magasépítési üze­me a felsőszentmártoni új pos­tahivatal alapozását. Tegnap átadták. Több mint egymillió forintba került a korszerűbb hivatal építése és berendezése. Az első munkanap hétfőn reg­gel nyolc órakor lesz. Az épület kívülről és belülről is szép, az alapterülete a régi­nek a kétszerese. A telefonköz. pontot is duplájára növelték, A Pécsi Nemzeti Színház művészeinek egy csoportja az évadnyitó társulati ülésen Szerdán záróközlemény alá­írásával befejezte munkáját Varsóban a magyar—lengyel gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizottság 20. ülésszaka. A jegyzőkönyvei magyar részről Marjai József, a kormány elnökhelyettese, len­gyel részről Zbigniew Madej miniszterelnök-helyettes írta alá. Az ülésszakon értékelték a két ország közötti gazdasági együttműködés, a termelési kooperáció és szakosítás, vala­mint az áruforgalom helyzetét. Megállapították, hogy a gazda­sági kapcsolatok a kedvezőt­len világgazdasági 'körülmények ellenére jól, mindkét ország gazdasági céljainak megválás!, tását elősegítve széleskörűen és dinamikusan fejlődtek. A termelési ‘kapcsolatok első­sorban -a gépipar és vegyipar különbc<ző területeire összpon­tosulnak. A jelenlegi ülésszakon az autóbuszgyártásban, az elektronikai iparban, a számí­tástechnikában, a mezőgazda, sági gépgyártásban, a vegyi szálak és egyes gumiipari ter­mékek gyártásában irányozták els' az együttműködés tovább­fejlesztését és bővítését. Fel­adatokat adtak a bányászat­ban és energiaiparban, vala­mint az építőiparban meglévő lehetőségek együttes hasznosí­tására, új együttműködési for­mák és megoldások alkalma­zásával. A kölcsönös áruszállítások fejlesztését a hagyományos megoldások mellett nagymér­tékben elősegítették a felek igényeihez és lehetőségeihez rugalmasan alkalmazkodó új kapcsolati formák. Az árucsere múlt évi jelentős — 22 száza­lékos — növekedését követően ez évben a forgalom ismételt évközi bővítésével a korábbinál teljesebbé válik a két ország szükségleteinek kölcsönös ki­elégítése. Megállapodtak, hogy folya­matossá és rendszeressé teszik a gazdaságirányítási és nép- gazdasági tervezési tapasztala­tok és fejlesztési elgondolások köfcsönc-s tanulmányozását a bizottság által meghatározott szervezeti keretek között. Kormányunk elnökhelyettesét fogadta Wojciech Jaruzelski hadseregtóbornok, a LEMP KB első titkára, a minisztertanács elnöke. Varsói tartózkodása során Marjai József megbeszélést folytatott Józef Czyrekkel, a LEMP KB Politikai Bizottság tagjával, a KB titkárával, Ja- nusz Obodowskival,. a minisz­tertanács első elnökhelyettesé­vel, a tervbizottság elnökével és Zénón Komenderrel — a mi­nisztertanács elnökhelyettesével. Évadnyitó társulati ülést tar­tott tegnap délben a Pécsi Nemzeti Színház. Az elnökség­ben helyet foglaltak a megyei és városi párt- és tanácsi szer­vek, valamint a MÉV képvise­lői. Tóth Sándor balettigazgató megnyitó szavai után Nógrádi Róbert, a társulat igazgatója mondott beszédet. Bevezetőjében — a szomszé­dos kamaraszínház épületének felújításával és a nehéz mun­kakörülmények felemlítésével kapcsolatban — megidézte a múltat: a 88. évad kezdődik meg ebben az épületben, amely szintén javításra szorul. Többet szólt azonban az elmúlt évad­ról.- Szeretettel és büszkeség­gel gondolok vissza a tavalyi szezonra — mondotta. — Cse­hov, Illyés, Büchner, Moliére neve fémjelezte műsorunkat. Bizonyos értelemben túlterhelt volt a társulat, de ez segítet­te színészeink és rendezőink ki­bontakozását. Néhány szóval értékelte a prózai bemutatókat, majd így folytatta:- Sokat fejlődött az ope­rett-társulat, az opera pedig idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját: tavaly mindkét ta­gozat szép sikerrel mutatkozott be. A Pécsi Balett két premier­rel és egy felújitással — ben­nük kitűnő egyéni teljesítmé­nyekkel - lépett közönség elé Pécsett és szerte az országban. A bábosok nagyon sokat dol­goztak: 203 előadást tartottak. Ezután hangsúlyozta, hogy •tovább kell fejleszteni a szín­házi élet demokrcftizmusát, di­csérte ■ a műszakiak áldozat­kész munkáját, és felhívta a fi­gyelmet arra, hogy az elmúlt évadban sok előadás maradt el szinészek betegsége miatt: ez anyagi és erkölcsi kárt okoz a színháznak. Az új évadról szólva Nógrá­di Róbert hangsúlyozta, hogy tovább akarják ápolni a szín­ház realista hagyományait, de nem zárkóznak el a másfajta színházi kísérletek elől sem. A műsorterv ennek figyelembe vételével készült. — Sajnos, főrendezőnk, Szeg­vári Menyhért betegsége miatt módosul a műsorterv — mond­ta az igazgató. - Az első pró­zai bemutató nem a Hamlet lesz, hanem — Babarczy László­nak, a Kaposvári Csiky Ger­gely Színház igazgatójának rendezésében Moliére Nők is­kolája című komédiája októ­ber 22-én. A nagyszínházban bemutatjuk a Luxemburg gróf­ját, Garai Gábor A reformátor című drámáját, a Varázsfuvo­lát, a Balett ’84-et, Csemer — Szakcsi—Lakatos Cigánykerék című musicaljét, a Figaro há­zassága című vígjátékot, Mol­nár Ferenctől Az ördögöt és a Manón Lescaut-t. Tovább játsz- szuk a tavaly bemutatott Car­ment és az Emlékek és látomá­sok című balettestet. A Ság- váriban, a kamaraszínházban a Charley nénje, Békés—Rozgo- nyi: Szegény Lázár című da­rabja, Radicskov Zűrzavar cimű színműve és Lázár Ervin Hétfe­jű tündére kerül színre. A Do- Zso-ban megnyílik a Stúdiószín­ház. A Bóbita három premiert tart ebben az évadban. Októ­berben az Eszéki Népszínház, novemberben a moszkvai Szo- vremennyik Színház vendégsze­repei Pécsen. Munkánkat ne­hezíti, hogy az építkezés miatt megszűnik a nagy próbaterem, helyette a Liszt Ferenc terem, melletti gyermekbalett-terem- ben fogunk próbálni. Ezután az igazgató bemu­tatta a társulat új tagjait. Töb­bek között a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött a főisko­láról Dankó Klára, Újvári Zol­tán színész, Salamon Suba László rendező, a Zeneakadé­miáról Csáki Ágnes és Kuncz László magánénekes. A balett új tagjai Békési Mária és Dá­vid Judit, visszatért Kuli Ferenc, a zenekar új tagjai Nagy Atti­la és Ribly Péter, korrepetitor: Horváth Judit. Gyakran ven­dégszerepei majd Pécsett Tyll Attila. Czimer József, a színház fő­dramaturgja a szakmai igé­nyesség fontosságáról szólt, Komlódi Józsefné, Pécs város tanácsának elnökhelyettese pe­dig a megyei, városi párt- és tanácsi testületek, a szakszer­vezet és a KISZ nevében kö­szöntötte a társulatot. Elisme­rését fejezte ki azért, mert a színház dolgozói az építkezés nehéz körülményei között is helytállnak, a műsorpolitikát úgy értékelte: a Pécsi Nem­zeti Színháznak egyéni arcula­ta alakult ki a sikerek és viták tüzében. Befejezésül Nógrádi Róbert köszöntötte Vári Éva színmű­vészt, aki pályáját 25 évvel ez­előtt kezdte, Cyöry Emil pedig Nógrádi Róbertnek adta át a társulat jókívánságait abból az alkalomból, hogy pécsi igaz­gatóként a huszadik évadot nyitotta meg. Tegnap este megkezdődtek a Nők iskolájának próbái. G. T. Új postahivatal Felsőszentmártonban Így minden igényt teljesíteni tudnak. Most húsz családnak telefonja is van, amelyeket a sellyei automata központon ke. resztül bekapcsoltak az orszá­gos és nemzetközi távbeszélő hálózatba is. A régi épület nem marad ki­használatlan. A tatarozása és felújítása után itt kap helyet a faluban hetente két alkalom, mai szakrendelést tártó fogor­vos. A. E. Erb János felvétele Évadnyitó társulati ülés a Pécsi Hemzeti Színházban NSZK és NDK-beli írók békefelhívása „Ha az amerikai rakétákat az NSZK területére telepítik, akkor német tőidről elsőként közvetlen támadást lehet in­tézni szovjetunióbeli célpontok ellen” — olvasható abban a közös békefelhivásban, amelyet NSZK- és NDK-beli írók adtak ki szerdán Stuttgartban. A német írószövetségek ve­zetői felszólították a két német állam lakosságát: minden ere­jével akadályozza meg, hogy német földről újra háború in­dulhasson ki. Tekintettel egy nukleáris konfliktus növekvő veszélyére, a német írók sürgetik a fegyver­kezési verseny megszüntetését és a leszerelés megkezdését. A felhívást aláírta Bernt En­gelmann, a Nyugatnémet író­szövetség elnöke, Martin Gre­gor Dellin, az NSZK PEN- klubjának elnöke, Hermann Kant, az NDK Írószövetségé­nek elnöke és Heinz Kamnit- zer, az NDK PEN-klubjának el­nöke. Befejeződött a méhészeti világ­kongresszus Szerdán zóróüléssel befeje­ződött az Apimondia méhésze­ti világkongresszus egyhetes eseménysorozata a Budapest Sportcsarnokban, ahol 86 or­szágból 1500 szakember gyűlt össze. Szlamenicky István, a SZÖVOSZ elnöke záróbeszédé, ben rámutatott: a tanácskozá­son elhangzott több mint 300 tudományos előadás jól szol­gálta az ágazat fejlődését, s az itt szerzett tapasztalatok megfelelő alapul szolgálnak a hazai méhészet további fejlő­déséhez. A záróülésen úgy döntöttek, hogy a következő, 1985-ben sorra kerülő világkongresszus rendezési jogát Japán kapja meg. Nikovicz Antal, a tanácsko­zás szervező bizottságának tit­kára az MTI munkatársának el­mondta: a szakmai előadások­ból kitűnt, hogy az elmúlt két évben a méhészet tudománya naqyot lépett előre. A tanácskozással egyidőben megrendezett nemzetközi kiál. lítás tanulsága szerint vannak kitűnő hazai méhészeti eszkö­zök, összességében azonban a hazai technikai felszerelés né­mileg elmarad a nemzetközi színvonaltól. A hátrány beho­zására mindenekelőtt a hát­téripar megteremtésére lenne szükséq. Mindenesetre az olasz kiállítók legkorszerűbb komplett méztermelési rendsze­rét az Állattenyésztési és Ta­karmányozási Kutató Intézet megvásárolta, s hamarosan hozzálát haza; adaptálásához. A korszerű eszközök egyúttal alapot teremtenek a méhészek körében ipari termelési rend­szer megvalósításához.

Next

/
Thumbnails
Contents