Dunántúli Napló, 1983. július (40. évfolyam, 180-210. szám)

1983-07-01 / 180. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XL évfolyam, 180. szám 1983. július 1., péntek Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizot A tartalomból Könnyítés a gyerekes családok terhein (3. oldal) Augusztus 20-án rajt! (8. oldal) Kitüntetések a pécsi Semmelweis-ünnepségen (5. oldal) A török miniszterelnök csütörtöki programja Nemzetközi részvétel a világ vezető intézeteiből Zimp . ii Pál man Pierre Mauroy francio miniszterelnök csütörtökön fogadta Mihail Zimjanyint, a Szovjetunió Legfelsőbb' Tanácsa Nemzetiségi Taná­csa külügyi bizottságának elnökhelyettesét, aki par­lamenti küldöttség élén tar­tózkodik Párizsban. Mauroy elsősorban a szovjet—fran­cia kapcsolatok továbbfej­lesztésének kérdéseit vitat­ta meg vendégével. A szovjet küldöttség egyébként csütörtökön be­fejezte a francia nemzet- gyűlés külügyi bizottságá­nak képviselőivel folytatott megbeszéléseit. Bülend Ulusu török miniszterelnök Gábor vezérigazgató társaságában gyárat. Székesfehérvárott meglátogatta az Nagy Ikarus Losonczi Pál és Kádár János fogadta Bülend Ulusut Kádár János találkozott Gilberto Vieirával Billend Ulusu, a Török Köz- tásaság miniszterelnöke, aki hi­vatalos látogatáson tartózkodik Magyarországon, csütörtöki programját Székesfehérváron kezdte: az Ikarus Karosszéria és Járműgyárat kereste fel. A vendéget elkísérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökországi és Osman Basman, Törökország budapesti nagykövete. A magasrangú vendégeket a székesfehérvári gyárban Gábor András ipari miniszterhelyettes, a megye, a város s az üzem vezetői üdvözölték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gá­bor, az Ikarus vezérigazgatója tájékoztatta a vendégeket az évi 13—14 ezer autóbuszt elő­állító, nagymultú hazai ipar­vállalat eredményeiről. Elmond­ták, hogy a székesfehérvári gyár szerelőszalagjairól az idén 8700 autóbusz kerül le, s több­ségét — 85—90 százalékát — exportálják. A piac igényeire fi­gyelő gyárrtmányfejlesztés ered­ményeként Ikarus—Renault koo­perációban készülő buszokat szállítottak, illetve exportálnak Algériába, s feltűnnek az Ika­rus termékei az Egyesült Álla­mok, Irak, Kuvait országútjain is. Törökország útjain több mint 600 Ikarus emblémájú jármű gurul. Bülend Ulusu érdeklődött az alkatrész-utánpótlásról, a fejlesztési elképzelésekről és az autóbuszgyártásban kialakítha­tó magyar—török kooperáció lehetőségeiről. Ezt követően a vendégek a szerelőcsarnokban megtekintették a gyártási folya­mat egyes mozzanatait, majd az üzem udvarán rögtönzött ter­mékbemutatón ismerkedtek meg az Ikarus gyártmányaival, a bel­földre és az exportra készített autóbuszokkal. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve — Gérnyi Kálmán, a Fővárosi Tanács elnökhelyet­tese kalauzolásával — a fővá­ros nevezetességeivel ismerke­dett. A Déli pályaudvarnál a gépkocsiból kiszállva metrón folytatta útját a Batthyány térig, útközben Daczó József, a BKV vezérigazgatója tájékoz­tatta a török kormányfőt Buda­pest tömegközlekedéséről, a metro és a szentendrei HÉV forgalmáról. Ezt követően a mi­niszterelnök útja Gül Baba türbéjéhez vezetett, ahol meg­ismerkedett a török hódoltság idején Budára érkezett, s itt elhunyt mohamedán szerzetes sírkápolnójának történetével, s emlékeztető sorokat írt be a vendégkönyvbe. A program a főváros legna­gyobb középületeként számon tartott, újjáépítésével nemzeti kulturális intézmények otthoná­vá lett budavári palotában folytatódott. A török kormányfő a Nemzeti Galéria középkori művészeti gyűjteményét, vala­mint a késő reneszánsz és ba­rokk kor alkotásait bemutató tárlatát tekintette meg. A délelőtti program befeje­zéseként a török miniszterelnök a most is sok hazai és külföldi érdeklődőt vonzó Mátyás temp­lomiban időzött, majd a Halász- bástyáról Budapest panorámá­jában gyönyörködött. (Folytatás a 2. oldalon) Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságánaík első tit­kára csütörtökön a KB szék­házában találkozott a hivata­los látogatáson hazánkban tartózkodó Gilberto Vieirával, a Kolumbiai Kommunista Párt főtitkárával. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen tájékoztatták egymást pártjaik feladatairól. Véleményt cseréltek a kom­munista mozgalom, valamint a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, különös figyel­met fordítva Közép- és Latin. Amerika helyzetére. A két párt vezetői aggoda­lommal szóltak a reakciós erők fokozódó beavatkozási kísérteiéiről a Karib-térség- ben, amelyek veszélyeztetik a világbékét. Támogatásukról biztosították a népelnyomó diktatúrák és támogatóik el­len, a szabadságért, a tár- , sadalmi igazságért küzdő sál. | vadőr!, chilei és más latin- | amerikai hazafias erőket. Ki­fejezték szolidaritásukat a ku. bai és nioaraguai néppel, amelyek országaik független, ségét és építő munkájuk ered. ményeit védelmezik. Állást foglaltak amellett, hogy a la. tin-ameri kai válsággócokat tárgyalásos úton számolják fel, mert ez jól szolgálná az amerikai földrész, a nemzet­közi béke és biztonság ügyét Megerősítették készségüket a pártközi együttműködés el. mélyítésére és hangsúlyozták, hogy a jövőben is elősegítik a mindkét nép javát szolgáló sokólldalú kapcsolatok fejlesz, tését a Magyar Népköztár­saság és a Kolumbiai Köz­társaság között. A találkozón jelen volt Vár. ikonyi Péter, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára. Urológusok kongresszusa a POTE aulájában Megkülönböztetett figyelem az új műtéti eljárásoknak A Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában ünnepélyes kere­tek között nyitották meg tegnap a Magyar Urológusok Társaságá. nak 6. kongresszusát, számos külföldi szaktekintély részvételével. Az aula tágas nézőterét csak­nem teljesen megtöltötték az ér­deklődők és közöttük nemcsak a szakág képviselői, hanem a gyógyításban dolgozók közül mindazok, akik számára az uro­lógia diagnosztikus és gyógyító feladatokat jelent. Az elnökségben helyet foglal­tak Pécs város és Baranya párt­állami és egészségügyi vezetői, természetesen a házigazda, a Pécsi Orvostudományi Egyetem képviselőivel együtt. Jelen volt többek között Szentirónyi József, az MSZMP Baranya megyei vb- tagja, a Pécs városi Pártbizott­ság első titkára is. A vendéglátók, s a szervező bizottság nevében Frang Dezső professzor, a POTE Urológiai Fotó: Maletics László Klinikájának igazgatója a ma­gyaron kívül három nyelven: oroszul, angolul és németül kö­szöntötte a megjelenteket, s kí­vánt valamennyi résztvevőnek hasznos tanácskozást, tartalmas eszmecseréket és kellemes idő­töltést. Ezt követően Kétyi Iván pro­fesszor, a POTE rektorhelyette­se méltatta az urológia jelentő­ségét, helyét az orvostudomány különböző szakterületei között, majd Czente Gyula, Pécs megyei város Tanácsának elnöke lépett a szónoki mikrofonhoz. A vá­ros lakosságának, szellemi élete képviselőinek, politikai és álla­mi vezetőinek nevében köszön­tötte a kongresszus résztvevőit, majd rövid áttekintést adott Európa ötödik egyetemi váro­sának tudományos életéről, an­nak hazai és nemzetközi hatá­sáról. Babies Antal akadémikus, a Magyar Urológusok Társaságá­nak tiszteletbelj örökös elnöke, az Egészségügyi Dolgozók Szak- szervezetének országos elnöke mondott üdvözlő szavakat, majd Pintér József professzor, a tár­saság elnöke az üdvözlő szavak után a bécsi Gasser G. profesz- szort köszöntötte, akit a Magyar Urológusok Társasága tisztelet­beli tagjává választott. Valamennyi szocialista or­szág, számos nyugat-európai, sőt tengerentúli állam neves in­tézeteinek képviselői jöttek el a kongresszusra, s az ünnepélyes megnyitón röviden köszöntötték kollégáikat. Az ünnepség után tegnap ket­tő, ma pedig három szekcióban zajlanak az előadások (a je­lentkezési lista szerint 224), vi­ták, s a kongresszus a holnap kora délutáni órákban ér véget. A szakmai érdeklődés minden bizonnyal a vese- és a hereda­ganatok műtéti gyógyításának legújabb eredményeit kíséri megkülönböztetett figyelemmel. Kurucz Gyula Múlt és jelen harmonikus találkozása a pécsi felüljáróról készüli látképen

Next

/
Thumbnails
Contents