Dunántúli Napló, 1983. június (40. évfolyam, 150-179. szám)

1983-06-01 / 150. szám

Ellenállók és partizánok országos találkozója Lázár György a VII. kerületben Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nanlo XL. évfolyam, 150. szám 1983. június 1., szerda Ára: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Vendégünk volt Cseres Tibor (5. oldal) ♦ Mészöly nem ijedt meg (8. oldal) Aratás előtti k (5. oldal) A Jugoszláviában és Dél- Magyarországon harcolt volt el­lenállók és partizánok orszá­gos találkozóját tartották meg tegnap Pécsett. A találkozón Padányi Mihály, a Magyar El­lenállók és Antifasiszták Szö­vetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd pécsi mű­vészek és amatőr együttesek adtak számukra műsort. Délután a résztvevők meg­koszorúzták a felszabadulási emlékművet, a Helyőrségi Mű­velődési Központban pedig ba­ráti találkozón elevenítették fel az emlékeket. Képünkön a ve­teránok egy csoportja az ün­nepségen. Fotó: Proksza L. Összehangolt munka a Hunyadi úti csomópont kialakításánál Egy hete kezdődtek a munkálatok Pécsett, a Mecsekre vivő kulcsfontosságú útszakasz, az Aradi vértanúk, a Vak Bottyán, va­lamint a Hunyadi út kereszteződésében. Május 23-án zárták le az említett területet, hogy három hét alatt kialakítsák az Északi érinő út leendő csomópontját, lefektetve a szükséges közműve­ket. Tegnap délelőtt, a helyszínen járva több mint ötven ember dolgozott azon, hogy az ígért határidőre elkészüljenek a munkálatokkal. Bodnár József, a Hídépítő Vállalat építésveze­tőjének nem kellett különö­sebb kommentárt fűzni a lát­nivalókhoz. Az úgynevezett köz­műtérképen nem jelölt veze­tékek kusza szövevénye úgy hálózza át a kereszteződést, mint a pókháló. Többek között emiatt történt az, hogy az el­múlt hét közepén csákány vág­ta át a vízvezetéket, amiről nem volt tudomásuk az itt dol­gozóknak. Holott igen óvatosan bontják a burkolat alatti réte­geket, hiszen köztudott: itt húzódik a valamikori városfal, az Északi kapu és ennek tuda­tában természetesen nagyobb figyelmet fordítanak a csákány által kifordított rögöknek, a ré­seiével meglazított köveknek. A régészek, így Sándor Mária is nagy figyelemmel kíséri a mun­kálatokat, de tegnapi találko­zásunkkor máris megjegyezte: az úgynevezett Északi kapu el­képzelhetetlen hogy épségben előkerüljön. Annál is inkább nem, mert a korábbi közművek elhelyezésénél ezt figyelmen kí­vül hagyták. Tegnap délelőtt ugyan a Hunyadi út tengelyé­ben alig fél méternyire a mos­tani útburkolat alatt évszáza­dos — vagy talán annál is ko­rosabb falépítményt bontott a csákány — de csak sejteni lehet, hogy e vonulat alatt ta­lálható az Északi kapu. Engedtessék meg, hogy mind­ehhez hozzáfűzzük a követke­zőket: akár megtalálják a le­írásokból ismert „északi átjá­rót” akár nem, jó lenne meg­örökíteni annak rajzolatát, rö­viden ismertetve jelentőségét, mondjuk egy tájékoztató táb­lán a Dunántúli Napló székhá­zának északi tűzfalán, amely határos a valamikori városfal­lal. A csomóponton a gázmű, a vízmű, a posta továbbá a Híd­építő Vállalat dolgozik. Mun­kájukat összehangoltan, egy­mást segítve végzik. A gázosok a kisnyomású vezeték kiváltá­sán dolgoznak, a vízmű szak­emberei tovább folytatják az Aradi vértanúk útján megkez­dett hálózatkorszerűsítést, meg­kezdték a DÉDÁSZ számá­ra a villamos vezetéknek, to­vábbá a posta kábeleit magá­ba foglaló védőcsövek lefek­tetését. Es a leendő alagút za­vartalan forgalma érdekében lefektetik azokat a kábeleket, amelyek a lámpák üzemelését biztosítják. Sok munka van még vissza, amit két hét alatt el kell végezni: így többek kö­zött a csapadékvíz-elvezetők kialakítása. Bízzunk abban, hogy valamennyi kivitelező, át­érezve e munka fontosságát, időt nem kímélve tartja ígére­tét! S. Gy. A főváros egyik legkisebb, de legsűrűbben lakott városrésze a VII. kerület, közismert nevén az Erzsébetváros — ide láto­gatott kedden Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke. Elkísérte Király András- né, a Budapesti Pártbizottság titkára. A kora délutáni órákban kezdődött a program a kerüle­ti pártbizottság székházában, ahol a kerület életéről, a lakos­ság közérzetéről, a munkában elért eredményekről és tenni­valókról tájékoztatták a kor­mány elnökét. Nádasdi József, a pártbizottság első titkára el­mondta, hogy itt is fokozott vá­rakozással tekintettek a Köz­ponti Bizottság áprilisi ülése elé, amelynek határozata ked­vező fogadtatásra talált. Az állásfoglalás — vélekednek az emberek, a köz dolgai iránt felelősséggel viseltető párton- kívüliek is — megnyugtatóan fejezi ki bevált politikánk foly­tatását, reálisan megerősíti a kitűzött célokat és fokozza a cselekvőkészséget. Most a te­endők egységes értelmezésén van a sor, s azon, hogy min­denki tudása, tehetsége szerint, tisztességgel helytálljon a mun­kában. A politikai munkában a hármas követelmény korsze­rű értelmezésének azt' tekintik, hogy mindenki a maga poszt­ján bizonyítsa elkötelezettségét, azt, hogy a mai körülmények között helyt tud állni szakmai téren, s képes szocialista mó­don, a mi erkölcseink szerint élni. Németh Péter, a VII. kerületi tanács elnöke a 47 vállalat és 36 szövetkezet munkájával. is fémjelzett kerület gyarapodásá­ról tájékoztatta a Miniszterta­nács elnökét. Lázár György átadta Erzsé­betváros vezetőinek és lakos­ságának az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács üdvözletét, további sikereket kívánva a munkában, a közös­ségi és az egyéni boldogulás­ban. Ehhez ösztönzést, további lehetőségeket ad a Központi Bizottság állásfoglalása, amely — a kormányfő szavaival — „harci felhívás” a nehézségek (Folytatás a 2. oldalon) Képünkön: Korom Mihály (középen) városnéző séta közben vendéglátóival a Barbakánnál. Fotó: Erb János Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára tegnap Baranyába érkezett. A vendéget a megyei pártbizott­ság székháza előtt Lukács Já­nos, a megyei pártbizottság el­ső titkára köszöntötte. Ezt kö­vetően a pártbizottság tanács­termében Korom Mihály, a megye párt- állami, tömeg- és ifjúsági Szervezet vezetőivel találkozott. Lukács János első titkár a Politikai Bizottság tagját tájé­koztatta Baranya politikai, gaz­dasági, társadalmi, kulturális helyzetéről, a lakosság köz­hangulatáról, valamint az idő­szerű feladatokról. Az elvtársi légkörű beszél­getés során Horváth Lajos me­gyei tanácselnök beszélt a köz- igazgatás alapvető feladatai­ról, a tanácsok szerepéről. Ki­emelte, hogy a tanácsi mun­kában a legjobb erők serény­kednek — többek között — a lakossági ellátás megoldásá­ban. Megyénk tanácselnöke el­mondta, a tanácsi gazdálkodás híven követi a központi aka­ratot. Neubauer József, az SZMT vezető titkára a szakszervezeti mozgalom helyzetéről tájékoz­tatta Korom Mihályt. Az SZMT vezető titkára kifejtette, hogy a szocialista brigádok ered­ményesen végzik munkájukat. A munkahelyi szakszervezeti bi­zottságok határozottan fellép­nek a dolgozók érdekvédelmé­ben. Feladatuk központjába állítják a munkavédelmet, mi­vel az elmúlt évben több ezer üzemi baleset történt Baranya üzemeiben, gyáraiban. Krasznai Antal, a HNF me­gyei Bizottságának titkára a 'mozgalom sokrétű tevékenysé­géről, szakmai programokról, a testvérmegyei kapcsolatok ápo­lásáról, az emberek érdeklődé­sének megfelelő tájékoztatásá­ról, a fogyasztók érdekvédelmé­ről beszélt. Kovács Dezső, a KISZ Bara­nya megyei Bizottságának első titkára elmondta, a fiatalok munkával, tanulással bizonyít­ják, hogy részesei a szocialis­ta építésnek. Szólt a fiatalok pályakezdési és családalapítási gondjairól is. A szívélyes hangulatú beszél­getésen részt vettek a megyei pártbizottság titkárai is. Korom Mihály a kora esti órákban a megyei vezetők tár­saságában látogatást tett a Csontváry Múzeumban, ahol Sarkadiné Hárs Éva múzeum­igazgató mutatta be a világhí­rű alkotásokat. Ezt követően séta közben megtekintette a Barbakánt és környékét. N. I. Spanyol-szovjet tárgyalások Moszkvában kedden véget ér­tek Andrej Gromi'kónák, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a Szovjetunió minisz­tertanácsa elnöke első helyette­sének, a Szovjetunió külügymi­niszterének és Fernando Moran spanyol külügyminiszternek a tárgyalásai. Andrej Gromiko és Fernando Moran áttekintette a világ né. hány térségében, így Közép- Ameri'kában és a Közel-Keleten kialakult heyzetet. Egyetértet­tek abban, hogy a létrejött vál­sághelyzeteket kizárólag tárgya­lások útján kell megoldani. Andrej Gromiko kifejtette: a Szovjetuniót nyugtalanítja a kö­zép-amerikai helyzet, s ezen belül a Kubát, Nicaraguát és néhány más államot érintő kérdések kiéleződése. Ezek az országok az amerikai kormány­zat ellenséges tevékenységének célpontjává váltak. Andrej Gromiko hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Izrael által Libanonra kénysze- rített megállapodás nemcsak Libanon hanem az arab népek érdekeit is sérti. Nagy erővel dolgoznak a Hunyadi úti csomópont kialakításán Fotó: Cseri László ééM K orom Mihály Baranyába#

Next

/
Thumbnails
Contents