Dunántúli Napló, 1983. május (40. évfolyam, 119-149. szám)

1983-05-01 / 119. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XL. évfolyam, 119. sióm 1983. május 1., vasárnap Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Felvonulások május 1-én Elismerés a legjobbaknak P écsett — ahogy már több éve szokásos — a Szabadság u.—József A. u.—Szalai A. u.—Bajcsy-Zs. u. lesz a dol­gozók május elsejei felvonulásának útvonala. A dísztri­bün a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa székháza előtt áll. A felvonulást 8.30-kor a Gyárvárosi Általános Iskola fúvósze­nekara nyitja meg, őket követik a Baranya megye és Pécs város párt-, állami- és mozgalmi szerveinek vezetői, a felvonulás el­nökségének tagjai. Utánuk elsőként a sportolók, majd a vállala­tok, intézmények, szövetkezetek dolgozói vonulnak fel, végül pedig a szakmunkásképző intézetek, középiskolák és a felsőoktatási in­tézmények diákjai zárják a sort. Komlón ug/ancsak a hagyományoknak megfelelően a Lenin té­ren felállított dísztribün előtt 9.30-től kezdődően vonulnak fel a bányászváros dolgozói. Siklóson 9 órakor kezdődik a felvonulás. A dísztribünt a városi tanács székháza előtt állították fel. Mohácson, a Széchenyi téren 9.30-kor kezdődik a felvonulás. A 10 órakor kezdődő szigetvári felvonulás központja a Zrínyi tér lesz. Hetedszer kiváló a pécsi Centrum ■■■■■■■HB Fennállása óta immáron he­tedik alkalommal nyerte el a ki. váló címet a pécsi Centrum Áruház. Nem ok nélkül, hisz a 210 főt foglalkoztató kereske­delmi cég a 310 millió forintos árbevételi tervét és a tervezett háza felújítása, de jó szerve­zésük eredményeként ezt a vá­sárlók nem érezték meg, s a sajátos ,,centrum választékot” folyamatosan biztosították. A pécsi Centrum Áruház meglehe. tősen mostoha körülmények kő. zött üzemel, ennek ellenére a séggel érezzük-e át: a ránkbí­zott feladatok mit jelentenek a gazdaságnak, tudjuk-e vala­mennyien tennivalóinkat? A cél nem változott. Van mit megvédenünk, közel négy évtized tanúsítja, hogy mun­kánk gyümölcsöző volt. Ered­ményeink megtartásának egyet­len útja van: a fejlődés. Nem tesz jó szolgálatot, aki bár­milyen vonatkozásban is kon­zerválni akarja a régit. Az em­beriség is gyors tempóban ha­lad előre. Mi életünk során tartósan először kerültünk a társadalmi haladás élenjárói sorába. Ránk nem vár, hoz­zánk nem igazodik a világ, ne­künk kell lépést tartani gyor­suló haladásával. A felmért erők azt mutatják: erre is van­nak még tartalékaink! Alkotni, gyarapodni, fejlőd­ni csak békében lehetséges. Az embert hiába fűti a teremtés vágya, hiába hevítik a legne­mesebb célok, ha nincs béke. Az emberiségnek sok közös ügye van, de a leglényegesebb közös ügy és óhaj: a béke. Ezen a májusi ünnepen jó pihenést, kellemes kikapcsoló­dást kívánok minden dolgozó­nak, hazánk minden polgárá­nak. Kívánom, hogy az ünnep fölemelő pillanatai adjanak újabb erőt és lendületet közös munkánk további folytatásához. zióban. z alábbiakban közöljük Virizlay Gyulának, a SZOT titkárá. nak Május 1. alkalmából mondott ünnepi beszédét, amely tegnap este hangzott el a rádióban és a televi­Kedves nézők, Rádióhallga­tók, Barátaim! A munkásosztály legnagyobb nemzetközi ünnepére készülünk. Az előestén köszöntőm önöket pártunk, az elnöki tanács, a kormány és a szakszervezetek nevében. Sajátos ünnep május elseje. A munka és az emberi méltó­ság szülte, s így az esztendő legszebb napjaként él ben­nünk. Igaz, az első budapesti nagygyűlés óta az ünnep jel­lege formálódott, alakult, de tartalma változatlan: ma is a békéért, a tisztességes embe­ri életért és a munkáért har­coló dolgozók seregszemléje. Aligha lehet megállapítani, hányán ünnepelnek ma szerte a világon. De annyi bizonyos, hogy az idei május elsején bo- rultabb a világ égboltja, a dolgozó tömegek szándékosan megrontott világpolitikai lég­kör és a vele együttjáró gaz­dasági válság fenyegetettségé­ben ünnepelnek. De ünnepel­nek ! Hiszen bármilyen is legyen a helyzet, a munka, az alko­tás tartja fönn és nemesíti az emberiséget. E meggyőződéssel köszöntjük mindazokat, akik töretlenül küzdenek, dolgoznak és hisznek a köznapok munkás erejében. Hívunk mi is min­denkit május elsején ünnepel­ni. Köszönet illeti az előttünk járó nemzedékeket, a nyugdí­jasokat, a veteránokat, hiszen az ő munkával töltött élet­útjuk vezetett el a mához. Kö­zük van minden eredményhez, aminek ma örülhetünk. De ezen a j világünnepen nemcsak a tegnapokra emlé­kezünk, hanem a mára, s a holnapra is tekintünk. Hagyományaink, céljaink és eszméink erejének tudatában derűlátók vagyunk, hiszen a világ dolgozói és a magyar dolgozók nem először ünnepük nehéz körülmények között a munka nagy ünnepét. Hazánk is többször volt nehéz helyzet­ben az elmúlt harmincnyolc év során. A döntő, a meghatározó azonban mindig, és most lis, a dolgozó emberek cselekvő ma­gatartása volt. Semmivel sem helyettesíthető az az elszánt­ság és akarat, amellyel fölül­emelkedtünk a politikai és gaz­dasági nehézségeken. E küz­delemben embermilliók fegyel­mezett, örök tüntetéssel föl­érő munkálkodása visz előre. Kétségtelen, hogy a gazda­sági helyzet kihívásai egyre keményebbek, s nap mint nap munkára, a figyelem és a fe­gyelem összpontosítására kész­tetnek bennünket. Felszabadu­lásunk óta talán még soha­sem volt olyan égetően nagy szükség az öntudatos munkál­kodásra, mint napjainkban. Ezt vállaljuk is, hogy meg­őrizzük mindazokat az eredmé­nyeket, amelyeket a magunké­nak mondhatunk. Tudnunk kell, hogy fejlődésünk feltételeit megteremteni, megóvni, gond­jainkat megszüntetni nekünk magunknak kell. Óriási feladat ez, tiszteletre méltó, nagy és különleges vállalkozás. E közös tevékenységében egyetlen lelkiismeretes dolgo­zó ember sem pótolható! Ter­veink is csak úgy valósíthatók meg, ha a maga helyén min­denki maradéktalanul eleget tesz vállalt feladatának. Ha ez így van, abból az is követ­kezik, hogy a jó, a hatékony és tisztességes munkát övezze elismerés. A becsülettel helyt­álló dolgozók — és ők van­nak többségben! — ezt teljes joggal el is várják. Ahogyan azt is, hogy az ő lelkiismeretes tevékenységük, odaadásuk le­gyen a példaadó. A fegyelme­zetlenség, felelőtlenség eltűré­se közérdeket sért. Mindennek a mindennapos összhangja biz­tosítja, hogy népünk minden rétege megértse, magáénak érezze politikánkat. Az ünnepen is szólni kell ar­ról, hogy a munka és az élet- színvonal elválaszthatatlan fo­galmak, melyek már az ünnep születését is meghatározták. Amikor arról szólunk, hogy a cél: a már megszerzett élet- színvonal megtartása, igazában magáról a munkáról beszélünk. Vagyis arról1 szólunk, hogy mi­ként dolgozunk, kellő felelős­Tegnap délelőtt a Helyőrségi Klubban rendezte meg néptánc, és népi játék seregszemléjét a Megyei Úttörőelnökség. Az orszá­gos találkozóra Baranyából a Mátyás király utcai Általános Iskola néptánccsoportja jutott tovább. Szokolai felvétele Ismét kiváló a POTE kollégiuma Másodszor is elnyerte a kiváló címet a Pécsi Orvos- tudományi Egyetem Balassa János kollégiuma. A pén­tek délután megtartott ün­nepségen Domina István, a KISZ KB egyetemi és fő­iskolai osztályának helyet­tes vezetője nyújtotta át az erről szóló oklevelet Rinfel József kollégium titkárnak. Az egyetem tanácstermé­ben a POTE hallgatóinak kis műsora után dr. Hajnal József egyetemi főtitkár mondott ünnepi beszédet. Emlékeztetett a magyaror­szági diákkolégiumok ne­mes hagyományaira, elis­merően beszélt a felszaba­dulás után kibontakozó NÉKOSZ mozgalomról. Mészáros Edit, az Egész- ségüayi Minisztérium főelő­adója gratulált a cím el­nyeréséhez, s a szakkolégi- umi munka erősítésére kér­te a hallgatóságot. Az ünnepi beszédek után az arra érdemeseknek átad­ták a KISZ KB, a rektor és az egyetemi KISZ-szervezet jutalmait, majd a társkol­légiumok képviselői szala­got kötöttek a POTE kollé­giumának zászlajára. Az ünnepség — amely a NÉ­KOSZ indulóval kezdődött — a Himnusz eléneklésével ért véget. nyereségét egyaránt túlteljesí­tette úgy, hogy létszámot nem bővítettek és az előirányzott költséggazdálkodással oldot­ták meg feladataikat. A vásár­lók szeretik a város belvárosá­ban lévő áruházat, melyben nagy a szerepük a szocialista brigádoknak, így egyebek közt a Rákóczi úti vas-műszaki bolt. ban dolgozó Zalka Máté bri­gádnak, mely elnyerte a vál­lalt Kiváló Brigádja címet. Az elmúlt esztendőben több mint 1,2 millió vevő vásárolt az áru­házban, ami azt jelenti, hogy több mint ikétmillióan fordul­tak meg a különböző osztályo­kon, boltokban. Az elmúlt évben nehéz álla­potok között tudták az árut az áruházba szállítani, ezt a mun­kájukat akadályozta a tanács­még meglévő lehetőségek ki­használásával (osztályok átszer­vezésével) igyekeztek megte­remteni a korszerű vásárlási környezetet, mely idén is foly­tatódik. A pécsi áruház évek óta a Centrum Áruházak Vállalat leg­jobbjai között van, amit az is bizonyít hogy a tavalyi munka alapján mindössze hat áruház — így a pécsi is — kapta meg a kiváló címet, nagyban hozzájárulva a Kiváló Vállalat kitüntetés megszerzéséhez. A kiváló áruház cím elnye­rése alkalmából tegnap este Pécsett rendezett ünnepségen az elismerést dr. Honfi Tiborné, a Centrum Áruházak Vállalat vezérigazgató-helyettese adta át Mátesics Imre igazgatónak. Kitüntetések a Mecseki Szénbányáknál Az elmúlt hét végén ünnep­ségek sorozata zajlott a Me­cseki Szénbányák 14 üzemében és az igazgatóságon. Élüzem Zászló kitüntetést vehettek át a Külfejtés, az Északi-Bánya- és Brikettüzem, a Villamos özem és a komlói Szénelőkészítő özem dolgozói. Dicsérő okleve­let kapott Vasasbánya, Kossuth, bánya, az Építési, és Karkan- tartó üzem. Idén 12 brigád nyerte el a Vállalat Kiváló Brigádja megtisztelő címet, a Külfejtési üzem pedig a Cser­vonográdi Zászló kitüntetést is átvehette. Ezen kívül 24 -brigád- vezető részesült vezérigazgatói dicséretben és a vállalat 27 dolgozója érdemesült a Kiváló Dolgozó címre. Kiváló Gyár a Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat hirdi Kenderfonó- és Szövőgyára. A kitüntetés átadására ünnepség keretében tegnap délután ke­rült sor Hirden. Közös ügyünk: alkotni, gyarapodni - békében

Next

/
Thumbnails
Contents