Dunántúli Napló, 1983. április (40. évfolyam, 90-118. szám)

1983-04-01 / 90. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló : XL. évfolyam, 90. szám 1983. április 1., péntek Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának iapja A tartalomból Kizlnéiy Petar Sztanbolics látogatásáról (2. oldal) Kitüntetési onoepseg a megyei tanácson (5- oldal) ló termés várható a pri­mőr borsóból (Tudósítás az 5. oldalon) A pécsi egyetemi városrész látképe a Makár-dombról Maletics László felvétele Kádár János fogadta maanaastms^snmmmmnmamasnmasaaanasasmaaamamssmassmsssaasaaaaasssammsamstamsmK Petar Sztamboliesot Véget értek a tudományos hetek Sikeres szellemi töltekezés, cselekvésre ösztönző gondolatok Csütörtökön délelőtt a KB székhazában Kádár János fogadta államfőt Kádár János, o Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü- törtöt’n- a KB fzékhózában fo­gadta Petar Sztamboliesot. a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Elnökségének elnö­két, aki hivotolos. baráti láto­gatáson tartózkodik hazánkban. Kádár János és Petor Sztam- bolics áttekintette a két szom­szédos szocialista orszóq kao- csclalaínak alakulását és véle­ménycserét folytatott a nemzet­közi helyzet néhány kérdéséről. Megelégedéssel állapították meo. hogy országaink együtt­működése kiegyensúlyozottan. gyümölcsözően fejlődik, és meg. erősítették készségüket a köl­csönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítésére, ami meg­felel népeink érdekeinek. A szívélyes, baráti légkörű találkozón jelen volt Lbsonczi Pál, oz Elnöki Tanács elnöke, Púja Frigyes külügyminiszter, Lazar Mojszov, a JSZSZK szö­vetségi külüqyminisztere, továb­bá Simon Pál, hazánk belgrádi és Milan Veres, Jugoszlávia bu­dapesti nagykövete. Elutazott Budapestről a jugoszláv államfő — Hivatalos, baráti lótoga. tását befejezve csütörtökön, a délutáni órákban elutazott Bu­dapestről Petar Sztambolics, a Jugoszláv Szocialista Szövetsé­gi Köztársaság Elnökségének elnöke. A szomszédos baráti szocialista ország államfőjét ünnepélyesen búcsúztatták. A jugoszláv államelnök láto­gatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra: Kádár Jó., nos és Petar Sztambolics meg­beszélésén kívül a baráti ország elnökének kíséretében érkezett politikusok is véleménycserét folytattak magyar partnereikkel. Púja Frigyes külügyminiszter ju­goszláv kollégájával Lazar Mojszowal megvitatta a köl­csönös érdeklődésre számot tar­tó nemzetközi kérdéseket, vala­mint a kétoldalú kapcsolatok alokulósót. Hetényi István pénz. ügyminiszter a Magyar—Jugo­szláv Gazdasági Együttműködé­si Bizottság magyar tagozatá­nak elnöke Nedeljko Mondics- csol. a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagjával, az együttmű­ködési bizottság jugoszláv ta­gozatának elnökével találkozott. A társelnökök áttekintették a külkereskedelmi forgalom, vala­mint a kooperációs kapcsolatok helyzetét, s kölcsönösen tájé­koztatták egymást a legutóbbi tolálkozójuk óta végzett mun­káról. Petar Sztambolics és kíséreté­nek ünnepélyes búcsúztatására a magyar és jugoszláv zász­lókkal díszített Országhoz előtt, a Kossuth Lajos téren került sor. ahol felsorakozott a Ma­gyar Néphadsereg diszzászlóal- ja. A vendégek búcsúztatásá­ra megjelent Losonczi Pál az Elnöki Tanács elnöke, Sarlós István, a Minisztertanács elnök- helyettese, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagjai, Pé­ter János, oz országgyűlés al- elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke. Katona Imre. az Elnöki Tanács titkára. Púja Frigyes külügymi­niszter. a kormány több más tagja, s az állami, a társadal­mi élet számos vezető képvise­lője. Ott volt Simon Pál. Ma­gyarország belgrádi és Milan Veres, Jugoszlávia budapesti nagykövete, valamint a Buda­pesten akkreditált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagjo. Kürtszó borsant a dísz­zászlóalj parancsnoka jelentést tett Petar Sztambolicsnak majd felcsendült a két ország himnu­sza. A magasrangú vendég Lo. sonczi Pál társaságában elha­ladt a katonák sorfala előtt, majd üdvözölte a búcsúztatásra a téren összegyűlt budapesti dolgozókat, fiatalokat. Ezután a vendégek Losonczi Pál és felesége társaságában gépkocsikba szálltak és dísz­motorosok kíséretében o Keleti pályaudvarra hajtattak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti búcsút vett Petar Sztambolicstól és felesé­gétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. Petar Sztambolics jugoszláv Baranya lehetőségeinek jobb kihasználásáért. Négy héten át e vezérgondolat jegyében zaj­lottak Pécsett és a megye más városaiban a baranyai tudomá­nyos hetek, a tudományos egyesületekbe és társaságokba tömörült műszaki és közgazdász értelmiség szellemi felpezsdíté­sét, töltekezését szolgáló ha­gyományos rendezvény-sorozat. Tegnap, a záró napon, a pé­csi Technika Házában a ren­dezők: a Műszaki és Termé­szettudományi Egyesület Szö­vetsége és a Magyar Közgaz­dasági Társaság megyei szer­vezetei fórumot hívtak egybe a tapasztalatok összegzésére, a további tennivalók meghatá­rozására. A vitavezető dr. Dó- nyi Pál, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára volt. A tudományos hetek rendez­vényei, a megye lehetőségeinek jobb kihasználását szem előtt tartva, négy fő téma körül cső­Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtöki ülésén tájékoztatást kapott a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vég­rehajtását, valamint a lakbér­rendezés előkészítését szolgáló munkálatok menetéről és a to­vábbi tennivalókról. Ennek ke­retében elfogadta azokat az irányelveket, melyek alapul szolgálnak a lakásépítés és -fenntartás helyi támogatási rendszerének véglegesítéséhez. A kormány elfogadta a me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi fel­adatokra való felkészülésről. Megállapította, hogy az időben és jó minőségben elvégzett őszi és tavaszi munkák, vala­mint a rendelkezésre álló anyagi-műszaki eszközök —át­lagos időjárással számolva — megfelelő' induló feltételeket biztosítanak a termelési elő­irányzatok teljesítéséhez. A kormány felhívta az irányító szerveket, hogy a mezőgazda­ság előtt álló további feladatok végrehajtásához adják meg a szükséges támogatást. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének jelentését a termelői és a fogyasztói árak ellenőrzésének 1982. évi tapasz, talatairól. Megállapította, hogy az elázó évekhez viszonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak ellenőrzését és nagyobb szigorral kell fel­lépni a szabályok megsértőivel szemben. A tapasztalatokat az árrendszer továbbfejlesztésében is hasznosítani kell. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság állásfog­lalását, amely feladatul tűzi ki. hogy a számítástechnikai köz­ponti fejlesztési program vég­rehajtásának menetében az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a számítástech­nika alkalmazását, különösen a mikroszámítógépek tömeges el­terjedését segítő társadalmi, műszaki és gazdasági feltéte­lek összehangolt fejlesztésére. Sok hasznos ötlet, elképzelés, javaslat ^ mosódtak: az ésszerű energia- gazdálkodás, az értelmiség helyzete, ezzel együtt a szel­lemi kapacitások mind telje­sebb kihasználása, a baranyai mezőgazdaság és élelmiszer- ipar, a környezetvédelem és környezetépítés. A rendezvé­nyeken mindezeket a világhely­zetbe, az országos törekvések­be beleágyazva kívánták körül­járni. A tegnapi fórum részt­vevői összességében úgy ílél- ték meg, e célkitűzéseket a tu­dományos hetek során sikere­sen teljesítették. Néhány meg­állapítás az elhangzottakból. Szerencsésnek bizonyult a baranyai energiatermelők — és -szolgáltatók kölcsönös véle. mény- és tapasztalatcseréje, egymás előtt világos képet for­máltak az energiagazdálkodás­sal kapcsolatos törekvéseikről. A környezetvédelemmel és -épí­téssel összefüggő előadások hű képet adtak a Baranyában fo­lyó, országosan is úttörőnek számitó, kiterjedt munkáról; itt az lenne a kívánatos, hogy ösz- szehozzák az érdekelteket a legkülönbözőbb helyeken folyó munkák megismerésére, össze­hangolására. A műszaki értel­miség anyagi megbecsülésé­nek elégtelensége ismételten felmerült. Gazdasági helyzetünk a nagyobb anyagi ösztönzés megteremtését nem teszi lehe­tővé, azt viszont joggal elvár­hatjuk, az értelmiséget értel­mesebben, érdemi munkákban foglalkoztassuk, szellemi kapa­citásainkat messze jobban ki­használjuk. Örvendetes még. a heteken hangsúlyt kapott a két kormányprogram, a számí­tástechnika és az elektronika hathatósabb alkalmazása. Ismeretbővítés, eszmecsere, iránymutatás — ez jellemezte a tudományos heteket, melynek rendezvényei 3500 főnyi hall­gatóságot vonzottak. Az elmé­let és a gyakorlat oldaláról sok értékes gondolat hangzott el — állapította meg dr. Földvári Já­nos, az MltSZ megyei elnöke —, most azon a sor, hogy eze­ket segítsük megvalósítani. Miklósvári Z. Huszonegymillió forint érté­kű társadalmi munkát végez­tek 1982-ben a komlóiak váro­sukért. Hárommillió forinttal nagyobb értéket, mint a meg­előző évben, s igen jelentős, hogy ebből a huszonegymillió forintból tizenöt és fél millió a tényleges munka értéke, ki­sebb rész a pénz-hozzájárulás. Elkészült a sikondai tószín­pad. folytatódik a Móricz Zsig- mond úti teniszpályák építése, s jelentős társadalmi összefo­gással épül a belvárosi iskola tornaterme. Fontos a lakóterü­letek életében a tanácstagi csoportok szervezte munkaak­ciók. amelyek tavaly mintegy hárommillió forintot tettek ki. S a tanácstagi csoportok verse­nyében ezúttal a szilvási terület lett az első — 25 000 forint ju­talmat kapott a városi tanács­tól —, második a belvárosi csoport, harmadik a kökönyös- keleti, amelyek 15, illetve 10 000 forint jutalmat kaptak a lakóterület szépítésére, illet­ve idei társadalmi munkák szervezésére. A városi tanács a napokban adta át az elismeréseket a tár. sodalmi munkában kiemelkedő vállalatoknak, szocialista bri­gádoknak. A vállalatok közül a létrehozott érték kategóriá­ban a Carbon kapta meg a serieget, második a Baranya megyei Vízmű, harmadik a Híd­építő Vállalat komlói üzeme. Az egy dolgozóra jutó forint- összeg kategóriában a Hídépí­tő Vállalat dolgozói az elsők, a Baranya megyei Vízmű és a TÉÁV komlói építésvezetősége előtt. Az iskolák versenyében az 501 -es Ipari Szakmunkásképző Intézet, a Kun Béla Gimná­zium és a Steinmetz Miklós Szakközépiskola szerezte meg a 15—10 és 5000 forintos jutal­mat. A szocialista brigádok közül kiemelkedő eredménytért el az MSZB karbantartó üze­mének „Pollack Mihály", a Hídépítő Vállalat „Piramis" és a MOM komlói gyáregységének „Bánki Donát" szocialista bri­gádja. Értékelték a lársatalni miaka akdit KskIíb Huszonegymillió forint a városért

Next

/
Thumbnails
Contents