Dunántúli Napló, 1983. március (40. évfolyam, 59-89. szám)

1983-03-01 / 59. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli ncroiö XL. évfolyam, 59. szám 1983. március 1., kedd Ara: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból: Szakmukás­képzés­problémákkal (3. oldal) Az utakon (6. oldal) Üj formákat készítenek elő az újhegyi öntödében. (5. oldal) — Felbomlott a portugál koalíció Kilépett a Demokratikus Szövetség (AD) nevű, ed­dig kormányzó jobboldali koalícióból a Portugál Szo­ciáldemokrata Párt (PSD), és egyedül indul az április 25-i parlamenti választá­son. Erről döntött a párt vasárnap este befejeződött X. kongresszusa. A kong­resszus ugyanakkor levál­totta Francisco Pinto Bal- semao eddigi pártelnököt, ügyvezető miniszterelnököt, s a párt vezetésit — a vá­lasztásin — négytagú kol­lektív testületre bízta. A vasárnaoi események kapcsán a TASZSZ szovjet hírügynökség megállapít­ja, hogy a szövetség tehe­tetlennek bizonyult az or­szág problémáival szem­ben. Hároméves kormány­zása alatt 12 százalékra emelkedett a munkanélkü­liség, csökkent az ipari ter­melés, 23 százalékos az infláció, az ország külföldi adósságai elérték a 12 milliárd dollárt. A kormány- koalíció felszámolta az 1974-es áprilisi forradalom egyik legnagyobb vívmá­nyát, az agrórreformot. A demokratikus szövetség a szocialista párt támogatá­sával elérte, hogy 1976-ban több, haladó rendelkezést töröljenek az alkotmányból. A győzelemre esélyes Portugál Szocialista Párt elutasít bármilyen együtt­működést a kommunista párttal — mondotta Mario Soares, c szocialisták főtit­kára egy madridi lapnak adott nyilatkozatában. Al­varo Cunhal, a kommunista párt főtitkára vasárnap es­te egy rádiónyilatkozatban kijelentette, hogy semmi remény sincs egy kommu­nista-szocialista választási szövetség létrejöttére. Városlakók a megyeszékhelyért Szabó Nándor, a pécsi Városi Tanács megválasztott új elnökhelyettese (jobbról a harmadik) ta­nácstagok és tanácsi vezetők között. Erb János felvétele Társadalmi támogatás hatvannyolcmilliós értékben Szabó Nándor a tanács új elnökhelyettese Pécs város társadalmi szer­vei, a Hazafias Népfront, a KISZ és nem utolsósorban a megyeszékhelyen működő vál­lalatok, szocialista brigádok, a lakosság az elmúlt évben hat- vannyolcmillió forint értékű munkát végzett a város szépí­tésében. Az összeg önmagában nehe­zen mérhető és az sem mon­dana túl sokat, hogy egy la­kosra 340 forint értékű munka jut. Az viszont nem elhanya­golható, hogy 1981-hez képest nagyobb támaszt jelentett Pécs város tanácsának a társadalmi segítség. Ez annál is inkább lényeges, mert a fejlesztési le­hetőségek szűkültek, ugyanak­kor a szocialista kollektívák, a lakóközösségek támogatása, tenniakarása erősödött. Molnár Zoltán, a városi tanács elnök- helyettese a tegnap délelőtti tanácsülésen azt is elmondta, hogy a város működtetésé­ben, fenntartásában, környe­zetünk kulturáltságának növe­lésében több segítséget is nyújthatnának a lakóközössé­gek. Példaként Sellyét említet­te, ahol az elmúlt esztendő­ben kétezer forint értékű mun­kát végeztek a község szépíté­séért. Arról is szólt, hogy a pé­csi vállalatok és intézmények „kerítésen belül” kiemelkedő munkát végeztek, példaként hozta föl a Távfűtő Vállalatot, a Pécsi Ingatlankezelő Válla­latot és a Pollack Mihály Mű­szaki Főiskolát. Nem elhanyagolható, hogy a pécsi vállalatok az elmúlt évben fejlesztési alapjukból tízmillió forintot biztosítottak óvodaépítésre, a városkörnyéki községekben végzett társadal­mi munka értéke pedig meg­haladta a tizenegymillió forin­tot. A vállalatok és szocialista kollektívák az óvodák, iskolák és egyéb művelődési intézmé­nyekben megközelítőleg 24 millió forint értékű munkát vé­geztek. Jelentős a pellérdt napközistábor kialakítása, a vöröskeresztes aktívák által nyújtott segítség az egészség- ügyi és szociális intézmények­ben: a szervezet 1,3 millió fo­rintot utalt át a tanács szám­lájára. Brigádok és magán- személyek is hozzájárultak pénzbeli támogatásukkal a közösségi elképzelések megva­lósításához: e célra több mint százhúszezer forintot fizettek be. Az alapellátás javítását se­gítette a járda, csatorna és útépítési társadalmi munka. A tanács e tekintetben idén is számít a lakosság segítségére. 1983-ban közösségi össze­fogásból 65 millió forint érté­kű társadalmi munkával szá­mol Pécs városa. Az előterjesztést a tanács el­fogadta, miszerint 629 kollek­tívát részesítenek az Egy na­pot Pécsért kitüntetésben és 553-an kapják meg a kiemel­kedő társadalmi munkáért já­ró plakettet. A tanácsülés, amelyet Czen- te Gyula elnök vezetett, töb­bek között elfogadta a városi bíróság működésének tapasz­talatairól szóló írásos ismerte­tést, a városi NEB 1983. évi ellenőrzési tervét, majd szemé­lyi ügyben döntött. Gergely László, a Hazafias Népfront Pécs városi Bizottsá­gának titkára az MSZMP Pécs városi Bizottsága és a Nép­front elnöksége nevében tett javaslatot a tanácselnök-he­lyettesi funkció betöltésére, mi­vel Pirisi János nyugdíjba vo­nult. A tanács az előterjesztés értelmében Szabó Nándort — aki közel két évtizeden át az MSZMP Pécs városi Bizottsá­gának munkatársa, majd osz­tályvezetője volt — megvá­lasztotta a tanács elnökhelyet­tesévé. A fogyasztási szövetkezetek exportja A szövetkezeti külkereskedel­mi vállalatok, az áfészek és a mészövök vezetői hétfőn a SZÖVOSZ székházában a fo­gyasztási szövetkezetek export­áru-termelésének helyzetét és a fejlesztés lehetőségeit vitatták meg. Tavaly az export fokozá­sára jelentős erőfeszítéseket tet­tek a fogyasztási szövetkezetek, s így sikerült teljesíteni az elő­irányzatokat. Sőt egyes cikkek­ből a Hungarofruct és Hun- garocoop növelte kivitelét: ter­ven felül például 50 ezer tonna almát értékesítettek, s burgo­nyából is többet szállítottak külföldre. A mészövök szervezésében 110 áfész ad exporttermékeket. A legnagyobb mennyiségű ex­portárualapot — baromfit, nyu- lat, mézet, vegyes cikket — a Mezőúovácsbázi, az Orosházi Áfész állított elő. Százmillió fo­rintnál nagyobb értékű export- terméket állítottak elő a Zala, a Szolnok, a Fpjér és a Csong- rád megyei fogyasztási szövet­kezetek is. A külgazdasági feltételek romlása, a túlkínálat és a nyo­mott árak ellenére az export fokozását eredményesen segí­tették elő a szövetkezeti külke­reskedelmi vállalatok. Üj piaco­kat szereztek, bővítették az ex­portálható cikkek körét, és ese­tenként más külkereskedelmi vállalatoknak is adtak üzleti megbízásokat. Az idén az export 6—7 szá­zalékos növelése a cél. Ennek elérésére fokozni kell a szövet­kezeti szervek együttműködését, a többi között gyors piaci in­formációk szolgáltatásával. Tö­rekedni kell — állapították meg a tanácskozás résztvevői — új cikkek bevezetésére, s a kül­földi szövetkezeti partnerekkel a kapcsolatok bővítésére. Hasznos lenne az is, ha a fogyasztási szövetkezetek fokozottabban él­nének az áruházi cserék adta lehetőséggel, ennek keretében ugyanis fokozottan járulhatnak hozzá a belföldi ellátás javítá­sához, az áruválaszték bővítésé­Puja Frigyes külügyminiszter meghívására hétfőn hivatalos, baráti látogatásra hazánkba ér­kezett Stefan Andrei román kül­ügyminiszter. A vendéget a Ferihegyi repü­lőtéren Púja Frigyes fogadta. Jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti és Victor Bolojan, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete. A meg­érkezést követően a Külügymi­nisztériumban megkezdődtek a hivatalos magyar—román kül­ügyminiszteri tárgyalások. A megbeszélésen részt vett Barity Miklós és Victor Bolojan. Este Púja Frigyes díszvacsorát adott vendége tiszteletére a Külügyminisztérium vendéghá­zában. Folytatódnak a szovjet-kínai konzultációk Mint ismeretes, a jelenlegi konzultációsorozat a múlt év októberében kezdődött, amikor Leonyid lljicsov szovjet külügy­miniszter-helyettes három héten keresztül tárgyalt Pekingben _a KNK képviselőivel. (Kommentár a 2. oldalon.) A Moszkvában kedden folyta­tódó, tavaly Pekingben megkez­dett szovjet—kínai politikai kon­zultációkra vasárnap a szovjet fővárosba érkezett Gsien Csi- csen külügyminiszter-helyettes, a Kínai Népköztársaság kormá­nyának különmegbízottja. Útjá­ra szakértők és tanácsadók cso­portja kísérte el. Tizennyolc fakultációt biztosít a tanulói nak a pécsi Leöwey Klára Gimnázium. Az 1982 83. tanévben 686 tanuló látogatja a középiskolát. Képünk a kémiai laboratóriumban készült. Szokolai I. felvétele Hazánkba érkezett a román külügyminiszter S. Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents