Dunántúli Napló, 1983. február (40. évfolyam, 31-58. szám)

1983-02-01 / 31. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XL. évfolyam, 31. szám 1983. február 1., kedd Ára: 1,40 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A tartalomból Vizsgálat totócsalási ügyben (4. oldal) Gyógyászati * segédeszközök: Damjanich utca 15. (5. oldal) Órásdinasztia (3. oldal) Három város idei tervei Most először a vásárlók Is láthatják Bőr- és bőrfeldolgozó-ipari szakvásár nyílt Pécsett Az idei év őszi-téli cipői közül választanak a kereskedők Komló Lakásépítés a sikondai részen Idén 193 millió forinttal gaz. dálkodik Komló. A fejlesztési összeg nagyobb részét a lakás­építésre és a kapcsolódó léte­sítmények megvalósítására köl­tik. Ez évben megkezdődik a si­kondai városrészen a lakásépít­kezés, elsőként az OTP beruhá. zásában építenek telepszerű házakat. S idén zömmel befe­jeződik a legfiatalabb város­rész, Szilvás fejlesztése, év vé­géig 124 új otthont adnak itt át, s a közeljövőben nem ter­veznék ezen a területen na­gyobb beruházást. Az idei la- kásátadásck sora folytatódik a Majakovszkij utcában: 56 la­kás épül itt, s várhatóan befe­jeződik a Bajcsy-Zsilinszky ut­cában a kilencvenlakásos ház építése. Jelentős pénzösszegeket köl­tenék idén Komló hőeilótásának fejlesztésére — az erőmű fel­újítására. A komlói Városi Ta­nács idei fejlesztési terve sze­rint, amelyet tegnap elfogadott a városi tanács, a sikondai vá­rosrészben meokezdődik az el­ső kereskedelmi létesítmények kivitelezése is — élelmiszer, il­letve húsboltot építenek. Szilvás pediq területi klubot kap és elkészítik a belvárosi 75 szemé, lyes óvoda terveit is. A komlói Városi Tanács teg­napi ülésén öt új tanácstag mandátumát fogadta e| a tes­tület, akiknek a szombati idő­közi tanácstaai választásokon szavaztak bizalmat a választó- polgárok. Mohács Lakóházak, gyermek­intézmények, üzletközpont „A működési költségvetés előirányzatainak növekedése elmarad a középtávú tervben meghatározottól, és ezen be­lül szűkült a társadalompoli­tikai szempontból előnyt élve­ző területek köre. Nincs mód a helyi kommunális ellátás és a felújítás kiemelt kezelésére. Mennyiségi többlet csak az alapellátás területén — de­mográfiai okokkal indokolva — az alapfokú oktatásnál je­lentkezik" — állapítottak meg tegnap délután Mohácson, a városi tanácsülésen, ahol az 1983. évi költségvetést, fejlesz, tési, valamint a társadalmi munkatervet tárgyalták. A tes­tület tagjai a vitát követve el­fogadták, hogy a városi fel­adatok sorában továbbra is nagy súllyal szerepel a lakás­építés és az ehhez kapcsolódó közművesítés. Előreláthatóan az év folyamán teljesíthető lesz az ötéves lakásépítési program je­lentős része. Átadásra kerül 60 célcsoportos lakás; amely­ből 30 tanácsi értékesítésű és 30 bérlakás. Az átadható OTP- lakások száma 334 lesz, amely­ből 40 garzon. A belvárosi re­konstrukció ütemezését a föld­gázfelhasználásra szóló pályá. zatuk elbírálásától teszik füg­gővé, így lakásátadással ezen területeken csak a későbbi években lehet számolni. A csa­ládi lakóházak területelőkészí­tését a kívánt mértékben nem tudják vállalni, a gond meg­szüntetése érdekében az OTP- vel tárgyalnak, míg a szerve­zett lakáscsereakciók lebonyo­lítására lakásmobilitási alapot képeztek. Az egészségügyi szolgáltatás területén jelentős beruházási tevékenységgel nem számolhat­nak, s jóllehet folytatódik a kórház rekonstrukciója, az nem a fejlesztési pénzből történik. A kulturális ágazatban az el­A szigetvári tanácsülés -azzal kezdte munkáját, hogy a szom­baton megválasztott Illés József és dr. Kapronczay József ta­nácstagok mandátumát hitelesí­tette. Az ügyrendi és igazgatá­si, valamint a városfejlesztési bizottság kiegészítése, továb­bá a végrehajtó bizottság mun. kájáról szóló beszámoló utón a .város idei költségvetését és fej­lesztési tervét Újvári Attila pénzügyi osztályvezető előter­jesztésében vitatta meg és fo­gadta el a tanácsülés. Szigetvár idei költségvetése 149 millió fo­rint, aminek jelentős hányadát — 88 milliót — a kórház-rende­lőintézeti egység fenntartására fordítja a tanács, 38 millióval készült tervek alapján kíván­nak hozzákezdeni a Park utcai Általános Iskola bővítéséhez. A felszabadulási lakótelepi új óvoda üzembe helyezését az év második felére tervezik, míg a vízgazdálkodási, valamint a szállítási, hírközlési ágazat fel­adatai a lakásépítési program­hoz kötődnek. Elkészült a belvárosi üzlet- központ programterve, a meg­valósítása részben a társberu­házóktól, részben a terület energiaellátási gondjának meg­oldásától függ. A fejlesztések közül kiemelkedik a földgáz­nak a városban történő foga­dása, aminek lebonyolítására megfelelő pénzkeretet biztosí­tottak. A testület ülésén elfo­gadták Mohács város 1983. évi 198,6 millió forint pénzösszegű költségvetését és az 53,2 mil­lió forintos fejlesztési, valamint a város kommunális ellátásai­nak bővítésére irányuló tevé­kenységekhez kapcsolódó, meg­közelítően 20 millió forint érté­kű társadalmi munkatervét. K. L. részesülnek az oktatási intézmé­nyek, s a fennmaradó 24 mil­liót használják fel más tanácsi feladatokra. A város idei fej­lesztési alapja 80 millió forint, amiből a legtöbbet — 26 mil­liót — a lakásépítés kapja, a további feladatok pedig egye­bek közt: szolgáltatás-fejlesztés 15 millió, iskolafejlesztés 2,7 millió, eaészségügyi és szociális szolgáltatás 3 millió, kereskede­lem 6 millió, közlekedésfejlesz. tés 8,4 millió, közmű 2,4 millió. A tanácsülés elfogadta az idei társadalmi munka tervét is. összesen 7 140 000 forint érté­kű munkára számít a tanács, a program elsősorban a lakókör­nyezet csinosítására, gondozá­sára szólítja a szigetváriakat. A Nevelési Központ művelő­dési házának nagytermében ke­rült sor tegnap délelőtt a cipő- és bőrfeldolgozóipari szakvásár megnyitójára. Ez az első szakvá­sár, amelyet nem Budapesten, hanem vidéki városban rendez­nek, és mint ilyen, korszaknyitó jelentőségű. Hiszen, ha városunk és a rendezők kiállják a próbát, és a szakvásár sikeres lesz, Pécs a jövőben állandó bázisa lehetne ennek a fórumnak, ami­vel öregbítené a város, de fő­ként a megye bőrfeldolgozó gyárainak hírnevét. Az esemény jelentőségét jelzi az is, hogy a megnyitón a rangos szakmai képviselőkön túl — az Ipar, Mi­nisztérium, a Divatintézet, a Magyar Kereskedelmi Kamara, a Bőr- és Cipőipari Egye­sülés — Pécs párt- és állami vezetői vettek részt. Tegnap a rövid bevezető után — amelyet Oszaczky László, a Bőr- és Cipőipari Egyesülés mű­szaki tanácsadója tartott — a ■szakvásárt Horváth Lajos, a Ba­ranya megyei Tanács elnöke nyitotta meg. Arról szólott, hogy Pécsre nem véletlenül esett a választás. A bőriparj és bőrfel­dolgozó szakma itteni képvise­lőinek már régi törekvésük va­lamiféle bőripari bemutató centrum létrehozása, és ezeket a törekvéseket juttatták érvény­re, amikor a pécsi ipari vásá­rokon a legnagyobb kiállító te­ret ennek a szakmának biztosí­tották. (Távlati tervek között szerepel, hogy a Pécsi Ipori Vá­sár fokozatosan átalakuljon bőr­ipari vásárrá, árubemutatóvá.) Horváth Lajos arról is beszélt, hogy a szakma erősségei talál­hatók a dél-dunántúli térség­ben, hisz Pécsett van az ország egyik legnagyobb bőrgyára, a legnagyobb kesztyűgyára, Kom­lón a Carbon exportra termelő cipőipari részlege, a Szigetvári Cipőgyár és a szomszédos me­gyékben a Simontornyai Bőr­gyár, a Bonyhádi Cipőgyár. A város vezetői és a rendezők — a Bőr- és Cipőipari Egyesülés és a Magyar Kereskedelmi Ka­mara dél-dunántúli összekötő bizottsága — bíznak benne, hogy az új művelődési ház meg­felelő környezetet tud biztosí­tani az országos jelentőségű eseménynek. Ezt követően Polgár Gyula, a Duna Cipőgyár igazgatója és a Bőr- és Cipőipari Egyesülés igazgató tanácsának elnöke el­mondta, valamennyien szívesen jöttek az I. pécsi bőr- és cipő­ipari szakvásárra. Többek között arról is beszélt, ez a szakvásár több újszerűséggel dicsekedhet. Az egyik, hogy sokkal kötetle- ‘ nebb az eddigieknél, a gyárak közül az vesz részt, amelyik akar, nincsenek kötött tárgyalási napok, folyamatosan állnak a gyárak a kereskedők rendelke­zésére, és ez az első olyan szak­vásár, ahol a cipőn kívül egyéb bőrfeldolgozó-ipar is képviseli magát, jelen esetben a Pécsi Bőrgyár és a Hunor Pécsi Kesztyű és Bőrruházati Vállalat. Továb­bá először nyitották meg a ka­pukat a vásárlók előtt is. (A ki­állítás megtekinthető február 5—6-án 10—19 óra között.) A pécsi szakvásáron a cipő­gyárak és szövetkezetek az 1983-as év őszi—téli szezonjára készített modelljeit — összesen 1300 párat — mutatják be. A két hétig tartó üzleti tárgyalások során ezekből választják k, az ország nagykereskedelmi válla­latainak képviselői azokat a ci­pőket, amelyek a következő ■szezonban az üzletekben vásá­rolhatók. Szigetvár Gazdálkodás 149 millió forintból S. Zs. vI. ]! v '^i'iHiift* I f “ ^'1,^JW^Pfj.1^11 '.NPy '* >^mPT^8 >

Next

/
Thumbnails
Contents