Dunántúli Napló, 1981. július (38. évfolyam, 178-208. szám)

1981-07-08 / 185. szám

6 Dunántúlt napló 1981. július 8., szerda A helyi építési előírások, az építési tilalom Építésigazgatási munkánk leg­fontosabb feladata városunk te­rülete tervszerű, gazdaságos, összehangolt és rendezett fel­használásának, beépítésének biztosítása, továbbá az is, hogy mindenfajta építmény a korsze­rű területrendezési, műszaki, rendeltetési és biztonsági köve­telményeknek megfelelően épül. jön meg, és fenntartásukról is e követelményeknek megfelelően történjék gondoskodás. Ez a feladat egyrészt a fej­lesztési tervezés és a területren­dezési tervezés összehangolása, másrészt az építésügyi szabá­lyozás érvényre juttatása, a hatósági engedélyező és ellen­őrző tevékenység útján teljesít­hető. Építésigazgatási munkánk alapját a rendezési tervek ké­pezik, melyeknek készíttetése, jóváhagyása ötévenkénti felül­vizsgálata fontos követelmény. A rendezési tervművelet ré­szét képezi a városrendezési szabályzat, illetőleg a helyi épí­tési előírások meghatározása. Az építésügyi törvény, il­letőleg az Országos Építésügyi Szabályzat szerint a város terü­letének meghatározott részére telekkialokítási és építési tilal­mat kell elrendelni, ha a terü­let rendeltetésszerű felhaszná­lása előtt rendezési terv készíté­se, vagy a már elkészült rende­zési terv módosítása, a terület rendeltetésszerű felhasználásá. hoz előkészítő munkálatok (köz­művesítés, vízrendezés, terepren­dezés) végzése szükséges, to­vábbá ha a terület rendeltetés- szerű felhasználását veszélyezte­tő változás (talajmozgás, vízszint- emelkedés stb.) következett be, illetőleg ennek bekövetkezése várható, a terület ásványi nyers­anyagkészletet tartalmaz, illető­leg bányatelek határai között fek­szik, s a jogosított kéri; valamely létesítmény elhelyezésére kijelölt terület biztosítása érdekében szükséges A rendezési terv jóváhagyá­sára jogosult hatóság a terv végrehajtásának biztosítása cél­jából a város meghatározott te­rületeire telekalakítási, illetőleg építési tilalmat rendelhet el, a tulajdonjog gyakorlásának a terv végrehajtása céljából szük­séges korlátozásait megállapít­hatja. Követelmény ugyanakkor, hogy a telekalakítási és építési tilal­mat a feltétlenül szükséges mér. tékre és időtartamra kell kor­látozni. Az ingatlan tulajdono­sa (kezelő, használó) az ingat­lant a tilalom fennállása alatt is birtokolhatja és azzal ren­delkezhet. A tilalom elrendelé­se miatt kártalanítás nem jár. A társadalmi igény érvényesí­tését szolgáló eszközök alkal­mazása kaprosán sajátos ellent­mondás keletkezik a társada­lom és az egyén, illetőleg a csoport érdekei között. Szabályozó rendszerünk en­nek feloldására jelenleg, a kö­vetkező lehetőségeket biztosít­ja: — lakóházépitési igény ese­tén beépíthető cseretelek biz­tosítása; — az állampolgár által kez­deményezhető kisajátítás; — az építési tilalom alatt ál­ló területen lévő lakóház egy alkalommal legfeljebb 25 m2 szintterülettel történő bővíthető­sége, ha műszakilag önálló új lakás nem jön létre, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges melléképületek és melléképítmények létesítési le­hetősége; — amennyiben a rendezési tervben megállapított terület­felhasználásra, beépítésre csak hosszabb idő múlva kerül sor, ideiglenes jellegű területfelhasz­nálásra illetőleg építésre enge­dély adható a terv végrehajtá­sát biztositó feltételek előírása mellett. Városunk általános rendezési tervének felülvizsgálata és új terv készítése a Dél-dunántúli Tervező Vállalatnál folyamatban van. E tervezési munka kapcsán áttekintettük a különböző szin­tű rendezési tervműveleteket, és igyekeztünk az építési tilalom mértékét a minimálisra korlá­tozni, meghatározva e területe­ken is az átmeneti felhasználás, építés feltételeit. A tervszerű kereteket a lakos­ság igényeit figyelem bevéve a rendezési tervkészítés időtarta­mára szóló „Helyi építési elő- írások”-ban határoztuk meg. Az érdeklődők mindezekről, július 1-t követően a Pécs vá­rosi Tanács Hivatala műszaki osztályán kaphatnak tájékozta­tást. Vokó János, Pécs m város Tanácsa V. B. építésügyi és közi. oszt. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek bel betegek részére Pécs vá­ros: POTE Gyermekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti be­tegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Me­gyei Gyermekkórház, Pécs és a me­gye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. klinikai tömb; II. kerület: Me­gyei Kórház (Belgyógyászat); III. ke­rület: I. sz. klinikai tömb. Sebészet, baleseti sebészet: Megyei Kórház. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Ko­ponya- és agysérülések: Idegsebé­szet. Felnőtt Fül-, Orr-, Gégészet: POTE Fül-, Orr-. Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Felnőtt betegek részére: Korvin O. u. 23., telefon: 11-169. Munkácsy M. utcai rendelőintézet, ügyeleti bejárat, telefon: 12-612. Veress E. u. rendelő- intézet, telefon: 15-833. Gyermek be­tegek részére: Munkácsy M. utcai rendelőintézet, gyermekpoliklinika, földszinti bejárat, telefon: 10-895. Fo­gászati ügyelet: Munkácsy M. u. rendelőintézed, ügyeleti helyiség. Te­lefon: 12-812. Minden este 7 órától reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs-Vasas II., Bethlen G. u. 8., 10/52. sz. gyógyszertár; Szeptem­ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár. Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszertár; Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár; Veress E. u. 2. 10/7. sz. gyógyszer- tár. SOS-ELET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390 telefonszámon, este Trtől reggel 7 óráig. A szerkesztőség postájából S Olvasóink írják Találkoztam tiszta kosarú üzlettel is Több cikkük méltán tette szóvá a múltban, hogy sok­szor piszkosak az élelmiszer- boltok, ÁBC-áruházak bevásár­lókosarai. Legutóbb az önki­szolgálóboltok jubileumán esett erről szó, egyebek mellett. örömmel tudatom, hogy van olyan ABC-áruház is, ahol min­dig kitisztított kosarakkal várják a szép számmal betérő vevő­ket. Ez az áruház 1980 karácso­nya előtt nyitotta meg a kapu­it és a Sarohin tábornok útja fölső részén, a 16-os, 19-es és 29-es végállomása közelében található. ünnepek előtt, hétvégeken egy dolgozójuk — gondolom, nyugdíjas — gondoskodik arról, hogy a többnyire zöldség- és gyümölcsáruktól, tejtermékektől bepiszkolódott kosarakat ki­tisztítsa, és az újonnan érkező vásárlók már tiszta kosarakkal indulhatnak bevásárló körút­jukra az áruval teli polcok kö­zött. Örömmel számolok be erről és csak azt kívánom, tartsák meg ezt a szokásukat. Vevőtár­saimnak pedig azt, hogy a vá­ros egyre több üzletében le­gyenek hasonló tapasztalataik. Varga Dezső Pécs, Darvas József u. 10.----------------- * -----------------­Az illetékes válaszol A libáknak még mindig jó... A Dunántúli Napló június 17-i számában fénykép jelent meg a Pécsbányatelep, Károly utcai csőtörésről. A képaláírás szerint a vezetéket javító vál­lalat a munkagödröt nem te­mette be és a benne összegyűlt víznek csak a környék libái örültek. Fentiekkel kqpcsolatban a következő tájékoztatást adjuk: a Károly utcában levő ivóvíz- vezeték karbantartásáért a Me­cseki Szénbányák felelős. Sze­relőink a csőtörés bejelentése után azonnal hozzákezdtek a javításhoz. Az elavult állapot­ban levő vezeték a munka so­rán három alkalommal külön­böző helyen ismét eltörött, így a javítás a megszokottnál to­vább tartott. Az újságban meg­jelent fénykép feltehetően a javítás ideje alatt készült, mert szerelőink a gödröt a csőszere­lés után betemették. A vízben fürdő libák örömé­vel kapcsolatban megjegyezzük, hogy azok továbbra is hódol­hatnak kedvelt vízisportjuknak, mert az igen rossz állapotú; útról és annak árkából az összegyűlt csapadékvíz továbbra sem fo­lyik el. A környék lakóinak tájékoz­tatására közöljük, hogy az épü­lő 50 személyes óvoda átadá­sával egyidőben — 1982-ben — vállalatunk a Károly utcában új vízvezetéket épít. Szászi János csoportvezető Mecseki Szénbányák Megoldódik két község vízellátása fvik óla a fertőzött viirt porton* kodtak Töttős és Bakonya lakói; jo­gosan. A Baranya megyei Tanács há­rommillió forint támogatást biztosí­tott, míg a két település vízfogyasztó családjai majdnem félmillió forintot adtak össze, sőt társadalmi munkát is ígértek, csak kezdődjék meg a ki­rtdfliéi. A kivitelezés mér folyik a Pécsi Vízmű szervezésében és egy fő­vezeték épül Tortyogóról közkifolyók­kal. Később az igényeknek megfele­lően a lakásokba is be lehet kötni a vizet. Természetesen ez annak is a függvénye, hogy a Pécset is ivóvízzel ellátó tortyogói kutak milyen kapaci­tással dolgoznak. * Egy gép nem dolgozik A Siklósi Építőipari Szövetkezet nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a ne­héz fizikai munkát gépesítsék és ez* zel is megállítsák a betanított mun­kások elvándorlását. Egyik ilyen je­lentős lépés volt, amikor százezer fo­rintért betonvasvágó- és hajlító kézi­gépet vásároltak az Építő Gépesítő Vállalattól. Az eladó időben és kitű­nő minőségben megküldte a szerszá­mot, de az a sok használattól el­romlott és javításra szorul. A problé­ma ebből adódik, ugyanis az Építő Gépesítő Vállalat, mely vállalta a javítást is, nem tud intézkedni az il­letékes külkereskedelmi vállalatnál, hogy a gyártó nyugatnémet cégtől szerezzék t>e gyorsan a hiányzó al­katrészeket. Nem segített a házi sze­relés és a gép csak áll hónapok óta, az emberek pedig ismét kézi erővel próbálják méretre vágni a betonva­sat. A gyógyszeres üvegek begyűjtésére Dr. Siptár Ernő olvasónk ja­vaslatot tett az üres gyógyszeres üvegek begyűjtésére, melyre a következő választ kaptuk a Ba­ranya megyei Tanács Gyógyszer­tári Központjától. Vállalatunk egyik nagy gond­ja éppen a gyógyszeres üvegek beszerzése megfelelő mennyi­ségben és minőségben. Ezért alapvető érdekünk, hogy a la­kossághoz kikerült gyógyszeres üvegek visszakerüljenek a gyógy, szertárakba. Rerndszeresen fi­gyelemmel kísérjük a gyógy­szertárakban visszaváltott üve­gek mennyiségét és azon va­gyunk, hogy a visszavásárlást fokozni tudjuk. Ennek érdekében szinte minden gyógyszertárban elhelyezzük a tisztára mosott gyógyszeres üvegek visszavál­tását szorgalmazó feliratot. Fo­lyamatosan építjük ki kapcsola­tainkat az iskolákkal, számítva arra, hogy az ön által említett szorgos kis kezek nekünk is se­gítségünkre lesznek. Jelenleg éppen plakátversenyt hirdet­tünk meg dolgozóink körében, melynek témája az üveg vissza­váltás propagálása. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk a pazar­lás csökkentéséhez. Az ön által fölvetett lehető­ségekkel is igyekszünk minél előbb érdemben foglalkozni. Le­velét és javaslatát még egyszer köszönjük. Dr. Kőhegyi Imréné igazgató FÓRUM Panel-kór? A néni vasárnap délután te­lefonált, tegyek valamit, Kert­városban, a felettük lakó szom­szédnő fapapucsban mászkál. Ettől visszhangzik a lakásuk naphosszat. Nem bírják már to^ vább. Az idős ember túlzott érzé­kenységének hittem ezt a tele­fonhívást. Mit tehetek én a szomszédok perpatvarában? A csakazértis, vagy a csakazért- sem szócsatában? Aztán jött az ismerősöm, nem tudok vala­mi biztos módszert a szom­szédja- szuperhangerős tévézése ellen. Ezekben a panellakások­ban ez már elviselhetetlen. He­tek óta nem alszik, kimerült, ideges ... Ami azt illeti, nekem is van egy ilyen paneles történetem, amolyan humoros eset: a fiam kiabál, anyu, hozd gyorsan ct bilit. Rohanok a szobába és a gyerek megütközve néz rám, mit akarok? Akkor jöttem rá, a felettünk lakó anyuka is ugyanígy szaladt e fontos kül­detéssel, de ő bizonyára ered­ményesen. Ez a panel. Ez a kockákba rendezhető sok-sok vasbetonlap így beleszól az életünkbe! Né­ha-néha a mindennapok hu­morát adja és számtalanszor bosszúságot, haragot szül- Tönkreteszi az estéinket és végképp elrontja a munkával töltött napokat. Ennyire bele­szól az életünkbe? Igen, mert hagyjuk magunkat(l). Valóban, nem kell ahhoz komolyabb tu­dományos vizsgálódás, hogy ki­derítsük, mennyire idegölő ez a nem kívánatos „nyitottság", akaratlanul is beleszólunk, be­lekiabálunk egymás életébe, úgy, hogy közben sok évi együttlakás után sem ismerjük a szomszédokat, épphogy kö­szönünk, gyanakvással, harag­gal ... És divatos eszmefutta­tásokat röppentünk fel az el­idegenedésről, a lakótelepek sivárságáról, elmegyünk-egy más-mellett közönyéről. Hagyjuk magunkat! Úgy tű­nik, egyszerűbb visszavágni, majd én is megmutatom ala­pon a harag és gyűlölködés végtelenbe futó láncszemein rohanni. Mit mondhattam an­nak a néninek, aki vasárnap délután elkeseredve telefonált? Az újságírótól remélt segítsé­get. Szólt már a házfelügyelő­nek, a férje beszélt a szom­szédasszony férjével. A szom­szédasszonnyal nem beszélt. És megbotránkozott a tanácson :ő menjen fel idős létére? Mond­hatni, ő közeledjen, a sértett? Ennyire lehetetlen ez? Vasár­nap délután becsöngetni a házbéli lakásba, bemutatkozni, szépen megbeszélni a dolgo­kat. Meggyőződésem, hogy a szomszédasszony félrerakná azokat a fapaoucsokat... És biztosan megtörne legalább egy láncszem. Ugye, sokkal egyszerűbb így, mint a mások bosszantására jól bevált mód­szereken törni a fejünket, hogy aztán mindet visszakaojuk és kezdjük az egészet elölről? G. M. Jogi tanácsadó Balogh T. dolgot talált közlőké* dési járművön. Kérdése: mikor szerzi meg a tulajdonjogot? Polgári Törvénykönyvünk 129. §-a szerint, ha valaki feltehetően más tu­lajdonában levő dolgot talál, és an­nak tulajdonjogára igényt tart, meg­szerzi a tulajdonjogot, ha a) a talált dolog a személyi tu­lajdon szokásos tárgyai körébe tar­tozik, és b) a találó megtett mindent, amit a jogszabályok előírnak avégből, hogy a dolgot a tulajdonosa vissza­kaphassa, de a tulajdonos a találás­tól számított egy éven belül a dolo­gért nem jelentkezett. Nem szerez tulajdonjogot a találó, nyitva álló hivatali, vállalati vagy ha a dolgot a közönség számára más épületben vagy helyiségben, to­vábbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállító eszközén találta. Ilyen esetben a dolgot a hi­vatal vagy a vállalat három hónapi őrizet után értékesítheti; a tulajdo­nos a találást követő egy éven be­lül követelheti a dolog, illetve a vé­telár kiadását. Azt is elmondjuk még, hogy ha a talált dolog nagyobb értékű, és an­nak tulajdonjogát a találó nem szer­zi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, feltéve, hogy megtett mindent, amit a jogszabályok előírtak avégből, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. T. E. kérdezi, hogy a munkáltató mikor felel a dolgozónak a mun­kahelyre bevitt holmijáért? A 48/1979. (XII. 1.) MT. sz. rende­let 84. §-ában írtak szerint a mun­káltató a dolgozó dolgaiban a mun­kaviszony keretében okozott kárért vétkességére tekintet nélkül akkor felel, ha a kár a) öltözőjében, illetőleg megőrzőjé­ben vagy az általa erre a célra ki­jelölt más helyen elhelyezett dolgok­ban keletkezett, továbbá, ha b) olyan ruházati és személyi fel­szerelési tárgyakat ért, amelyeket a dolgozó munka közben is rendszerint magánál tart, valamint, ha c) az olyan balesettel kapcsolat­ban következett be, amelyért a mun­káltató kártérítéssel tartozik. A dolgozó munkahelyre bevitt egyéb dolgaiért a munkáltató csak vétkessége esetén felel. Vétlenségét a munkáltató köteles bizonyítani. A hatályos rendelkezések szerint a munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben, öltöző­ben való elhelyezését. Ugyancsak előírhatja a bevitel bejelentését, kü­lönösen, ha a dolog a szokásosnál nagyobb értéket képvisel. Megtilt­hatja, korlátozhatja, illetőleg felté­telhez kötheti — a munkába járás­hoz szükséges szokásos ruházati és személyi felszerelési tárgyak kivéte­lével — a dolgok bevitelét. Ha a dolgozó a munkáltató rendelkezését megszegi, az e körben keletkezett kárért — szándékos károkozás esetét kivéve — a munkáltató felelősséggel nem tartozik. Nagy I. olvasónk kérdezi, hogy mi a telki szolgalom és hol talál­ható meg? A telki szolgalmat a Polgári Tör­vénykönyv a 166. §-ában fogalmazta meg. Telki szolgalom alapján valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelem­ben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyéb­ként folyó valamely magatartástól tartózkodjék. Telki szolgalmat átjárás, vízellátás és vízelvezetés, pince létesítése, ve­zetékoszlop elhelyezése, épület meg­támasztása céljára vagy a jogosult számára előnyös más hasonló célra lehet alapítani. Ha valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kö­telesek tűrni, hogy a jogosult föld­jeiken átjárjon.

Next

/
Thumbnails
Contents