Dunántúli Napló, 1980. február (37. évfolyam, 31-59. szám)

1980-02-06 / 36. szám

2 DunQntult napló 1980. február 6., szerda Szórakozás vagy munka 7 A stúdió­vezető a Dialóg Stúdió filmjeiről Kilenc filmmel vesz részt a Dialóg Stúdió a pécsi szem­lén, a legtöbb filmet ők vo­nultatták fel. A már bemutatott Allegro barbaro, Égigérő fű, Minden szerdán, Októberi vasárnap és Útköz­ben mellett négy ősbemutató fűződik a Stúdió nevéhez. Ezekről kértünk ajánlást Bo­gács Antaltól, a Dialóg Stúdió vezetőjétől. — Elöljáróban: stúdiónkra jellemző, hogy a nyitottságra törekszik. Megnyilvánul ez a műfaji változatosságban, s ab­ban is, hogy sok filmünk ké­szül koprodukcióban. Jancsá Miklós az Objektív és a Dia­lóg Stúdió összefogásával ké­szíthette el filmjét, három fil­münk — a Harcmodor, a Tég­lafal mögött és az Égigérő fű — a Magyar Televízióval közös produkció, az Októberi vasár­nap pedig o nyugatnémet ZDF-fel közös gyártású alko­tás. Bacsó Péter Ki beszél itt szerelemről? című új vígjáté­kiban komolyan szól az ér­zelmek fontosságáról a kap­csolatteremtésekben. Bízom ab­ban, hogy ezt a törekvést a közönség is elérti. Szász Péter a Hogyan felejtsük el életünk legnagyobb szerelmét? című filmjében egy korosztály nosz­talgiájával érzelemgazdagon szól az utolsó aktív éveit élő generáció „állapotáról”. Makk Károly Déry Tibor novellájából készítette a Tég­lafal mögött című új alkotá­Pécsi Ildikó és Bodrogi Gyula a Hogyan felejtsük el életünk leg. nagyobb szerelmét? című filmben sót. Mához szóló igazságokat hordoz ez a múlttal szembe­néző film, érzékletesen ábrá­zolva, hogy min mentünk ke­resztül, s hova értünk. A Harc­modorban Szalay Györgyi és Dárday István a cselekvő em­beri magatartás fontosságát hangsúlyozza. (Ez különben minden filmünk szándékában ott van). Azét a magatartásét, ami a közösség érdekében nyilvánul meg, de ami előtt nagyon sók bürokratikus aka­dály áll. — A Dialóg Stúdió Szórakozás vagy munka?, illetve Mit vár az értelmiség a mozitól? cím­mel hirdette meg mai vitáját. A résztvevők közül elsősorban a műszaki értelmiség vélemé­nyére kíváncsiak. Miért? — A stúdió vitáját Bacsó Pé­ter vezeti be, és irányítja majd, s szót kerítünk arra, hogy a technika milyen jelen­tős szerepet játszik hétköznap­jainkban. Azért kértük a mű­szaki értelmiséget a vitára, mert vannak olyan vélemények, hogy a kultúrának nem jut hely az elembertelenítö tech­nikai civilizációban, illetve ta­pasztalhatók a technikai fej­lődést tagadó, elutasító néze­tek, amelyek nosztalgikusan emlegetik a kultúra aranykora­it A vitában a kultúra és a technikai civilizáció helyes arányát próbáljuk- megfogal­mazni. Ezen belül azt, hogy a művészet emberalakító hatása ------------------------* -----------------------­ko runkban is nélkülözhetetlen — fejezte be ajánlását Bo­gács Antal. ♦ A Dialóg Stúdió ma délelőtt fél tíztől tartja sajtótájékozta­tóját az Ifjúsági Házban, majd fél 11-től kerül sor a vitára, amelynek vezetője Bacsó Péter filmrendező. Mai program IFJÚSÁGI HÁZ 9.30: A Dialóg Filmstúdió saj­tótájékoztatója. 10.30: Szórakozás vagy munka? Mit vár az értelmiség a mozitól? Vita, amelyet Bacsó Péter ren­dező vezet. PETŐFI FILMSZÍNHÁZ 16.00: Veszélyes játékok. (Fejér Tamás). 18.00: Békeidő (Vitézy László). 20.00: Elve vagy halva. (Rényi Tamás). 22,00: Apokalipszis most. (F. Coppola). KOSSUTH FILMSZÍNHÁZ 18.00: Magyarok a prérin. (Ré­vész György). 20.00: Ajándék ez a nap. (Gothár Péter). 22.00: Picasso kalandjai. (T. Danielsson). IFJOSAGI HÁZ 16.00: A Színház- és Filmmű­vészeti Főiskola rendező szakos hallgatóinak filmjei. 18.00: A Balázs Béla Stúdió filmjei. 20.00: A Balázs Béla Stúdió filmjei. 22.00: Földi űrutazás (P. Hayams). CSONTVARY-MÜZEUM 14.00: Eck: Egy kiállítás képei. (Balett). Egy ígeretes fiatal tehetseg Nyakó Julianna Üjabb filmben kapott szerepet A gyártásvezető elnézést kér: „a művésznőnek «programja van” — meg kell értenünk... Interjút vár a rádió, délután televíziós felvétel lesz, s közben egy vetítésen, majd a stúdió­vitán is részt keil vennie. Nyakó Julianna, a Vasárnapi szülők című film főszereplője 17 éves. Egy évvel ezelőtt még a debreceni élelmiszeripari szakközépiskola tanulója volt, s talán álmában sem gondolt ar. ra. hogy a legközelebbi magyar játékfilmszemle egyik sztárja lesz. Mert az, nem túlzás. A filmben nyújtott alakítása szá­momra az utóbbi évek egyik legnagyobb színészi élménye. — Rózsa János keresett a filmjéhez szereplőket, olyan lá­nyókat, akik megfeleltek a ne­velőintézeti fiatalokról alkotott elképzeléseknek — mondja Nyakó Juli. — Eljött a mi isko­lánkba is, kiválasztott néhá- nyunkat. Fotóztok, majd helyzet, gyakorlatokat kellett végezni. Meglepődtem, amikor megkap­tam a főszerepet. — Milyen volt a forgatás? — A film tulajdonképpen má­jusra készen volt. Ez alatt az idő alatt én annyi mindent lát­tam, hogy szinte még máig sem tudtam megemészteni. Elkép­zelhető, hogy mit jelent egy 16 éves lánynak egyik napról a másikra kikerülni a megszokott környezetéből, és belecsöppen­ni valami egészen más életfor­mába, ráadásul nem is akár­milyen körülmények közé. Az egyik nevelőotthonban forgat­tunk. Hogy ott mi minden tör­tént ... Azt hiszem, a film csak egy kis részét tudja elmondani annak, ami egy ilyen helyen előfordul. Rám szinte sokkoló hatássói voltak az események és az, hogy tulajdonképpen egy figura vagyok, amit ide-oda ál­lítanak. Amikor hazamentem, jártam a debreceni utcákat, és nem tudtam, mi zajlik körülöt­tem. Levegőnek éreztem ma­gam. Egyedül a zenébe tudtam menekülni. — Otthoni élmények is köz­rejátszottak abban, hogy ennyi­re hitelesen el tudta játszani a családból kitaszított Juli szere­pét? — Nem, otthon nagyon jól megvagyunk. Talán az érzé­kenységem segített ebben. — És mi lesz ezután? — Abbahagytam az iskolát, most magánúton végzem a gim­náziumot Debrecenben. Lugossy Lászlóval forgatok: a Köszönöm, megvagyok című filmben ját­szom egy hasonló szerepet. Ajánlották, hogy végezzem el a főiskolát Az tényleg jó len­ne, Mindenesetre tisztában vá­gyók vele, hogy ez egy olyan pálya, ahol gyorsan születik a siker, de hamar el is felejtik az embert ha már nincs szükség rá... És ezt szeretném elke­rülni. Havasi J. Szakcsoportok zárszámadása Baranya megyében az áfészek ke­retében működő 160 mezőgazdasági szakcsoport készít zárszámadást és a zárszámadó, tervjóváhagyó tagértekez­letekre február hónapban kerül sor. Február 4-én este a megyében el­sőként a Mohácsi Afesz keretében Működő szőlő- és gyümölcstermelő szakcsoport tartotta meg zárszáma­dó tagértekezletét. A 235 főt számláló szakcsoporti tag­ságnak Cvenits Sándor elnök tartott részletes beszámolót, melyből meg­tudtuk, hogy a szakcsoport éves for­galma 4,2 millió Ft volt, a tiszta nyereség 108 ezer Ft. A tagoktól fel­vásároltak 2615 hl bort, melyet teljes egészében a Villány—Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát részére szál­lítottak. A közös területen termelt bormennyiséget, mintegy 70 hl, a vá­rosban működő poharazóikban hoz­ták forgalomba, melyből a városba érkező turisták is fogyaszthattak, és fogyaszthatnak a jövőben is. A szakcsoport 70 hektár területen termel szőlőt, melyből 68 hektár a tagok tulajdonában van. A közös területen megkezdték a szőlőterület telepítését, korszerűsítését. Kedvezőtlen adottságok Lassú, de biztató fejlődés Sellyén Zärszämadö közgyűlés az Ormánság Tsz-ben öt évvel ezelőtt deficittel zárta az évet a sellyei „Or­mánság” Termelőszövetkezet. Azóta különböző személycseréket és intézkedéseket követően, ha ■nehezen is, ha kis lépésekben is, de lassan kezdenek kilábal­ni a mélypontról, és ha van­nak is még jócskán tennivalók, megoldandó problémák, az 1979-es évet mégis a körül­ményekhez képest jól zárták. Az idei év időjárása pedig így közlekedünk mi Kevesebb benzinnel Hasznos módszer a Volán 12-es vállalatánál Egy autósismerősöm találó mondása: a benzin nem arra való, hogy a levegőt szennyez­zük vele, vagy hogy elpocsé­koljuk. Ahhoz túl drága. A mai energiaínséges időben minden cseppjét gazdaságo­san kell felhasználnunk. De hogyan lehet gépjármű­vet energiatakarékoson vezet­ni? Hol tanítják? Például a 12. sz. Volán­nál mely most' állított be egy ZIL-130-as tehergépkocsit, erre a célra, teljesen felműszerez- ve. A közel negyedmilliós be­fektetés előbb-utóbb megtérül a vállalat gépkocsivezetőinek takarékos szemléletváltozásán. Zatureczky Béláné, a vállalat személyzeti és oktatási osztály- vezetője a befektetés megtérü­lését így támasztja alá: — Kevesébb üzemanyag fogy majd, csökken a balesetek száma, a gépjárműveink élet­tartama is megnő. A módszer egyszerű: szinte tükröt tartanak a hivatásos gépkocsivezetők elé: nézd meg, hogy vezetsz, és ha csín­ján bánsz a gázzal, máris megláthatod, mennyi üzem­anyagot tudsz megfogni. A „tükör” a megfelelő elméleti felkészítés után maga az új műszeres ZIL, melyen ki-ki el­lenőrizheti a saját vezetői stí­lusát, és meggyőződhet annak helyességéről, vagy helytelen­ségéről. Stang György oktató magya­rázza el a vezetőfülkébe be­épített különféle műszereket: — Az EÜF-e és az EÖF-sz regisztrálja a benzinfelhaszná­lást, impulzust ad az „agy­nak”, a tohogroffal ellátott órának, mely körlapra írja ki a benzinfogyasztást, a sebes­séget, a megállásokat, a meg­tett kilométert és a menetidőt. A vezetés végén kivett körla­pok akár évek múltán is a gépkocsivezető önminősítését adják, valójában milyen Is a stílusa. Az EÜF-k műszer a megtett időt, métert és a fel­használt benzin köbcentiméte­rét mutatja, a vezető előtt van egy fordulatszámmérő és a lé­nyeg, a depressziómérő. Ez a műszer az igazi „tükör”, ha a mutató a zöld tartományban mozog, akkor a legoptimáli­sabb a fogyasztás, ha a sárga mezőben mozog a mutató, akkor még diszkrét vezetésről beszélhetünk, ha viszont vala­ki úgy vezet, hogy a mutató leggyakrabban a piros tarto­mányban táncol, akkor a ve­zető stílusa durva, arogáns, sportos, benzinpocsékolós. Kiss Antal ül be a volán mögé — a geresdlaki fiatal­ember majd két évig ZILT-t vezetett, nemrég ült át egy AVIA-ra. Az oktató elvégzi a szükséges adminisztrációt; új körlapot helyez az órába, ki­nullázza az EOF-sz műszert, felírja a kilométeróra állását és az indulási időt. Az első menetben a depressziómérőt letakarják, hogy a vezető a megszokott stílusában vezes­sen. — ügyesen, jól vezet a fiú — mondja az oktató. A célba éréskor, 28 perc után megtettünk 14 kilométert, a műszer ^97 köbcenti benzin felhasználását mutatja. A má­sodik menetnél a vezető látja a depressziómérő mutatójának mozgását, leggyakrabban a zöld és a sárga, elvétve a pi­ros mezőben. A célba érés után — uovanannyi kilométer és úton töltött perc után a gépkocsi már csak 487 köb­centi benzint fogyasztott el. Eddig ez a legjobb eredmény. A Volán gépjárművezetői egy-két éven belül mind sorra kerülnek, hogy maguk is meg­győződhessenek : kevesebb ben­zinnel is lehet célba érni — — olcsóbban. A műszeres ZIL hétfőtől mu­tatja meg a „pilótáknak” a követendő vezetői stílust. Murányi Lászlá ugyancsak károkat okozott, pél­dául míg a téli, kora tavaszi időkben 65 hektár kalászos pusztult ki a belvíz miatt, ad­dig nyáron aszály sanyargatta meg a növényeket. — Ennek ellenére o növény- termesztési ágazat munkáját összességében eredményesnek kell értékelni — mondta a tegnap délelőtt tartott zárszám­adó közgyűlésen beszámolójá­ban Demkó László, a tsz el­nöke. Az 5214 hektár földterülettel rendelkező lakosság 882 hek­táron termesztett őszi búzát, s 38,1 mázsás terméseredményt értek el. (1975-ben az ered­mény 21,6 mázsa volt.) Az 1980-as évben 40 mázsás ered­mény elérését tervezik. Az 1200 hektáron termesztett kukoricá­nál, bár vetését idejében el­végezték, a fejlődést befolyá­solta a szárazság, így csak 43,6 mázsás terméseredményt értek el. Ebben az évben sze­retnék, ha legalább 45 mázsás termésátlag lenne. A jövőben megszüntetik a cukorrépa és a fűszerkömény termesztését, helyettük gazdaságosabban ter­meszthető növények bevezeté­sét tervezik (pl. olajlen). Az erdészeti ágazat a ter­melési tervet teljesítette. Az erdőtelepítés megfelelő Volt. Az állattenyésztési ágazat múlt évi munkáját nem lehet zavarmentesnek mondani. Á szarvasmarha-tenyésztés tevé­kenységére rányomta bélyegét a férőhelyhiány miatti létszám- csökkentés. A tehénlétszámot év végére 100 darabra kellett leszállítani. Sertéstenyészetük munkáját meghatározta a re­konstrukció befejezésének el­húzódása, az értékesítési ter­vet emiatt csak 81 százalékra tudták teljesíteni. Az Ormánság Tsz kedvezőt­len termőhelyi adottságokkal rendelkezik. Épp ezért az új szabályozó rendeletek alapján a PM és a MÉM jóváhagyá­sával átmenetileg kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezeti kategóriába sorolták, és az el­következő három évben az ez­zel járó kedvezményekben ré­szesülnek. Dr. Nagy Bálint, a MÉM növényvédelmi és agrokémiai főosztályának vezetője — aki a zárszámadó közgyűlés meg­hívott vendége volt — a be­számolót követő hozzászólásá­lban hangsúlyozta, hogy fen­nek a támogatásnak a nehéz helyzetből való kilábalást kell elősegíteni, a hatékony terme­lés alapjait kell ezzel megte­remteni. Fő célul kell kitűzni, a termőtalaj minőségének fel­javítását. Ennek érdekében be keíl fejezni a meliorációs munkákat, továbbá nagyobb figyelmet fordítani a szerves­trágyázásra. Fejleszteni kell a gépesítettséget, meg kell ol­dani a takarmány gazdaságo­sabb felhasználását. Czégény József, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának titkára hozzászólásában el­mondta, örvendetes, hogy a vezetőség támogatja a háztáji termelést, de vigyázni kell a fejlesztésnél a közös tulajdon és a háztáji megfelelő egyen­súlyának megtartására. Kife­jezte reményét, hogy ha a ve­zetés és a tagság között a jövőben jó lesz az összhang, akkor ez a tsz két-háram éven belül az élenjárók közé sora­kozik majd fel. Ugyancsak tegnap délelőtt tartotta zárszámadási küldött- gyűlését a bólyi Kossuth Ter­melőszövetkezet is.

Next

/
Thumbnails
Contents