Dunántúli Napló, 1980. január (37. évfolyam, 1-30. szám)

1980-01-09 / 8. szám

Szigeti részen lévő 2 szoba, összkomfortos, SZÖVETKEZETI és 2 szoba, összkomfortos BÉRLAKÁSOMAT CSALÁDI HÁZRA vagy legalább 3 szobás ÖRÖKLAKÁSRA cserélem. Bővebbet: INKOZ, Pécs, Tímár u. 2. Pécsi, kétszobás, össz­komfortos, harmadik emeleti, tanácsi lakást budapestire cserélünk. „Sima csere, 184216“ jeligére a Felszabadu- lás téri hirdetőbe. 60—80 m2-es tárolóhe­lyiséget bérelne sport­egyesület, elektromos árammal. „Száraz” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ K ertvárosi, kétszobo- összkomfortos, szövetke­zeti lakást cserélnék kisméretű, másfél szo­bás összkomfortosra vagy egyszoba, összkom­fortosra. „Azonnal" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ K étszobás öröklakáso­mat eladnám vagy összkomfortosra cserél­ném. Komló, Pécsi út 39. Telefon: 81-936. Eladó Diósviszlón 830 négyszögöl szőlő, rész­ben szántó, gyümölcsös, lakható szoba-konyhá­val vagy elcserélném egy szobára. Érdeklőd­ni: a 28-196-os telefon­számom__________________ K iadó egyszoba, kom­fortos lakásom hosz- szabb időre. Megte­kinthető: délután 14— 15 óráig. Felsőhavi u. 36.________________________ Külön bejáratú, bútoro­zott szoba január 15-től kiadó. Engels út 265. Eladó 400 n-öl föld bel­területen, építésre al­kalmas. Érdeklődni a helyszínen: Szederkény, Dózsa György u. 6. Kétszobás öröklakáso­mat eladnám vagy össz­komfortosra cserélném. Komló, Pécsi út 39. Te­lefon: 81-936.____________ Ü zlethelyiség eladó.. Ér­deklődni: Pécs, Melin- da u, 57/A., I. em. 2. a. Terehegyen 160 n-öl szőlő, 864 n-öl szántó présházzal eladó. Ér­deklődni: 2 után, Ba- laskóné, Pécs, Aradi v. u. 26.____________________ E lcserélném József Atti­la utcai 2 szoba, össz­komfortos 2. emeleti, tanácsi lakásomat 2,5— 3 szobás, hasonló taná­csira. Kertvárosba is. „Sima csere, 555“ jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném 2,5 szobás, összkomfortos, tanácsi lakásomat 2 szobás, ta­nácsi, összkomfortosra. Értékkülönbözette!, Pécs, Egri Gyula u. 24., IV. emelet 13.______________ P écshez közeli 3 szo­bás családi házamat elcserélném pécsi, 2V2 vagy 3 szobás, össz­komfortos lakásra. „Si­ma csere, ’80“ jeligére o Sallai utcai hirdető­bb___________________ Ú jhegy, Kakukk u. 44. 3 szobás családi ház el­adó. Érdeklődni: Vasas I. Bányatelep 12/3. 800 n-öl kert, jól öntöz­hető, egyben vagy 400 n-öl—400 n-öl külön-kü- lön eladó. Az egyik 400 n-ölön gyümölcsfák és kis épület van. Ugyanott teljes öntözőberendezés eladó. Cím: Körmendy Győző, 7631 Pécs, Nagy­árpádj út 15.____________ 2 s zobás és 1r2 szobás, tanácsi, kertvárosi la­kást cserélnék egy na­gyobbra. Kertváros ki­zárva. „Sürgős költözés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ I V2 szobás tanácsi la­kásomat elcserélném 2,/2—3 szobás tanácsi­ra, ráfizetéssel. Érdek­lődni : egész nap. Kossuth L. 1/1. Csömör. 500 n-öl szántóföld Ko- zármislenyben eladó, megosztva is. Üt mel­lett van. „Harminc fo- rint/négyszögöl” jeligére a Sallai utcai hirdető­bb______________________ M egvételre keresek 3—4 szobás öröklakást, szö­vetkezeti vagy családi házat. „Készpénz, 1980" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Budapesti bérlakásomat pécsire cserélem. Bővebbet: INKOZ, Pécs, Tímár u. 2. Másfél szobás, PIK ház- felügyelői, nagyon ked­vező, garázslehetőségű, másodállású, belvárosi lakásomat elcserélném hasonlóra, esetleg szo- ba-konyhásra. „Séta­tér" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.___________ E lcserélném szekszárdi, 2 szoba összkomfortos, IV. emeleti, OTP örök­lakásomat pécsi OTP, szövetkezeti vagy 3 szo­bás tanácsi lakásra. Ér­deklődni: Pécs, Hatház u. 2., vagy 28-708-as te­lefonszámon,_____________ E lcserélnénk 3 szobás (komfortos), kertes csa­ládi házunkat 1 db 3 szobás és 1 db IV2« esetleg 1 szobás nagy­méretű, összkomfortos lakásokért sima cseré­vel. Pécstől 10 percre. „Tavaszi csere" jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Szegedi, belvárosi, 2 szobás, gázfűtéses, II. emeleti lakást cserélek pécsire. Garázscsere is. Minden megoldás érde­kel. „Tavaszi csere 134960" jeligére a sze­gedi hirdetőbe. Beköltözhetően eladó két szoba, komfortos, 56 m2 alapterületű la­kás. Érdeklődni: hely­színen Szigetvár, Fel- szabadulás tér 19. II. em. 6. ajtó. Házat nagyobb gyümöl­csössel és kerttel csen­des, szép helyen vásá­rolnék. Levélcím: Hor­váth Gábor, Pécs, III., Endresz Gy. u. 9. IX. 3. Naponta FRISS GOMBA az új vásárcsarnokban. Doberman kölyköt ven­nék sporttársi áron. Cím: Boksa Jenő, Ka­posvár, Gorkij u. 57. 126-os Polski Fiat el­adó. Érdeklődni: 16-915- ös telefonon. Kitűnő állapotú lE-s forgalmi rendszámú S—100-as Skoda eladó. Megtekinthető: Pécs, Felszabadulás út 99. Munkanapokon 16 óra után. Egy db 5 éves tehén, 2 hetes bikaborjú eladó. Babarcszőlős, Dózsa u. 1._____________________ Autóba is akasztható olasz sport babakocsi, Moszkvics-kerekek, por­lasztó, egyéb alkatré­szek eladók. Cím: Vil­mos u. 6. ________________ Ö z, szarvas műkoponya eladó. Agancsfelszere­lést vállalok. Apaceller, Liget.____________________ Ro ssz karban lévő UL- es Skoda 100-as sze­mélygépkocsi * eladó. Érdeklődni a 14-275-ös telefonon este 6 után. Jawa Mustang és egy NSZK olajkályha eladó. Kispiricsizma-dűlő 42. (Molnárék) Antik csillár eladó. Káptalan u. 6. Óvári. 1 db 9 hónapos vem­hes üsző eladó. Bara­nyahídvég, Györkő,_____ P olski 126-ost cserélek 1200, 1300-as Ladára ráfizetéssel. „PC frsz." jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Két db új 12x145-ös Sto- mil radiálköpeny és 1000 km-t futott négy db 13x165-ös Pneumart dia­gonál köpeny Wartburg- felnivel eladó. Tóka, Pécsvárad, Kossuth L. u. 18/a., mindennap 16 óra után.________________ B rother automata, lyuk­kártyás, 5-ös acéltű- ágyas kötőgép eladó. Érdeklődni: hétköznap 6 óra után, vasárnap egész nap. Pécs, Építők útja 18/a., 111. 10. Wartburg 353-as de Luxe, műszakival, jó állapotban eladó vagy 850-es Fiatért elcseré­lem. Mohács, Kossuth u. 1. Dara. Egy új perzsabunda el­adó középtermetre. Pécs III., Münnich F. 12/a., IV. 15.____________ H ízók, 1 db 200, 1 db 150 kg eladó. Pécs, Rácváros 37._____________ 2 db cornwald vemhes koca eladó. Nagyárpád, Főtér út 38. Kerner Já­nos.______________________ P iros Amati dobfelsze­relés eladó. Pécs, Fran- kel Leó 26. Zsárik. 312-es Wartburg egyben vagy bontva eladó. Gör- csöny, Keresztespusztán, Hegyi Antalnál._________ 9 0—100 kg-os hízók el­adók. Gém u. 16. No- vákné. Úttörő utcából nyílik. vegyes l Német, orosz nyelv ta­nítását, korrepetálását vállalom. „Főiskolás" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ G arázs Kertvárosban, a Szövetség utca 5. sz. alatt kiadó. Érdeklődni a helyszínen vagy a 14-296-os telefonon. Női divatgombok, csip­kék, ruhaszegők, ruha­díszek, cipzár, különle­ges nagyfogú műanyag cipzár, sálak kaphatók. Rövidáru-szaküzlet, Pécs, Nagy Jenő u. 2. (Feke- te húsboltnál) Gépkocsivezető állást keres. „Fiatal" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbb__________________ B ádogos szakmunkást állandóra felveszek. Herman Ottó u. 5. Ér- deklődni: egész nap. Elveszett fekete újfund­landi Picur nevű kutyám. Aki tud róla, kérem, ér­tesítsen, Déryné 21. sz. Telefon: 19-846-on. Állandó alkalmi munká­ra férfit felveszek. „Jó kereset” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Kisiparos fiatal fiút fel­venne napi 6—8 órára műhelybe. Vidéki is le­het. Telefon: 22-136. Háztartás vezetésére, főzés nélkül, és egy egészséges férfi gon­dozására takarítónőt fel­veszek. Érdeklődni tele­fonon: 18-378 vagy sze­mélyesen Geisler Eta u. 1., I. emelet 2. Figyelem I Kúttisztítást, -javítást, kútgyűrűkészí- tést rövid határidőre vállalok. „Télen is" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elveszett kézitáskám Nagy Jenő u. és Báli- csi út között. A becsü­letes megtaláló a ben­ne lévő címre vagy a tanácson a pénz meg­tartásával adja le. „Mindketten jól járunk” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ___________ Olajkályháját megjaví­tom garanciával mű­helyemben. Friedrich, vizsgázott olajkályha- szerelő. Déryné u. 15. Telefon: 12-946. _________ M osógépjavítást háztól házig szállítással válla­lok. Amrein műszerész. Telefon: 30-973. Matematika—kémia szakos tanárnő általá­nos iskolások korrepe­tálását vállalja, dél­előtt is. „Kertváros, *80" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gépipari technikumot végzett férfi, 25 éves gyakorlattal állást ke­res. „Fizetésmegjelölés- sel" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Minden típusú személy- gépkocsihoz vonóhorog gyártását felszereléssel vállalom. Nagy Gábor kisiparos, Gödre, Árpád u. 11. BHÍ® HffiK A KOill Ágynemük, törülközők, asztalterítők és konyharuhák vására lakástextil osztályunkon január 26-ig. A KONZUM SKÁLA-COOP ÁRUHÁZ VÁRJA VÁSÁRLÓIT. PÉCS, KOSSUTH TÉR. KÖZÉRDEKŰ A Z. K. Gépészeti Szakközépis­kolában az alábbi tanfolyamokat in­dítjuk: villamosmű-kezelő II. (elekt- rikusi), kezdő műszaki rajz, láng- és Ívhegesztő. Jelentkezés személyesen 48-as tér 2., vagy telefonon 12-344 számon a gazdasági irodában. SZABÁS-VARRÁS tanfolyam indul kezdők és haladók részére a KPVDSZ Művelődési Házban. (József u. 15.) Vezeti: Szöllősyné. Beirat­kozás: egész nap. Értesítjük a gyerekeket es a szülő­ket, hogy a mecseki Vadásztanya (Jakabhegyi út) mellett kitűnő ródli- pálya található. A téli sport után ételekkel és melegítő italokkal várunk mindenkit vendéglőnkben. HEGESZTŐ SZAK- ÉS BETANÍTOTT MUNKÁST FELVESZÜNK. Közúti Gépellátó Vállalat, Pécs, Rét u. 47. áramszünet ieu f. hó 9-én, 10­én, 11-én 8—16 óráig a Lajkó köz. Éger köz, Kócsag u., Fülemüle u. és Sirály u. által határolt területen, valamint 9—10—11—14—15-én 8—16 óráig a Zerge u., Gyopár u.. Ma­gyar u., Mező Imre u. és Zsigmond u. által határolt területen. áramszünet lesz folyó hó 9-én 8—16 óráig a Pellérdi út mindkét ol­dalán. Takarítónőket és segédápolónőt felvesz a Gyermekkórház, Pécs, Nyár u. 8. PÉCSI TAKARMÁNYKEVERŐ ŐZEM FELVESZ fizikai állományba belső anyagmozgatókat, kedvező fizetéssel. Jelentkezés személyesen Pécs, Felszabadulás u. 16. az üzem vezetőjénél. HALÁLOZÁS Szomorú szívvel értesítünk minden kedves ismerőst, hogy drága édes­anyánk, ÖZV. KŐSZEGI ISTVANNÉ Kucsera Erzsébet türelemmel viselt, hosszan tartó be­tegség után Budapesten elhunyt. Drága halottunk hamvait f. hó 11- én, pénteken délután 14 órakor he­lyezzük örök nyugalomra a pécsbá- nyatelepi temetőben. Tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy VARGA JÓZSEFNÉ Szabó Mária 61 éves korában tragikus hirtelen­séggel elhunyt. Temetése 1980. ja­nuár 14-én 15.30-kor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tuda­tom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy szeretett drága fér- jem, KALLA JÓZSEF volt kovácstelepi fuvaros, életének 80. évében, hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. Utolsó útjára 1980. január 15-én 12 órakor kísér­jük a központi temetőben. Gyászoló felesége, Kalláné. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága jó szeretett édesapánk, nagyapánk, dédapánk, apósunk, sógorom és kedves rokonunk, ZSOLT ADAM vasdiplomás, nyugalmazott hásságyi igazgató-tanító 1979. december 24-én, hosszú szen­vedés után 86 éves korában csen­desen elhunyt. Temetése 1980. ja­nuár 16-án du. 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló Zsolt és Lőrincz család. Fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy PERECZ ANDRÁS volt nagybudméri lakos, életének 73. évében elhunyt. Temetése 1980. ja­nuár 16-án 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló hit­vese és gyermekei. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és kedves rokon, ZENGŐ KORNÉLNÉ Magyar Mária 54 éves korában, hosszan tartó sú­lyos betegség után elhunyt. Teme­tése január 15-én fél 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy drága jó férjem, fe­lejthetetlen édesapám, apósom, drá­ga nagyapánk, szeretett dédikénk, SOMOGYI JÓZSEF Pécs, Marx utca 44. sz. alatti, volt kemsei lakos december 28-án, éle­tének 82. évében hirtelen elhunyt. Temetése 1980. január 14-én 12 óra­kor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy feleségem, REISZ ANTALNÉ hirdi, volt romonyai lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése január 11-én, pénteken 14.30 órakor lesz a hirdi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyánk, nagymamánk, KATICS MARKNÉ Lizó néni 81 éves korában türelmesen viselt szenvedésben elhunyt. Temetése 1980. január 10-én, (csütörtök) déli 12 órakor lesz a magyarsarlósi te­metőben. Gyászoló gyermekei és unokái. Fájó^ szívvel tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, nagyapánk,, apósunk és rokonunk, ARKY JANOS életének 56. évében tragikus hirte­lenséggel elhunyt. Temetése január 10-én 15 órakor lesz a komlói teme­tőben. Autóbusz a Petőfi térről 14.10 órakor, az Eszperantó térről 14.15 órakor indul. A gyászoló csa­lád. KÖSZÖNET Köszönetét mondunk a rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, OZV. OPOVA FERENCNÉ temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal búcsúztak és fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló leánya, veje, testvérei, sógora, uno­kái és dédunokái. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halot­tunk, SZABÓ ISTVÁN olaszi lakos temetésén megjelentek, és részvétükkel fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló édesanyja és testvérei. i Hálás szívvel mondunk köszönetét rokonainknak, barátainknak, ismerő­seinknek, akik szeretett halottunk, KŐVÁGI NANDORNÉ temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszöne­tét mondunk a Széchenyi Gimnázium vezetőségének, tanárainak és dolgo­zóinak a temetésen való részvéte­lükért és a küldött koszorúkért, vi­rágokért. A gyászoló család. Ezúton szeretnénk köszönetét mon­dani mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, külön a patacsi erdészet dolgozóinak, er­dészének, a Gázműnek, a PÉTAV Volán brigádjának, akik KOZMICS RÓKUS temetésén megjelentek, és részvétük­kel, virágaikkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, BROGLI PÉTERNÉ temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Kincs a háznál a KINCSES KALENDÁRIUM Kapható a hírlapárusoknál és a postás kézbesítőknél. KINCSES KALENDÁRIUM 1980. fl XII. magyar jatekfílmszemle programja Petőfi filmszínház II. 5-én 18 órakor: HOGYAN FELEJTSÜK EL ÉLETÜNK LEGNAGYOBB SZERELMÉT? Rendezte: Szász Péter 20 órakor: HARCMODOR Rendezte: Dárday István és Szalai Györgyi 6- án 16 órakor: VESZÉLYES JÁTÉKOK Rendezte: Fejér Tamás 18 órakor: BÉKEIDŐ Rendezte: Vitézi László 20 órakor: ÉLVE VAGY HALVA Rendezte: Rényi Tamás 7- én 18 órakor: AZ ÁLDOZAT Rendezte: Dobray György 20 órakor: UTOLSÓ ELŐTTI ÍTÉLET Rendezte: Grunwalsky Ferenc Kossuth filmszínház 4-én 18 órakor: BIZALOM Rendezte: Szabó István 20 órakor: MESE HABBAL Rendezte: Bácskai Lauró István 5- én 16 órakor: ÉGIGÉRŐ FÜ Rendezte: Palásthy György 18 órakor: KI BESZÉL ITT SZERELEMRŐL? Rendezte: Bacsó Péter 20 órakor: TÉGLAFAL MÖGÖTT Rendezte: Makk Károly 6- án 18 órakor: MAGYAROK A PRÉRIN Rendezte: Révész György 20 órakor: AJÁNDÉK EZ A NAP Rendezte: Gotbár Péter 7- én 18 órakor: KOPORTOS Rendezte: Gyarmathy Lívia 20 órakor: MAJD HOLNAP Rendezte: Elek Judit Ságvári Művelődési Ház 4- én 18 órakor: ALLEGRO BARBARO Rendezte: Jancsó Miklós 20 órakor: MINDEN SZERDÁN Rendező: Gyarmathy Livia 5- én 18 órakor: ÚTKÖZBEN Rendezte: Mészáros Márta 20 órakor: OKTÓBERI VASÁRNAP Rendezte: Kovács András Ifjúsági Ház 5- én 20 órakor: MEZTELENEK (tv-film) Rendezte: Esztergályos Károly 6- án 16 órakor: A Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező szakos hallgatóinak filmjei. 18 órakor: A Balázs Béla Stúdió filmjei 20 órakor: A Balázs Béla Stúdió filmjei 7- én 18 órakor: az állatok válaszolnak Rendezte: Kollányi Ágoston 20 órakor: SÉRTÉS (tv-film) Rendezte: Bacsó Péter Helyárak: A Petőfi és a Kossuth filmszínházban egységesen 8,— Ft, a Ságváriban 7,—, az Ifjúsági Házban 6,— Ft. Jegyek a mozik pénztáránál már most kaphatók. Üzemek, vállalatok, intézmények tömeges jegyigényeit a mozik üzemvezetői és a Moziüzemi Vállalat filmforgalma­zási osztálya (15-370, 15-911) elégítik ki.

Next

/
Thumbnails
Contents