Dunántúli napló, 1975. szeptember (32. évfolyam, 239-268. szám)

1975-09-07 / 245. szám

Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Fáklyás felvonulás Pécsett és Komlón 9 A huszonötödik bányásznap A huszonötödik bányász­nap ünnepségei tulajdon­képpen már a hét közepén megkezdődtek, az üzemek­ben rendezett röpgyűlések- kel, nyugdíjas találkozók­kal. Ám a jubileumi ren­dezvénysorozat központi ünnepségét a hagyomá­nyok szerint a csertetői bá­nyászmártírok emlékművé­nél tartották meg tegnap este. Ugyancsak szeptem­ber első szombatjának dél­előttjén rendezték vállala­ti ünnepségüket a Mecseki Ércbányászati Vállalat dol­gozói is: ők Petőcön, a vállalat legfiatalabb üze­mében emlékeztek meg n huszonötödik bányásznap­ról. A csertetői ünnepség Kállai Gyula Csertetőn mondott ünnepi beszédet Dr. Halász Tibor nehézipari miniszterhelyettes Petőcön Az elmúlt esztendőben a bányásznapon már érvényben volt a bányászat fellendítésé­re hozott párt- és kormányha­tározat — tegnap este Cser­tetőn a 25. Bányásznapot ün­neplő sok ezer bányamunkás hangulatából kiérződött, hogy a határozat több pontja meg­valósulóban van. Kállai Gyula, az MSZMP KB tagja, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának elnöke ünnepi beszédé­ben utalt is erre: — Tovább növeljük a szén felhasználását a villamosener­gia előállításában, a magyar szénbányászat termelése az elkövetkezendő 15 esztendőben a mostani 25 millió tonnáról 40 millió tonnára emelkedik. A népgazdaság anyagi lehető­ségeit figyelembevéve igyek­szünk elismerni a nehéz föld­alatti munkát: az 5. ötéves tervben 5 milliárd forintot for­dítunk a meglévő bányák fej­lesztésére. Kállai Gyula a-következők­ben említést tett azokról az intézkedésekről, amelyek a bá­nyászok számára a közelmúlt­ban egyértelmű bizonyítékként szolgáltak arra, hogy végétért a „szűkös hét esztendő”, éle­tük, szociális helyzetük, a bá­nyákban a munkakörülményeik, anyagi elismerésük a jövőben is fokozatosan javulnak, mi­ként az új hűségjutalom ren­deletből, a Baranya megyében felépítendő 2500 bányászlakás­ból is következtethetnek erre. Arra kell törekedni, hogy a munkáspálya a bányászatban is egész életre szóló vonzerőt, előrejutási lehetőséget biztosít­son. Kállai Gyula megemléke­zett a munkásmozgalom, a bá­nyásztörténelem hőseiről és ál­dozatairól, mint elmondotta a bányamunkósság mindig a munkásosztály legforradalmibb rétege volt, számos ütközetet vívott az ellenforradalmárok, fasiszták, nemzetpusztítók el­len, Csertető is örök momentó- ja ennek. A felszabadulás után a bá-. nyák állapota, és különösen a dolgozó ember megváltozott: a mecseki bányászok legjobb­jai a párt- és államvezetés vezető posztjaiig eljutottak: kü­lön öröm, hogy a Hazafias Népfront munkájában különös intenzitással dolgoznak ... A 25. bányásznap tegnap esti csertetői díszünnepségét jelenlétükkel megtisztelték a szovjet, lengyel, NDK-beli bá­nyász küldöttségek, a Varsói Szerződés déli hadseregcso­portjának képviselői, dr. Ha­lász Tibor nehézipari miniszter- helyettes, Seregély János, a Magyar Szénbányászati Tröszt vezérigazgatója, Benczkó Béla, a KISZ KB Intéző Bizottságának tagja. Részt vettek Baranya megye pórt-, állami és tömeg­szervezeteinek vezetői: dr. Nagy József, az MSZMP KB tagja, a Megyei Pártbizottság első titkára, Horváth Lajos, a Megyei Tanács elnöke, Szent­irányi József, a Pécs városi Pártbizottság titkára, Neubauer József, az SZMT vezető titkára, Sarkadi Nagy Barna, a KISZ Baranya megyei Bizottságának első titkára, Wieder Béla Pécs megyei Város Tanácsának el­nöke, a Mecseki Szénbányák, a. Mecseki Ércbányászati Vál­lalat, a Bányászati Aknamélyi- tő Vállalat mecseki körzetének párt-, gazdasági és tömegszer­vezeteinek vezetői. Az ünnepség végén a me­gye, a város, a bányavállala­tok vezetői, a Nehézipari Mi­nisztérium és a bányászszak­szervezet képviselői, a külföldi delegációk megkoszorúzták Faitig Imre, Keller János és Hegedűs Mihály emlékhelyét, majd látványos tűzijátékkal ért véget a 25. bányásznap köz­ponti ünnepsége. • • Ünnepség Komlón Komlón, a késődélutóni órák­ban Taksonyi József mellszob­rának leleplezésével kezdődött a bányászváros ünnepsége. A Városi Pártbizottság előtt, s a Lenin téren több mint ötezer ember várta a szobor avatását. Elsőként Keres Emil előadó- művész lépett a mikrofonhoz, Fotó: Kóródi Gábor szavalatát követően pedig Gál- lusz József, a Komlói Pártbi­zottság első titkára mondott beszédet. Vázolta Taksonyi Jó­zsef életútját, aki mint kom­munista a dachaui haláltábor­ból nem tért vissza. Taksonyi József tevékeny részese volt a kommunista mozgalomnak, s szobrának felavatásával állí­tottak emléket neki. Az avató­beszéd elhangzását követően Gallusz József leplezte le a kommunista harcos mellszob­rát, majd annak talapzatánál Bocz József, az MSZMP Ba­ranya megyei Bizottságának titkárával koszorút helyeztek el Megkoszorúzta a szobrot Mór bér János, Komló város Taná csónak elnöke, valamint a Ha zafias Népfront városi Bízott sógának nevében Kiss István elnök is. Ezt követően Taksonyi József családtagjai helyezték el a megemlékezés virágait a szobor talapzatánál. (Folytatás a 2-es oldalon.) KáNai Gyula eNtárs átadja az új létesítményt Heves tanítványok Átadták a Komlói Zeneiskola új épületét Két évtized eredményei Emlékplakett a kiemelkedő munkát végzőknek Ünnepre gyülekezett Komló lakossóga tegnap délben: fel­avatták a város új zeneiskolá­ját. A két évtizede működő in­tézmény új épületének avatá­sára megérkezett Kállai Gyula elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának elnöke, dr. Nagy Jó­zsef, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagjai, a Baranya megyei Pártbizottság első tit­kára, Nagy Dezső, a Szocialis­ta munka hőse, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, Horváth Lajos, a Baranya me­gyei Tanács elnöke, Gallusz Já­nos, a Komlói városi Pártbizott­ság első titkára, Morber János, a Komlói városi Tanács elnöke, Barek István, az Oktatási Mi­Fáklyás koszorúzás a komlói Bányász emlékműnél nisztérium ifjúságpolitikai osz­tályának vezetője és Péter Miklós, a Kulturális Miniszté­rium művészetoktatási osztályá­nak főelőadója. Az avató beszédet Morber János mondta. Utalt annak je- képességére, hogy ezt a kultu­rális intézményt éppen a bá­nyásznapon avatják fel. Vázol­ta a zeneiskola két évtizedének történetét. Elmondta, hogy már a megalakulás évében, az 1955-56-os tanévben 180 kom­lói gyerek iratkozott, be ide. Azóta az iskola nyilvánvaló hatást fejtett ki a város lakos­ságára és segített az új ember- eszmény formálásában, sőt, las­san a magyar zenei élet egyik kisugárzási központja lehet, hi­szen mintegy félszáz volt hall­gatója vált zenepedagógussá, hivatásos zenésszé. Megköszön­te a Kulturális Minisztérium és a Baranya megyei Tanács el­sősorban anyagiakban megnyil­vánult támogatását, a Tolna megyei Állami Építőipari Válla­lat komlói építésvezetőségének a jó munkát, majd erre az al­kalomra készített emlékplaket­teket nyújtott át. Az emlékplakettet a követke­zők vették át tegnap: Apagyi Mária, Stemler Ferencné, Hor­váth Béláné, Nagy Mihályné, Nagy Ferencné, Osváth Tibor- né, Spineth Ferencné, Borne­missza Géza, Gál Zoltán, Gál- né Nagy Erzsébet, Várhidi Györgyné zenepedagógusok, valamint Pincehelyi György ács, Kanyuk Balázs kőműves, Perez Henrik műköves és Kisteleki István építészmérnök, az iskola tervezője. Ezek után Kállai Gyula elvtárs ünnepélyesen át­vágta az iskola bejáratánál el­helyezett szalagot, s Osváth Ti- borné igazgató átvette az intéz­ményt. Világ proletárjai« egyesüljetek! unantull onto XXXII. évfolyam, 245. szám 1975. szeptember?., vasárnap Ara: 1,20 Ft j

Next

/
Thumbnails
Contents