Dunántúli Napló, 1968. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-23 / 45. szám

19««. FEBRUAR M. 6 napló Vasárnap rajt a kosárlabda M> I-ben A PVSK férfi- és a Szigetvári Vörös Meteor női csapata a legjobbak között A kosárlabda NB I. mérkőzései m hét végén pályára szólítják a csapatokat. Baranyából a PVSK férfi és a Szigetvári Vörös Me­teor női csapata lesz ott a leg­jobb kosárlabdázók mérkőzés­sorozatán. A PVSK férficsapata az elmúlt évben a vártnál jobban szerepelt. Az együttes az előkelő 6. helyen végzett. A téli holtidényt ered­ményesen használták ki a vas­utasok, megerősítették csapatukat, jól felkészültek az új idény ta­lálkozóira. Szamosi Nándor, a csa­pat volt játékosa, aki most a PVSK férfi kosárlabdázók edzéseit irá­nyítja, bizakodva várja a tavaszi rajtot. ■— Kecskeméten lesz az első mérkőzésünk. Ott még egyszer sem sikerült nyernünk, de remé­lem, most haza hozzuk a két pontot. Mire alapozza reményeit az ed­ző. Nos, a PVSK csapata öt vá­logatott kerettaggal rendelkezik. Gyurasits, Csongor és Rabb a héten tért haza Párizsból, ahol a magyar válogatottal vendégszere­peltek. De Tahy is tagja a válo­gatott keretnek, a PEAC-tól át­igazolt Pálvölgyi pedig az ifjúsági válogatott keret edzéseire kapott meghívást. — A válogatott keret edzései miatt legjobbjaink, mondotta az edző, nem tudtak végig velünk készülni, felkészülésük ezért nem volt teljesen zökkenőmentes, de a fiúk már az elmúlt évben jól ösz- szeszoktak, kialakult az a gárda, amelyre nyugodtan építhetünk. Az edző máris sorolta a játéko­sokat: Rabb, Csongor, Gyurasits, Tahy. Páncél, Erdősi, Moró játé­kosokból kerül ki a kezdő ötös, Pálvölgyi, Meszler, Tölgyes, Talló, Metzing és Gyenge dr. egészíti ki az együttest. Szamosi Nándor jó szereplést vár csapatától. — Nem titkoljuk, szeretnénk a % idén valamivel előbb végezni a bajnoki táblázaton. A hatodik hellyel a múlt évben elégedettek voltunk, de úgy érezzük, az idén többre lesz képes csapatunk. Nem kell sokáig várni, hamaro­san kiderül, milyen eredménye­ket várhatunk a PVSK férfi ko­sárlabdázóitól. A kecskeméti mér­kőzés után a jövő vasárnap az NB I. újonca a Bp. Spartacus el­len Pécsett is bemutatkoznak. A szakosztály vezetői azon dolgoz­nak. hogy ismét népes közönség előtt rendezhessék mérkőzéseiket. Kedvezményes bérleteket adnak ki a középiskolás és általános isko­lás diákok részére, pedig igen olcsó belépőjegyeket adnak., sőt részükre a mérkőzések díjtalan látogatását is lehetővé kívánják tenni. Valamikor nagy közönség előtt játszották Pécsett a kosár­A MEG TEJ SAKK Versenyveze- iőí Testület sakk verseny vezetői tanfolyamot indít. A tanfolyam el­végzése különösen ajánlatos a sakk szakosztályok vezetőinek. Intézői­nek. A jelentkezéseket erre a címre kell beküldeni: Sakk Ver­senyvezetői Testület. Pécs, Megye a. 21. sz. A tanfolyam időtartama hetenként egyszer két órában. labda NB I. mérkőzéseit. A PV­SK férfi kosárlabdázói megérettek a legnehezebb feladatok megol­dására is. megérdemlik az érdek­lődést. SZIGETVAR IS RAJTRA KÉSZ A női kosárlabda NB I. újonca, a Szigetvári Vörös Meteor játéko­sai is felkészülten várják a tava­szi rajtot. Egyed Mihálynak, a csapat edzőjének nem kis gondot okozott az együttes felkészítése. I Terem hiányában Pécsre kényte- j lenek bejárni edzésre, súlyosbítja a helyzetet, hogy bitumenes sza­badtéri pályájukat beépítik, az új pályájuk viszont csak március közepén készül el. Két hetet a játékosok Budapesten töltöttek, ahol ideális körülmények között készülhettek. — Nemcsak az edzések megtar­tása. de a mérkőzések rendezése is problémát okoz. panaszkodott Egyed Mihály. Az első hazai mér­kőzéseinket kénytelenek vagyunk Pécsett rendezni, csak a 8. mér­kőzésünket játszhatjuk otthon Szigetváron, ha addigra elkészül az új szabadtéri ’ bitumenes pá­lyánk, és megkapjuk a szövetség­től az engedélyt. A kosárlabda NB i-ben ugyanis teremben kell játszani a mérkő­zéseket. a szigetváriak remélik, kérésük meghallgatásra talált és a szövetségtől megkapják az en­gedélyt. A csapat játékos állomá­nyában lényeges változás nem történt. Az elmúlt évben nagysze­rűen szerepelt játékosok: Pákozdi, Freifogelné, Hegedűs, Hirth, Jer- szi, Füle. Jusics. Szerediné, Simon mellett Varga Hona, a Bp. Peda­gógus volt játékosa erősíti a szi­getvári csapatot. Vérmes remé­nyeik nincsenek, a szigetváriak azonban bíznak a lányokban: ki­harcolják a bentmaradást. A játékosok tehetségesek, fejlő­dőképesek és ami a leglényege­sebb. nagyon szeretik sportágukat. Ez mind olyan biztosíték, mely alátámasztja: a szigetváriak remé­nyei jogosak. A csapat az NB I- ben is megállja helyét. Az első mérkőzést vasárnap Budapesten vívják, a Spartacus ellen jó ered­ménnyel szeretnének bemutat­kozni. — hi — „Házkezelő66 vállalat helyett Turista Ellátó Újabb kedvezmények a természet barátoknak A Turislaházakat Kezelő Válla­lat 59 házat üzemeltet az ország- ban összesen mintegy 2200 ágy- gyal. A turistaházak nagy része eléggé elhanyagolt állapotban van: igen nagy összegre lenne szükség, hogy azok minden szem­pontból kielégítsék az igényeket- A vállalat ezért távlati tervet dolgozott ki felújításukra. Az idén három nagyobb szabású rekonst­rukcióra kerül sor. mintegy 2—2 millió forintot ■ költenek a dobogó­kői, a lajosforrásl és a pécsi Dömörkapu javításaira Tataroz­zák: a csúcshegyi, a disznúfői turistaházat. Javítani kívánják vend ég szol­gáltatásaikat, mégpedig úgy, hogy hogy az ételárak nem változnak. Ezt fejezi ki az is, hogy a jö­vőben megváltozott névvel; a Turista Ellátó elnevezéssel működ nek. Tízezreket érintő új intéz­kedés. hogy a Természetbarát Szövetség tagjai a jövőben nem­csak a közös férőhelyek áraiból, de szállodai szobáik díjaiból te 50 százalékos kedvezményt kap­nak. A Természetbarát Szövetséggel együttműködve, a Turista Ellátó új háziszabályokat is kidolgoz; az figyelembeveszi az úgyneve­zett „csomagosan érkezők” ellá­tását is, akik tehát nem kíván­nak a szálláshelyen kivid más szolgáltatást igénybe venni. A Turista Ellátó természetesen szá­mukra is biztosija a kulturált pihenési lehetőségeket. Labdarúgó DNK; Befejeződtek a csoportmérkőzések Tegnap délután a PVSK-pályán lejátszott Pécsi Helyiipari—Pécsi i Bányász és PVSK—Szigetvári Í ZMSE találkozókkal befejeződtek ! az . idei Dunántúli Napló Kupa ! csoportmérkőzései. Szombat—va- ; sárnap a két csoport azonos he­lyezést elért csapatai játszanak a | végleges sorrend eldöntéséért. A i döntőt — mint azt már tegnap ; hírül adtuk — a Pécsi Dózsa és a : Pécsi Ércbányász játssza. , A Kupa-mérkőzések záró műsora a következő: Szombat, február 24-én Í Pécsbányatelepen, az 5—6. helyért: PVSK—PBTC, 13.30, a 3—4. helyért: Komlói Bányász.—Pécsi Bányász, ; 15 órakor. Vasárnap, a PVSK-pá- 1 lyán, a 11—12. helyért: PEAC—Pé- | esi Volán SC, 9.30 órakor, az 1—2, ! helyért: Pécsi Dózsa—Pécsi Érc­bányász.. 11 órakor. Mohácson a 7—8. helyért délelőtt 10 órakor: Mohácsi TszTE—Pécsi Helyiipari, Szigetváron a 9—10. helyért dél­után 15 órakor: Szigetvári ZMSE —Honvéd Steinmetz SE. Pécsi Helyiipari—Pécsi Bányász 1:1 (1:0) PVSK edzőpálya, 300 néző, vez.: Bors: Pécsi Helyiipart: Beck. (Lu­kács) — Bogdán, Sely, Vass, Tol­ler, (Szűcs), Bunyevácz, P. Kovács, Mihácsi, GyŐri-Kiss, Freppán II., (Freppán I.). Tassy. Edző: Lend- vai Miklós. Pécsi Bányász: Kör­mendi — Györkő II., Halasi. Hoff­mann, Palkó vies I.. Köves I., Selymes, Márton, Opova, (Koch), Palkovics II., Bencsik. (Szigetvá­ri). Edző: Kontha Károly. A Bá­nyász gyenge napot fogott ki. a Helyiipari bátran és ügyesen ját­szott és közelebb állt a győzelem­hez. Góllövők: Tassy, illetve Ha­lasi. PVSK—Szigetvári ZMSE 3:0 (1:0) . PVSK edzőpálya. 400 néző, vez.: Polc. PVSK; Abrahám. (Buttin- ger) — Szekeres, (Balogh), Kutas, Horváth, Wald. Hollóvári, Nagy, Új szakosztályok az í irhám ásznál ■ Uj szakosztályok kezdték meg működésüket az Ércbányász se­riéi Megszervezték a női kézi­labda és a férfi kosárlabda szak­osztályt. A női kézilabdázók a 39-es dandár úti általános iskola fiataljaira épülnek, a kosárlab­dázók zöme a Bánki Oonát utcai iskola diákjaiból kerül ki. Más újmecsekaljai iskolák fiataljai számára is biztosítanak ezekben a szakosztályokban sportolási le­hetőséget. Nemcsak a kosárlabda és a kézilabda sportág utánpót­lásával törődnek. Március 1-től kezdődően a pártolótagok gyer­mekei részére díjtalan úszótan­folyamot szerveznek. (Szárazi), Szabó. Balázs I., Pan- durics, (Solymosi), Bándi. Edző: Bédi Lajos. Szigetvári ZMSE: Dick — Tordai, Takács, Simon. Tolnai, Kozák. Varga, Tóth, (Szentgyür- gyi). Szöllősy, Lempel, Zsigmond. Edző: Takács Mihály. A PVSK támadott többet, de a szigetvá­riaknak is voltak helyzeteik. A há­rom gólon kívül még három ka­pufát lőttek a vasutas-csatárok. Góllövők: Balázs I., Sólymos, Szabó. A csoportmérkőzések végeredménye A-csoport: 1. Pécsi Dózsa 5 5 — — 19:5 10 2. Pécsi Bányász 5 3 1 1 12:4 7 3. PVSK 5 3 — 2 15:12 6 4. p. Helyiiparl 5 2 1 2 8:10 5 5. Szigetv. ZMSE 5 1 — 4 6:18 2 6. PEAC 5 — —' 5 3:14 0 B-csoport: 1. Pécsi Ércb. 5 4 1 — 10:0 9 2. Komlói Bányász 5 4 — 1 18:2 8 3. Pécsi BTC 5 2 2 1 8:7 6 4. Mohácsi TE 5 1 1 3 6:10 3 5. Honvéd Steinm. 5 1 — 4 5:10 2 6. P. Volán SC 5 1 — 4 4:22 2 £ A Lyonban áprilisban sorra- kerülő idei asztalitenisz Európa- bajnoksággal kapcsolatban a DPA közli értesülését. Eszerint már egy hónappal a március 23-i sorsolás előtt csaknem teljesen kialakult a különböző versenyszámok ki­emelés! listája. Magyar szempont­ból érdekes a hír, annál is in­kább, mert az elképzelések ér­telmében a fiatal Beleznay Má­tyás esélyes arra, hogy a 6. he­lyen szerepeljen. O A francia kormány magas ki­tüntetésben részesítette a grenob- le-i téli olimpián legjobb ered­ményt elért francia sportolókat. A ..Becsületrend lovagja" kitün­tetést kapta a háromszoros arany­érmes Jean Claude Killy, az. olim­piai bajnok Marielle Goltschel és a 2. helyezett Annie Famose. Q Az amerikaiak úgy tervezik, hogy 500 főből álló küldöttséggel szerepelnek a mexikói nyári olim­piai játékokon. A megoszlás: 300 férfi, 100 női versenyző és 100 kí­sérő. $ A Salgótarjáni Bányász szer­dán Metkovicon játszotta jugo­szláviai portyájának harmadik mérkőzését és biztos győzelmet aratott. Salgótarjáni Bányász—SC Neretva 3:0 (1:0). Góllövők: Básti, Horváth és Kriskó. A tarjául együttes végig nagy fölényben játszott, akár nagyobb arányban is győzhetett volna.. Az SBTC negyedik portyamérkőzését vasár­nap délután C sérv erikán játssza. 1NB III. értekezlet Hétközben tartották meg a Mb nyugati NB m-ban szereplő ea«» patok vezetői szokásos Idény dőb< tl értekezletét. A megyei szövet­ség vezetői ismertették a bajnok­ság rendjét. Ebben az évben 1* kiírták a sportszerűség! versenyt, kimondották, hogy a Játékvezetők nem fogadhatnak el a mérkőzés előtt közvetlenül a helyszínen be* jegyzett sportorvosi Igazolást. Tisztázták, hogy kik ülhetnek a játéktér mellett a kispadosa egyenruhás sportvezetők nem tan* tózkodhatnak a pálya területén. Háromtusa- cs vívóiskola a Dózsánál A közelmúltban alakult meg & Dózsánál a vívószakosztáiy, amely nek keretében leány tőr, valamint fiú tőr és kard iskolát szervez­nek. Jelentkezhetnek tizedik élet­évüket betöltött fiúk és leányok* minden hétfőn este 6 órakor a Bánky D. úti (Ujmecsekalja) Ál­talános Iskola tornatermében, Fü- zy András intézőnél. Ugyanott je­lentkezhetnek az úszni tudó fiúk háromtusázni. 0 Kijevben a szovjet hadsereg súlyemelő bajnokságán az olim­piai bajnoki címet védő Vlagyimir Golovanov félnehézsúlyú nyomás­ban 171.5 kilóra javított az eddigi 170.5 kilós világcsúcsot. • Egy személygépkocsit aján­lottak fel annak a svéd gyors- korcsolyázónak, aki az 1500 m-ea távon elsőnek ér el 2:10 perces belüli eredményt. A Stockholmban megrendezett versenyen az olim­piai bajnok svéd Höglin 2:07.2 per­ces svéd rekorddal érkezett célba, s elnyerte a gépkocsit. • A maconl (Egyesült Államok^ nemzetközi teniszverseny z. for­dulóján Gulyás István az ameri­kai Holmberg ellen lépett pályá­ra és 6:3, 3:6, 6:3 arányifan vere­séget szenvedett, • Érdekes tervről folytattak tár­gyalást a belgrádi Crvena Zvezda és a brazil Botafogó labdarúgó csapatának vezetői. Azt tervezik, hogy egy hónapos időtartamra néhány játékosukat kicserélik. A kiszivárgott hírek szerint arról van szó. hogy a Crvena ZvezdábóJ Dzsajics, Jeftics, Akimovics é* Mlhajlovics szerepelne egy hóna­pon át a brazil együttesben, 9 brazil csapatból pedig Jairzinho, Gerson és Cesar Öltené fel rövid időre a jugoszláv klubcsapat me­zét. A végleges tárgyalásokra jú­niusban Belgrádban kerül sor. *

Next

/
Thumbnails
Contents