Dunántúli Napló, 1964. augusztus (21. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-20 / 195. szám

rTovábbra tn a közönség színháza akarunk fenni.. .** Nógrádi Róbert színházigazgató nyilatkozata az új színházi évadról Három női filmsztár a társulatban - Brecht és Miller dráma, Sosztakovics operájának bemutatója — Kísérleti Színház Augusztus 23: igazgatósági tiles. Augusztus 24: évadnyitó társulati ülés. Augusztus 25: a közönségszervezők értekez­lete. Lényegében már augusz­tus 23-án, az igazgatósági ülés­sel megkezdődik a Pécsi Nem­zeti Színház új évadja. Egy színház életében az új évad, bizonyos értelemben mindig egy kissé az újrakezdést is jelenti, és ugyanakkor a töb­bet, a fontosabbat és a mű­vészileg jelentősebbet annál, ami az előző évadban volt. A jelek szerint ez az évad külö­nösen jelentős lesz Pécs szín­házi életében, s hogy ez a fel- tételezés nem alaptalan, bizo­nyít jált ezt Nógrádi Róbértnek, a Pécsi Nemzeti Színház igaz­gatójának, szerkesztőségünk kérdéseire adott alábbi vála­szai is. — Milyen művészi én vezetési koncepció érvényesül az új érádban7 — A színház műsorpolitiká- Janak, egész működésének alap j* változatlanul az, ami két év óta jellemzi a Pécsi Nem­zeti Színházat: szocialista esz­meiség, gondolatgazdagság, népszerű, színes műsorterv, és az előadások stáláris vál­tozatossága. Az új évadban tt mondunk le a tömegek szín házi igényeinek kielégítésérőL A jelszó: népszerűén és kor­szerűen ! Mi hiszünk ebben a koncepcióban, az utóbbi két év színházi tapasztalatai is ezt a koncepciót igazolták, — Hogyan tükröződik ez a kon­cepció az új évad műsortervé­ben? — Népszerű, érdekes, és a nagy tömegekhez szóló műve­ket fogunk bemutatni. Színhá­zunknak négy részlege van: prózai, opera, balett és ope­rett. A részlegeken belül is változatosságra kell töreked­nünk, ha hűek akarunk ma­radni a koncepciónkhoz. A műsorterv egy kissé a „vég­leteket” is tükrözi, de csak így tudunk mindenkihez szólni, csak így beszélhetünk egyete­mes és nemzeti színházról. Nem kötelezhetjük el magun­kat egyik vagy másik irány­zathoz, műsortervünk változa­tos körképet akar adni a világ- irodalom klasszikus és modern, népszerű drámáiból. Első be­mutatónk szeptember 23-án lesz, G. B. Shaw: Az ördög cimborája. Egy nappal később tartjuk az évad első operett­bemutatóját, Huszka: Mária főhadnagy. A legközelebbi prózai bemutatónk október elején lesz, Shakespeare: III. Richárd, az Othelló és a Ham­let után a legnépszerűbb Sha- k es pear e-d ráma. A prózai be­mutatók közül kiemelkedik Brecht: Antigone című drá­mája, továbbá A. Miller: Bu­kás után című drámája, amit egy éve mutattak be New Yorkban. Az évad további pró­zai bemutatód, Csehov: Három nővér. Fejes Endre: Rozsda- i temető, Belocerkovszkij: Or­kán (ez is ősbemutató lesz, mint az Antigoné) és Krasna: Egy vasárnap New Yorkban. Az új évadban három operet­tet játszunk, az előbb emlí­tett Mária főhadnagyon kívül, Abrahám: Viktória, és Fé­nyes—Csizmarek: Csintalan csillagok. Egyébként megala­kult a színház teljesen új ope­rett- tánckara, és a Mária fő­hadnagyban mutatkozik be. Három operabemutatónk lesz, ezek közül egy ősbemutató: Sosztakovics: Kisvárosi Lady Macbeth, továbbá Mozart: Don • uan és Puccini: Turandot. A balettegyüttes az új évadban két bemutatót tart, Bartók- évre készülnek, ezt tükrözi az egyik bemutató, amelynek mű­során három Bartók-mű sze­repel: a Concerto, a Csodála­tos mandarin és a Fából fara­gott királyfi. A másik balett- bemutatót Székesfehérváron rendezzük, ez a fiatal koreog­ráfusok estje lesz, amit termé­szetesen a pécsi közönség előtt is játszunk majd. Vélemé­| nyünk szerint a műsorterv rop pant változatos, a népszerűség mellett kifejezésre jut benne az irodalimi igény helyes ará­nya, és a műfajok közötti he­lyes változatosság. — Viszont hiányzik az új óvad műsortervéből egy új magyar dráma ősbemutatója. — Nem rajtunk múlik. Szín­házunk nagy gondot fordít az új magyar dráma ápolására, de jelenleg nincs a birtokunk­ban egy olyan darab, amiből ebben az évben ősbemutatót rendezhetnénk. Ennek ellené­re van mai magyar drámai anyagunk, ennek alapján tár­gyalunk Borsos József és Sza­bó György írókkal, egyenlőre 5k adtak darabot a színház részére. Nagyon szeretnénk, ha ezekből a drámai anyagok­ból létre jöhetne egy-egy ős­bemutató. — Müködik-e majd az új évad­ban is a mútt évadban létreho­zott Éjszakai Színház? — Nem, Tapasztalataink szerint ez az ügy nem ért el olyan népszerűséget, 'mint ahogyan szerettük volna. Az éjszakai szórakozás ennél lé­nyegesen könnyebb fajsúlyú színpadi anyagot kíván, vagyis revüműsort. Viszont véleményünk szerint szükség van egy kísérleti műhelyre, ahol fórumot kaphatnak az olyan művek, amiknek kísér­leti jellegük miatt feltétlenül fórumra van szükségük, de ez nem kombinálható a ven­déglátóiparral. — Hol kaphatnak fórumot ezek a kísérleti művek? — Az évad közepére elké­szül a kamara színház, ott sze­retnénk lebonyolítani a szín­házi kísérleteket. Ha pedig ezek az előadások esetleg túl­növik a kísérleteket, akkor a nagy színházban is helyet kap­hatnak. De más lehetőség is van. Az egész Dunántúlon nagy az igény a Pécsi Nemzeti Színház vendégjátéka iránt, Szombathelytől Székesfehér­várig, Dunaújvárostól Nagy­kanizsáig, és ezektől az igé­nyektől nagyon nehéz elzár­kózni. Szeretnénk, ha a kísér­leti művek, illetve előadások sikerülnének, és ezeket a du­nántúli városokban is bemu­tathatnánk. — Ezek szerint tehát egy új, Kí­sérleti Szjnház születéséről be­szélhetünk? — Amikor azt mondjuk, hogy Pécsett egy színház van, akkor ez azt jelenti, hogy ezért az egyetemes színházért teljes felelősséggel tartozunk. Ez a Pécsi Nemzeti Színház. Nem akarunk olyan kötelezettsé­get vállalni, ami akadályoz­hatja ennek az egyetemes szín háznak a művészi és gazdasá­gi munkáját. A Kísérleti Szín­ház speciális színház lesz, leg­feljebb heti két előadással, la­boratóriumszerű, de ennek működéséhez a felügyeleti ha­tóságainkkal még konkrétan rendezni kell néhány alapvető szempontot, hogy egyáltalán meg tudjuk adni az új szín­háznak a kísérleti, a műhely jelleget. — A múlt éviid végén kik tá­voztak el a színháztól? — Amikor Dávid Kiss Fe­renc és Latabár Kálmán a Pé­csi Nemzeti Színházhoz szer­ződött, tudtuk, hogy a kétéves vidéki munka után fővárosi szerződés várja őket. Dávid Kiss Ferenc a Vígszínházhoz, Latabár Kálmán a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött, de mind a ketten szeretnének még Pécsre látogatni, és azt hiszem, erre még lesz alkal­muk. Győri Franciska, Végvá­ri Tamás és Hegyi Péter, a Veszprémi Petőfi Színházhoz, Dobált Lajos a Honvéd Mű­vészegyütteshez, Cselényi Béla és Bállá Olga a békéscsabai színházhoz. Kalmár András rendező a Magyar Televízió­hoz. Sándor János karmester pedig a Filharmóniához szer­ződött. Pataki Erzsi, hosszú színészi pályafutása után nyugdíjba ment, de gyakorla­| tilag nem válik meg a szín­háztól. — Es kik szerződtek a Pécsi Nemzeti Színházhoz? — Az új évadban több ki­emelkedően tehetséges, pécsi í közönség számára bizonyos | értelemben „új” művész ját­szik színházunkban. Polónyi Györgyi, Halász Jutka és Izsóf Vilmos a főiskoláról. Kárpáthy Zoltán és Várady Szabolcs a szegedi színháztól, Győry Emil Szolnokról. Szige­ti Géza a fővárosi Petőfi Szín­háztól. Mendeüértyi Vilmos Egerből, továbbá Náday Pál, valamint Lén er Péter rendező a budapesti Nemzeti Színház­tól, és Nagy Ferenc karmes­ter a budapesti Petőfi Szín­háztól. Véleményünk szerint a társulat a lehető legjobban erősödött, három női filmsztá- rumik van, Pécsi Ildikó, Polc­nyi Györgyi és Halász Jutka, ezenkívül olyan kiváló mű­vésznőink, mint Laban ez Bor­bála, Koós Olga és mások, fér- fiegyüttesünk pedig olyan mű­vészekkel rendelkezik, mint Bánffy György, Ivámyi József, Várady Szabolcs, a nagyon te­hetséges Izsóf Vilmos, és má­sok. A régi és a most szerző­dött művészek nagyon komoly művészi erővel rendelkező együttest alkotnak. — Mikor kezdődik a körletezés? — A „nyitány” augusztus 25-én lesz, a közönségszervező értekezletem. A múlt évben 7200 bérletesünk volt, ami azt jelentette, hogy ezzel az ered­ménnyel az országos élvonal­hoz tartoztunk. Az új évadban is nagyjából ennyire számí­tunk, ezt a reményt támaszt­ja alá az a nagy érdeklődés is, ami már most megnyilvá­nul az új évad bérletei iránt. Azt ezúton is közölhetem, hogy a nagy érdeklődés ellenére, a régi bérlők helyét szeptember elsejéig fenntartiuk. Az új évadban háromféle bérletet hirdetünk. A vegyes bérlet ti­zenkét előadásra érvényes, az ifiúsági bérlet nyolc előadásra. Új típus lesz a kombinált ot>e- rabérlet, ami öt előadásra, há­rom opera és két prózai elő­adásra lesz érvényes. Befeje­zésül még annyit, hogy társu­latunk fontos eszmei és mű­vészi feladatok előtt áll, de konkrét körülményeinket te­kintve, teljes bizakodással te­kintünk az új évad elé — fe­jezte be nyilatkozatát Nógrádi Róbert, a Pécsi Nemzeti Szín­ház igazgatója. (Thiery) Az Akadémiai Kiadó könyvei és folyóiratai távoli országokba is egyre nagyobb szómban jutnak éL Beérkező sajtó tanúsága szerint a leg­utóbbi időben számos ismer­tetés jelent meg külföldi szak­lapokban Kovács Gyula A ló csánkja című angol nyelvű ál­latorvosi művéről, többek közt a tokiói The Japanese Jour nal of Veterinary Science cí­mű lap XXV. kötetében. Pel- lérdy László Eimeriidea című parazitológiai könyvét viszont a khartumi Sudan Journal of Veterinary Science and Ani­mal Husbandry című folyó­irat 1963. évi IV. kötete mél­tatja, s egyben melegen ajánl­ja a szakembereknek. Rudnai Gyula Könnyűbeton című épí­tészeti munkájáról a colomból The Journal of Technology 1964. évi április 2-i száma meg állapítja, hogy különösen ér-1 dekes kutatómérnököknek.1 építészeknek, építési vállaLko-' zóknak, egyetemi hallgatók­nak és tanároknak. Magyar könyvek külföldön A külföldi kiadóiméi 24 ma­gyar mű jelent meg 1964 első félévében. A fordítások első­sorban a szépirodalmi, ezek közül is elsősorban a mai ma­gyar szépirodalmi művekből készültek. Ezekből sorolunk tel néhányat: A milánói FELTRINELLJ Szabó Magda Az őz című re­gényét adta ki olaszul és Dé- ry Tibor novelláinak egy kö­tetét II gigante címen. Ugyan­csak Milánóban jelentette meg a LERICI kiadó Paoló San- tarcangeli Ady válogatását. A párizsi GALLIMANRD ki­adó Németh László Iszony cí. mű regényét jelentette meg. Mexikóban Lukács György Die Gegenwartsbedeutung des kri­tischen Realismus (Die gegen dem Missverstandenen Rea­lismus) című műve jelent meg spanyolul. Számos magyar könyv jelent meg a baráti or­szágokban. Darvas József Viz- kereszttől Szilveszterig című regénye német nyelven jelent meg a VOLK UND WELT VERLAG-náL Prágában kiadták Kassák Tajos Egy ember élete című önéletrajzi regényét. Gárdonyi Láthatatlan emberét. Pozsony­ban Móricz Zsígmond Roko­nok című műve. Varsóban Sarkadé Imre A gycuxi című kisregénye került az olvasók kezébe. Szakkönyveink is felkeltet­ték a külföld érdeklődését. Ferenczy Jenő A finommecha­nikai konstrukció és Marx György Túl az atomfizikán című könyve cseh nyelven, Szabó Imre A jogszabályok értelmezése című műve pedig románul jelent meg. Harma­dik szlovák kiadása látott nap világot Hirschler Imre A nők védelmében című munkájá­nak. További magyar művek kül­földi kiadása várható ebben az esztendőben. A lengyelek megjelentetik Déry Tibor Fe­leletét. Ugyancsak Déry G. A. úr X-ben című, legújabb re­gényét a párizsi DU SEULL kiadó adja ki. Francia fordí- tás készül Hernádi Gyula A í péntek légcsőin című regényé- j bői az ALBIN MICHEL kiadó j nál. Kodolányi János Égő! csipkebor című könyvének né- ! met kiadása van előkészület­ben a stuttgarti STEINGRU- BER kiadónál; Illyés Gyula Ebéd a kastélyban című köny­vét a berlini AUFBAU jelen­teti meg. Calambosi László edz ébredés áriám A homály vitorlája mögül kilépett az ébredés óriása autók hullámzó nyomából kemény koszorúkat köt megmarkolja a bányászok csákányait szemünkből magasba fújja a fáradtság madarait s kitépi a fényt a neon szárnyaiból A hétköznapok óceánja ez Kezet fogtunk a küzdelemmel lombikok csillagos éjszakáiból kiválasztjuk a táguló menny örökkévalóságait Rábukkanunk a megismerés márványból faragott oszlopaira melyekre a tudás szögezi arany-nyilakkal jelzett térképeit A magasbatörés acélvázai alá forrasztjuk szívünket hogy visszaűzzük a barlangjából kiszökő halált. A fény szőnyegei összekötötték az eget a földdel. Ténagy Sándor /Hint száz báziil ki len enenki lene Úgy élek megint, mint száz közül kilencvenkilenc; minden napom szabályos, meghatározott. Reggel és este hetijeggyel igazolom életemet, kezelt, mondom, és igyekszem a kocsi belsejébe. Nincs -rajtam különös ismertetőiéi, hétköznapi a szó is, amit költészetté melegítek, úgy nézek mindenkire, mint tulajdon életemre, szánakozón és bizakodón, örömben telhctetlemil Napközben meglesem: miként készül a vasból a kenyér, miként simulnak ki vagy nyúlnak ho.ssz.ab: r a ráncok a homlokokon, / följegyzem a felejthetetlen mozdulatokat. a többjelentésű szavakat, úgy élek megint, hogy megszülessen a legigazibb szinonima ' Nincs ebben semmi rendkívüli: úgy élek megint, mint száz *•*•-••• • :> a villamoson, hazafelé ha v*V ' a-— nem szólunk, nem m—•" ■ megismerjük egvmást. meri nincs különösebb ismertctőjelünk. 1

Next

/
Thumbnails
Contents