Dunántúli Napló, 1964. március (21. évfolyam, 51-74. szám)

1964-03-20 / 67. szám

6 niAPiO 1M4. MARCIT» I*. IftHCH - OHH&H Súlyemelő verseny lesz Pécsett. A PEAC sportköri bajnokságát rendezik meg szombaton délután áz Egyetemi Tornacsarnokban. Az egyetemisták körében hamar nép­szerű lett a súlyemelés, a szak­osztály tagjai ebben az évben több versenyen indulnak. A sport­köri bajnokság után Budapesten az Alkotmány Kupán vesznek részt, majd a ül. osztályú ver- •enj’ek után a magasabb osztályú versenyeken is rajthoz állnak. A megyei Kézilabda Szövetség­ben elkészítették a megyei baj­nokság kiírását. A féríi és női I. osztályban 10—10 csapat mérkő­zik maid hétről hétre. A férfiak­nál a Szigetvári ZMSE, újonc, a nőknél a Pécsi Kinizsi együttese harcolta ki a magasabb osztályba ?u*ást. A férfi IX. osztályban fő­leg vidéki csapatok szerepelnek, csakúgy mint a női n. osztály­ban. Dunaújvárosban rendezik meg a hét végén az országos vidéki felnőtt ökölvívó egyéni bajnoksá­gokat. A hat területi bajnok mel­lett súlycsoportonként két meg­hívott ökölvívó vesz részt a mér­kőzéseken. Pécsről a PVSK, a Dózsa, a Bányász és a Honvéd legjobbjai indulnak a legjobb vi­déki ökölvívók nagy seregszem­léin. Az elmúlt évben nem a legjobban szerepeltek megyénk Ökölvívói, most javíthatnak. Befejezéshez közelednek a röp- labdázók Téli Kupa méricőzései. Az Egyetemi Tornacsarnok a szín helye a találkozónak. A férfi I. osztályú csapatoknál a Dózsa és a PEAC viv nagy harcot az első­ségért A két NB n-es csapat kö­zül a Dózsa áll az élen. Jobb pontarányával megelőzve az egye­temistákat. A nőknél a Janus Pannonius Gimnázium a kupa első számú várományosa. 1 21 PVSMosárlabilázék háza táján I Orom Bérem enden • A 1" a. ' II I ni. A női csapat vasárnap Csepelen kezd ÖKÖLVÍVÓ NB H. Nyugati csoport I. Győri eto S S — — 27:21 6 2. Szeksz. Dózsa 4 S — 2 47:33 4 3. Pécsi VSK 3 2 — 1 33:27 4 4. Bonyhádi Sp. 4 2 — 2 40:40 4 5. FTC 4 1 2 1 37:43 4 6. Nagykanizs. B. 4 1 1 2 37:43 3 7. Soproni VSE 4 1 1 2 33:45 3 8. Honv.. MereszJev SE 4 1 — 1 M-M a A labdarúgó Játékvezetők pén­teken este fél 7 órakor taggyű­lést tartanak a JT helyiségében. Az elnökség várja a tagok meg- jelaoését, Azonnali belépéssel felve­szünk mélyépítésben jártas mérnököt vagy nagy gya­korlattal rendelkező tech­nikust. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés szemé- yesen v. írásban. Vízgaz­dálkodási Társulat, Sellye. Felvétel esetén lakást biz­tosítunk. TeL: Sellye 106. „Utánuk az özönvíz!” Egy kis változással, tréfás kicsengéssel, ezt a jólismert mondást használ­ták kosárlabdázó körökben, ha a PVSK női csapatáról esett szó. Több évig a bajnokság befejezé­se után az ő nevük alatt húzták meg a bűvös vonalat a tabellán. A mögöttük végzett csapatok ki­estek az első osztályból. Közben szerencsésebb évek is, előkelőbb helyezések. Sok változást nem hoztak a bajnokságok — játékos- állomány szempontjából sem. — Mi köszönettel tartozunk ré­gi játékosgárdánknak, hogy ilyen sokáig kitartanak a kosárlabda és a csapat mellett — mondja Bóta László edző —. És hadd te­gyem hozzá, hogy a jövőben is számítunk szorgalmukra, kitartá­sukra. Továbbra is ők maradnak a kulcsjátékosaink, még sok fel­adat vár rájuk. A legtöbb családanya és mun­kaköri beosztásának is eleget kell tenni. Mégis hétrŐl-hétre a tudá­suk legjavát nyújtják. Az edzé­seken rendesen megjelennek. Szabó Klári műtéten esett át, de remélik, higgadt, rutinos játéká­val hamarosan a csapat rendelke­zésére áll. De mi van az utánpót­lással? A PVSK NB I-es női csa­pata már hosszú évek óta a leg­jobbak között szerepel. Népszerű, s jó tudatos és szakszerű képzés folyik az edzéseken. Ennek elle­nére az idén sem küzdötte fel magát fiatal az első csapatba, a vasárnap kezdődő bajnoki mérkő­zéseken is a régi arcokat láthat­ják a szurkolók. — Messzire nyúlnak a szálak. Évekkel ezelőtt a sportiskola fel­állításakor és az utána követke­ző években is. a sportiskola nem foglalkozott megfelelően a kö­zépiskolás játékosokkal. Az egyesületek nem igazolgattak kö­zépiskolásokat. a sportiskolában versenyzők pedig érettségi után abbahagyták a rendszeres sporto­lást. A csapatok évenként szét­estek. Ezt a pár generációt sínyli most az élvonal. Nemcsak Bóta László látja ígv a helyzetet, a többi szakvezető is erről panaszkodik. Szerencsére Időben észrevették ezt a problé­mát. Pár év múlva a PVSK is nevelhetett. Most van egy fiatal csapat, komoly jövő előtt áll. Még csak tizenhat évesek — já­tékukra az NB I-ben még nem számíthatnak, de folyamatosan beépíthetik őket a csapatba. Az idősebbekre vár a feladat, míg a fiatalok felnőnek, megőrizzék a helyet számukra az NB I-ben. Az edző nem a legderűlátóbb. — Soha nem álltunk még ilyen nehéz év előtt. Az idén három kieső lesz. Heves harcban állunk majd a most feljutott két csa­pattal, BEAC, Sopron — aztán a régi riválisokkal, a szolnoki és bajai lányokkal. Ráadásul az Európa-bajnokság miatt — amit az év második felében idén Bu­dapesten rendeznek — sűrített bajnoki mérkőzéseket kell játsza­nunk. A kettős mérkőzésekhez különösen jó erőnlétet kellett te­remteni, ezért már január köze­pén megkezdtük a felkészülést, Számítottunk arra is, hogy több játékosunk helyet kap majd a vasutas válogatottban, amely a Romániában megrendezésre kerü­lő Vasutas Európa-bajnokságon képviseli hazánkat. Nehéz feladat vár a vasutas férfi csapatára is Az NB I-ben tavaly megszerzett hatodik hely, s a ..Vidék legjobbja” cím sokra kötelez. A játékosállomány köz­ben alaposan megváltozott: Ban­na Valér eltávozott, most a Bp. Honvéd színeiben szerepel. Bátor Béla, Csongor László. Pánczél Géza és Molnár Károly is meg­vált o csapattól. Az idősebb, ru­tinos játékosok közül Erdősi, Sza­mosi es Gombos I. állnak Czéh Lász’ó edző rendelkezésére. A többi Játékos fiatal, zömmel húsz év körüliek, Verbőezi és Gyura- sits a legtehetségesebb közülük, az országos ifjúsági válogatott összeállításánál is számításba jön­nek. Moro Zoltán és Gombos At­tila befeiezte katonai szolgálatát. A rajtnál már Ők is szerepelnek. Czéh László foglalkozik most is a csapattal. — Bizony nagy vérveszteség ért bennünket. A fiatalokra nagy fel­adat hárul. El kell búcsúznunk az élmezőnytől, jó középcsapat szeretnénk lenni. Nagyon várju-k a bajnoki rajtot, hiszen már hat hónapja nem volt komoly mér­kőzésünk Utoljára a Baranya Kupában, majd a Meteor és a Komló Kupában szerepeltünk, mindhármat megnyertük biztató játékkal. Sok az olyan fiatal, aki az első csanatban számításba jöhet, de eddig még csak az Ifiben játszott. A fiatalok előtt felbukkanó lehe­tőséget hasznosan szeretném fel­használni. Férfi vonalon Jó mun­ka folyik, Pécsett a sportiskolá­ban. Több használható játékost kapunk az egyesületeknél, de a Postáson és rajtunk kívül nincs utánpótlás és ez nem biztató a sportág jövőjét illetően. Somogyvári Valéria * A PVSK női csapata már vasár­nap bajnoki mérkőzést is játszik, A vasutasok Csepelen lépnek pá­lyára. Az NB n-ben is megkez­dődnek a bajnokság küzdelmei, szombaton délután a PVSK tor­nacsarnokában két férfi csapat, a PEAC és a Postás méri össze ere­jét. A Szigetvári Vörös Meteor női együttese Tatabányán kezdi meg NB . Il-es szereplését. Baj­noki mérkőzéseket játszanak a kosárlabda megyebájnokságért is. Ezúttal a második forduló talál-1 kozóit rendezik. Az első osztályba került csapat tervei Uj sportkombinátot építenek Hajdanában neves volt a bere- mendi labdarúgó-csapat. S érde­kesség volt hogy a Kresz-család- ból egyszerre öteni játszottak a falu labdarúgó-csapatában. A já­tékvezető nem akart hinni a sze­mének, azt hitte, hogy valaki tré­fál vele, amikor az igazolásokat ellenőrizte; Kresz I., Kresz II., Kresz III., Kresz IV., Kresz V. A Kresz-fiúk közül már csak a legkisebb futballozik, ő is a PEAC ban. A többiek, a nagyobbak, ott élnek Beremenden és lelkes tá­mogatói az utódoknak, fiatalok­nak, akik az elmúlt évi bajnok­ság végén megszerezték a jogot arra. hogy egy osztállyal feljebb kerüljenek és a megyei első osz­tályban mutassák meg tudásukat. Megérdemelten kerültek be az első osztályba a beremendi fiúk, s szorgalmasan készülődnek 15 hogy ne kelljen majd szégyent vallaniuk a napok múlva kezdődő bajnoki mérkőzéseken. A Bere­mendi Építők SE elnökével be­szélgettünk a csapat terveiről, gondjairól. Azt nem kell kérdezni, hogy örülnek-e a sikernek, hiszen ez­zel kezdte Sándor elvtárs, a sport­kör elnöke: — A fiúk is és a vezetőség is, de legfőképpen a szurkolók örülnek, hogy a megyei első osztályban játszik majd a csapat. — Milyen reményekkel kezdik a bajnokságot? — Az a célunk, hogy megka­paszkodjunk a megyei első osz­tályban. Talán sikerül egy kis erősítést is szereznünk az itteni határőr-fiatalok közül. Köztudomású, hogy az Építők nemcsak a gyár csapatát jelenti, hanem az egész községét. Bár a játékosok jelentős része a gyár­ban dolgozik, a sportkör elnöke pedig a gyár igazgatója, mégis meg kell kérdezni, vajon a gyár vezetői szeretik-e a labdarúgó- csapatot? — Helyesbíteni szeretnék, ~ mondja Sándor elvtárs — a spor­tot szeretjük. Az a véleményünk hogy a sportkörben nemcsak egy szakosztálynak kell éj’vény esülni, hanem többnek. A kézilabdásaink és az úszóink eddig is eredmé­nyesek voltak, de szeretnénk ma­gsabb szintre emelni az asztali­teniszt. a tornát, az a'.iélikát és amire még lehető^-Vgünk van. — Utánpótlás? Tudjuk, hogy valamikor egy család adta .. fut­ballcsapat játékosainak majdnem ■'felét. Most mi a helyzet? — A községben elég sok fiatal van. és szeretik is a sportot. A sportolók zöme a gyárban, az ál­lami gazdaságban, a termelőszö­vetkezetben és a határőrségnél van. — Edzője van-e a csapatnak a jámak-e szorgalmasan a játékosok az edzésekre? — Van edzőnk, társadalmi mun­kában foglalkoznak a fiúkkal. Rozmaring Sándor és Berecz Ká­roly irányítják az edzéseket, a játékosokra nem lehet pan~*!z, elég fegyelmezettek, rendesen el­járnak minden edzésre, legfe’^bb egy-kettő hiányzik, de az is iga­zoltan. — A felszerelések és a sportpá­lya? — Felszerelésben nincs hiba. van elegendő és Jó is. A sport­pálya kérdése más lapra tartozik, ugyanis nagy terveink vannak ez­zel kapcsolatban. — Milyen tervek? — Egy új sportkombinátot sze­retnénk felépíteni Beremenden. — A régi helyén? — Nem, teljesen új helyen, al­kalmazkodva a községrendezés*! tervhez. Egy modern, minden sportágat kielégítő kombinátról lenne szó A terve el is készült, a költségek a 800 ezer forintot la meghaladják. Nézegetjük a tervet és a költ­ségvetést. Dicséretére legyen mondva a Hazafias Népfrontnak ez az egész kezdeményezés és tá­mogatás, mert többek között a terveket Szigetvári János tervező­mérnök készítette, ugyancsak tár­sadalmi munkában. A falu lakói és elsősorban a fiatalság Is fel­ajánlotta segítségét a kombinát megvalósításához. Milyen lenne? Füvesített 1alt darúgópálya, futópálya, úszóme­dence, atlétikai pályák . .. egy­szóval teljesen olyan, miíit mond­juk a PVSK pécsi pályája, csak persze nem húszezer nézőt fo­gadna be, hanem valamivel 'ke­vesebbet. SPORTVILÁGHlRADÓ Mexico City: Ax olimpiai selej­tező torna második fordulójának eredményei: Mexico—Surinam 6:0 (6:0). Egyesült All.—Panama 4:2 (0:1). Két forduló után Mexikó vezet 4 ponttal, a 2 pontos Egyesült Ál­lamok és Surinam előtt. * Dakar: Marokkó és Nigéria olim piai válogatottja március 28-án a Barátság stadionban játssza har­madik mérkőzését a Tokióba ju­táséit. Az első találkozót decem­i bér 29-én Nigéria 3:0-r» ál ért*, * | visszavágón március 1-én itarokkc 14:l-es győzelmével kiegyenlített. * Buenos Aires: A River Plate, 1 a Racing valamint a spanyol Barcelóna és az olasz JuVentus részvéteiével nemzetközi tornát rendeznek júliusban. ' * Sunderland: 10 000 néző előtt mérkőzött áz angol és a skót liga válogatott. A találkozó 2 ~ (0:0) arányú döntetlennel végződött.' EGY SEGÉD­MUNKÁST (3$ éven alulit) felveszünk azon­nal. — Akkugyár 4. az. Javító. — PÉCS, MEGYERI ÜT 105­Bcköltözhető örökla­kás, központban, össz­komfortos, háromszo­bás, eladó. — Autót átveszek. — Telefon: 27-34. __________________ H úsvétra gyermek ÍVp- hallok *5 ívtől, twíszt övék nagy választék­ban. Rákóczi út_73. Eladó 800 • négyszögöl szőlő, pincével és fcl- szerc' óssea a csamó- tat hegyen. Érdeklőd­ni lehet Jakab Jó­zsef, Drávapalkonya, Sallai utca 39. Üzemgazdászt, és számlázót felveszünk. B. m. Vendég­látó Vállalat,' — munkaügyi oszt. Pécs, Kossuth L. utca 9. szám. A Pécs! Közle­kedési Vállalat <*y esztergályost felvesz. Jelentkezés: bacsó’ béla u.4. Zongora (pianínó) ol­csón eladó. Mohács, Kazinczy u. 7.. Bin- gold.__________________ A z Ujpetre és Vidéke Körzeti Fmsz 1964. áp­rilis 1-i belépéssel az új petrel vegyesruhá­zati boltjába boltve­zető házaspárt keres. Jelentkezés az fmsz központi Irodájában személyesen v. írás­ban. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. Házhely efliadó. Érdek­lődni: Patacs, Fő u. 29. szám alatt.______ Vállalatok, figyelem! A nagyárpádi Uj Al­kotmány Mg. Tsz-ben jó minőségű, házi ké­szítményt! 4 varrásos, esztergált nyelű cirok seprű (több ezer) el­adó. Telefon: 21-96. Hálószobabútorok, re­kamiék. kombinált- szekrények, könyv­szekrény, hármasszek lények, toalett-tük­rök, párnázott székek, sodronyok, matracok, szekrények, ágyak, asztalok, székek, éjje­liszekrények, konyha- szek-énvek olcsón el­adó'- Doktor Sándor utca 57., kisbútarüz- let.____________ Belváros környékén szoba-konyhás lakás* keresünk. — „Mag"1 nyos” jeligére a ® lai utcai hirdetőbe. Keveset használt, WARSAWA vagy VOLGA személygépkocsit vásárolnánk, 15 000 tem-ig. — Uj Élet Tsz, Borjád. Telefon: 8. Megvételre kere­sünk könyvjóvá­írással vagy a Bizományi Áru­házon keresztül egy motorkerékpár teher-oldalkocsit Pécsi Vegyesipa­ri Vállalat, Irá­nyi D. tér 9. ez. Egy szoba-konyhás élés kamrás családi ház, beköltözhetően, 621 n- öl szőlővel eladó. — Pécs, Lámpásvölgy 1. szám._____________ Eladó Közép-Gyükés 4 számú 572 négyszögöl szőlő, beköltözhető présházzal. Érdeklőd­ni: Marx út 139. Papp. Modern konyhaberen- dezés, hálőbútor, hár­masszekrény, reka- mié, sezlon, ágybeté­tek, sodronyok, mat­racok, ágyak, szekré­nyek, bútorfélék el­adók. Molnár, Felső­Vámház utca 2.__ E ladó 1500 Ft-ért Pan- nónlához való levizs­gázott kisipari oldal­kocsi és 1000 Ft-ért cseh, mély, fonott gyermekkocsi. Kisipa­ri Cipész Szövetkezet, Sásd,__________________ A sellyei Ormánság I. Mg. Tsz azonnali fel­vételire keres két gép­lakatos szakembert, akik mezőgazdasági gépek javításában gya­korlatot igazolnak. — Fizetés mezőgazdasá­gi kollektív szerint. Lakást nem biztosít­hatunk. Jelentkezés a tsz-elnöknél, Sellvén. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. A Déldunántúli Víz­ügyi Igazgatóság ke­res kőműves és ács szakmunkásokat és pé esi vagy Pécs kör­nyéki lakosú segéd­munkásokat pécsi munkahelyre. Jelent­kezés az Igazgatóság L szakaszmérnöksé­gén, Pécs, Kulich Gy. utca 13—15. szára. Hadé dl komblnált- szekrény, 2 személyes nekamlé, Uj-Mecsék- alj*. 53. ép., n. 2L_ Szép bútorok olcsón, hármasszekrény. re- kamlé, csőgarnitúra, hálószobabútor, kony­habútor, fotelek, asz­talok, sezlon. sodro­nyok, ágyak, szelcré- nyeflc e,V'* i 1 rí fői ben. M "'fcfyerj ú' 8. siám. apróhirdetések Férfi SEGÉD­MUNKÁST és LAKATOST a Pécsi Dohány­gyár alkalmaz. — Jelentkezés a munkaügyi oszr- tályon. ; 600 négyszögöl szőlő, I beköltözhető lakással, , olcsón eladó. Erdek- j löd ni Kovács-telep, — Pálma utca 9. | Veszek konyhabútort, | konyhaszekrényt, pár- i nás- és faszákét, asz- ; taLókat, állófogast, író asztalokat, seziont, re- kamiét. Bárány, Hal tér 1. szám.__________ K ettő- vagy másfél­szobás szövetkezeti lakást átveszek. Mun­kácsy Mihály u. 23., Sándorfi.______________ Á llást változtatna gép­kocsivezető. „12 éves gyakorlat” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szép rékainié, jutá­nyos áron eladó Kő- éknél. Daindold busz, Lajkó-megálló. ________­A sztalostanulót felve­szek. Klein asztalos, Felső-Vámház u. 33. Esztergályos, marós, (Min szakmunkásokat azonnali belépés­re felvess az ÉM Építőgép ja­vító és Gépgyár­tó VáálHeft T.OL gyárat PÉCS, YAS&r U. 2. Egy jÓkarfaan lévő lo­vaskocsi eladó. Pécs- bánya/telep, Geszte­nyés-dűlő 16.______, É letjáradékra vennék házat 20—23 ezer kész pénzzel Pécsett. „Ga^- rancia* ’ j éli gére Sál­lá!^ utcai hirdetőbe. _ Elcserélném belvárosi 2 szoba-összkomfortos házfelügyelőd lakásom kétszer egy szoba- konyhás Lakásra. — „Házfelügyelő” jeligé­re a Sal’liad utcai hir­detőbe. Belvárosban ház el­adó, szoba-konyha be­költözéssel. Érdeklőd­ni Jódiai tér 3. sz., bőrdíszmű üzlet. Gyakorlattal rendelkező TEHER­GÉPKOCSI­VEZETŐT alkalma» a. Pa­tyolat Mosoda V. Pécs, Tüzér u. 13, Kisebbméretü kombí- náltszekrény eladó. — Kiss Ernő utca 3._8Z. ÜJ, nagyméretű sez­lon. s egy barnára fé­nyezett, keményfia ágy eladó. Pécs, Já­nos utca 12., földszint jobbra.________________ C sepel motorkerékpár (125 kem-es) eladó — részletre ts. — Pécs, Zstolkó hatván n. 0. Bokorrózsa újdonsá­gaik, futórózsák Isméi kaphatóik. Boszorkány út 6., roöostói meg- álló. Sípos Henrik. Bálicsbaa BUles meg­állónál 512 négyszög­öd szőlő eladó. Érdek­lődni Pécs, Tomp' Mihály utca 3*.. fls'1 A* Irányi Dániel tér környékén garázst v. garázsnak helyet ven­nék. Baldkány kör­nyékén Is jó. Telefon: 51-05, 13^14 óráig.__ Irhabundája . szebb lesz, ha szezon után festeti. Most 20 száza­lékos (40 Ft) árenged­mény. Tüzér utoa 4. Tizenkétezerért peEér dl 418 négyszögöl prí­ma szőlő, téglaépület­tel, sürgősen eladó. Érdeklődni írásban: Rodostó utca 14. sz. Személygépkocsi-veze­tő állást változtatna. Bővebbet „Évtizedes gyakorlat” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérek. _________________ Kertes ikerház építé­sére társat keresek Uj-Mecsekalja mellett. — „Rendkívül olcsón” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. halálozás Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó feleség, legdrá­gább édesanya, anyós, testvér, só­gornő, unokatestvér és kedves ro­kon, SCHWAKZVXLDEH mihaly- NÉ Hausl Mária 1964. március 18- án, 55 éves korában elhunyt. Te­metése március 21-én, szombaton 12 órakor lesz a központi teme­tőben. Minden külön értesítés he­lyett. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. CZUKKER FEHENCNÉ 59 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése március 21-én szombaton fél 12 órakor len a központi temetőben. A gyá­szoló család. KÖSZ0.VETXYILVAN1TA8 Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, GYTMESi JANOS teme­tésén fájdalmunkat bármily mó­don enyhíteni igyekeztek, A gyá­szoló család. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, KELEMEN JÁNOS te­metésén megjelentek, fájdalmun­kat bármily módon enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Az EM Építőipa­rt Szállítási Vál­lalat pécsi Szál­lítási Üzem­egysége pécsi munka­helyre felvesz GÉPKOCSI- RAKODÖKAT. Szállást, étkezést Bácsi Igazolás szükséges. Útiköltséget nem térítünk. Jelentkezés P S C Sí; MEGYERI &T 90. SZ. Eladó hálószobabútor, konyhabútorok, sezlo- nok, rekamiék. kom- bináitszekrény, pár­názott garnitúrák, asz­tatok. ágyak, varró­gépek, szekrények és egyéb bútoron: olcsón Báránynál. Hal tér 1. Vcrandaablak, két- számyas üvegajtóval és telflajtó, tokkal él­adó. Pálmai József, Meszes, Dobó István utca 79. szám. ______ E ladó ház 2 szoba hallos, azonnal beköl­tözhető, 2 szoba,szu- terénos, cserével. — Alsó-Balokány u. SL Kőműves segédmun­kást keresünk azon­nali felvételire. Pécsi TÜZÉP Vállalat, Pécs, Rákóczi út 46. Palkonyán eladó há­romszoba, mellékhe­lyiség, 000 négyszögöl kerttel. Házszám: 67. Méhészethez nagyon alkalmas kettőszobás, kertes, szőlős családi ház, mellékhelyisé- gekkeé, Drávatamási- ban, beköltözhetően, azonnal eladó. Érdek­lődni: Németh, Pécs, Athlnay u. 3., este. Balatoni enyvesen Drá­va utca 9. szám alatt, állomáshoz közel, mo­dem. kettőszoba-kony hás, üvegverandás nyarald, sürgősen el­adó. Érdeklődni Tar- esony Gyulánál. Ka- -vár, Április 4 -i‘e* -vám atafef. Eladó teljes beköltöz- hetőséggel belvárosi 3 ' szobás, 2 konyhás. gyümölcskertes csalá­di ház, összes mel­lékhelyiséggel. Lakás felajánlást beszámítok ingatlancsere Is le­hetséges. Hőgyes End re utca 16. Szemklini­kánál. Életjáradékra vennék 2—3 szobás házat Pé­csett. Lehet a Szigeti részen vs®y a Kert­városban Is. Szükség esetén csereképpen. 1 szoba, kiskonyhás fő­bérleti Lakást adok a belvárosban. 20—35 000 készpénzzel és havi járadék. Lehet össze- költözés Is. „Jégvi­rág” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném Kossuth Lajos utcai egyszoba, főzőhelyiséges, pinoés főbérleti Lakásomat 2 szobás vagy 1 szoba- konyhás lakásért meg egyezéssel. „Reformá­ció” Jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gépírást, német tudo­mányos szövegek pon­tos, gyors fordítását vállalom. „Exact” Jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe._____________ F aragott, fekete dol­gozószoba, igényesnek eladó. Ugyanott háló­szoba. vitrin, francia­ágy, szovjet hűtőszek­rény fist 1-es), egyéb bútorok. Rákóczi út 32. tat- HL 13. Kombinált garnitúrát (8 darabból álló), két­személyes rekamiévsi 7350 Ft-ért készít Bá­rány kárpitos. Pécs. Rákóczi út 73.ti. Sez- lortok. ágybetétek ké­szítése és javítása. — Telefon: 34-75. Eladó beköltözhető nagyméretű, egyszoba összkomfortos örökla­kás. Petőfi utca 75.. földszint. Reményi.___ E gyszoba-konyhás al­bérletet vagy íőbér- letet keresek. „Lehet a város szélén is” Jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe,______ H ösugárzók (nagy tel­jesítményű) kapható. Kiscsibékhez is. Tás­kaírógép, számológép bérbeadó. Jókai u. 5. !Iadó Kóvágószöllős 44 sz. 734 négyszögöl — megélhetést biztosító — telek, nagy epres­sel, gyümölcsfákkal, majdnem kész, új házzal. Bővebb felvi­lágosítást Kőszegi, — Okorvölgy, Egyedülálló, nőtlen értelmiségi dolgozó fiatalember, különbe- járatú bútorozott szo­bái keres. Telefon: 10-13. Kétszoba-konyha, élés­kamrás lakásomat el­cserélném nagyobbra. Lehet másfélszoba összkomforté* is. Szí. István tér A, — Da- aichaé.

Next

/
Thumbnails
Contents