Dunántúli Napló, 1963. szeptember (20. évfolyam, 204-228. szám)

1963-09-22 / 222. szám

3 NAPfi.Ö 1963. SZEPTEMBER 2S 1 A bajnok hazatér... .».•AfÍAVA*.*. wwv .VtV.VtV. sm Jelentős nemzetközi sportesemény Me# egyszer a Mecsek Kupáról A negyvenes évek végefele eyy mckány pécsi fiú hívta fel I magára a. figyelmet az országos I teniszbajnokságon. A szakemberek, hamar észrevették tehetségét. Nem tévedtek, Gulyás István As- j both nyomdokaiba lépett. Megjár- i ta az európai országok főváro- | sainak teniszpályáit, versenyzett Afrikában, Indiában, Amerikában. Evenként egyszer hazatér a Ba- | lokány-ligeti pályákra. A Hotota— Vgrósdy emlékverseny elképzel- hetetlen nélküle. A régi vrsenyzö- 'társak, Hirth, Orovicza, Lackó és a többiek most is ott vannak az indulók között. Gulyás István többre vállalkozott. Hallatlan am­bícióval, szívós, kitartó munkával c magyar teniszsport élére került. Nevét Európa-szerte ismerik, né­hány héttel ezelőtt tért haza az amerikai bajnokságról, ahova a legjobb európai teniszezőkkel együtt őt is meghívták. # Most ismét alkalmuk van a pé­csieknek megcsodálni remek röp­téit, bombaerős adogatásait, ki­csiszolt technikáját. Gyakran fel­csattan a tapsvihar’ nagyszerű lab­damenetei után. Gulyás István több mint tíz éve elkerült a Balo- kány-ligeti pályákról, de a pécsiek még most is magukénak érzik. A nemzetközi kerékpáros Me­csek Kupa elérte célját, rövid idő alatt jelentős nemzetközi ese- i ménnyé fejlődött, olyan verseny- nyé, melyet nemcsak nálunk, ha- j nem külföldön is számontartanak. I A versenyeket ebben az évben í negyedszer rendezték meg, és : a most megtartott háromnapos viadal azt igazolta, hogy a szervezők nem légvárat építettek. Az első évben két ország, Auszt­ria és Magyarország, a második évben hat ország, a harmadik év­ben hét ország — az NDK, Auszt­ria, Lengyelország, Jugoszlávia, Románia, Franciaország és Ma­gyarország — legjobb kerékpáro­sai találkoztak, az idén pedig még tovább emelkedett az indulók szá­ma, ott voltak a rajtnál a cseh­szlovákok és a bolgárok is. A bel­gák és a franciák is útrakészen várták az indulást, de a járvány- korlátozások miatt szereplésük ebben az évben elmaradt. A Mecsek és környéke szeren­csésen egyesíti magában azokat a feltételeket, melvek komoly, nagy­szabású, klasszikus országúti ke- rékoárverseny megrendezését te­szik lehetővé. Szinte egy helyen nyílik lehetőség az országúti ke- rékpáros-tTersenv minden fajtájá­nak megrendezésére. Az első nani országúti hosszútávú verseny után a második napi egyenkénti indí- tásos s az ezt követő hegyiver­seny, majd a verseny befejező ré­sze, a mecseki körpályán megtar­tott gyorsasági verseny olyan kö­vetelményeket kíván meg a ke­rékpárosoktól, melyekkel csak a legjobbak rendelkeznek. A Mecsek Kupára külön kell készülni. Azok a versenyzők, akik nem megfele­lően készültek fel a nagyszabású vetélkedőre, saját bőrükön ta­MAI SPORTMŰSOR Országos motorverseny délelőtt 10 órakor Labdarúgás: Barátságos mér­kőzés: Komlói Bányász—Pécsi Dó- z.sa Somló 10.00, \B II. mérkő­zések^ Pécsi Bányász—EVTK Pécs újhegy ÍO.OU. PVSK—Székesfehér­vári ... MÁV, PVSK-pálya 15.00, NB III. mérkőzés: Mohács—Máza- Szászvárí Bányász. Mohács 15.00, Megyei I. osztályú mérkőzések: Lányosok—lírán SC, Lánycsók 15.30. Vasas I. Bányász—Székely- szabar Vasas I. Bányatelep 15.30. Pécsi Szikra—Siklás, Kokszmű- pálya, «.00, Szigetvár—Hidas, Szi­getvár 15.30, Magyarszék—Boly, Magyarszék 15.30, Megyei n. osz­tályú mérkőzések: Benemend— Vasas ír. Bányász. Beremend 15.30, Pécsvárad—Sásd, Pécsvárad 15.30, PVSK II—Mágocs, PVSK-pálya 14.15, Versend—Pécsi Cement­ipari Versend. 15.00, Szentegát— Pécsi Dinamó, Szentegát 15.00, Vajszló—Pécsi BTC H. Vajszló 15.00. Kézilabda: NB II. mérkőzések: Pécsi Dózsa—Híradástechnika férfi. PVSK-pálya -9-00. Pécssza- bolcsi Bányász—Tatabánya női Péesszabolcs 10.00, Építők—Vác női, Építők-pálya 10.00. Komlói Bányász—Telefongyár férfi. Komló 9.00. Megyei mérkőzések: Boly— Dózsa női. Boly 15.00. Boly— Dózsa n. férfi, Bóly 15.50. Ta­nárképző—Szigetvár női Tanár­képző Főiskola 15.30. T.Nnárképző— Szigetvár férfi. Tanárképző Fő­iskola 18.20. Mohács—PEAC női Moh/- 14.00. Mohács—PEAC fért” * 50. Urán SC—Sellye férfi Lablar '«gó-minrtedzés ‘ „Az én módszerem, ifjúságiak edzése’* címmel labdarúgó minta­edzés lesz hétfőn délután 4 óra­kor a pécsújhegyi sporttelepen. A labdarúgó edzők megjelenésére számítanak. HENTES és MÉSZÁROS szakmunkásokat felveszünk Fizetés kollektív szerint. Mecsekvidéki Üzemi Ven­déglátó Vállalat Pécs, Per- czel utca 8. szám. Közgazdasági Tecfrm. M.30, Ma­rok—Vasas II. Bányász férfi. Má- rok 15.00, Mártik—Sellye női, Má- rok 16.15, Gsikóetöttös—Meteor fér­fi, Csikós töttös 14.00, Mecsekná- dasd—Magyarbóly férfi 16.00, Kesztyűgyár—Királyegyháza fér­fi, Széchenyi Gimn. 8,00, Kesz­tyűgyár—Kinizsi női Széchenyi Gimnázium 9,10, Drávafok—Mete­or n. női, Drávafok 14.30. Pécs­várad—Bogád női, Pécsvárad 9.30. Röplabda NB II mérkőzések: Pécsi Dózsa—Vasas, férfi Tüzér utca 8.30, PEAC—Pápa női, Egye­temi Tornacsarnok 10.00, Megyei mérkőzések: PEAC—Pécsi Bá­nyász férfi. Egyetemi Torna- csarnok 10,00, Szebény—Leöwey női, Szebény 9,30, Szebény—Pécsi Bányász n. férfi, Szebény 10.30, Gépipari—Janus női. Gépipari Techn. 10.00, Sumony—Komlói Gimn. női. Sumony 9.30. Atlétika: A megyei ügyességi csapatbajnokságok második na­pi versenye. Postás-pálya 9.00. Kosárlabda: NB I. mérkőzés: PVSK—Testnevelési Főiskola női, PVSK tornacsarnok 10.00. Tenisz: A Holota—Ugrósdi em­lékverseny Balokány-liget 8.00, Döntők: 15.00. Motor: Az országos gyorsasá­gi motoros bajnokság versenye, uj-mecsekaljai körpálya, cél és rajt Tüzér utca, indítás 10.00. Kerékpár: A városi országúti bajnokság versenyei cél és rajt, a. 6-os műút 192-es kilométerkö­vénél. Indítás: 9.00. pasztalták a kerékpáros Mecsek Kupa valóban nehéz, klasszikus verseny. Bajlo Sime, a jugoszlá- vok, Gazdag a lengyelek, Csenár az osztrákok legjobbja sem tudta befejezni a versenyt. Egyöntetű volt a viadalon résztvett külföldi szakvezetők és versenyzők véle­ménye az elkövetkezendő években sokkal jobban és alaposabban fel­készült, erősebb, ütőképesebb csapattal vesznek részt a Mecsek Kupában­Nemcsak a versenyzők, a kül­földi csapatok száma, emelkedett évről évre. de mind nagyobb érdeklődés kíséri a Mecsek Kupa kerékpáros­versenyt. A kerékpáros-sportnak Pécsett ‘nagy közönsége van. A szombati és a vasárnapi esős, zi­vataros időben is sokan rrfentek fel a Mecsekre, hogy láthassák a kerékpárosok vetélkedését. A ver­seny tájékoztatása terén van ja­vítanivalója a szervező bizottság­nak. A Széchenyi téren sok ezer érdeklődő várta az első napi ver­seny befutóit. A közönség szíve­sen fogadta volna már a befutás előtt egy fél órával hangosbeszé­lőn keresztül a verseny állásának ismertetését, a várható befutást stb. Sajnos ez nem történt meg, csak az utolsó pillanatban, ami­kor már feltűntek a kerékpárosok a Kossuth Lajos utca végén szó­lalt meg a hangosbeszélő. A külföldi nagy nemzetközi ke­rékpáros-versenyek befutása rend­szerint sporttelepre történik. Meg van ennek az előnye. A hajrát, a legizgalmasabb küzdelmet a sport­telep lelátójáról sok ezren megfe­lelő körülmények között tekint­hetik meg. A szervező bizottság­nak meg kellene vizsgálni az el­következendő években, nem vol­na-e helyes Pécsett is az első na­pi verseny befutását a PVSK-pá- lyára tenni. Sokkal többen néz­hetnék így végig a verseny haj­ráját, s a kerékpáros viadalt más sporteseményekkel is jól össze le­hetne kapcsolni, esetleg kulturális rendezvényekkel. Nemcsak a Verseny színvona­la emelkedett, de a szervező bi­zottság munkája is évről évre ja­vult, Az előző évi versenyek ta­pasztalatait a szervező bizottság a rendezés munkájánál jói fel­használta. Az elmúlt évben a má­sodik napi mecseki befutásnál a Misina-tetőn a kerékpárosokat kí­sérő gépkocsik miatt nem tudták fenntartani a rendet, és maga a verseny tisztasága is veszélyben | forgott. Ebben az évben a kísérő gépkocsikat már előbb leállították és a versenyzők az utolsó métere- I két zavartalanul hajthatták. A külföldi csapatok közül a legjobb benyomást a Berlini Dinamo és a Favorit j Brno kerékpárosai keltették. Az ! osztrákok és a lengyelek a har- ! madik napon kifulladtak; a bol- | gárok és a románok sem játszot­tak komoly szerepet, a jugoszlá- I vök sokáig az esélyesek között! hajtottak, de a hajrában ők is elfáradtak. A magyar kerékpáro­sok közül a szimpatikus Balaskó az első napon még a 11. helyen j állt. de aztán fokozatosan feljött és megérdemelten került a har- madik napi verseny után az ősz- j szetettben az élre. Megyerdi ké- ■ pességeit már nem egy alkalom- | mai bebizonyította. Most sem kel- ! tett csalódást. A pécsiek legjobbja, Dévai Já- j nos nagy formában várta a ver- j senyt, A viadal előtt tíz nappal j két nagy országos versenyen is I a legjobbnak bizonyult, maga mögé utasítva az egész magyar élmezőnyt. Túledzettség, rossz formaidőzítés miatt azonban már az első napon a verseny feladá­sára kényszerült. Dévai II. nehéz szolgálati elfoglaltsága miatt ke­vesebb időt tudott a felkészülésre fordítani, de szereplése így is ki­elégítette a szakembereket. A Kozma-fivérfek sem készülhettek fel úgy szolgálati elfoglaltságuk miatt a Mecsek Kupára, ahogy kellett volna. A kis Rajnai har­madosztályú versenyző létére de­rekasan végigküzdötte az,első két napot. Végezetül szólnunk kell még egyszer „a vegyescsapat" szerepeltetéséről. Most. a verseny után már a kerékpár-sport pécsi vezetői is elismerik, kár volt ide­gen babérokkal ékeskedni. A jö­vőben ha gyengébb képességű csapatot tudnak is kiállítani, de abban pécsi versenyzőket szere­peltetnek. Persze, az lenne jó, ha sikerülne ismét összehozni egy olyan kerékpáros szakosztályt Pé­csett, mely nemcsak egy-két ki­váló versenyzővel rendelkezik, ha­nem mint csapat is fel tudja venni a versenyt a legjóbbakkal. — hi — A Dózsa vasárnapi országos gyorsasági motoros versenyének résztvevői szombaton délután tartották kötelező edzésüket a ver­seny útvonalán. Az Alkony, Ybl Miklós, a 39-es dandár és a Szi­geti útvonal szakaszon kijelölt részen versenyeznek a legjobb ma­gyar gyorsasági motorosok. A cél és a rajt a Tüzér utcai labdarúgó pályánál lesz. Képünkön Reisz János, az egyik legjobb magyar mo­toros (2 rajtszám) a kötelező edzés közben. Nagyszerű döntőket ígér a mai teniszverseny A Holotá—Ugrósdi emlékver­senyen szombaton reggel még úgy nézett ki a helyzet, hogy a férfi egyes vasárnapi döntőjét a két első helyen kiemelt Gulyás és Katona vívja majd. Szombaton délelőtt nagy meglepetésre azon­ban Halmos három játszmában legyőzte Katonát. Halmos jól kez­dett az elődöntőbe jutásért Kor­pás ellen is, de 3:3-nál megsé­rült, és innen már nem volt tel­jes értékű * harcos. A nőknél kü­lönösebb meglepetések nélkül alakult ki az elődöntő mezőnye, amelyben vasárnap délelőtt a Pol­gár—Monori- és a Michnay—Bar- tóczi párosításban küzdenek a versenyzők. A szombati napon megkezdődtek a párosok is. A férfi párosban az első nyolcig ju­tottak el, a vegyespárosban vi­szont már a Gulyás—Bartóczi és a Szikszai—Monori kettősök az elődöntőbe kerültek Vasárnap a döntők nagyszerű ‘ küzdelmeket ígérnek. Az elsőosztályú egyéni verse­nyek érdekesebb eredményei: fér­fiak: a legjobb négy közé: Hal­mos (Bp. Vörös Meteor)—Katona (U. Dózsa) 3:6, 6:4, 6:2, Korpás (Újpest)—Zentai (Bp. Vasas) 6:2, 1:6, 6:4, Madai (Bp. Spartacus)— Varga (Bp. Gyárépítők) 6:4, 6:2, Gulyás (Újpest)—Novak (VTSK) 6:3, 6:3. Elődöntők: Korpás—Hal­mos 6:3, 6:0, Gulyás—Madai 6:0, 6:1. Nők: a legjobb négy közé: Polgár (Újpest)—Pap (Bp. Petőfi) 6:2, 6:0, Monori (DVTK)—Hencs (Bp. Vasas) 5:4, 6:2, Michnay (Új­pest)—Széli (Bp. Honvéd) 6:3, 6:2, Bartóczi (Bp. Honvéd)—Tamásy (PEAC) 6:3, 6:2. Összeállíloüák a szovjet * B) válogatott A vasárnap délelőtt tíz órakor Debrecenben, a Nagyerdei stadi­onban sorrakerülő Magyarország B—Szovjetunió B válogatott labda­rúgó-mérkőzés előkészületei befe­jeződtek. V. Szolovjov állami főedző kö­zölte, a szovjet B válogatott ösz- szeállítását: Urusadze — Ponomarjov, Gyi- karjev, Mudrik — Maszlov, Hur- cilava — Bazilevics, Szerebr — Janyikov, Kazakov, Biba, Loba- novszkij. Lakat Károly, a magyar B vá- logatatt edzője is összeállította a csapatot. A magyar csapat így kezd: Géléi — Lévai, Kürtösi, Ihász — Tuschinger, Eomodi — Puskás, Dunai Hi, Bene, Povázsai, Korsós. A magyar és szovjet vezetők megállapodtak, hogy a mérkőzés folyamán a kapust és két me­zőnyjátékost végig lehet cserélni. Távozik a kezdő ötös? Amig egy csapat a tőle meg­szokott formában szerepel, addig senki sem keres bajokat, a néző­szám emelkedik. Ha a csapat má­ról holnapra leromlik, minden megváltozik. A szurkolók lassan elfelejtik a csapatot, megkezdő­dik a bomlás és ha gyors segítség nem érkezik, kiesik az együttes és csak az emlékek maradnak meg. A PVSK FÉRFI KOSARLABDA-CSAPATA — amely immár 10 év óta a ma­gyar élvonalban küzd a bajnok­ságért és az utóbbi években olyan sikereket ért el, amilyeneket egyetlen vidéki csapat sem tu­dott elérni — ilyen bajokkal küz- ködik. Tíz év az NB I-ben, nagy idő. Ez alatt az idő alatt a város ko­sárlabda szurkolói annyira meg­szerették a vasutas csapatot, hogy szinte el sem tudnák képzelni nélkülük az NB I-et. Pedig a ba­jok, ha időben nem orvosolják, DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc Szerkeszt őség: Pécs. Hunyadi János u. 11. T i J'-vn 15-32 ‘5-33: 17 óra után SO-ll Belpolitikai rovat: 51-68. Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat. Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi u. 11 Telefon* • 15-32. 15-33. 50-00. nrt.CST SZIKRA NYOMDA Pérc Munkácsy Mihály u. 10. S2. Terjeszti ~a Magyar Posta, urn /"-hpda nély5 postahivatalok­nál és kézbesítőknél. / * ilöfízetesi díj 1 hónapra 12.— Ft Indexszám: 25,034. — Tudja mester, hogy a válo­gatott ' keret tagjai nagyon ne­héz emberek. — Hogyan? — Azt képzelik, hogy a klub­csapataik mérkőzéseit lelazsálhat- ják és csak a válogatott edzése­ken hajtanak ... — Ne f ijesztgesse őket, Tüke, Látja, a Schopp mestert sem le­hetett megijeszteni vasárnap. — Hát kérem, az is gyorsab­ban lesz hoppmester a budapesti vidámparkban, mint Pécs váro­sának díszpolgára. — Tüke, maga sértegeti — Nézze, ha a sértegetés és a lincselés között választani lehet, én az előbbire szavaznék. — Láttam magát is az állomás előtti ideges emberek között. Maga is bőszített? — Nem. Csitítottám. Elmondtam egynéhány pécsi polgárnak, hogy ha „meg simogatják” a hoppmes­tert és annak látható jelei ma­radnak, a bíróság egy-két eszten­dőt kisorsol nekik. Ennyit azért mégsem érnek meg az aranylábú gyerekek. Nem igaz? — Dehogynem! — Tessék elképzelni. Az ipse ül a szegedi Csillagban, közben meg hallja, hogy a csapat kikerült a hullámvölgyből és jó meccsek vannak Pécsett. Ez ám a szen­vedés, mesteri Merthát a prém- csiből senki sem küld neki egy üveg almuskát. — Egyszóval meg kell őrizni a hidegvért! — Tökéletesen egyetértek. — Maga egyedül? — Nem egyedül, hanem a Kini­zsi birkózókkal együtt. — Ok is rossz fát tettek a tűz­re?. Ili. — A megyei birkózó-bajnoksá­gon igen erősnek érezték magu­kat. Persze, nem a szőnyegen. Szőnyegen kívül „szívóskodtak” a versenybíróság egy-két tagjával, ami a versenykiírás értelmében tiltott cselekmény az ilyen helyen. — No és lehiggadtak azóta? — A fegyelmi bizottság az egész disszonáns együttesnek elhegedül­te a nótáját. Kerényi, a „prímás” amiért hamis hangot fogott, fél­évet kapott, a. „brácsás” Keres- nyei szilveszterig csak a torna­terem ablakán leshet be az ed­zésekre, míg Rabb és Rádoki, a két' „brummogó” kisebb „sérülés­sel” úszta meg a fegyelmit. — Rend a lelke mindenkinek{ { — Nana, álljon meg a menet! Szentegátra falujárókat és népne­velőket kell sürgősen kiküldeni! — Miért, nem megy a kultúr- munka? — Attól félek, hogy túlságosan is megy. Vasárnap is olyan elő­adást rendeztek a Tüzér utcában, hogy a játékvezető a nagy lelke­sedés láttán negyedórával hama­rabb küldte a színfalak mögé az egész társulatot. — Félbeszakadt a meccs? — Maga nem is hallotta? Kép­zelje, a szentegáti csapatból már csak heten maradtak# — Mint a gonoszok?, ■ — A, dehogy? A gonoszok már fürödtek, mert azokat a játék­vezető korábban oda „irányította”. — Szép teljesítmény, mondha­tom. — Mondhatja, mert négy után­rúgás, egy 'füles kíséretében há- romízbeni szemérem elleni iz­gatás, a játékvezető életveszélyes megfenyegetése keresztmamá já­rtak kétszeres illetlen megemlíté­se mellett. Pedig már nem is él szegény! — A játékvezető? — Dehogyis, mester, a kereszt­mamája. Képzelje, hogy „hajta­nak” a szeniegátiak tavasszal, ha „vérre megy” majd a bajnokság. — Jaj, véres dolgokat ne emle­gessen, mert gyengék az ide­geim ! — Akkor jó. hogy nem látta a Dózsa III.—Szentegál meccset. Nézze, mester. most amikor még az atomcsend-egyezményt is sike­rült aláíratni, igazán felesleges a sportszerűtlenség. — Hozzon rendszabályokat a szövetség! — Hozzon, mestert Én a helyük­ben elrendelném, hogy minden meccs végén a csapatok és a bí­rók kéz a kézben sétáljanak vé­gig a salakon azt énekelve, hogy „Szeressük egymást gyerekek, mert az élet úgyis tovaszáll”. — Különösen, ha utánrúgnak, az ellenfél lábára betartanak és meg akarják lincselni a Schoppot. Akkor valóban tovaszáll, Tüke. — Deha azt énekelnék, hogy a a szív a legszebb kincs?” — Vasárnap az állomás előtt nem hallottam ezt a strófát, mes­teri odáig fajulhatnak, hogy valóban megtörténhet a kiesés. Az 1959/60-as bajnokságban a PVSK kosárlabda-csapata meg­szerezte az előkelő harmadik he­lyet. Mindenki örült és különösen a csapat tagjai, élükön Czéh László edzővel. Elégedett lehetett mindenki a vezetők közül is, mert olyan csapatot alakítottak ki, amely minden tekintetben egysé­ges, összekovácsolódott együttes volt, olyan nagyszerű kolletívá- val, amilyen ritka az NB I-ben. I Ilyen eredmény elérése után a i csapat tagjai szerették volna, ha | a PVSK vezetősége is „tudomást” szerezne az előkelő helyezésről ! és ha mással nem is, de legalább szóban megdicsérje a csapatot a jó szereplésért. Nem történt meg, ami minden játékosban egy bizo­nyos „tüskét” hagyott. Megszok­ták már, hogy a kosarasokkal nem sokat törődnek a PVSK-nál, de ezt igazán elvárták volna. A PVSK-n kívül nincs olyan szakosztály az NB I. mezőnyében, ahol vezetőség ne működne. El­képzelhetetlen, hogy egy élvonal­beli csapattal ennyire ne törőd­jenek. Pedig már évek óta ez a helyzet! Az egyik legöregebb já­tékos, Erdősi Lajos szaladgál min­denért — intéző hiányában. Ö rendeli az élelmet, ő intézi a vas­úti jegyeket, a mérkőzések idő­pontjának megbeszéléseit pedig az edző. A csapatot vezető nem kíséri. Igaz, arra a röpke pár órára nem is érdemes. Röpke pár óra? Igen, ex .a SZÍNTISZTA igazság. I Számtalan esetben előfordult, I hogy bajnoki mérkőzésre a déli | gyorssal utazott el a csapat. Négy óra környékén értek Budapestre ! és fél 5-kor kezdték a mérkőzést. 1 El lehet képzelni, mennyire kel- I lett rohanniuk, hojjy idejében oda érjenek. De ez nem volt elég! | Este a 18 óra 37 perckort induló gyorssal indultak vissza. Nem ■ valószínű, hogy előfordult' ehhez hasonló eset még egy élvonalbeli csapatnál! A vasutas kosárlabda-csapat já­tékosai ennek ellenére minden nehézséget leküzdötték, nem szól­tak. mert nekik mindenük volt a kosárlabda sport. Játszani akar­tak és ez minden. Később azon­ban, amikor látták, hogy a többi együttes mennyit jár külföldre különböző portyákra, előhozakod­tak azzal, hogy ők is szeretnének valahova kiutazni egy-két mérkő­zésre. Lemaradtak egy csehszlo­vák és egy lengyel útról. Tavaly Romániába voltak hivatalosak és már biztosra vették az utazást, amikor a Kosárlabda Szövetség lefújta az utat azzal az indokkal, hogy „nem elég érett még a csa­pat a külföldi szereplésre”. Ugyanabban az évben azonban olyan egyesületek csapatait en­gedték ki kútfődre, amelyek « tabellán évek óta 3—4 hellyel a PVSK együttese mögött állnak. (Pl. az OSC, amely egy év óta küzd csak az NB I-ben, Olaszor­szágba utazott, a BEAC pedig Franciaországba.). A hazai* mérkőzések után is jól esik a játékosoknak egy kiss fris­sítő, de ezt sem kapták meg, mert a vezetőség mindig arra hi­vatkozott, hogy nincs pénz. A PVSK reprezentatív együttesével senki nem törődött. Tudták, hogy a játékosok egytől-egyig olyan emberek, akiknek ha nem adnak semmit sem, akkor is megteszik azt, ami tőlük telik. Csakhogy a pohár egyszer betelik. Ezek az évek óta felgyülemlett „tüskék” egyelőre csak belül őrölték a já­tékosokat, de hallgattak és ját­szottak, bár mindegyiküknek fájt, hogy a labdarúgókkal mennyivel többet törődik a vezetőség! Később aztán az egyéni problé­mák is hozzájárultak, hogy mind jobban kiéleződjön a helyzet. A játékosok egyre jobban mondo­gatták, hogy ez nem jól van így, és néhányan már emlegették azt is, nem csinálják tovább. Jött a bajnoki forduló és az elfojtott pa­naszok megmutatkoztak a játék­ban. Az előző bajnokságban még oly sikeresen szereplő vasutas csapat, amelytől a Honvédőn kí­vül minden csapat tartott — olyan együttesektől szenvedett veresé­get, mint a kiesés ellen küzdő TF és a Szombathely, de alul­maradt a jóval gyengébb képes­ségű OSC-vel és a BEAC-caí szem ben is. A kudarcok után minden­ki hallgat. Nem fáj már senkinek úgy a vereség, mint egy évvel ezelőtt. Elfásultak a játékosok, már lelkiekben sincs együtt a gárda. Az egykori mindent meg­értő jó kollektíva, lassan-lassan szétbomlik és sajnos nincs, aki összetartsa. Úgy néz ki, hogy I most ősszel megválik a csapattól Molnár Károly, Pánczél Géza, Bá­tor Béla. Banna Valért Budapest­re hívták, Csongor László pedig, a fiatal tehetség, aki egészen a válogatottságig vitte, már írásban közölte, hogy nem kíván tovább a fekete-fehér színekben játszani. Lehet, hogy valóban ELTÁVOZIK A „KEZDŐ ÖTÖS”? Mert ha így lesz, akkor a PVSK NB I-es kosárlabda-csapatának meg vannak számlálva napjai. Az előjelek azt mutatják, hogy ko­moly bajokkal küzd a szakosz­tály, amit nem egykönnyen lehet helyrehozni. Reméljük azonban, a PVSK vezetősége megtalálja a módját, hogy városunk reprezen­tatív kosárlabda-csapatát megál­lítsa a „széthullásban”. A vasutas sportkörnél már volt hasonló pél­da a kerékpár szakosztállyal kap­csolatban. Bizonyosan tanultak belőle! _ Fertői Miklós 1 # f

Next

/
Thumbnails
Contents