Dunántúli Napló, 1962. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-14 / 215. szám

NAPLÓ 1962. SZEPTEMBER 14. Mecsek Kapa a háromtusában is! Válogatott versenyzők Pécsett — Jövőre külföldi résztvevők is lesznek A pécsi MHS háromtusa szak­osztálya kéthetes sikeres bala- tonfenyvesi edzőtáborozás után megkezdte felkészülését Pécsett az őszi versenyekre. A csapat edzőjét, Csethe Istvánt kértük meg, hogy nyilatkozzék a pécsi háromtusá- Bók őszi programjáról: — Jelenleg az országos csapatbaj­nokság negyedik fordulójára készu lünk — mondotta az edző —, ame- irget szeptember 15—16-án Buda­pesten rendeznek meg. Ezenkívül még egy nagyszabásúnak Ígérkező versenyünk lesz. Az Idén első íz­ben rendezzük meg — és szeret­nénk hagyománnyá fejleszteni — a Mecsek Kupa országos meghívá­sos háromtusa versenyt. — Mikor rendezik a kapát és kik vesznek részt rajta? — Október 13—14-én bonyolítjuk le a Mecsek kupa háromtusa ver­senyt. a közeli napokban már va­lószínűleg megérkeznek az első nevessek is. Népesebb mezőnyre számítunk, mint a magyar bajnok­ságon volt. Előreláthatólag 100— 150 háromtusázó vesz részt a ver­senyen. A résztvevők között lesz­nek a magyar válogatott keret tag­jai — annak a négy főnek a kivé­telével, akik a mexikói világbaj­nokságon vesznek részt — a fővá­ros legjobb versenyzői. Országos és vidékbajnokokat láthat majd a pécsi sportkedvelő közönség, mert 9 vidéki városok is (Székesfehér- i vár, Győr, Eger, Miskolc) elindít­ják legjobbjaikat a Mecsek Kupán. — Külföldről nem érkeznek há- romtusázók a Mecsek kupara? — Sajnos az idén még ezt nem tudjuk megvalósítani, mert na­gyon kevés idő állt rendelkezé­sünkre ahhoz, hogy külföldi csa­patok részvételét megszervezzük és szereplésükkel emelhessük a Mecsek Kupa hírnevét és színvo­nalát. Jövőre azonban már a Né­met Demokratikus Köztársaságból és Csehszlovákiából biztos, hogy érkeznek háromtusázók a Mecsek Kupa küzdelmeire. Most folynak tárgyalásaink a lengyelekkel, de szeretnénk egy szovjet háromtusa csapatot is meghívni a Jövő évi versenyekre. Végül még egy érdekes hírt em­lített Csethe István: — A napokban megállapodást kötöttünk arra vonatkozóan, hogy Balczó András válogatod öttusá­zónk és Benedek Ferenc, a ma­gyar válogatott keret edzője no­vember 7-én Pécsre látogat. A mexikói öttusavilágbajnokságról hazaérkezve az országban először városunkban tart élménybeszámo­lót a csepeliek válogatott ver­senyzője és az edző. Ezzel gondo­lom, nagy örömet szerzünk nem­csak sportolóinknak, hanem Pécs város sportszerető közönségének is — fejezte be nyilatkozatát a pécsi háromtusázók edzője, íbartO) cnn Eredmények as atlétikai EB második napján Csütörtökön délelőtt 9 órakor a tízpróba 100 méteres síkfutó szá­mával folytatódott a belgrádi had­sereg stadionban a VIL atlétikai EB küzdelem-sorozata. A délelőtti selejtezők során a magyar versenyzők is ott voltak az indulóik között, így Hubai a tíz- próbában, Kalocsai Henrik a tá­vol-, Mihályit Éva a magasugrás­ban, Antal Márta pedig a gerely- vetésbem. Hubai 100 méteren 11.3 mp-t fu­tott, ezzel 800 pontot szerzett Ka­locsai 741 cm-es ugrással biztosí­totta a legjobb 12 közé jutást, tá­volugrásban különben a szovjet Ter-Ovaneszjan érte él a legjobb eredményt, 782 om-t, amely Európa bajnoki csúcs! Antal Márta is be­jutott a döntőbe, elsőre dobta 50.50 méterét. A fiatal Mihályfi is tagja lesz a női magasugrás döntő lének, 161 em-ei ugrott a selejtező­ben. Az első napon szerepelt magyar atléták közül különösen a tízezre­sek maradiak d a várakozásitól, Hét közben... Értékes és c közelgő bajnoki rajtra biztató győzelmet arattak az elmúlt héten a PVSK NB ll-es ökölvívói a Budapesti Vasas ellen. A fiatalok többségének teljesítmé­nye kitűnő formáról árulkodott. Vj, tehetséges if júságti ökölvívót is­merhettünk meg a találkozón Pa- ku személyében, a vasutas színek­ben, aki a hat hónap átigazolási várakozási idő eltelte után — eíő- reláthatólag még ez év végén — a bajnoki találkozókon is erősítheti U PVSK csapatát. A vasutas ökölvívók tovább foly­tatják felkészülésüket a két hét múlva sorra kerülő első bajnoki találkozóra, — az MTK ellen — és az egész őszi szezonra. Vasárnap ismét meghívásos mérkőzés szere­pel a programjukban, a Kiskun­félegyházi Honvéd együttesét lát­ják vendégül. A találkozóra vasárnap délután kerül sor a PVSK sportcsarnok­ban, a PVSK—csepeli Vasas NB ll-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés után. A hazai együttes az elmúlt heti összeállításban lép kötelek közé. A találkozón a tartalékgár­da több tagja is szerepel majd, mert a megegyezés szerint körül­belül 14—15 pár összecsapását bo­nyolítják le. * Csak közepes mértékben elége­dett Lőrincz József, a Pécsi Spar­tacus kerékpárszakosztályának ed­zője, ha az elmúlt héten lezajlott Mecsek Kupa nemzetközi kerék­párversenyen résztvevő pécsi ke­rekesek teljesítményéről érdeklő­dünk tőle. — A felkészülés lehetőségeiből számítva, nem sokkal jobb helye­zést vártam a nagy nemzetközi verseny erős mezőnyében a fiúk­tól. De amint a verseny során ki­világlott, a pécsi kerekesek túl­szárnyalhatták volna az előre ki­tűzött célt, ha a nemvárt balsze­rencsesorozat — amely már egy éve nem tágít mellőlük — nem jön. Kezdődött az első napon, amikor nem sokkal a rajt után a jó for­mában lévő Dévai H. vált közel egy óráig harcképtelenné. Pőcs- várad környékén egy darázs re­pült a szájába; csípésétől azonnal feldagadt a szájürege és ennek folytán nem kapott elég levegőt. Hosszú idő után folytathatta csak a versenyt.' A második napon már jobban érezte magát, ezen a ver­senyen második lett, A harmadik napon taktikai feladatot látott eL A Pécsi Spartacus csapatának el­ső helyét veszélyeztető Újpesti Dózsa legjobb kerekesére, Mezeire vigyázott a körökön keresztül. Dévai János,- összetettben elért tizennegyedik helyezését termé­szetesen értékesnek tartom. Bár a balszerencse nála is közbeszólt. A harmadik napi versenyen az él­mezőnybe küzdötte fel magát, amikor a Kórház téren egy fiatal­ember eléje ugrott, ennek követ­keztében bukott, a gépe is hosz- szabb javitásra szorult, és így egy kör hátrányba került. Ha ez az eset nem történik, egész biztosan legalább a tizedik helyet szerezte volna meg a három nap összesí­tése alapján; Kozma és Mátls már az első na­pon Szászvárnál bukott, és össze­tört kerékpárjuk is. Legjobban Horváth H. és Kozma H. — a két fiatal teljesítményével vagyok elé­gedett. Mindketten még csak első­éves felnőttek. A Csepeli Vasastól átigazolt válogatott Mahó László­tól nem vártam jobb helyezést. Neki a verseny csak edzésjellegű volt, mert katonai elfoglaltsága miatt két hónapon át nem vehe­tett részt a felkészülésben; * Vj erővel gazdagodott a PVSK tornaszakosztályának férfigárdája. A Pécsről származó volt magyar középiskolás válogatott, Bakonyi Károly egyetemi tanulmányai be­fejezésével visszatért anyaegyesü­letébe, és jövőben a PVSK színei­ben fog ismét versenyezni. Az el­múlt évben a Budapesti Spartacus csapatával 111. osztályú országos csapatbajnokságot nyert. Miklós- né, Berger Györgyi hosszú kiha­gyás után újból megkezdte felké­szülését az őszi szezonra a BTC szakosztályában. Nagy utat tett meg ebben az év­ben Baranya vidéki úszósportja. Már a megye 24 úszómedencével rendelkező községében jött létre úszóélet. Ezeket Kovács György, a Pécsi Spartacus NB H-es úszó­csapatának edzője látogatja meg sűrűn, hogy mint vándoredző szak tanácsokkal lássa el a helyi leendő szakembereket. Eddigi tapasztalata szerint külö­nösen Villányban, Szentlőrincen és Beremenden folyik élénk és lelkes munka. Az elmúlt héten például Szentlőrincen tartott mintaedzése során, közel hatvan fiatal vett részt a munkában, akik Németh edző vezetésével szépen fejlődnek. Különösen a 12 éves Tóth Agnes, a Zomi testvérek, Kutor Károly és Dani Lajos tehetsége hívta fel ma­gára a vándoredző figyelmét. A szentlőrinciek már több versenyen is rajtoltak. Visszavágó találkozót tartottak például a közelmúltban a villányiakkal. Vasárnap Magyarhertelenden zajlott le ünnepélyes külsőségek között uszodaavatás. A község me­dencéjében első Ízben tartott ver­senyen a Pécsi Spartacus úszói tartottak bemutatóedzést mintegy 35-en Kovács György edző irányí­tásával; Az atlétikai EB mai műsora Férfiak: 400 m, 400 m gát, S0 fcm-es gyaloglás és távolugrsá döntője, súlylökés selejtezője és döntője, a tízpróba második napja. Továbbá: 800 m elődön­tői, 200 m, 1500 m, 3000 m, aka­dály és 4x100 m-es váltó elő­futamai. gerelyhajítás selejte­zője. Nők: 400 m, magasugrás és gerelyhajítás döntője, az öt­próba második napja. Továbbá} 200 m előfutamai és elődöntői, 80 m gát előfutamai és távol- ugrás selejtezője^ sőt azt lehetne mondani, szereplé­sük kínos volt. szabó ugyan 3000 méternél sérülést szenvedett, de még ez sem mentség hosszútáv­futóink példátlanul gyenge telje­sítményére. A 100 méteres síkfutás döntőjé­ben nagy meglepetésre a francia Claude Piquemal 10.4 mp-vei sze­rezte meg az Európa-bajnoki cí­met. A 2. helyen az ugyancsak francia Delacour végzett. A férfi diszkoszvetésben a szov­jet Vlagyimir Truszenyev nyerte el az Európa-bajnoki aranyérmet, a magyar Széchényi hatodik. Diszkoszvetés ben Európa-baj nők: Vlagyimir Truszenyev (Szovjet­unió) 57.11 m, ... 6. Szécsényi Jó­zsef (Magyarország) 54.66 m. A 400 méteres női síkfutásban két középdöntőt rendeztek. az első három—három helyezett került a döntőbe. A magyarok közül Mun­kácsi a második futamban indult, negyedik lett és kiesett. A 100 méteres női síkfutásban két középdöntő volt, az első há­rom-három helyezett került a döntőbe. A magyarok, Heldt Ér­zőében és Markó Margit az első futamban indultak, s mindketten kiesitek.. A 800 méteres férfi síkfutásban hat előfutam volt, s két—két ver­senyző jutott futamonként a kö­zépdöntőbe. A magyar Parschnak a harmadik futamban kellett vol­na indulnia, de visszalépett. Hármasugrásban Európa-bajnők: Jozef Szmidt (Lengyelország) 16.55 m. Az ötezer méteres síkfutásban három előfutamot rendeztek és az els^ négy-négy helyezett került a döntőbe. Szekeres Béla hetedik, Kiss Ist­ván hatodik, Iharos hetedik lett a futamában, s így egyikük sem jutott a döntőbe. Az Európa-bajnokságon az első két nap 7 döntője után az érmek így oszlanak meg: Szovjetunió 3 arany, 1 ezüst, 3 bronz. Anglia 2 arany, 1 bronz. Franciaország l arany, 1 ezüst, Lengyelország 1 arany. 1 bronz. Németország 4 ezüst, 2 bronz. Hollandia 1 ezüst. A 7—5—4—3—2—1 pontozás alap­ján az első két nap után a pont­verseny állása a következő: 1. Szovjetunió. 44 pont, 2. Németország 39 pont, 3. Anglia 24 pont, 4. Lengyelország 21 ponti 5. Franciaország 14 ponti 6. Hollandia 5 pont, 7-8. Jugoszlávia és Svédország 2—2 pont, §-11. Izland, Magyarország és Románia 1—1 pont. A tízpróba versenyben az első nap után Holdorf (német) 4370 pont tál vezet. 16. Hubai (magyar) 3242 ponttal* SPORTHÍREK A Ferencváros is játszik a labdarúgó Vásári Városok Kupájában Az MLSZ tiltakozására utólag a Ferencvárost is felvették a lao- darúgó Vásári Városok Kupa küz­delmeibe. A zöld-fehérek első mér kőzésüket a Viktória Köln nyugat­német csapat ellen játsszák. Uj úszó világrekord Blackpoolban a 15 éves Linda Ludgrove a száztíz yardos hát­úszásban 1:10.9 percre javította az ugyancsak angol Natalie Steward 1960. szeptember 24-én Blackpool­ban felállított 1:11 perces világ­csúcsát. Indul a városi sak A-C'apatba no, -»ág A városi sakkszövetség szeptem­ber 23-i kezdettel indítja be a vá­rosi csapatbajnokságot. A csapat létszáma hat tő. Nevezést a szö­vetség a szeptember 13-i szövetsé­gi napon — a sorsolás előtt — még elfogad. — SZEPTEMBER 15-EN, szomba­ton 19 órakor és 16-án, vasárnap Pécsújhegyen a bányász sport­házban (volt Gorkij kultúr .ithon) a Zalaegerszegi TE, Pécsi Urán és Pécsszabolesi Bányász ököl­vívó csapatai között meghiváscs körmérkőzést rendeznek. Miért érzik magukat mostohagyerekeknek a PVSK-kosarasok? Talán E-zokaöarma’k tűnik, hogy most, a kosárlabda-bajnokságok előtt nem a felkészülés fáradtságos munkájáról, tervekről és remé­nyekről számolunk be az olvasó­nak. Egy szakosztály „szigorúan bizalmas” belső problémáit tere­getjük ki a nyilvánosság élé. A kiragadott példa: a PVSK ko­sárlabda szakosztálya. Jól ismerjük eredményeiket. Mi pécsiek büszkék is vagyunk arra. hogy az országban nincs még egy klub, amely azzal dicsekedhet, hogy tíz év óta megszakítás nélkül férfi és női csapattal képviseli magát az NB I-ben. Ismerjük a szakosztály élsportolóit és elmond­hatjuk, hogy zömmel nemcsak a pályán állják meg becsületesen a helyüket, hanem a*r életben is. Ismerjük az áldozatkész szakmai irányítókat, az edzőket és a sport- szeretettől fűtött szakosztályveze­tőt. aki önzetlenül áldozza fel szabadidejét. Vannak problémák, vannak gon­dok, amelynél — szerencsére —« csak egy a nagyobb — a sport szeretete! Kezdjük talán az anyagiakkal. Valamikor szinte mezítláb és aho­gyan ők maguk mondják, „zsírosr kenyéren” verekedtek ki az NB I-et. Azóta sokat javult az ellátott­ság, de a mostani lehetőségek is még mindig szűkösek a nem ke­vesebb mint hat csapat fenntar­tásához. A klub főtitkára, Ver- b ő c z i József legutóbb egy érte­kezleten említette, hogy egy fővá­rosi szakosztály kétannyi ellátást kap. mint ők. A PVSK évente ti­zenháromszor utaztatja csapatait vidékre, a pestiek legfeljebb hat­szor. A PVSK 500 forint bírói dl­APPOWIPDETESEK Trabant új állapotban eladó. Pécs, in. Ybl Miklós u. 3 sz. Der­kács István. __________ S ikondán 160 négyszög öl villatelek eladó. — Telefon: Pécs 32-08. Egy dolgozó nő üres, vagy bútorozott albér­leti szobát keres 8 éves kislányával azon- nalra. — Bella Ilona, Rákóczi út 78 sz. Halasköz 1 számú ház fele olcsón eladó, lakáscserével beköltöz he tő. — Érdeklődni: SteigeréknéL__________ Szigeti út 160 sz. alatt házhely eladó.________ E lcserélném n. kerü­letben lévő háromszo­bás lakásomat kettő, vagy egyszoba össz­komfortosra. — Föve- nyessy, Feflsőihavi u. 10 sz._________________ K ülönbejáratű bútoro­zott szoba két diák részére kiadó. Vak Bottyán u. 35 sz. alatt. Belvárosban egy külön bejáratú szoba, fürdő­szoba, esetleg konyha használattal kiadó. — i,Megbeszélés” jeligé­re a Sallal utcai hir­detőbe._______________ S koda öktávia Super gépkocsi kifogástalan állapotban eladó. Te­lefon; 50-55.___________ R uhák tisztítása, fes­tése rövid idő alatt ké­szül. Kulitól Gyula tt, ftä sz. Rövid bécsi zongora esetleg fizetési kedvez ménnyel olcsón eladó. Uj-meszesi iskolánál, Dobó L u. 78. L em. 4. Minden nap du. 4- től.______________ A zonnali beköltözés­sel családi ház eladó. Kettőszoba, konyha, éléskamra, pince, elő­szoba, nagy mellék- helyiségek. Gyümöl­csös, 350 négyszögöl szőlő. — Mecsekalja, Szentkút 22 sz. Keveset használt kisi­pari kombinált szoba­bútor eladó. Telefon: 59-55._________________ A z abaligeti fmsz, szakképzett boltost ke rés, Kovácsszénája va­lamint Mecsefcrákos bolt-italboltjának ke­zelésére; Jelentkezés az fmsz lg. elnökénél. Bécsi gyártmányú gya korló zongora eladó. Bástya utca 6 sz. Pécs, Marx út 57 sz. alatti ház beköltözhe- tően eladó.___________ G yakorlott gyors- és gépíró (lehetőleg tech­nikumi végzettséggel) elhelyezkedhet keres­kedelmi vállalatnál. Aj ánlatofcat „Gyakor­lott” jeligére a Sallai u. hirdetőbe kérünk. Kiárusítás, varrógé­pek, asztali tűzhely, bőrkabát, magas ter­metre, ágy garnitúra» József utca 42, , Eladó Nagypostavölgy 64 sz. ház, háromszoba mellékhelyiségekkel — beköltözhetően. Nagy udvar, kert. szőlő. — Közvetlen buszmegál­lónál. Transzformá­tor. Veszek kályhákat, hár masszekrényt, rekami ét, egyéb príma búto­rokat. Soóky, Zsolnay utca 1 sz.____________ j R ekamié, sezlon, gyér mekágy, kombi nált- szekrény, ágyak, mat­racok. hálóbútor, konyhabútor eladó. — Soókynál, Zeolnay V. utca 1 sz.____________ L ebontásra kerülő présház, istálló, sertés ól épületanyaga, régi jó téglából, kimondot­tan jó tetőzete eladó. Érdeklődni lehet: Pécs Rákóczi út 63. Ház­felügyelőnél._________ M oszkvics 407 eladó. Honvéd u. 3. fszt. 4; Délután 4 óra után. Kisebb méhészet el- adó. Damjanich u. 44. Lakatos karbantartót felvesz a Pécsi Tej­üzem. — Jelentkezés: Rákóczi út 18—20. 2000 forint kölcsönli keresek .,3 hónap” jel igére a Jókai utcai hirdetőbe.____________ A blakredőny minden méretben, helyszínen felszerelve. készen kapható, Orsolya utca 10 ez* Ablakredőny készí- I Augusztus 10-én, reg-! Férfi segédmunkáso­kat felvesz a Baranya megyei Talajerőgazdál kodási Vállalat. Pécs, Kossuth Lajos u. 3. tését, szerelését, javí­tását vállalom. Füg- gönykamisok. Atléta u. 20 sz. (Tüzér utcai sportpályánál.)_______ V ennék egy 1767 köb­centis Wanderer mo- tort. Kutai, Szászvár. Budapesti ügyintézést vállalok. Belterületen főbérleti telefonos la­kásom van. „Leinfor­málható 139 278” jeligé re a Felszabadulás té­rl hirdetőbe._________ K ettőszoba, összkom­fortos, beköltözhető öröklakást, házrészt, vagy szabadrend eflk e- zésű házat esetleg házcserével. — „Készpénz” jeligére a Sallal utcai hirdetőbe. Eladó fehér hármas­szekrény. sublót, dió­fa szekrény, rekamié, üveglapos csőasztal, antik fotel. Sallai ut­ca 42 sz. _____________ E gy 1961-es kiadású Danuvia eladó. Pécs, Kovács-telep, Sarkan­tyú út 7 sz.__________ Diáklányt albérlőnek ellátással felveszek. — P erezel utca 31. föld­gzint. _________________ A zonnal beköltözhető kétszoba, összkomfor­tos utcai házrész eladó Érdeklődni: naponta 4 óra után. Kulich Gy. utca 30. Lakó nincs. Ház eladó háromszo­ba azonnal beköltöz­hető. Bajcsy-Zsilinsz­ky út 38 sz._________ S ürgősen eladó kettő­szobás házrész, beköl­tözhetően. Megyeri út 42 sz* Beköltözhető ház el­adó. Gyárváros, Gyula keresek, ^mtca 11 sz.___________ Vaskerítés új állapot­ban 23 fm. eladó. — Megtekinthető: Sallai utca 12 sz.________ gél 7—fél 8 között 2T7-es buszon maradt egy aktatáska, mely­ben személyi okmá­nyok és pénz volt. — Kérem a becsületes megtalálót adja le Rét utca 2 sz. Portára. Eladó egy vajszínű Zsolnay cserépkályha. Marosvásárhely u. 9. Beköltözhetően eladó két és fél szobás, ossz komfortos OTP-s új öröklakás. Cím: Pécs, József Attila u. 6. in. em. 14 ajtó. __________ G arázs kiadó. Bartók Béla utca 12 sz.______ F elújított háromszoba, összkomfortos családi ház beköltözhetően el- adó. József utca 32. Uj, modem kettősze­mélyes diópolitúros re kamié és háromajtós szekrény eladó. Dok­tor Sándor u. 22. sz. Kapu alatt jobbra. Hálóberendezés, kony­haszekrény, ágybetét, matracok, szekrények, ágyak, stelázsi, kály­hák eladók. Felső- Vámház u. 2 sz. Hálószobabútorok, — szekrények, ágyak, asztalok, székek, ágybetétek, vaságyak, éj j eliszekrény ek, — konyhabútorok, matra cok, varrógépek ol­csón eladók; Doktor Sándor u. 57* Üzlet, Cezetta 175-ös robogó részletre eladó. Palo­tai. in. k. Körösi Cso­rna Sándor u. 3/A. I. em. 2. ________________ 4 07-es Moszkvics két színű, nagyszerű álla­potban eladó. Ungvári István Vajszló. Tele­fon: 38.______________ E gyszemélyes rekamié csőgarnitúra, hálószo­babútor, franciaágy, székek, sodrony, mat­racok, szekrények, vaságy, toalett-tükör olcsón eladók. — Me­gyeri út 6. Üzlet. Angol nyelvtanítás, rendkívül jutányosán különórában. Telefon: 18-81. Mellékállomás 87 Skoda 440-es gépko­csi és motorcsónak el­adó. Szt. Imre u. 1. Bor 16 forintért, kitű­nő kadarka kapható. Ott Bélánál, Báthori utca 15 sz.___________ E ladó kisméretű kom- bináltszekrétny, reka­mié, konyhaszekré­nyek, vitrin., ebédlő­bútor, afrik matracok, éjjeliszekrények, — ágyak, szekrények, redőnyös iratszekrény Koltainál, Rákóczi út 48 sz._________________ Kaposvári magányos házban lévő kettőszo­bás. méllékhelyi séges lakásomat elcserél­ném pécsi kétszobás lakásért. Ajánlatokat 42520 számra a kapos­vári hirdetőbe kéreki1 jakat fizet ki, a pestiek 40 forin­tot. Emellett sokszor még azt sem biztosítja a szövetség, hogy a két csapat közös rendezéssel egy cis bevételhez jusson. Mi az anyagiakat említettük el­sőnek, de a szakosztály vezetője és tagjai ezt másodlagos kérdés­nek tekintik. Nekik az fáj, hogy bizonyos személyi kérdések megol­dása, amihez nem pénz, hanem sokszor egy kis emberség, vagy megértés kellene, megközelítően sem jelentkezik úgy náluk, az NB I-es csapatok tagjainál, minit mond juk egy mérsékeltebben szereplő NB Ul-as labdarúgó-együttesnél. Pedig egyáltalán nem túlzottak az igények! — A n ői csapatból Idén öté n érettségiztek, de csak Hammer Edit kérte felvételét a vasúthoz. — mondotta dr. Kovács Géza, a szakosztály vezetője. — Talán a napokban »munkába léphet az igen hosszú kilincselés után, amikor a posta azonnal felvette volna, ha odamegy kosarazni. A másik négy lány már két hónapja másutt dol­gozik. Helyes, ha egy fiatal ott szeret­ne dolgozni, ahol hosszú évek óta sportol is? Bizonyára helyes. Lég- rádi Miklós egy éve dolgozik a vasútnál érettségivel segédmunkás ként. Nem szégyell! a munkát, de van egy kérése: szeretne szakmun kás mellett dolgozni, hogy két év múlva maga is az lehessen. Eddig még nem tudták elintézni neki. Banna Valér, a harminchatszo­ros válogatott, három éve dolgo­zik becsülettel a MÁV-nál, és szak vizsgáit. is megszerezte. Érthetően hívták a pesti klubok, de ő a PVSK-nál akart maradni. A szak­osztály ennek ellenére nem tudott végleges beosztást biztosítani ré­szére a legutóbbi napokig. — Sajnos, a MAV-nál sok vezető ellensége a sportnak és a sportolók ban csak naplopót lát! — panasz­kodtak nemegyszer a kosarasok, akiket pedig becsületes gondolko­dású sportolónak ismerünk és kö­zülük többet, például Szamosi Nándort, már a fiatalok elé is pél­daképül állítottuk. Ennek ellenére él és dolgozik a szakosztály. A PVSK-kosarasok mar tíz éve játszanak az NB I-ben, de még nem utazhattak külföldre. A bras­sói Vörös Lobogó augusztusra meg hívott egy magyar csapatot és a szövetség a PVSK-fiúkat jelölte. A gárda felkészült, azután az MTST keresztülhúzta az engedélyt azzal, hogy „a csapat nem rendel­kezik olyan tudással, hogy külföl­dön méltóképpen szerepelhessen”. Mellesleg a PVSK két év óta a „vidék legjobbja!” Szeptemberre a vasutas EB-re Bukarestbe meg­hívták a magyarokat is. A PVSK adta volna a válogatott gerinoet, de ezt meg a szakszervezet mond­ta le azzal, hogy a csapat Brassó­ba kért engedélyt, tehát két út nem lehetséges. Két szék között a pad alá! — Sajnos, örökké éreznünk kellj hogy vidékiek vagyunk! Ez lenne talán a kisebbik hiba. Nekik az fáj jobban, hogy folyton azt érzik, csak kosárlabdázók. Pe­dig, ha eredményesség szempont­jából rangsorolnánk a pécsi szak­osztályokat, ők minden bizonnyal az első öt között lennének. Nyilvánosság elé tártuk a PVSK- kosarasok panaszait. Nem külön­leges megbecsülést, vagy például a labdarúgókkal azonos lehetősé­geket kémek ők. Az egyéni, kis problémák azok, amelyeket több megértéssel és emberséggel kelle-? I ne kezelni. Tóth Zoltán M Jószerencsét (Pécsszabolcs): Eltűnt egy asszony (5 és 7 órakor). Ságvári Endre Kultúrotthon: (Uj- Mecsekalja): Szilveszteri puncs (fél 6 és fél 8 órakor). Rákóczi (Mecsekalja): Egy idegei» telefonál (7 órakor). Május 1. (Vasas H.): Szemtől szemben (7 órakor). Kossuth (Mohács): Szerelmi leve* lezés (6 és 8 órakor). Zrínyi Cipögyári Kultúrotthon (Szigetvár): Elveszett paradicsom (8 órakor). Csak 18 éven felüliek­nek! Táncsics (Siklós): Amikor a fák még nagyok voltak (fa 8 órakor). Az Országos Filharmónia közli, hogy a nagy érdeklődés miatt a régi bérlők helyeit csak szeptem­ber 15-ig tudja fenntartani! DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspáll Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc. Kiadja a Dunántúli Napló Lapkiadóvállalat. Felelős kiadó: Braun Károly. Szerkesztőség és kiadóhivatal» Pécs. .József Attila u. 10. Telefon: 15-32, 15-33. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. sí. Terjeszti a Magyar Posta. Hőfizethető a helyi postahu’atatóte« nál és kézbesítőknél. -Előfizetési díj i hónapra 1L— Fi» A PÉCSI RADIO 1962. szept. 14-i, pénteki műsora a 223,3 m középhullámon: 1.00: Szerb—horvát nyelvű műsor: Falusi hétköznapok... — össze­állítás. 1.30: Német nyelvű műsor: Faluról — falura. — Mezőgaz­dasági összeállítás. Fúvőszene. 1.00: Őszi előkészületek. — Riport­műsor. s.10: Hanglemezbarátok műsora. S.30: Zenés fejtörő. S.40: Dél-dunántúli híradó, l.oo: Könnyű muzsika — könnyű történetek. — Zenés összeállítás. >.25: Jegyzet. >.30: A panel-ház és lakói. (A Jú­lius 19-i adás ismétlése). >.00: Műsorzárás, mozi: Park: Hveszett paradicsom (fél fél 7 és fél 9 órakor, szélesvász- ú). Csak 13 éven felülieknek! — 6 idő esetén az utolsó előadás a erthelyiségben lesz 8 órai kezdet­ik Petőfi: Hófehérfoe és s hét törpe 7 és 9 órakor). Kossuth: Hófehérke és a hét tör­B (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor). Kossuth Híradó Mozi: Magyar iradó, Nem igaz, 6. sz. sporthír- ió, TJszó Európa-bajnokság Lip- ;ében. (Előadások 11 órától foly- itólagosan 3 óráig). Fekete Gyémánt (Gyárváros): risztina és a szerelem (7 órakor); Építők kultúrotthona: Húsz évre egymástól (5 és .1 órakor).

Next

/
Thumbnails
Contents