Dunántúli Napló, 1958. szeptember (15. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-19 / 221. szám

4 NAPLÓ 1958. SZEPTEMBER 19, ! SPORT HÍREK, QA&djnú\y&k A labdarúgó-bajnokcsapatok Európa Kupájáért lejátszott mér­kőzés során az MTK Bytomban kitűnő taktikával 3:0 arányú biz­tos győzelmet aratott a lengyel bajnokcsapat, a Polonia Bytom ellen. * Pécsszabolcsi Bányász—PEAC 1:2 (0:2), megyei I. osztályú lab­darúgó-mérkőzés, Pécsszabolcs, 500 néző, vezette: Sutyor. Az első félidőben az egyetemisták irányí­tották a játékot és megérdemel­ten jutottak kétgólos vezetéshez. Szünet után a szabolcsiaknak nagy lelkesedésükkel sikerült ki­egyenlíteniük, sőt a mérkőzés vé­gén nem sok hiányzott győzel­mükből. Góllövők: Bérces, Vince, illetve Fekete 2. * Stockholmban folynak a súly­emelő világ- és Európa-bajnoksá- gok. A légsúlyban a magyar Bor- sányi az Európa-bajnokságon 5., a világbajnokságon 8. lett. * Megkezdődtek a tekézők szövet­ségi díjmérkőzései. Eredmények: Pécsi Építők—Pécsi Kinizsi 4:4, Pécsi Közlekedés—PVSK 6:2. — Szikra—Tatarozó 6:2, BTC—Bá­nyász 5:3. A teke NB I-ért leját­szott mérkőzés során a Pécsi Szikra 6:1 arányban győzött a bu­dapesti MÁVAG ellen. Labdarúgó-csapataink a vasárnapi mérkőzések előtt A Pécsi Dózsa vezetői örömmel vették a csapat vasárnapi győzelmét. Remélik, hogy a továbbiak során is hason­ló lelkesedést és küzdőképességet mutatnak majd a játékosok. Erre most vasárnap Dunaharasztiban ismét szükség lesz. A Csepel Autó játékereje ugyan eléggé Is­meretlen a pécsiek előtt, de ép­pen ezért különös gonddal ké­szülnek a mérkőzésre. A héten az Ifi csapat volt az edzőtárs. Lovig és Csupák sérült, nem vettek részt a kétkapus edzésen. De Ka- kuszi is csak egy félidőt játszott sérülése miatt; ráadásul Kovács is lesérült az edzésen. így a kék­sárgák összeállítása csak a hét végén alakul majd ki. Kérdés, a sérültek közül ki tudja vállalni a játékot? A baráti kör külön autóbuszt tervez a vasárnapi mér­kőzésre. Jelentkezéseket a Baráti Kör Széchenyi téri helyiségében lehet leadni pénteken estig; A Komlói Bányász vezetői nem vártak többet a csa­pattól. Arra aíonban nem számí­tottak, hogy a játékosok a leg- bjztosabb helyzeteket Is kihagy­Mi újság a játékvezetők tanácsában ? Az országos JT felhívására a nemzeti bajnokság mérkőzéseinek levezétésére több pécsi és Bara­nya megyei játékvezetőt javasol­tak. NB I. mérkőzésekre: Páldl Ede, Budán Ferenc, Bácsván Já­nos. — NB n. mérkőzésekre: Kul­csár László, Sutyor János, Rollé- der Károly, Stadler Tibor, Papp János, Rajnai József. — NB Ht. mérkőzésekre: Darázsi József, Aknai János, Bárminecz Lajos, Lendvai János, Szekfü József, Völgyi Károly, Bors Elemér, Mol­nár Gyula, Mozsgai Ferenc, Süme­gi Ferenc, Kiss Ernő, Perlési Ká­roly, Huber Sándor. Több játék­vezetőt javasoltak NB Il-es mér­kőzésre partjelzőnek is; * Páldl Ede nemcsak jó játékve­zető, hanem kiváló dolgozó is. A vasutasnap alkalmából .kiváló dolgozó” kitüntetést kapott. Komlón augusztus közepén já­tékvezetői vizsgát tartottak. Amb­rus Lajos, Bakró József, Bódi At­tila; ifjj Krausz Vencel, Szám Frigyes, Balogh Ferenc, Balogh János; Mészáros Béla és Tóth László sikeresen tette le a vizs- gáh * Megváltozott a labdarúgó sza­bálykönyv 355. paragrafusa, mely így módosul: „a mérkőzésen ki­állított labdarúgó a soronkóvet- kező bajnoki vagy érem-mérkő­zésen nem vehet részt”, A pécsi játékvezetők továbbkép­ző előadásai szeptember 19-én, ma délután 6 órakor kezdődnek meg. A továbbiak során minden héten ugyanezen időben tartják meg a továbbképző előadásokat; ják. Túl körülményesen és las­san játszottak a komlói csatárok. Elsősorban lendületesebbé szeret­nék tenni a támadósort. Ezért szóbakerül a vasárnapi összeállí­tásnál Róth Is, aki ismét edzés­ben állt. A Láng-gépgyár elleni mérkőzést délután fél 4 órai kez­dettel rendezik meg a kökönyösi sportpályán. A Dózsa elleni ve­reség után most győzni szeretné­nek; A PVSK javuló formát mutatott a szerdai kétkapus edzésen. A másik csapat, ellen 7:l-re győztek. Vasárnap a Zalaegerszegi TE ellen több vál­tozás várható a vasutas csapatban. Az már biztos, hogy Hámori I; helyett Becsei lesz a kapus, de a hátvédhármas és a csatársor ösz- szeállitása Is megváltozik. A szer­dal kétkapus edzésen Vince és Kutas felváltva játszott középcsa- tárt, a balhátvéd helyén pedig Szegedi mellett Köves Is szóhoz jutott. Nagyon ráférne a PVSK- ra a két pont. Tudják azonban; hogy a ZTE nem lebecsülendő el­lenfél; A Pécsi Bányász vezetői elégedetlenek voltak a tá­rna dósor legutóbbi játékával. A Vasas elleni döntetlent elsősor­ban a csatársor pepecselő és gól­képtelen játékának tulajdoníthat­ják; A csapatban változást ter­veznek. A csatársor összeállítását Illetően többféle elgondolása is van a vezetőségnek. Csütörtökön Pécsbányatelepen az első és má­sodik csapat a Komlói Bányász- szál tartott kétkapus edzést. Va­sárnap a Bácsalmás elleni mérkő­zést 4 órai kezdettel rendezik Pécsbányatelepen; A BTC körében elégedettek a csapat va­sárnapi simontornyai teljesítmé­nyével. Három tartalékkal ját­szottak a bőrösök, ‘így is több helyzetet dolgoztak ki, mint el­lenfelük. Horváth sérülése javul, ő rá már vasárnap számítanak. A bőrgyáriak a Szekszárdi SC el­leni mérkőzésükön tovább akar­ják szaporítani pontjaik számát. Fel szeretnének zárkózni az él­mezőnyhöz. A mérkőzésre vasár­nap délelőtt 10 órakor kerül sor a BTC sporttelepén; A Pécsi Vasas játékosai betartották a kapott taktikai utasítást, de küzdőképes- ségböi Is elismerően vizsgáztak a Bányász ellen. Bevált a vezetők elgondolása; mely lényegében az volt: gólt nem kapni. A Pécsi Bányász elleni mérkőzés után bi­zony kissé fáradtak voltak a já­tékosok. ezért szerdán csak egy­más közt játszottak. Bázakerety- tyéről legalább az egyik pontot szeretnék elhozni; Hal nívef9ri1finl tzéiaU őszünké ? A Magyar Rádió PÉCSI ADOJÄNAK 1958. szeptember 19-1, pénteki mű­sora a 333,8 m középhullámon IS.30: Szerb—hóivát nyelvű műsor. Napról-napra. Hírek és tudósítá­sok. — Népi zene, dudaszóló. — Téglanordás közben. Riport. — A bácsalmási művészegyüttes Baranyában, — Boszniai „szev- dallnkák1 2' — bácskai táncok. 17.00: Német nyelvű műsor. A Cardarelli-duo .énekel. — Hí­rek az állami gazdaságokból. — Az osztály mamája. Riport. — Bányászok dala. Martha Wéber verse. — Kurt Heinkels és zene­karának számai.’ 17.30: Magyar nyelvű műsor; Iskolások műsora. 17.45: Horváth Géza és cigányzene- kara muzsikál. Monori Magda és Wágner József énekel; 18.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 18.10: Dél-dunántúli híradó. 18.35: öh, szép magyar nyelv. Dr. Tóth István nyelvművelő elő­adása. 18.30 Operett- és filmdalok; Közben 18.45: Baranya beruházásairól. (Interjú). 19.00: Műsorzárás; A Magyar Posta pécsi ultra-rövidhullamu kísérleti ADÓJA a 88,6 megacikluson 17.00: Ipari adás. 17.30; Azonos a Magyar Rádió pé­csi adójának műsorával. 19.00— 30.00: I. Francia sanzonok. H; Operettrészletek; Megvette már totószelvényét? SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Bástyasétány 77. (este 7 órakor) Kamaraszínház: Nem vagyunk angyalok (este fél 8 órakor) Az edzés mai elvei A francia Maurice Baduet, a Na­tion legutóbbi számában gondosan felépített cikkben foglalkozik azokkal az ismeretekkel, amelyek­kel a mai edzőknek rendelkez­niük kell, s azokkal az elvekkel, amelyek szerint kell folynia a sportolók nevelésének és sport- képzésének. Az edzőnek a) kellő elméleti, gyakorlati és nevelői tudással és tapasztalattal kell rendelkeznie; b) Jártasnak kell lennie az okta­tás és az edzésvezetés legmoder­nebb módszereiben, valamint az anatómiában, az élettanban, a sportegészségtanban, az emberi A kosárlabda NB /. indulása előtt A PVSK férfi kosárlabda-csa- " pata 1951-ben került az NB J. első aszályába és ott sok fá­radtságos munkával harcolta ki évről évre, hogy részt vehessen a bajnokság küzdelmeiben. A csapat 3957—5*. évi bajnokságban a 11. helyen végzett s ezzel megszerezte a jogot arra is, hogy az idei küz­delmekben is részt vehessen. Az észszerűség azt kívánja, hagy az elmúlt esztendő eredményeit a jövő szempontjából vizsgáljuk, hogy a kellő tapasztalatok leszű­rése után eredményesebben lát­hassunk az új bajnokságnak. A csapat tavalyt szereplése nem felelt megi a várakozásnak. A PVSK-nak "képességei alapján s 7. helyen kellett volna végezni, s hogy ez nem sikerült, több oka van. Egyrészt a csapat hadilábon állt a szerencsével (a játékosok sérülése és másirányú elfoglalt­sága miatt a tavaszi fordulóban 13 mérkőzés közül 9 mérkőzésen csak tartalékosán tudtunk felállni), másrészt rossz játékfelfogásban játszott a csapat, és nagyon rosz- szul védekezett. Leszűrve a tapasztalatokat, az idei bajnokságra kellőképpen ké­szültünk fel. A sérülések és a já­tékosok ideiglenes kiválásának el­lensúlyozására sikerült a csapatot úgy megszervezni, hogy 14 átütő­erős, jó képességű játékos áll ren­delkezésünkre. A csapathoz sike­rült visszaigazolni Gombos ll-6t is, így a csapat átlagmagassága is megnövekedett, de felnőtt a többiek játékához Tallő és Móró ís, annyira, hogy komoly feladatok megoldására is képesek. Nagyon sok gondot és munkát fordítottunk a csapat védekezésé­nek megjavítására is. A védeke­zés mindig gyenge oldala volt a csapatnak. A tavalyi eredmények alapján a csapat mérkőzésenként 74 pontot dobott, szemben a IS kapott ponttal (természetesen a fenti számok egy mérkőzés átla­gára vonatkoznak). Ezek szerint, ha sikerülne a támadó játékot a jelenlegi színvonalon tartani és a védekezést 4 ponttal javítani, ak­kor igen előkelő helyet foglalhat­nánk el a bajnoki táblázatban-, nem beszélve arról, hogy a tava- [yi bajnokság során S mérkőzésen kapott ki a csapat 4 pontnál ki­sebb arányban. Igyekeztünk a csapat küzdőszel­lemét is javítani, hogy a mérkőzé­sek 11. félidejének elején s a mér­kőzések végén a szokásos vissza­esésünket elkerülhessük. Egyéni­leg sokat foglalkoztunk a játéko­sokkal, hogy a csapat, mint a já­tékosok összessége a kívánt ered­mények elérésére képéé légyén. An alábbiakban nézzük meg " a játékosok egyéni jellem­zőit és hogy mit várunk tőlük: GOMBOS I.: dobókészsége ki­elégítő, csak meglehetős körül­ményes a dobások végrehajtásá­ban. Sokkal kisebb helyen és gyorsabban kell dobásokat végre­hajtania. Reméljük; hogy idén jobb idegállapotban játsza végig a bajnokságot. PANCZÉL: a csapatnál az örök­mozgó szerepét tölti be. Felépí­tése és jó atléttkus tulajdonságai folytán kielégítően el tudja ezt látni. Jelenleg túl dinamikus, né­ha a szelességgel határos. Bízunk benne, hogy higgadtabban és ke­vesebb labdavezetéssel fog az idén játszani. SZAMOSIT felkészülésében egyéb elfoglaltságai mellett beteg­sége is akadályozta. Jelenleg hom- loküreggyulladással fekszik. Kö­rültekintő, szívósan védekező játé­kára nagy szüksége van a csapat­nak. A múlt tapasztalatai alapján néha túl sokat vállal magára, ami a csapatmunka rovására mehet. IFLINGER: tapasztaltsága. erő­től duzzadó játéka, reméljük pont- erösebb lesz, mint a múltban volt. Védekezése javult. BANNA: jelenleg á csapat kö­zépjátékosaként szerepel, annak ellenére, hogy testi felépítése foly­tán nem ott lenne a helye. Adott­ságai alapján jól fogja össze a csapatot és reméljük, hogy köz­ismert szerénysége továbbra is se­gíti, hogy a csapat támadó játéká­nak irányítója legyen. GOMBOS II.: most került visz- sza a csapathoz. Tehetséges, ma­gas játékos. Sokat kell még test­ben erősödnie. Ha lelkiismerete­sen dolgozik és nem veszti el szerénységét, Idővel a középjdté- kos kérdése is megoldódhat vele. TALOS: jó felépítésével és fizi­kumával sajnos nem párosul kel­lő küzdőképesség. Ha küzdőképes­sége és védekezése javul, kiváló középjátékos válhat belőle. ÉRD OSI: szívós védekdtő játéka és szemfülessége nagy hasznára van a csapatnak. Távoli dobások terén is sokat javult. BÁTORRÁ a magas bedobó sze­repében a támadó palánknál le­szedendő labdák megszerzésében és értékesítésében várnak nagy feladatok. Ezzel csapatunk egyik sarkalatos gyengeségét tudnánk javítani. FRANK: gyorsasága és ruga­nyossága nagy hasznára van a csapatnak. Reméljük, küzdőképes­sége a. továbbiakban ts javul. FÜZES: a legjobb kombinatív érzékkel rendelkező játékosunk. Sajnos, eddigi mérkőzéseken mtm tuda azt nyújtani, amire képes. VARGA: sallangmentes, egysze­rű, de megbízható játéka minden poszton használható. .Ponterőősége is sokat javult. £ dzéseken és s felkészülést mérkőzéseken a csapat jő benyomást keltett. Jó a csapat- szellem és a fiúk ígérik, hogy körmük szakadtáig küzdenek a jó helyezés eléréséhez szükséges pon­tokért. ügy érezzük, hogy sok kellemes meglepetést okozunk a csapat lelkes szurkológárdájának. MASSZl DENES, a PVSK kosárlabda férfi csapatának edzője. test mechanikájában; c) alaposan ismernie kell a sportág techniká­ját, taktikáját, erőnléti vonatko­zásait, versenyszabályait; d) ren­delkeznie kell az emberekkel való bánni tudás képességeivel, tudnia kell vezetni és lelkesíteni egy­aránt; e) elengedhetetlen az álta­lános műveltség, a fejlett megfi­gyelő, boncolgató, gondolkodó ké­pesség és a képzelő tehetség: f) jó pszichológusnak Is kell lennie. Mit kell tudnia az edzőnek spor­tolóiról? íme: életkori, egészségi állapotot, volt betegségeket, élet­tani, értékeket (orvosi vizsgálatok alapján), testalkati adatokat, moz­gástechnikai adatokat, jellembeli tulajdonságokat, értelmi-érzelmi tényezőket, életformát, munkakö­rülményeket, szabadidő kihaszná­lását, lakás, táplálkozás, stb. kö­rülményeket. Az utóbbi Időben elért nagyobb fejlődés nemcsak az edzésmódszerek fejlődésének, a tudomány segítségének köszönhe­tő, hogy az emberismeret, az Idegrendszeri és lelki tulajdonsá­gokat jobban felhasználták a tel­jesítmények fokozásában. « Az edzés lehet: egyéni, közös­ségi, vagy általános és különleges: vonatkozhat a sportág egész terü­letére vagy csak egy részére (tech­nika, taktika, erőnlét stb.) Döntő az edzés módszerében az Igénybe­vétel mértéke és gyakorisága, a közbeiktatott pihenők tartama és milyensége, általában a munka és a pihenés egyensúlya, az Ismétlé­sek és kihagyások, a végrehajtás ritmusa, az egyéni sajátságok. A TENISZ NB I. ALLASA DUNÄNTÜLI NAPLÓ • Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Az MSZMP megyei pártbizottsága Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József A; u. 10. T: 15-32, 15-33 Hirdetésfelvevő Iroda: Kossuth Lajos utca 22. Tel: 19-18. Terjeszti a Megyei Postahivatal: Híriapoeztélya és a hírlap-kézbesítő postahivatalok; Dóűzetés postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési díj 11.— Ft. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u, 10. sz. Telefon: 20-27. Nyomdáért felel: Melles Rezső I; Vasas 2. Bp. vörös Met; 3. U. Dózsa 4. Bp. Petőfi 5. Diósgyőri VTK 6. FTC 7. VTSE 8. PEAC 9. Gyárépltők M. Vasúti Főosztály 9 — 79: 2 18 7 2 57:24 14 1 44:28 14 3 47:25 10 3 46:26 10 5 32:40 6 6 27:54 6 7 24:47 4 7 17:45 2 8 8:64 0 Három csapat esik ki az első osztályból. Az Újpesti Dózsa— Gyárépítők; a Diósgyőr—Bp. Pe­tőfi és az FTC—Vasúti Főosztály találkozót még nem játszották le. A VTSE—PEAC mérkőzés eredmé­nyét a pályán elért 6:3-as fővá­rosi győzelemnek számítottuk be a táblázatba. A PEAC óvása és fellebbezése, melyet a mérkőzés ügyében beadott; ugyanis még nem nyent végleges elintézést. — Azon esetben, ha a szövetség a PEAC óvásának helyt ad, akkor a pécsi csapat bentmarad az NB I- ben; MOZI Park: Fekete arany (5, 7 és 9 órakor). Híradó helyett „Az ame­rikai hírszerzők” című kisfilmet vetítik. Kossuth: A világ teremtése (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor) Petőfi: Csendes Don I; rész (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor) Fekete Gyémánt (Pécsgyárvá- ros): Becsületrablók (6 és 8 óra­kort Építők Kultúrotthona: Szerelem, ahogy az asszony akarja (5 és 7 órakori. Csak 16 éven felülieknek! Rákóczi (Mecsekalja): Mexikói szerenád (5 és 7 órakor) Május X. (Vasas II.): Klrályasa- szony lovagja (5 és 7 órakor) Kossuth (Mohács): Svejk, a de­rék katona II. rész (6 és 8 órakor) Zrínyi (Szigetvár): Szállnak a darvak (8 órakor) UAzsa (Siklós): Fekete szem éj­szakája (8 órakor) * A Moziüzemi Vállalat értesíti a közönsége:, hogy a Park-mozi műsorán 24-ig híradó helyett „az amerikai hírszerzők” című kis- film szerepelj ÖSSZTÁNC kezdési Időpontja Pécs város Mű­velődési Házában szeptember 21- től kezdődően este 7 óra; bábelőadás szeptember 21-én,- vasárnap dél­előtt fél 11 órakor Pécs város Művelődési Házában: A bábszín­ház a Hamupipőke című mesejá­tékkal nyitja meg a szezonját; •-» Belépődíj 3 forint; A csillagászati hét mai prog­ramja: Üstökösök és hullócsilla­gok. Előadó: dr; Görcs László. Az előadás helye a Leőwey Gimná­zium fizikai előadóterme. — Az előadásokat távcsöves csil'rigá- szati bemutatók követik. Bciéoő- díj 2 forint, diákoknak i ;ot; A csillagászati hét előadásaira a helyszínen bAetjegy Is váltható; Közlemények Áramszünet lesz hálózatátépltés miatt szeptember 19-én, pénteken reggel 7 órától délután 4 óráig a Sörház, Kulich Gyula, Zetkin Klá­ra, Déryné utcák által behatárolt területen, • A távolsági beszélgetések beje­lentésének megkönnyítése érde­kében a posta munkanapokon reg­gel 8 órától délután 4 óráig a 01 távbeszélő hívószám mellett a 27-81-töI 37-85-ig szóló távbeszélő számon Is lehet bejelenteni távol­sági hívást. * A Dél-dunántúli Áramszolgál­tató Vállalat közli a fogyasztók­kal, hogy szeptember 21-én reggel 7 órától délután 2 óráig az alábbi helyeken áramszünet lesz: Hosszú- hetény község, Vasas n. falusi rész, kozári szőlőhegy, Ujmeszes, öregmeszes, ONCSA-telep, Pécs­szabolcs falu, Vasas I; telep és falu; TETTYE vendéglő új vezetéssel, mimt családi kisvendéglő várja kedves vendégeit Minden pénteken halászlé. A P — HALÁLOZÁS. Drága jó férj, édesapa, nagyapa, após Schmidt Mátyás rövid szenve­dés után csendesen elhunyt. Temetése f. hó 19-én, délután 2 órakor Nagyárpádon. Gyá­szoló család. — Mély fájdalommá] tudat­juk, hogy Szabolcs Józsefné, szül. Kubicza Etelka f. hó 17- én tragikus körülmények közt elhunyt. Temetése Tamásiban Gyászolják szerető férje, gyer­mekei, édesanyja, testvérei és a rokonság. — Drága jó férj, apa, nagy­apa. testvér és rokon. Kovács György MÄV nyugdíjas hosz- szú szenvedés után életének 75. évében elhunyt. Temetése 1958. szept. 19-én, délután 3 órakor lesz a köztemetőben. Gyászoló család. — Szeretett jó édesanyánk, özv. Tóth Pálné f. hó 17-én hosszas szenvedés után el­hunyt. Temetése f. hó 19-én, pénteken 2 érakor lesz a köz­ponti temetőben. Tóth, Tillai és Mészáros család. — Varga István nyugdíjas 63 éves korában hosszas szen­vedés után elhunyt. Temetése f. hó 19-én, pénteken délután fél 2 órakor lesz a köztemető­ben. Gyászoló ÉTIÉ STETK Ma este 7 órától a SZKOKOI BOR­KERTBEN kitűnő halászlé kapható. Rabb József ma- gyamótáikat éne­kel. Rossz Idő ese­tén a teremben. Azonnali felvételre keresünk ács, bádo­gos villanyszerelő ás vizvezetékszerelő szak munkásokat a 44. sz. Építőipari Vállalat. ■- Szállást biztosítunk. Cím: Budapest, V. Kossuth Lajos tér 13—15. 137 Seriont, rekamlét, fo­telt rendeljen Slndier kárpitosnál, Szigetvár. Kossuth utca 43. 130 Rádiójavitás, villany­szerelés, motorszere­lés. mosógép, porsri- vógép stb javítása. — Lelkes Kárply, Sztgét- vár. 133 Épületüvegezést, kép­keretezést megbízha­tóan készít Bódis tm- re, Szigetvár, Kossuth tér 1._______________127 Jó állapotban oldal­kocsis Pannónia eladó. Telefon: 19-49, délután 5—8 között, _______ 736 Jó lelkű gyermektelen házaspárnak eltar­tásért lakást adnék. Bátor! u. 18, hátul az udwartMBij 784 Elcserél iá kétszo­bás, ffljászobás la­kásomat Tláromszobás- ra költségtérítéssel. — Rákóczi, út 43_____300 16 00 négyszögöles ház­helyek műút és állo­más mellett alkalmi áron eladók. Tóth kertésze Fellépd. ____________________80S El cserélném pécsi la­kásért Drávaiványl- ban lévő kétszobás- konyhás, speiz, 800 négyszögöl gyümöl­csös, 300 négyszögöl konyhakerttel, barom­fi. jószágtartás, méhé­szetre, gazdálkodásra alkalmas lakásomat. Hegedűs Imréné, — Sellye, Drávaiványi 46 _____________________786 Kuli gyermekkocsi és egy zománcozott asz- talitüzhely eladó. Pe­tőfi utca 67. Zelgmomo, az udvarban. _______785 Eg y „És” saxofon el­adó. Ady Endre u. *3.; az udvarban, megte­kinthető délután 3-tól. _____________________779 Tanárnő keres külön­bé járatú üres vagy bútorozott szobát. Cí­met a Széchenyi Gim­názium portájára ké­rem. délelőtt, ______763 Hálöszobabútor, — ágyak, rekamiéváz, férfi kerékpár eladó. Kiókeriszt utca 15. .— Megyeri kitérőnél. *08 Hálószobabútorok, — konyhagamltúrák. — szekrények. ágyak, székek, rekamdé, sez- lon, ágybetétek nagy választékban Bárány, Hal tér 1. 731 Konyhaberendezés, — komblnáltszekrény, — ajtók, szekrények, ágyak, konyhaszek­rény, stelázsi eladók. Felső-Vámház u. 2. Bútorüzlet. 681 Fonyódon 126 négy­szögöles vlzvezetékes telek szép Kilátással • olcsón eladó. Érdek­lődni telefonon, Io> nyőd 30. ____________114 El cserélném barcsi — kétszobás lakásómat pécsi hasonlóért. Cím: Mischinger Adolf, — Barcs.______________665 Ki sméretű modem — konyhaszekrény, asz­tal, szekrény, kaszJik, konyhakaszii, stelázsi- val, konzultükör, fo­telok. székek, szenv- nye6láda, íróasztal, — festmények, szentké­pek, paplan. párnák eladók. Alkotmány u. 5. sz. (Kórháztémél) Üzlethelyiség. ______818 Ér tesítem a kedves vendégeimet, hogy a Pécs! Állami Fodrász- ipart Vállalat üzletes ben dolgozom, Kos­suth Lajos utca Í5. (Lyoeummal szemben) Tisztelettel Csák László, 774 , BEREUEN REX AUTOMATA« KARAMBOL ASZMiri BELKERESKEDELMI . lÖLCSÖNZÖ V. BUDAPEST KÖZRAKTÁR U.'3 4 5 6 7 8 9" , l LEFQfí; 33 6• é'JO

Next

/
Thumbnails
Contents