Dunántúli Napló, 1956. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-18 / 15. szám

4 NAPLÓ 1956 JANUAR 1« mat NAPLÓ Nyolc meg egy — az néha tíz.. Kedves Lajos bácsi! A napokban Sásdon jártam, bementem abba az étterembe, ahol ön dolgozik, ?s~3?rsokáig néztem, hogyan hordja a csészék és tányérok halmazát az éhes dolgozóknak. Elismerem, nem is olyan könnyű sem az étel kihordása, sem az, hogy mindenki­nek eleget tegyen. Mert ugyebár egyiknek ez nem tetszik, a másiknak meg az — szóval, van mindig valami kifogásolni­való, amiről a panaszkönyv tanúskodik. De hogy rátérjek a lényegre, megmondom, nekem mi tet­szett és mi nem. Az még tetszett, hogy meg sem kérdezte, de már tudta, hogy mi csak menüt fogunk enni és hozta is. Ez tetszett. De a sült egy kissé kicsi volt és mintha odaégett volna — ez már kevésbé, bár erről nem Lajos bácsi tehet. S amikor fizetésre került a sor, ön Lajos bácsi — mentségére legyen mondva, igen nagyon sietett, hisz míg sokan vártak ebédre — egy kissé tévedett a visszaadásnál, mert nyolc meg egy az, csak kilenc és nem tíz. És ezt nemcsak nálam csinálta. Aki ve­lem volt, avval is. Nem szóltunk, de azóta úgy megszokta, hogy tegnap is így számolt. Ez már viszont nem tetszett. Kedves Lajos bácsi! Én ezekután — nehogy fennakadás le­gyen — kiolvasva fogom a kezéhez juttatni a nyolcat, ha a sorsom újból Sásdra sodor. Ez majd most nekem fog tetszeni és önnek nem. De azért jóbarátok maradunk, ügye? Szeretettel üdvözli­egy átutazó vendége. ár 18.' Tíz éve alakultak a földművesszövetkezetek Január 29-én lesz tiz esz­tendeje annak, hogy a föld­művesszövetkezetek megala­kultak. A MÉSZÖV és a járá­si földművesszövetkezeti köz­pontok február 1 és 5-e között ünnepi termelési értekezleten, a földművesszövetkezetek pe­dig február 5 és 15-e között küldöttgyűléseken ünnepük meg a tízéves jubileumot. Uj kutakat (úrnak A lakosság vízellátásának megjavítása érdekében három helyen: Mólomban, Keszüben és Pellérden új kutakat fúr­nak ez évben. Erre a célra ösz- szesen 300 ezer forintot fordí­tanak. Bővített választmányi ülést tart az MSZT A városi MSZT január 22- én, vasárnap délelőtt 9 órakor bővített választmányi ülést tart az MSZT székházában. Ez alkalommal Sztipánovits Jó­zsef elvtárs, az MSZT városi titkára beszámol az 1955-ös második félévi munkáról és ismerteti az 1956-os első fél­évi munkatervet, valamint az idei Magyar-Szovjet Barátsá­gi Hónap terveit. Beszámoló ülést tart a városi békebizottság A városi békebizottság ja­nuár 18-án, szerdán délután fél 6 órakor ülést tart Ez al­kalommal Kocsis Ferenc, a vá­rosi békebizottság titkára be­számol a békebizottság 1955-ös évi munkájáról és annak ered­ményeiről. „Hóvirág-estély“ a TTIT-ben A TTIT február 4-én rende­zi meg hagyományos „hóvirág estélyét“ a Magyar-Szovjet Társaság székházában. Az es­télyen a vidám zenés műsort a honvédzenekar adja Csáky Nándor vezényletével; Plenáris ülést tartott a TTIT agrártudományi szakosztálya A TTIT agrártudományi szakosztálya kedden délelőtt 10 órakor tartotta meg évi plenáris ülését. Hoffmann Pál. a szakosztály elnöke beszámolt a múlt évi munkáról. Utána elkészítették az 1956-os évi terveket, amelyekben többek között előadásos propaganda- tevékenység, határlátogatások, falu-látogatások, agrár-jellegű kiállítások szervezése, mezőr gazdasági üzemek látogatása és tapasztalatcserék szervezé­se szerepel. Hol mfWetödjSnk, hol szórakozzunk? SZÍNHÁZ Brontazlav Nusics: A kegyelmes asszony. Este 7 óarakor, Szelvény­bérlet ,,D’! kamaraszinhAz Szigligeti—Tab 1—Vlncze: Párizsi vendég. Este fél 8 órakor, Szel­vénybérlet í,Q3" MOZI Park: A kapu bezárul (5, 7 és 9 órakor) Csak 1* éven felüliek­nek! , Petőfi: A kapu bezárul (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor) Csak 16 éven felülieknek. Kossuth: Egy nyáron át táncolt (fél 5, fél 7 és fél 9 órakor) Csak 16 éven felülieknek! Jószerencsét (Pécsszabolcs): Zsur- bin család (fél 6 és fél 8 órakor) Kossuth (Mohács): Ml nemzedé- dünk (4, 6 és 8 órakor) Kákóczi (Mécse kai ja): Riadó a cirkuszban (este 7 órakor) Zrínyi (Szigetvár): Pármai kolostor U. (6 és 6 órakor) Vasas II.: Első számi! közellen­ség (7 órakor) Május 1. (Komló): Egymilliófontos banklegy (4, 6 és 8 órakor) Szabadság (Komló): Csapda (5 és 7 órakor) Zrínyi Ilona (Komló): Rózsa és csavargó (4, 6 és 8 órakor) A PÉCSI RADIO MŰSORA 18.00: A Pécsi Rádió levelesládá­ja. 18.15: Hangos Újság. — Szerkesz­ti dr. Nádor Tamás, a) Uj beru­házások a megye tsz-eiben. b) SzUágypusztal állami gazdaság kultúrotthona. c) A bonyhádi cipő­gyárban. d) A Bartók-év elé. e) A Pannónia étteremben, g) Egy új verseskötetrél. f) A Zeneművészeti szakiskola orgona tanszakáról, 18.30: Délszlávnyelvű műsor. ELŐADÁSOK Az Ifjúsági akadémia keretében ma este 6 órai kezdettel a Novem­ber 7 Kultúrotthonban „Kultúrált magatartás Ifjak és felnőttek kö­zött” címmel előadás lesz. * A Munkácsy Mihály Szabadegye­tem keretében ma délután 6 óra­kor „A fejlődő szervezet élettana” címmel dr. Kerpel-Frónlus Ödön egyetemi tanár tart előadást az egyetem központi épületének n. emeled élettani előadótermében. • A Magyar Elektrotechnikai Egyesület pécsi csoportja rendezé­sében január 19-én (csütörtökön) délután fél 6 órai kezdettel „Alu- miniumköpenyü kábelek gyártása, fektetése és üzemeltetése” címmel Szentmártoni Aladár (VlUamoslparl Központi Kutató Laboratórium) tart előadást a MTESZ helyiségé­ben, Janus Pannonius u, 11, szám alatt« • Mohácson január 18-án; este 7 órakor kezdődik a 6zülők főisko­lája. Az el6ő előadást Lemle Géza elvtárs, a megyei párt-végrehajtó bizottság ágit. prop, osztályának munkatársa tartja, A MOZIÜZEMI VÁLLALAT IGAZGATÓSÁGA KÖZLI, hogy a nagy érdeklődésre való te­kintettel ma délután 5, 7 és 9 órai kezdettel a Park moziban is „A kapu bezárul” című jugoszláv film kerül bemutatásra, • FILMVETÍTÉS Ma este 8 órakor a Tiszti Klub­ban a „Jelzőtűz” című bolgár fil­met vetítik. Belépés csak klub­igazolvánnyal, Belépődíj: 1—3 fo­rint. Névnap: Piroska« Ügyeletes gyógyszertárak: 1; sz. I gyógyszertár, Széchenyi tér 2. (Tel.: 17-85. — 8. sz. gyógyszertár, (Kossuth Lajos u. 81. TeL: 23-94. I — 12. sz. gyógyszertár, Doktor I Sándor utca 47. sz. Telefon: 13-53. Várható időjárás szerdán estig: 1 változó felhőzet, néhány helyen i futó eső vagy hózápor. Időnként élénkebb nyugati szél, éjszaka gyenge fagyok. A nappali enyhe-1 'ség lassan mérséklődik. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma i éjjel: mínusz 1—mínusz 4, legma­gasabb nappali hőmérséklet szer­dán: északon 2—5, délen 5—8 foki között. A fűtés alapjául szolgáló várható középhőmérséklet: 0—. Plusz 4 fok között. A szentlőrinci úttörők közül a két kis Kárpáti-gye­rek a Balatonra szeretne utaz­ni a szünidőben. Igen ám, de ehhez pénz is kell! Ezért vá­sárol Gyuri és Laci takarék­bélyeget. Ketten eddig már 265 forintot gyűjtöttek. A szentlőrinci iskolában 1954 végéig 2,426 forint értékű bélyeget vásároltak, 1955 de­cember 31-ig 5,525 forintot ta­karítottak meg. E szép ered­mény elérését segítették a ne­velők, mert mindig egy meg­határozott célt — például bu­dapesti utazás, Balaton kerék­pár, könyv, stb. — tűztek a gyerekek elé. \ Iván József X 30-as húsholtban dolgozik Toldi István, mint tanuló. A napokban megkér­deztem, szereti-e szakmáját? Azt felelte, minden oka meg­van arra, hogy szeresse: a bolt­vezetők tanítják, szinte csa­ládtagként kezelik. A vállalat vezetősége értékeli munkáját — 100 forint prémiumot is ka­pott. Weibl József spoffr Az országos bajnokságban is megállta helyét a Törekvés férfi kosárlabda csapata Damokles kardja — Godisán A bakóca-godisai tégla­gyár munkásai, kemencéje, és lakóépületei felett nem Damokles kardja, hanem Spár kéménye lebegteti vésztjósló árnyékát. Spár- nak és kéményének semmi köze sincs a görögökhöz, an­nál több a háborús konjunk­túrához. Spár főhadnagy kemencéje termelését kibő- vitvén az eredeti húsz mé­teres kéményt még vagy tiz méterrel megtoldotta, hogy nagyobb legyen a huzat. — Azám, de a felépítmény sú­lyát az alap nem bírta egy szép reggelen egy kissé megroggyant. Nem nagyon, csak annyira, hogy a ké­mény alapjától véghosszat két-öklöm szélesen megre­pedt, s a tiz méteres tolda­lék előrebillent. Mintha azt szemlélné felülről előrebuk­va: bírja-e még az alap?! A pisai ferdetorony e sás- di járásbeli utánzata az olasz műremekhez hasonló kímé­letet élvez. Tiz év óta ere­getik kéményén a füstöt úgy. hogy akármelyik pilla­natban leszakadhat s nem nyúl senki hozzá, hogy vég­tére megcsináltassa. A ké­mény most azt lesi, hogy mikor jönnek már az illeté­kesek, legalább azok fejére zúdítja soktonnányi terhét. „Hiért hagyta magát 1" Január 14-én tör­tént. A Pécs—Mo­hács között közle­kedő autóbuszra vártunk. Sovány reményünk volt: szombat és ne­künk nincs je­gyünk. Hiába is lett volna! Lehet, hogy mi is úgy járunk, mint Fül­ler Fülöp. — Autóbusz jn- dul Mohácsra Sze­derkényen át az 1-es kocsiállásról 14.20 perckor .;: — hangzott a be­mondó hangja. Füller Fülöp bol­dogan rohant: hogy mégiscsak el­érte az autóbuszt. <— Kérem önnek 14,05 perckor itt kellett volna len­nie a szabályok értelmében — mondta a kalauz­nő Füller Fülöp- nek; Tehát 15 perc­cel előbb ott kel­lett volna lennie annál az autóbusz­nál, amely 14.20 perckor indul és amelyre neki je­gye van. Nem so­kat töprenghet­tünk, mert az autóbusz elment és otthagyta Füller Fülöpöt. A jegypénztár­hoz mentünk és reklamáltunk. El­mondtuk, hogy a kalauznő nem vet­te fel Füller Fülö­pöt és.; « —' Miért hagyta magát?! — vála­szolt a pénztáros­nő és még arra sem volt hajlandó, hogy a 15.05-ös buszra átírja a je­gyet Nekem csak annyi a hozzáfűz­nivalóm: több szív — emberség kel­lene itt is a mun­kához, s akkor nem lenne annyi panasz a MÁV- AUT-ra sem. Szabó Józsefné mohácsi nép­művelési csop.- vezető, Az 1955. évi kosárlabda orszá­** gos bajnokság férfi mező­nyének bajnoki küzdelmeiről jog­gal, mint a „minden idők legszín­vonalasabb bajnokságáról” írhat­nánk. A bajnokság elindítója volt egy olyan magasfokú fejlődésnek, amelynek rugóját a Magyarorszá­gon megrendezett Európa Bajnok­ság tanulságaiban kell keresnünk, s amelynek eredménye lesz az el­következő évek még színvonala­sabb bajnoki küzdelme. Nem lesz érdektelen, ha megnézzük, hogy mik voltak azok a tényezők, ame­lyek a többi fölé emelték az el­múlt év bajnokságát. A legnagyobb hatást az váltotta ki, hogy az OB-ben szereplő él­csapataink kivétel nélkül a négy­időszakos edzésrendszer alapján készültek fel a bajnokságra. Meg­nőtt a csapatok munkabírása, tech­nikai és taktikai készségük, igen nagy mértékben fejlődött és az edzésrendszer következtében sok­oldalúan képzett, nagy munkabírá­sú Játékosok a sokszor igen kiéle­zett küzdelmek hatalmas iramát minden nehézség nélkül bírták. Serkentőleg hatott különösen az év második felében — az Európa Baj­nokság, amely taktikailag hozott sok újat. A mezőnyből klasszisokkal emel­kedett ki a Bp. Honvéd együtte­se, amely lényegében azonos az EB-t nyerő magyar válogatottal. A második helyet is biztosan sze­rezte meg a Bp. Műszaki Egyetem csapata, de az élcsoport több! csa­patának már kemény küzdelmet kellett vívnia a táblázat végén elhelyezkedő csapatokkal a baj­noki pontokért. Az igazi modem kosárlabdát (amelynek elemei az egészpályás letámadás és a villám­gyors lerohanásos támadás) csak első két csapatunk Játszotta, a töb­biek Inkább taktikai harcban igye­keztek felülre kerekedni. Fokozot­tan előtérbe került a magas játé­kosok, valamint a testi erő kihasz­nálása, s különösen a védekezés terén alkalmaztak ÚJ változato­kat csapataink. A Pécsi Törekvés a bajnokság 11. helyén végzett. A csapat egyen­letes teljesítményét erősen befo­lyásolta az állandó edzőváltozás, és azzal összefüggő formahanyatlás. Számos mérkőzést vesztett el a csapat 1—2 ponttal, melyek meg­nyerésével előkelőbb helyezést biztosíthatott volna magának. Az együttes erőnlétileg megala­pozott volt, azonban a megszer­zett atlétikai készségeket nem tudta megfelelően átültetni a kosárlabdára. Feltűnő volt az egyik alapkészség — az ügyesség — hiánya, amely pedig a kombl- natlv iáték alapja. Emiatt a csa­pat játéka sokszor merev és gör­csös volt, bár ennek technikai okai Is voltak. Technikai téren komoly hiba volt, hogy a játéko­sok lábmunkája — kevés kivétellel — nem megfelelő. A labdakezelési készsége szinte minden Játékosnak csak állójátékban elégített ki és emiatt a csapat kénytelen volt feladni azt a harcmodort, amely pedig magassági összetétele miatt a legmegfelelőbb lett volna: a gyons játékot. Az állójátékhoz fel­tétlenül szükséges Jó távoli do­bókkal nem rendelkeztek; csak Szamosi és Gombos tudott ezen a téren kiemelkedőt nyújtani. A csapat súlyos problémája volt, hogy megfelelő szerkezetét meg­találja. Átfogó nagy játékintelll- genclával rendelkező és robbané­kony játékos hiányában ez mindig nyitott kérdés maradt s ez volt egyik legfőbb oka annak, hogy a támadásban egységes és követke­zetes elgondolás nem érvényesült. Ez ötletszerű támadójátékot ered­ményezett, s néha bénítóan hatott a játékosokra, ha jól védekező csapatokkal szemben az nem volt elég. A csapat védekezésében meg találjuk az ember-ember elleni és a területvédelem alkalmazását egyaránt. Több mérkőzésen az ala­posan átgondolt és megszervezett védekezés hozott sikert. A Jövő­ben’ Is főszempont kell, hogy le­gyen a változatos és valami meg­lepő elemet mindig alkalmazó vé­dekezőtaktika megtalálása. Hibája volt a csapatnak, hogy magas középjátékosát megfelelően kihasználni nem tudta. A gyenge távoli dobóteljesítiménv^v- lehetővé tették az ellenfél Játékosainak, hogy szorosan a tábla alá húzódva kapcsolják ki Mőroczot a játék­ból. Ezen a téren Is sokat t-eij javulnia a csapatnak és az edri’f mutatkozó u. n. holt-terek-n k“’l veszélyesebbé válnia. (Ez ebben az évben Banna középjátákéval. ill. Mórocz bedobójátékával megold­hatónak látszik!) lVéhány szó azokról, akik a pé- esi kosárlabdasport szempont jából oly jelentős eredményt ki­harcolták. Szamosi Nándor, a csa­pat legeredményesebb tagjának bi­zonyult. Technikai képzettsége, távoli dobókészsége, bátor kosár» ratörésel, rutinja és nem utolsó sorban kiváló küzdőképessége a komoly felkészültségű mezőnyben is mindenkor érvényesült. Mórocz visszatérésével a csapat nagy prob­lémája oldódott meg. Palánk alat­ti semlegesítése komoly gondot okozott minden csapatnak, s maga biztosabbá tette az egész csapat játékát. Kár, hogy csupán a tem­pódobásokra összpontosított, pedig tud mindent, amit egy modem középnek tudnia kell. Gombos a legmegbízhatóbb hátvédtelj esit­ményt nyújtotta. A csapat „mes­terlövője” volt, kár, hogy néha egészen magasnlvóju játékát feles­leges keménységével rontotta le« Iflinger kiegyensúlyozott teljesít­ményt nyújtott. Nagy hibája, hogy néha a kosárra nem volt veszé­lyes, s néha egészen felesleges büntetőket vét a játék hevében« Erdősl mozgékony, lendületes be­dobójátékot Játszott, sokszor a csa­pat motorja volt. Hibája, hogy ki­dolgozott helyzeteit általában gyenge dobóformája miatt nem tudja eredményesen befejezni. — Frank János csak az Idény végén lendült formába. Ekkor viszont kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Személyében megoldódhat a csa­pat irányítójának kérdése. Lovrlcs hiányos edzéseivel Is teljesértékü volt. Kitűnő távoli dobókészségét jobban ki kell használnia. Kapusi finom játéka a kemény ellenfelek ellen nem érvényesült kellően. Bár nem volt megfelelően edzésben, lelkesedése és akarata révén hasz­nos tagja volt csapatának. MAn- fal, G&losi kevésszer Jutottak szó­hoz a nagy mérkőzéseken, s nem tudták azt nyújtani, amire képe­sek. S még egy pillantás a Jövőbe; \ Pécsi Törekvés játékosainak tu­datában kell lermlök annak, hogy a pécsi kosárlabdaélet fellődése az ő kezükben van. Ez a tudat kell hoev erőt adjon már most. amikor kömény munkával készülnek a* 1956-os év bajnoki küzdelmeire. Rácz János Megyénk atlétikája 1955-ben A súlylökésbeai és a diszkosz­vetésben nem a legbiztatóbb me­gyénk atlétikájának helyzete. Egyik számban sem beszélhetünk lényeges Javulásról. kimagasló eredményekről, krobbanó tehetsé­gekről. Versenyzőink nehezen birkóznak meg az új, korszerű stílussal, ami nélkül pedig fejlődés és komoly eredmény elérése nehe­zen képzelhető el. Edzőinknek jobban és behatóbban kellene ta­nulmányozni azokat a stílusokat, melyekkel mind a súlylökésben, mind a diszkozvetésben az elmúlt Anyakönyvi hírek Január 5—13-lg. SZÜLETTEK: Vetré László, Szé­ki János, Varga Imre, Gaál Irén, Kolompár Ilona, Süvecz Sándor, Pfeffermann Gyula, Fekete János, Mogyorósi Veronika, Kis Ibolya, Arany Mária, Arany Sándor, Ré- der Adám, Jantal Éva, Purger Má­ria, Botos Gizella, Schulteisz Edit, Schutt Marianna, Nikolausz János, Tost Éva, Simon Aranka, Hor­váth Györgyi, Marat István, Szl- kora Mária, Klmpf Zsuzsanna, Kol­ler Julianna, Andlcs Csaba, Lov- rencsics Károly, Törgyéki Julian­na, Nemes Ágnes, Wágner György, Böröcz Zsuzsanna, Pogány László, Oben László, Mendi Zoltán, Adám Ilona, Vltvindlas Zoltán, Pintér Hona, Várady Péter, Schrömpf Klára, Alberkovics Viktor, Kis Róbert, Pichler Hajnalka, Bern­hardt Tibor, Harcos Aba, Schöf- fer József, Szakács Eszter, Keresz­túri Zoltán, Miklóst Júlia, Deme­ter Csilla, Gubicza János. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fe­leki József bányamunkás és Török Rózsa minőségi ellenőr. Makai Gyula bányakőmüves és Dömse Márta, Hufnägel Konrád bánya­munkás és Boros Mária, Német Károly kőmüvessegéd és Sári Ilo­na segédmunkás. Hlllebrand Lajos MÁV forgalmista és Helyes Etel­ka, Lantos János osztályvezető és Bucska Vera adminisztrátor, Erdő­sl Bertalan postaműszaki tiszt és Marton Ilona kesztyűvarró, Né­meth Pál postakezelő és Gergely Róza távbeszélőkezelő, Laky Ist­ván napszámos és Horváth Erzsé­bet segédmunkás, Kövest Károly üzemgazdász és Szenes Teréz ad­minisztrátor, Végh József kőmű­vessegéd és Harka Ilona segéd­munkás, Huszár János üzemi cuk­rász és Madarász Irén takarítónő, Dékány Endre élesztőgyárt erjesz­tő és Diskay Márta gép- és gyors­író, Miszlal Tibor posta távirász és örl Olga posta távirász. HALÁLOZÁSOK: Molnár Dá­niel 66 éves, Ribacz Józsefné, szül. Szabó Julianna 78 éves, özv. And- retzky Emőné, szül. Bence Teré­zia 78 éves, özv. Molnár Károly- né, szül. Kiefer Johanna 71 éves, özv. Hoffer Györgyné, szül. Bos- nyák Katalin 88 éves, Stoeker La- josné szül. Kapislnszky Margit 64 éves, Horváth Gyula 59 éves, özv. Sulyok Józsefné, szül. Lehetzky Etelka 76 éves, Szentai Nándor 79 éves, dr. Banna Aladár 53 éves. Fehér Józsefné, szül. Bíró Julian­na 67 éves, Tóth Miklós 5 napos, Resch András 67 éves, Törgyéki Julianna 2 napos, özv. Matkovics Györgyné szül. Papp Irén 76 éves, Alberkovics Viktor 1 napos, Ker­ner Mária 18 éves, özv. Marton Jó­zsefné szül. Póth Terézia 81 éves, Lonkay Gizella 51 éves, Gencler Pétemé szül. Gradwohl Anna 21 éves, Schmidt József 55 éves. évben világraszóló eredményeket értek el. Igaz, ez megfelelő fel­építésű és képességű versenyzőket is megkíván. Súlylftkfo Rangltetavezető 1954-ben: Bognár Károly (P. Dózsa) 13.19. 1955-ben: Csaba Aladár (P. Tö­rekvés) 12.50. 2. Kiss Imre (P. Dózsa) 12.18. 3. Cserháti Zoltán (Komlói B.) 12.05. 4. Borbás Gyula (P. Dózsa) 12.02« 5. Balogh Zoltán (Haladás) 11.92« 6. Szende István (P. Dózsa) 11.89. 7. Farkas Ferenc (Haladás) 11.85; 8. Griffaton Gyula (Haladás) n 68 »■ Kverkmanlcs Ernő (P. Dózsa) 11.66. 10. Nagy Pál (P. Dózsa) n.49. Az elmúlt évi listavezető Bognár Budapestre került. A jelenlegi súlylökő gárdánk nagyrésze idő­sebb versenyző. Nagyobb fejlődés tőlük már nem várható. A fiata­lok közül Balogh, Szende, Farkas és Kverkmanlcs az, aki az Idén lényegesen Javíthat eredményén. Diszkoszvetés RamgUstavezető 1954-ben: Borbás Gyula (P. Dózsa) 41.24. 1955-ben: Borbás Gyula (P. Dó­zsa) 41.46. 2. Gáspár János (P. Dózsa) 38 56. 3. Szende István (P. Dózsa) 37. 52. 4. Borbás Gyula (P. Dózsa) 12.02. 5. Tikviszky Gyula (P. Dózsa) 34.16. 6. Garad Elemér (Haladás) 34.13. 7. Farkas Ferenc (Haladás) 31.12. 8. Nikolausz Károly (P. Törek­vés) 34.12. 9. Manzlni Tibor (P. Dózsa) 33.05 10. Lőrinc István (Ped. Föisk.) 33.31. Borbás Gyula már hosszú évek óta a legjobb diszkozvetője me­gyénknek. Megfelelő korszerű do- b óstílusa kialakításával kénesn-k tartjuk arra, hogy eredményét mé­terekkel megjavítsa. * A Törekvés Baráti Kör érte­síti a tagságot, hogy ma, szerdán este 6 órai kezdettel a Várad! Antal utcai Vasutas otthonban tag- gyűlést tartanak és azon Polgár Gyula edző tart beszámolót. Apróhirdetések EGV HÍZÓ eladó. Felszabadulás út (volt Mohácsi út) U. sz. FÉNYKÉPEZŐGÉP olcsón eladó, 2.8 Tessár, távmérős. Varrógépüz­let, Városház utca. AGY sodronnyal, sczlon, ruha­szekrény, asz *1, székek eladó. — Szőlő u. 7. SZEKSZARD mellett egy beköl­tözhető családi ház, 1000 n-öl sző­lővel, 1300 n-öl szántóval eladó. Eladási ár 25 000 forint. Cím: Ká­rász! Antal, Komló, Kökönyös, Mikszáth u. 2. sz. ELCSERÉLNÉM 2 szoba, konyha és éléskamrás dombóvári lakáso­mat pécsi 1 szoba, konyhás la­kásért. Érdeklődni: Endresz Gy. u. 62. 17 órától. KIRALYEGYHAZA 14 sz. alatt 1200 négyszögöl területtel beköltöz­hető 5 szobás ház, gazdasági épü­letekkel eladó. TAMAS KALMAN motoros fa- íürészelő telefonszáma: 53-91. — György utca 6. RÁDIÓJA VITAS, néprádió átépí­tés vllágvevőre. Használt rádiót veszek és eladok. Horgas rádió«, Pécs, Teréz utca 1, EGY jazz gitár eladó. Majléth 250-es PANNÓNIA eladó. Kiss utca 25. Gadó. Ernő utca 52. EGY 140 kg-os hízottsertés eladO. Mecsekalján. Érdeklődni: Gaálné, Geisler Eta utca 3, ELADÓ egy darab jókarban lé­vő, príma rugózásu „Eszterházy” hintó. Megtekinthető Komlói He­lyiipari Vállalat, Kossuth Lajos utcai telepén. Telefon: 192. 70 LE alacsony és magasnyomású gőzgép és hozzávaló Korwald ka­zán eladó. Cím: Baranya Megyei Malomipari ES Megye u, 18. Tel: 22-20. BELVÁROSBAN 3 szobás össz­komfortos L emeleti öröklakás és a Zslnkó István utca 1. számú ház eladó. Tulajdonos Anna u. 25. sz. A JANUS PANNONIUS gimná­zium igazgatósága értesíti a gim­názium levelező tagozatának hall­gatóit, hogy a folyó hó 19 és 20- án, csütörtök és pénteken tartandó vizsgáikat a tantárgyak tetszés szerinti megosztásában végezhetik. Mindkét napon a beszámolók dél­után 3 Órakor kezdődnek. DIESEL motorszerelőket alkal­maz a Pécst Épületanya gfuvarozó V, Pécs, Megyeri út 50, VILLANYSZERELŐT keresünk, aki villanymotorok kezelésében nagy szakértelemmel rendelkezik. Malomipari ES Megye u, 18. SZAKKÉPZETT villanyszerelőt karbantartói munkakörben azonnal alkalmaz Baranya Megyei Patyo­lat Mosoda Vállalat. Jelentkezés Szabadság u. 13. ELADÓ: bontásból maradt épület­fa és cserép. Elzler Gyula, Kozár- misleny 86. szám. _________________ DU NÁNTÚLI NAPLÓ a Magyar Dolgozók Pártja Baranya Megyei Bizottaágának lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, József A. u. 10. T: 15-32, 15-31* Terjeszti: a Megyei Postahivatal Hirlaposztálya és a hlrlap-kézbesltl postahivatalok. Előfizetés: postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési díj: U.— Ffe Pécsi Szikra nyomda Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. sl| Telefon: 20-27. Nyomdáért felel: Melles Rezső

Next

/
Thumbnails
Contents