Dunántúli Napló, 1955. március (12. évfolyam, 50-76. szám)

1955-03-22 / 68. szám

N A P L ő 1955 MARCítí* ül Ragyogó győzelmet aratott a Pécsi Sorsa Pécsi Dóssá—Dp. Honvéd 2:0 (1:0) ¥ okomo-tlv pálya, 22 r^O néző, vezette: Rigó. — A pécsi dogozók mór a déli órákban megindultak a Lokomotív pálya fe­lé. A Verseny utcai bejárat előtt egész sereg külön autóbusz parkírozott. Bizonyítva, hegy vidékről is igen sokan kíváncsiak a mérkő­zésre. Már az előménkózés félidejében közel 20 ezer néző övezte a pályát. A tartalékcsa­patok mérkőzése nem nagyon tetszett a kö­zönségnek. Jobb játékot vártak a szurkolók mindkét csapattól. Várakozó izgalommal te­kingetnek a lelátón ülő nézők az öltöző felé, mikor jönnek már az elsőosztályú csapatok. A Honvéd és a Dózs* játékosai az előmér- kőzés félidejében mentek be az öltözőbe. Két úttörő virágcsokorral kedveskedett az öltöző­ben a játékosoknak. Mire elérkezett a mér­kőzés kezdési időpontja, már zsúfolásig meg­telt a Lokomotív pálya nézőtere. A lelátó jobboldalán feltűnt a Honvéd „B“ közép zászlaja, mikor a Honvéd tartalékok gólt ér­tek el, a szurkolók megiobogtattók a piros­fehér színű kis zászlókat. A két csapat Rigó játékvezető sípjelére a több, mint ‘-SÖ ezer főnyi nézősereg hangos morajlása közepette a következő összeállításban futott ki a pá­lyára. Pécsi Dózsa: Danika — Szócs, Kocsis* He­gyi — Pledk, Kresz — Grózdics, Lehel, Birada, Keszler, Lovig. Bp. Honvéd: Faragó — Rákóczi, Palicikó, Bányai — Bozsik, Kotász — Maohos, Kocsis, Tichy, Puskás, Czibor. A Dózs., kezdi a játékot. A pécsi csapat vezeti az első tá­madásokat. Csak úgy zúg a „Hajrá Pécs!“ a nézőtéren.— Két szögletet ér el egymás után a Dózsa Grózdics beadá­sát Brada kapja, a középcsat ír lövése az alsó kapufa éléről a mezőnybe pattan vissza. A túlsó oldalon Puskás lövése száll a kapu mellé. Változatos izgalmas a játék. Rákóczi be­letalpal Keszler arcába. Utá na néhány percig Kesziert kint ápolják. A 7. percben Czibor elől Danka bevetődés- sel ment, Kocsis lövéséi védi a péosi kapus, támad £ Honvéd A pécsiek a jobbszár- nycxn próbálkoznak Braaa ki­ugrik. Faragó azonban felsze­di előle a labdát. A pécsiek igen nagy lelkesedéssel játsza­nak. Grózdics. Brada támadás végén Keszler kerül jó hely­zetbe. Faragó azonban szépen védi a lövést. Grózdics beadá­sa után Brada fejese a háló­ba került. a játékvezető azon ban nem* (tél gólt. mert előző­leg kint vpkt a labda. Néhány perc eltelte után újabb gólt lő a Dózsa. Grózdics les­állása miatt azonban ezt sem adja meg a játékvezető. A Dózsa egymás után vezeti tá­madásait A 30. percben meg­születik a pécsi csapat első gólja. Formás Grózoics—Bra­da—Lehel adogatás után Lehel Jó helyzetbe kerül, az összekötő közvetlen közelről a Honvéd kapujába lövi a labdát, 1:0 , a Pécsi Dózsa ja­vára. . • Igen jól játszik' most a Dózsa Lovig ügyesen kijátsza Bozsi- kot, nagy tapsot kap érte. — Szőcs mellett Czibor alig tud megmozdulni. Lehel egyéni játékkal szögletet harcol ki. A szöglet után felszabadul a Honvéd kapuja. A budapesti csapat fölénybe kerül. A pé­csi csapat azonban jól védeke zik, az eredmény a félidő vé­géig nem változik. A szünetben a nézők arról tanakodnak, hogy vajon mit hoz a második félidő. A pécsi csapat tartani tudja-e egy- gólos vezetését? A vélemé­nyek akkor még nagyon meg oszlottak. A második félidőben a Hon­véd nagy erővel igyekszik egyenlíteni Állandóan a Dó­zsa térfelén folyik a játék. A pécsi csapat védekezik. Csak három csatár van elől. Pus­kás ívelt labdáját Kocsis mel­lé fejeli. Két perc múlva az összekötő lövését Danka ki­üti. Veszélyes a helyzet. Egy­más utón szállnak a lövések a pécsi kapura Danka azcnbr.r nagyszerűen véd. Puskás, majd Czibor labdáját teszi ártal­matlanná a Dézsa kapusa. A Honvéd gyors helycserés tá­madásokat vezet. A csatárok lapos összjátókkal próbálják megközelíteni a pécsi kaput. A Dózsa védelme hősieden állja az ostromot. Az előre­tolt csatárok pedig időnként veszélyes támadásokat vezet nek. A 74. percben Lehel nagyszerűen teszi ki Rész­iért. aki pontosan Brada elé játszik. A középcsatár hat méterről védhetetlon la pos lövést küld a bal sa­rokba, 2:0 a Dózsa javára. Kimondhatatlan örömmel fo gadja a hatalmas szurkolótá­bor a Dóz a második gólját. Ezt a mérkőzést most már nem lehet elveszíteni, mondo­gatják boldogan a nézők. A Honvéd még próbálkozót. Bo­zsik ívelt szabadrúgását Dan­ka szögletre tolja. A mérkő­zés utolsó perceiben a Dózsa támad. Grózdicsot buktatják a, 16-oson, Lehel szabadrúgását a védők a mezőnybe vágják mikor a játékvezető a mérkő­zés végét jelzi. A mérkőzés előtt az volt az általános vélemény, hogy a Dózsa legfeljebb megnehezít­heti a Honvéd győzelmét. Nőm így történt. Az NB I pécsi újonca ragyogó győzelmet ara­tott s magyar bajnokcsapját él­én. A játék végig igen nagy maimban folyt. A Dózsa jó erőnlétét dicséri, hogy játé­kosai végig bírták a 90 percet. Az iram csak az utolsó 10 nercben csökkent, okkor a Honvéd már szemmelláthatóan beletörődött a vereségbe. A oécsii csapat védekezésre ren­dezkedett be, három előretolt :satárával azonban több ve­szélyes helyzetet teremtett. A Dózsrf védelme a mérkőzés -gyes részeiben igen nagy harcot vívott a rohamozó Hon véd csatárokkal, igen eredmé­nyesen. A Honvéd még nem írté el legjobb formáját, ez azonban nem kisebbíti a pé­csi csapat ragyogó teljesítmé­nyét. A Pécsi Dózsa kapujában Danka válogatott formában védett. Nem lehetett neki gólt őni: magas és lapos labdákat >gy a ránt jól és biztosan véd­te. A hétvédhármasra nehéz eladat hárult. Mindhárom já­tékos kitűnő teljesítményt nyújtott, Szőcs volt közülük a legjobb, Czibort teljesen sem legesítette. A két fedezet első torban a védekezésre fordított gondot, azonban a támadások elindítására is jutott . idejűi;. Igen sokat segített a védelem­nek Lovig, de emellett több veszélyes támadást is vezetett: i balszélen. Kessler volt a csatársor leg­jobbja. Sérülése után is va­lóságos motorja volt a csa­társornak, labdái igen sok veszélyes helyzetet teremtet­tek a kapu előtt. Lehel jól kezdett, a máso­dik félidőben azonban kiütkö­zött gyengébb erőnléte. — Grózdics különösen az el­ső félidőben volt sokat játék­ban és a jobbszélen többször ellenállhatatlannak bizonyult. Brada, jól tört a kapura. A :sapat minden egyes tagja di­cséretet érdemei lelkes, és jó játékáért. A Honvéd csapatában B o- h s i k volt a legjobb ember. Nagyszerűen hozta fel a lab­dát,, még lövésekre is jutott ereje. A védelem többször za- vartoajótt, könnyen átjátszot­tál; őket. Faragó a gólokat nem védhette, volt több jó vé lése. A csatársor csak „ má­sodik félidő első részében ját­szott meggyőzően. EX;kor so­kat változtatták a játékosok helyüket. A pécsi védelem jó játékának nagy része Van ab­ban, hogy a Honvéd csatárso­ra nem tudott kibontakozni és legtöbbször csak a 16-osig ju­tott el. A játékvezető a lesállások Elbírálásénál többször téve­dett és befolyásolni engedte magát a játékosoktól. • Amikor Rigó játékvezető lefújta a Pécsi Dózsa—Bp. Honvéd mérkőzést, a pécsi fiiúk jneghatottan köszönték meg a pálya manóikét oldalán a kö­zönség jelkes buzdítását, majd a/- öltözőbe vonultak. Egy-ksét^ perc'g csendes volt az öltöző, a játékosok •a hatalmas küzdelemtől fáradtan ül­ték a padokon, mintha mag-uk ee hinnének az ojszágra/szóló győzelem ben. Azután egymásután léptek be az ajtón Sebe® Gusztáv elvíárp, az O'J SB elnökhelyettese. Sziklaj Józsej elvtárs, a megvei pártbizottság har- madti lkára, végh József aiiezredes e*vtárs, a Dózsa országos elnöke és még sokan mások, hogy gratulálja­nak a nagyszerű fogy vertényhez; Hamarosan feloldódott a feszültség, a játékosok mosolyogva köszönték meg « jókiiván^ágokát% Sokan graíu lálfak O.rezifalvi Istvánnak is, a csapat edzőjének. — A fiúk nemcsak szirvej-lélek­kel küzdöttek, hanem jói! is játszót- 1ak. A megbeszélt taktika’ utasításo­kat betartották és ezért külön is di csérét illeti őket. -— mondotta az i edző, majd tréfában odaszólt a für- buieni készülő Lehelhez: — Látod Gyula, ha nem hagyod ,ki a két hetet, még két gólt lőhet­WéJ volna! — Ugyláíszík ig*z az a Az NB I tovább! eredményei: Bp. Vasas—Csepel Vasas 0:1 Í2:0). fiOOO néző előtt Csepelen játszották a mérkőzést. A Va­sas csatársora a második fel­előben jó játékkal egymás után érte el góljait. Góllövők: Milo­sevics, Csordás, Szilágyi I Milosovics, Bundzsák, Lovász. Csordás. Bp. Vörös Lobogd—Dorogi Bányász 2:0 (1:0). Dorog. (M)00 néző A Vörös Lobogó küzde- ém után nyert Dorogon. Gól­lövők: Hidegkúti, Szimcsák. Bp. Kinizsi—Diósgyőri Va­sas 2:0 (1:0). Üllői út, 34.000 néző. A Kinizsi támadott töb­bet, a diósgyőriek azonban jól védekeztek. Góllövők: Feny­vesi és Kertész. Salgótarjáni Bányász—Győ­ri Vasa« 1:1 (0:0). Salgótarján. .000 néző. A bányészcsapat közelebb állt a győzelemhez. Góllövők: Opova, illetve Fe­hérvári. Légierő—Szombathelyi Lo­komotív 2:2 (1:1). Szombat hely, 7000 néző Az első fői­dőiben a szombathelyi csapat i második félidőben ., Légierő (ezdeményezett. Gól lövők: Si- oos II., Bárfi, illetve Kelemen •j Bp. Dózsa—Vasas Izzó 27? '1:1). Megyeri út. 12.000 né­■'.ő. A két csapat mérkőzését .zombaton játazottáik. A Dó- 'sa góljait Szusza és Aspirány őtte a Vasas Izzóét Kemény *$ Tunyogi. Az MI I á'íásu 0 U: 1 0 8:2 4 2 2 0 13: 6 4 30 1 12? 8 3 2 0 1 2 1 2 0 3 1 t I 0 II I 0 1 0 t 0 8: 3 2 7: 8 1 4: 3 I 3: 7 1 3: 3 2 3: 3 3 3 3*3 2 3 8.14 1 3 3:1’ 1 3 2: 6 t t. Bp. Kinizsj 4 4 0 2 Bp, V. Lobogó 4 4 0 3. Bp Vasa« ' A 4. Bp. Honvéd 5. Győr 4 h. P éc.4 4 T. Doro^ 4 8. Sa!gótarió*n 4 9 10. Bp. Dózsa 4 9-10. t>íó«gvőr — 4 !t. Csepel 4 12. Izzó 4 13. Szojubaihöly 4 14. Légierő 4 A legközelebbi forduló szerdán k< rtil sorra. Izzó—-Légierő, Újpest 13,45; Bt. Dózsa—-Bp. Ve®as. Újpest. 15.30; Bp, Vörös Lobogó—Győr, Sport u., 15.30; Csepel—Pécs, Csepel'. 15.30; >ulgótarján—Bp. Kinizsi. Salgótar­ján, 15.30; Do'•c g—Bp. Hon véd. Do rog. 13.30; Diósgyőr—Szombathely. Diósgyőr. 15.30. AZ NB II. ÁLLÁSA 1, Ko«n!ó 4 3. 1 0 11: 6 7 2, , Vác 4 3 0 1 5: 2 f> 3. Nagvkaniz&a 4 3 0 1 11: b f> 4. Tatabánya 5 2 t 0 6: 1 5 3. Győri Lók. 4 t 1 ?: 5 5 fi. Várpalota 4 1 V 0 4. 3 5 7. Ditvamó 3 2 0 1 7: 5 4 8. Pénzügyőrök 4 1 2 1 4: 4 4 0. Bp Spartacus 4 2 0 2 8: »» 4 10. Péc«i Lak. 4 1 2 t 4: 5 4 II. Sztálin város 3 1 1 1 8; 5 3 \2. Bp. S?áEít6k 4 0 3 1 4: 7 3 13. Bp. Gyárépítők 4 t 0 3 4: 6 2 14. Sopron 4 0 l 3 3:12 1 11. Kaposvár 3 0 1 2 5:13 1 16. Dohánygyár • 4 0 0 4 3: 7 0 i A MEGYEBAJNOKSAG ÁLLASA 1. Pécsi Vas<as 3 3 0 0 15: 1 6 ■*) Szászvári Bányász 3 3 0 0 10: 3 t 3^ SzifetT. Kinizsi 3 2 10 4: t 5 *. Pécsi Építők 3 2 1 0 b; 3 5 3. Pécsi Haladás 3 2 10 6: 4 5 4. P-écsi VL 3 2 0 1 8: 5 4 ▼, Pécsbányate’.epi B, ,3 2 0 1 4: 3 4 Pécsi Postás 3 1 2 0 5: 4 4 0. Pécsi Kinizsi 3 I 1 1 4: 5 3 10. Mccsckszabolcfij B. 3 1 0 2 fc: 9 2 11. Mc'hácsi Petőfj 3 1 0 2 5:10 2 •1 Pécsi Traktor 3 0 12 4: 7 1 (3. Szigetvár; VL 3 0 1 2 2: 8 1 '4. Pécsújhcgyi B 3 0 0 3 3: 7 0 IV Hidasi Bányász 3 0 0 3 1: 5 0 '6. Pécsi Szikra 3 0 0 3 t:li 0 A Tol» 12 találutos szelvénye 1. Bp Kinizsi—Diósgyőr ?. Dorog—Bp. |V, Lobogó 3. Salgótarján—Győr 4. Péc*—Bp. Honvéd 5. Békéscsaba—Szeged 6. Cegléd—Bp. V. Meteor 7. Győri Lók.—Bp. Gyárép. 8. Várpalota—Sztálin város 9. Milan—Bologna 10. Alatanta—Sampdoria tL Udinese—Forentinn 12. Roma—Internationale t 2:0 2 0:2 x 1:1 1 2:0 x 1:1 2 2:6 1 2: x t:í x 0:0 x 1:1 1 2:1 1 3:0 * DISZ sportf elel ősök fi­gyelem! Március 23-án indul­nak meg a városi üzemi DISZ egyéni sakkbajnokság küzdel­mei.’A nevezéseket 23-án dél- g még az üzemi DISZ sport- felelősök adiálk le a városi DISZ bizottságira. Városi DISZ Bizottság. * A vasárnapi számunk !»p«rtrov«- tábnu kariknturát közöltünk. A kÓP alatti szövegből nem derült ki. hogy kit ábrdfol n ráír. Kar katnránk Brada Jánost, a Pó^ua középehatárát ülühítcite meg. A nagy mérkőzés után a győztes csapat öltözőjében magyar ktfamondás, hogy ©vé* köz­ben jön meg az étvágy. Sokam Erjrra’tlák Kesalert, aki még: nn'indvg az arcán viseUe Rákóczi kor­szereinek nyomát. X mérkőzés előli ugyanis egy úííörő kislány ^és kis­fiái ment be a pécaj öltözőbe és virágcsokorral (köszöntötték a fjú kát Keszler nagy örömmel csókol­ja meg a csinos kislányt, majd még egy cuppanós csókot helyezett a ki­pirult orcájára ezzel a in égj egy zc?- sie;’: Ezt a Ti tik adják! Most erre u jelenetre gondolva, Kocsis Énnő így szólt Keszlerkez: — H« most jönne ez úttörő kis­lány, alaposan megijedne tőled! — Később a játékosok arról beszél­tek, hogy milyen értőké® ez a nem­várt két pont. Brada János a diós­győri vereségen kesergett; — Ott igazán a kezünkben vált a győzelem. H* k'csit >> jobban vigyá/- íumk volna, ma hat ponttal az elsők kötött lennénk! — Sokan veregették Danka Imre vá'.- át. aki ezen a mérkőzésen a me zőny legjobbjn nak bizonyúlt.-— Végtelenül boldog vagyok, hogy sikerült «- bemutiatfkozás. Bizony a mérkőzés előtt kissé szurkoltam, de amikkor «z első labdákat sikerült ki­védenem, m«ignyugodtam. A sikeres 11'imutaflcozásoonat azonban meg kell ki iszönnöm a károm hátvédnek Is, . ( ft ik oroszlánként állottak a „porttá’4 előtt! — mondotta a kapus. ,A játékosok gyorsan felöltöztek, a i után együtt induli>ak a városba. L 8 giöbbjük már a szerda» csepeli s?« replésre gondolt. Szőes János jel bnáivéd szerint nehéz napok vár­ni Tv a csapatra; Két hét alatt « maival öt mér- kők esi kell játszanunk, két-sz^r ide­ge i bem. Nem szabad, hogy a mai gy 5 .lolani hatására elhízzuk magun - ka t, hanem tovább is szorgalmasan, lel la esen kell íkészüln-ÖTik. utcán, amerre csak mentíiink, ímtKBf'lygó és megelégedett emberek- kei találkoztunk. A vasútállomás előtt sok» záz siklósi,, moháevi, azigetvárj éfi máshonnan jött szurkoló álMo- •álft csoportokban. — Ezért érdemed volt: Péoere jönni, alig várom a Va­sas elleni mérkőzést. — mondott« egy siklósi férfi. A sok boldog szurkoló köpött vol­tak i yyunok ís. akik keseregve gon­dolt ulk a kitöltött TOTÓ szelvényűik­re. U zeket a többiek ezzel rigaaztal­ták: — Először is hadd vesszen a nye- remc« :y ezen a hetem, fő, hogy győz­tünk. Másodszor pedig tanuljatok mog, ihogr jobban kell bíznotok « *sapi. Ü am és persze a közönségben Ul — CÁ mai NAPLÓ Hol művelődjünk, hol szórakozzunk? SZÍNHÁZ Shakespeare: Romeo és Júlia. SzelvényLérlet „E". Este 7 órak cn". MOZI Ko'ft uth: Két' úr szolgája (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Petxti: Bátorság iskolája (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Paríc: Az őserdő foglyai (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Jósza-encsét (PécsSzabolcs): 2x2 néha öt (fél 6, fél 8 óra­kor) Kossw'h (Mohács): Dalolva szép az élet (6, 8 órakor) a pécsi radio műsora 18.30: íY barátság jegyében. Szerkesztette: Csaj ági János, í* ndező: Bálint György, zenei rendező: dr. Nádor T5 ;más. 18.50: Híreit. 18.55: Z ( nés műsor a felszabadulási verseny élenjáróinál:. 19.25: V. P. Bászov, a Bátorság iskolája c. film rendezője a l omlói bányászstudió mikrofonja előtt. 19.30: Mut'úesl képeslap. 1. A mohácsi Teíu-nél. 2. A, mohácsi seiyemgyár áttéi- a műselyem gyártá. sára. 3. TiH ito gépet készítenek a gépgyárban. 19.40: Déls tfávnyelvű műsor. 20.00: MűstM zárás. ELŐADÁSOK A Munkácsy Mihály Szabad­egyetem fizika-: a 'mia-müszak ‘agezata ma délután 6 órakor a Központi Egyetem fizik? tantermében előadást tart, „A vasgyártáis“ címméd Előadó: Sebőik István mérnök. Ven- iéghal Igátok rész véül síi díja 2 forint. * Ma este ti órakor > a TTIT iogi előadássorozat Ä'ian dr. Rudolf Lóránt egyettn ti ta.nár ,A dolgozók jogai az ü nemben és a hivatalbrrn" cim,« el tart előadást a Leőwey gimnázium ban. * Március 23-án, szerdája este 3 órakor a Leőwey gimné'4 ium- ban „A művészi fémyiké^ ezés titkai’* előadássorozat ke.» eté­ben dr. Illés Tibor orvo« e Fényképezés kémiája” d hí­rnél tart előadást. Az Épltőanyagípari Tudón t i- nyos Egyesület porcélángy ú i Üzemi csoportja a magya.o- szovjet barátsági hónap kere­tében szerdán fél 5 órakor a•. Porcelángyárban előadást tart . Mohácson, március 23-án, a láirási kultúrotthonban este 7 órakor a budapesti Petőfi szín­ház művészeinek vendégelő- adásával Szigligeti Ede „Ma­ma“ című darabja kerül szín­re. Az előadás szereplői: — Peéry Piri, Nagy István, Agár. dy Gábor. Sebők Manyi, Hor­váth Júlia, Lázár Gida, Gál- csd-ty János, Palotai István. Az :leadást a Baranya Megyei Műsoriroda rendezi. Jegyek kaphatók a k'"'*iürotthon.ban. * A vasútállomás kultúrváró- tenmé'ben máreius 23-én dél­után 1 órakor Dévényi József tanár „Kaolintól a porcelánig“ :ímmel tart előadást. Az Építők Porceiángyári Kultúm tthonátoan március 23- án délután fél 5 órakor film- előadás lesz. Bemutatták a „Hajókical a bástyák ellen*’ cí­mű fill bet. Pú r illír A Megfei Pártoktatás Házá nyolc elöl dásból álló magyar párttörtéi» :ti előadás-sorozatot rendez. Az első előadás: A Nagy Októberi I izociallsta Forrada­lom hatá\ a Magyarországon. Előadó: Oi»>ai János elvtárs, a megyei p iirt-végreha jtóbizott- ság ágit. piop. osztályának ve­zetője. Az előadót a Tiszti Klub nagytermei i* n tartjuk meg március 22-4'n 19 órakor. A meghívók a Megyei Párt­oktatás Ház álban (József Attila utca 10. sz. Telefon: 14-72) igényelhetők. A Elegyei Pártoktatás Háza vezetője. A DUNÁÓTÜU NAPLÓ március 20-i, vasárnapi szá­mában rejti vémypály ázatunk „2. GondolkcKlHiató” harmadik sora sajtóhiba folytán olvas­hatatlan. A (helyes szöveg a következő: Melyik az bk öf súly, mely­ikei 1-től lOO-i»'? minden súly- mennyiséget niig lehet mérni. Értékelés: 2 pdnt. — T.'.nácsUcok fosndóórái: Már. c u, 23-án dálntá n 3—7 6rál* a Wl kerillet tanácatag-j« Siáiing Ree*őnó Ángyán Béláné a P Hág áriái Fá1s- kólán, Miisch.l Lassúé, Böröcr I«t- vüniié a kerületi t;r*i/icsházban, Okály Gergelyné, Biczö József a Keltető ^áEafctnál. Antal László 6s Kakas reronc a kerületi lanác*hÁzéa foga­dóórát tartanak. A próliirdcléscfc V I FOGSORÁT jnrWt riil icr.ri*,ítjn. (Z3-en) 41 Vajda Lajos foglcctoiikus. Mártírok — Háláló?»,. KoraloTszOcy Hanetóse keddea délután órakor lesz. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak, tásk támogatásclldkal én részvétclttk. lel igyttkez-lietk fájdalmunkat enyhí­teni, E/.útoo köszönjük meg a Bro-i Az előadás címe: Piezóelektro- \ Kénjónyseprá Vállalat dolgozóinak, a líprnmmi anvagOtk E'ő- Yároai Párt Vé*relin.ito Bizotl,»ágának mos kerámiai anyagom, r,.o ^ Sad*eti pártsnerreretnek a *zá­adó: Déry Márta egv. docens. - ^ Felkért hozzászóló: dr. Koncz István elektromérnök, a Mű­szaki Egyetem mecha-nikai- technika tanszék docense. — ügyeletes gyógyszertárak: I. sz. gyógyszertár. Széchenyi tér 2. Tét.: 17-85. g, sz. gyógy­szertár, Kossuth Lajos u. 81 Te!,: 23-94. 12. sz, gyógyszertár Doktor Sándor utca 47. sz. Telefon: (3-53 Névnap: Oktávián. Várható időjárás kedd estig: fe'hőátvotnulásoik, sokfelé eső. Mérsékelt, déli-délnyugati gzél. A hőmérséklet északon is emelkedik. Várható legala­csonyabb hőmérséklet ma éj ­jel: északon 0—3, délen 3—6 fok között, legmagasabb hő­mérséklet kodden: északon 8— II, délen 11—-14 fok között. A fűtés alapjául szolgáló vár ható kj^értŰYmérséklet 4—8 fok Ijgzött Mifc* lmunkra nyújtott «egílfóget. Kurncz maiad AZONN ALI ho’ápósre egy tű.öi ka résünk. Péc»i Góziraslqip. l\ BIKA! ef'gédmrinkásoket f*!ve- ii.l» tik. JelenwkeZéa: Pácsújtirgyi Eró „,f, szeoné’vaeti osztályán. Pícs, Bii- zsált i u. I¥. sz. __________ Vt f. ÁGOS féláiáló eladó. Székely BcrU ,«■ .i9- hÁújiu K[5*. dé.ut»PHQ^ept.) TÉGi .aVETŐKET .keressünk. (160— !50 en rí*.) Zengő Itt vám gia!ánta. TAVASZI rivháját mérték utáfi ké * • Pécsi Vegyesipari Válla- Uit ™h«rés*).e#énéL Ko« nitih u* Telefon: 12—^24. FI AT A 1 lá»v résr.ére bútoroíott H*obát Ajúniato.k*t *'ira kérek. KÉl'SZEA ÉLTES rtskoiniié uréitta! dó Ann* ti. W. bordó (V5 IOF Ät. S mot-orral osrybeépftett 320 veltos *4 ivaftyu eladó. Vae Ge- •übon u. 24. |5ü en ,.Z*i\ a“ motorkerékpár el­adó. Székely,, Irányi Dániel tér 1. í°* emeleten. EGY modern új ko*nyhaberendezés 'lsdó. Rákóczi u. 45. Jötk-arban lévő lOO-aw ,,Export Csn- peIH; 12WÍS hen.gerntj eladó. Zaiip- mond u. 23. NYAKKENDŐIT méh: Hz tinnej>e.k előtt hozassa pondhe, "THztffást. j*1- yítást, úr nysiTvfkendők k é'izftés'ét vál- ’eliuk. Kossuth Lain« it. «. hONDDNES bejárónőt azonsa! fcljC veszek;. Bajcsy Zjdlinsalqy u. 3. Cpn1\ Krawt. r KORA'íjRő .^ziobert" si-ma .szőM- vessző lka pható ckmbj » *—.25 fillér. Rnzrdán Pál. Pécaudvard. BALKAROS cipészmrrófeép sürgő­sen eladó. Varira György clpést Tu- rony 33 házszáim, FÉRFI anyagTnozgatőt é* Ióápolá kocsísoiket szövetikezetii t>ap)o^1w,k fel-* vftszüivk. Péí-aj F*in#ri Kisipari SzfV- ▼etkeiet, Róz.f« Ferenc nr 20/1 «j. OüNANTtlM NAri.0 • M»gy»r Doltuio) Pártja Bnrnnvn megyol ni/ott.4rár..l Innia Swirkn.rrl n urrkix'.őhlar.tiiáf Folnlór ItindA- GABRI VtÍHAlT Srerkmzlósá» ár k<nHAMrntal- Pár* Mtsef A a .0 T i |3(M EMflznlárl d(lr bárt 11 r (orM Pársi Szikra Nrornda Vállalat Pár*. Mnnltár*r Mihtlv nrca »0 •»- Tataion- » 27 Nyomdáén teleli Uellea Sea*b

Next

/
Thumbnails
Contents